Aldijana Smailhodžić (Naša stranka)

PITANJA

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

1. U skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Goražde podnosim vijećnička pitanja na temu dijagnostika i liječenje teških oboljena upućena za Gradonačelnika Grada Goražda, Ministarstvu zdravstva BPK-a Goražde i direktoru ZZO BPK-a Goražde. Pitanja podnosim na zahtijev grupe građana okupljenoj u Facebook grupi „Roditelji Goražde“.

– Gradonačelniku Grada Goražda.

 • Da li u Budžetu Grada Goražda postoje sredstva za liječenje teško oboljele djece i odraslih, ako da u kojim iznosima i koja je procedura dobijanja tih sredstava?
 • Smatrate li da je potrebno da se u Budžetu Grada formira posebna budžetska linija za pomoć, dijagnostiku, liječenje teško oboljelih kako u BiH, tako i van njenih granica kao npr. u Budžetu Grada Tuzle?

– Ministarstvu zdravstva BPK-a Goražde

 • Da li u Budžetu BPK-a Goražde postoje sredstva za liječenje teško oboljele djece i odraslih i u kojim iznosima i koja je procedura dobijanja tih sredstva?
 • Smatrate li da je potrebno da se u Budžetu BPK-a Goražde formira posebna budžetska linija za pomoć, dijagnostiku liječanja teško oboljele djece i odraslih, kako u BiH tako i van njenih granica?

– Ministarstvu zdravstva BPK-a Goražde i ZZO BPK-a Goražde

 • Na koji način se finansiraju i sufnansiraju troškovi, dijagnostika i liječenje djece i odraslih i u kojim iznosima?
 • Koji je godišnji prosijek izdvajanja za ove svrhe (odvojeno za djecu i odrasle)?
 • Smatrate li da je potrebno pokrenuti poseban program za finansiranje liječanja ili izmijeniti postojeću Odluko o finansiranju liječenja ili imate prijedlog kako riješiti ovo pitanje na nivou BPK-a Goražde na neki drugi načn?

NAPOMENA: Troškovi za dijagnostiku i liječenje odnose se na BiH i inostranstvo.


2. Da li je adekvatno upoznata javnost i vlasnici parcela pored Drine u tzv. „Podorasi“ sa projektom izgradnje obaloutvrde, jer je prema našim saznanjima održana javna rasprava 2014. godine za dio Baćci – Ada, a da nije bila javna rasprava za dio donji most – entitetska granica?

Da li je tačno da se dvaputa oduzima zemlja vlasnicima parcela za isti projekat, te da prema nezvaničnim informacijama vlasnici parcela neće više imati pristup rijeci Drini, te da neće više postojati zelena površina koju smo imali pored Drine?

Da li postoji konačni glavni projekat izgradnje obaloutvrde desne i lijeve strane na dionici donji most – entitetska linija koji bi se izložio javnosti na uvid i samim time prije započinjanja uklanjanja zelenih površina omogućila javna rsprava, kako bi se vlasnici parcela i cijelo građanstvo koje je koristilo ove zelene površine uvjerilo kako će cijeli projekta u konačnici izgledati, a samim time i da čujemo glas javnosti na šta smo i zakonski obavezni.

Također želim da pitam kakva je svrha gradnje obalo utvrde ako se ona ne bude gradila i na području opštine Novo Goražde?

Također tražim da nam se dostavi sva raspoloživa dokumentacija sa pripadajućim dozvolama, elaboratima, planovima vezanu za izgradnju obaloutvrde donica donji most – entitetska linija.


3. Da li su i ako jesu, zašto su u Tursku u periodu od 18. do 28.04.2019. godine išla lica koja nisu bila na spisku koji je dostavljen Vijeću na prošloj sjednici?
Koji su rezultati posjete delegacije iz Goražda Turskoj koja se desila od 18.04 do 28.04. 2019. godine tj. koji su to sklopljeni prijateljsko – poslovni ugovori, te koji su to benifiti za Grad Goražde od putovanja „delegacije“?
Koliko će se sredstava izdvojiti ili se izdvojilo iz Budžeta Grada Goražda za isplatu dnevnica pomenutoj „delegaciji“?


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Koliko je ukupno zaduženje Grada Goražda zaključno sa 31.12.2018. godine? Da li se pravila projekcija prihoda u narednih 5. godina, tj. da li će biti dovoljno sredstava kako bi se mogao servisirati „Saudijski kredit“ koji uskoro dolazi na naplatu jer prema našoj procjeni mjesečna rata će biti negdje oko 50.000,00 KM te da li se grad može dodatno zaduživati, i ako ne može koji je to period nemogućnosti zaduživanja?

 • U Strategiji razvoja Grada Goražda mogli smo pročitati razne planove uređenja grada, JU, javnih površina itd. Postaviću pitanja za par obećanih projekata kojima je vrijeme implementacije kroz Strategiju prošlo (isteklo).
 • Šta je sa otvaranjem stomatološke ambulante u prostorijama OŠ „Fahro Baščelija“ i njenim opremanjem?
 • Šta je sa izgradnjom Hitne pomoći i Dijaliznog centra gdje je period implementacije 24. mjeseca počev od januara 2017. godine, a vrijednost projekta 1.000.000,00 KM.

                  ODGOVOR

 • Šta je sa rekonstrukcijom fasade i krova, zamjeni stolarije i ugradnja kotla na pelet u Centru za kulturu radi poboljšanja efikasnosti potrošnje električne energije, (Januar – Decembar 2019. godine, sredstva 300.000,00 KM).
 • Šta je sa rekonstrukcijom fasade i krova, zamjenom stolarije, zamjenom podnih i zidnih obloga i ugradnji kotla na pelet u Gradskog dvorani Mirsad Hurić. Implemetacija Januar – Decembar 2018. godine sa 200,000,00KM, a sve radi poboljšanja efikasnosti potrošnje električne enrgije.

                  ODGOVOR

Da li smatrate da je potrebno izvršiti reviziju strateških dokumenta i usklađivanje sa stvarnim stanjem?


 • Šta je urađeno iz Akcionog plana borbe protiv korupcije na lokalnom nivou objavljenog 02.10.2015. godine?

 • Gradsko vjeće je usvojilo Inicijativu kojom se tražilo da se napravi javna česma na desnoj obali Drine, a amandmanom na Budžet 2017.godine, obezbjeđeno je 10.000,00 KM za ovu namjenu. Pošto česma nije do nikada do danas napravljena i njena lokacija je nepoznata, a u međuvremenu pojavila se ideja i potreba da se česma napravi pored ili u blizini spomenika ubijenoj djeci  u Goraždu gdje je njeno postojanje više nego opravdano, u ime građana tražim i pitam da li se javna česma može napraviti na ovoj lokaciji (vjerujemo da može) i ako može kada će se početi sa njenom izgradnjom, jer bi bilo poželjno da se napravi do ljeta 2019. godine  kada je velika koncetracija pješaka i djece na ovoj lokaciji?

 • Koliko je pravnih, odgovornih lica i građana kažnjeno zbog nepoštivanja odredaba iz Odluke o komunalnom redu, te koliko je sredstava prikupljeno po osnovu kažnjavanja zbog prekršaja i nepoštivanja odredaba Odluke o komunalnom redu?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

 • Pitanje postavljam Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Sunce“. Znamo da je cijena usluga ove ustanove poskupila za 30,00 KM, međutim ne znamo kako se došlo do cijene od 170,00 KM, i da li se pravila kakva analiza, na primjer socijalna karta, to jeste da li su svi roditelji u mogućnosti plaćati punu cijenu vrtića, te da li ste planirali i da li postoje kakve olakšice u plaćanju za roditelje sa slabijom imovinskom moći? Također novina u Ugovoru je to da nema više teksta iz ranijeg Ugovora, to jeste člana 6. koji kaže: „Ako je dijete odsutno 10. radnih dana u mjesecu zbog bolesti da se za taj mjesec cijena usluge umanjuje za 30%“. Dakle zašto je pored poskupljenja ukinuta i ova povlastica za onu djecu koja su odsutna zbog bolesti, pa sada moraju da plaćaju punu cijenu vrtića?  Ako smo zagovornici vrtića za sve, socijalnih karti i td. ovo je dodatni udar na džepove roditelja, a koji je izazvao negodovanje, te se smatramo da je ovakva izmjena u Ugovoru nerealna.

                  ODGOVOR


 • Pitanje postavljam ispred profesora tjelesnog i učenika srednjih škola, a i onih koji posjećuju gradsku dvoranu u ovim zimskim danima.  Naime sve interesuje kada ćete i šta ćete uraditi po pitanju adekvatnog zagrijavanja dvorane?  Kaloliferi koje vi navodite su nedovoljni i čak učenici kažu, da kada je jako hladno sa tih kalolifera vise ledenice?

                  ODGOVOR


 • Ovih dana volonteri po gradu dijele presude o izvršenju u vezi naplata komunalne naknade, također građani su obavezi da plate i 240,00 KM sudskih troškova.  Negodovanje građana i njihovo nezadovoljstvo samim uvođenjem plaćanja ovih naknada je opravdano pogotovo ako se uzme u obzir da su ovo namjenska sredstva koja treba da služe za uređenje grada. Moje pitanje bi bilo: Gdje su ta sredstva, zašto je transfer „6 Martu“ sve manji, da li se sredstva ne prebacuju u ukupnom prikupljenom iznosu „6 Martu“, koliko je tih sredstava prikupljenu u 2018. godini, a koliko se planira za 2019. godinu, te za šta se ona troše?  Opravdano se ovo pita jer ako ranije nismo imali ovaj namet, a ona služi za uređenje grada, zašto nam je grad sada kada građani odvajaju novac za uređenje sve prljaviji i neuređeniji ?

                  ODGOVOR


 • Koliko je ukupno zaduženje Grada Goražda zaključno sa 31.12.2018. godine? Da li se pravila projekcija prihoda u nardnih 5. godina, tj. da li će biti dovoljno sredstava kako bi se mogao servisirati „Saudijski kredit“ koji uskoro dolazi na naplatu jer prema našoj procjeni mjesečna rata će biti negdje oko 50.000,00 KM

 • Tražim da nam se dostavi dokumentacija i informacija o izvršenim radovima na izmjeni sekundarne vodovodne mreže, kao i izvještaj izvođača i nadzornog odbora.

INICIJATIVE

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu  za donošenje Odluke o formiranju humanitarnog fonda Grada Goražda za liječenje teško oboljele djece od 0-18 godina.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Sredstvima prikupljenim iz ovog fonda bile bi potpomognute porodice oboljele djece koja boluju od karcinoma, teških sistemskih ili imunološkoh oboljenja, gdje je potrebno liječenje u BiH i inostranstvu. Tijelo koje bi imalo uvid u prikupljena sredstva, zahtjeve i isplate sredstava bio bi Zdravstveni savjet Grada Goražda. Svjedoci smo porasta oboljele djece, kao i svakodnevnih apela za pomoć tako bi osnivanje ovog fonda bila samo čaša nade i pomoći iz koje bi se oni kojima je pomoć potrebna mogli napiti.


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“ broj 2/08)

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za:

 • Donošenje odluke o proglašenju moratorija na zapošljavenje u Gradskoj upravi Grada Goražda,
 • Dostavljanje analize rada i poslovanja Gradske uprave Grada Goražde za 2018. godinu, kao i stanje trenutno zaposlenih radnika u Gradskoj upravi Grada Goražda u roku od 60. dana, kako bi gradsko vijeće sagledalo stvarno stanje i poduzelo konkretne korake ka rješavanju problema.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Dobili smo ozbiljne i kredibilne informacije da će u vremenu koje dolazi biti aktuelna nova, prije svega nepotrebna zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Goražda, gdje je već izražen veliki problem prekomjernog broja radnika. Gotovo 40% Budžeta Grada Goražda planirano je za plate i naknade. Alarmirajućije procenat koji se odvajaza ovu svrhu Budžeta Grada Goražda već odavno je opterećen ovom vrstom davanja, a isti treba biti usmjeren na razvoj ekonomije i saniranje infrastrukture. Kao referentnu tačku nudim dva primjera:

Grad Zagreb za plaće i doprinose zaposlenima izdvaja 29% svog Budžeta,
Grad Beograd za plaće i doprinose zaposlenima izdvaja 18% svog Budžeta.