Aldijana Smailhodžić (Naša stranka)

PITANJA

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2020)

 • Zašto Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica nije pripremila prijedlog propisa koji se odnosi na donošenje Odluke o zaduženju nadležne Službe Grada, da se izvrše provjere u pravcu ispunjenja obaveza iz ugovora o zajedničkom ulaganju,izgradnju i pravljenju Regionalne sanitarne deponije Trešnjica sa Centrom za upravljanje otpadom sa privatnim partnerom i osnivanje zajedničkog preduzeća? Napomena: Obavezni su zaključkom vjeća u maju 2018god. a rok je bio mjesec dana.
 • 13.04.2016 godine izdata je okolišna dozvola za sanaciju i zatvaranje postojeće Dponije komunalnog otpada Šišeta a koja se svrstava u kategoriju divlje deponije. U dozvoli su jasno precizirane aktivnosti koje se trebaju provesti u postupku sanacije zatvaranja. Šta ste do danas poduzeli po pitanju zatvaranja sanacije i do kada će ovo biti divlja deponija na samo jedan kilometer od centra grada?
 • Da li je Federalna uprava za inspekciske poslove izvršila inspekciski nadzor po pitanju požara koji je prouzrokovan zapaljenje otpada na deponiji Šišeta u avgustu 2018 godine? Ako jeste tražimo da nam se dostavi zapisnik o inspekciskom pregledu?
 • 2021 godine u oktombru dolazi na naplate Saudiskog kredit. Rata će svakih 6 mjeseci iznositi cca 248.275 KM a projekti nisu završeni. Odavno su prošli svi rokovi. Da li grad ima plan ili strategiju kako otplatiti iz ovakvog budžeta oko 500.hiljada KM godišnje, te kakve će mo posledice imati i kakvu poruku šaljemo sa ovakvim kašnjenjem projekata pogotovo mosta u Vitkovićima? Također uz odgovor tražim da nam se dostavi izvještaj tima za praćenje projekta iz Saudiskog fonda, a za šta taj tim uredno prima naknadu.
 • Ko je i da li je izvršen prijem radova na rekonstrukciji saobraćajnice Vinarići – Baćci? Da li smatrate da je sve urađeno u skladu sa propisima i projektima. Zašto odma nakon završetka radova imamo poplave i propalu saobraćajnicu po kojoj je skoro pa nemoguće saobraćati.Da li će iko snositi odgovornost?

Gradonačelnik je odgovorio na postavljena pitanja na sjednici Vijeća.

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.01.2020)

 • Zajedno sa Sarajevskim, još nekoliko kantona pokrenulo reviziju diploma uposlenika u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, također je u našem kantonu pokrenuta jedna takva inicijativa te date preporuke da Grad i općine u njegovom sastavu učine isto. Pitam Gradonačelnika da li namjeravate u skorije vrijeme pokrenuti proceduru i naložiti reviziju diploma uposlenka Gradske uprave i u ustanovama kojima je Grad osnivač?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • Trenutno se radi, iako je rok prošao rekonstrukcija i izgradnja trotoara na dionici Vinarići – Baćci. Prema našim saznanjima iako je projektom bilo planirano, neće se položiti kompletan sloj novog asfalta, već će se uraditi samo krpaža. Da li je istina da neće biti novog asfalta već samo krpaža koji su razlozi za ovakve promjene to jeste, da li će biti dovoljno samo krpljenje za koje znamo da je nikakvo i privremeno rješenje za ionako loš put na ovoj relaciji? Također kada se očekuje završetak radova na ovoj dionici, obzirom da imamo jako teško odvijanje saobraćaja koje je jako rizično?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.
 • Na putu u ulazu u samo naselje Vitkovići došlo je do velikog oštećenja asfalta, tačnije ranije rađene krpaže na ovom dijelu pokazale su se kao loše rješenje i ponovo imamo uništen put koji je pun rupa. Da li se planira potpuna sanacija i uređenje ovog dijela puta u skorje vrijeme, jer je svakim danom stanje sve gore, pa je već sada skoro pa nemoguće saobraćati ovim dijelom puta?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

 • Da li su sva prava i fizička lica izmirila obaveze plaćanja po osnovu rente za dodjeljeno građevinsko zemljište?  Ako nisu, tražim da mi u pisanom odgovoru dostavite informaciju koja su to fizička i pravna lica, te kolika su to dugovanja po osnovu rente?
 • Prema Sporazumu o zajmu za projekat „Razvoj infrastrukture u Goraždu“ između Saudijskog fonda za ravoj Bosne i Hercegovine, datum zatvaranja za povlačenje sredstava iz ovog fonda je bio 31.07.2018. godine ili kasnji datum koji definira Fond, a o čemu Fond zajamoprimca neodložno treba da obavijesti. Obzirom da je prošao rok za povlačenje sredstava, da li smo povukli sva sredstva, ako znamo da do danas prijekti nisu završeni, (koji se finansiraju iz ovog Fonda), a ako nisu povučena sva sredstva, da li je produžen datum to jeste rok za polačenje sredstava

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

 • Na sjednici održanoj 30.10.2017. godine usvojena je inicijativa i zaključak o donošenju Odluke o pokretanju javnog poziva za izbor privatnog partnera za izgradnju bazena u Gradu Goraždu. Obzirom da su prošle dvije godine od usvojene inicijative, a također obzirom da je ovom gradu potreban bazen, što je i želja građana, kada će se i da li će se krenuti u realizaciju ove inicijative te raspisati poziv za izbor privatnog partnera kako bi grad Goražde kao i okolni gradovi dobio bazen?
 • Hoće li nam proći još jedna nova godina, bez obilježavanja dočeka i slavlja na otvorenom, a koji će Grad prirediti za svoje Građane?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

 • Zašto se ne poštuje Poslovnik Vijeća i vijećnici ne dostavljaju odgovori na pitanja? do kada ćete nastaviti sa politikom nepoštivanja kako vijećnika tako i Poslovnika?

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

 • U 2016. godini izdata je okolinska dozvola Općini Goražde za sanaciju i zatvaranje deponije Šišeta, gdje su jasno precizirane aktivnosti koje se trebaju provesti u postupku sanacije i zatvaranja deponije.
  Moje pitanje glasi: Šta je konkretno Grad preduzeo do danas po pitanju zatvaranja i sanacije deponije Šišeta, i do kada je predviđen rok za zatvaranje deponije, a na što se Općina obavezala planom prilagođavanja i upravljanja otpadom?
  Također da li je napravljen Glavni projekat koji će jasno definisati rok i varijante sanacije, obzirom da je studija uticaja na okoliš dala preporuke i sugestije i navela da se radi o složenom projektu i području sa velikim onečišćenjima?
 • Dana 24.06.2019. godine donesena je Odluka o odobravanju izgradnje zdravstveno – stambenog odbjekta, to jeste hitna i dijalizni centar u ulici zdravstvenih radnika u Goraždu. U kojoj fazi je izgradnja ovog objekta te da li su obezbjeđena sredstva za početak izgradnje?
 • Među najavljenim prioritetnim projektima za period 2016-2020 godina, od strane Gradonačelnika u njegovom ekspozeu bio je između ostalog završetak projekta izgradnje komunalne sanitarne deponije, sanacija primarne i sekundarne vodovodne mreže, izgradnja kružnog toka u ulici Zaima Imamovića, podrška projektu izgradnje zaobilaznice, izgradnja mosta u Vitkovićima, toplifikacija Gradske zone, izgradnja bazena po principu javno privatno partnerstvo, uređenje gradskog groblja – digitalizacija grobalja, izgradnja parkova fonatana itd. Šta je sa pomenutim projektima, zašto nisu završeni u ovom periodu, možemo li u ovom trenutno reći da oni neće biti realizovani u obećanom vremenskom periodu tj. da li su ostali mrtvo slovo na papiru?
 • Obratili su mi se građani Crkvina, oni često nemaju vode i traže, pitaju kada i u kome periodu, te da li su iznađena sredstva da im se rješi ovo vodosnadbjevanje?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

 • U 2016. godini izdata je okolinska dozvola Općini Goražde za sanaciju i zatvaranje deponije Šišeta, gdje su jasno precizirane aktivnosti koje se trebaju provesti u postupku sanacije i zatvaranja deponije. Moje pitanje glasi: Šta je konkretno Grad preduzeo do danas po pitanju zatvaranja i sanacije deponije Šišeta, i do kada je predviđen rok za zatvaranje deponije, a na što se Općina obavezala planom prilagođavanja i upravljanja otpadom? Također da li je napravljen Glavni projekat koji će jasno definisati rok i varijante sanacije, obzirom da je studija uticaja na okoliš dala preporuke i sugestije i navela da se radi o složenom projektu i području sa velikim onečišćenjima?
 • Da li je urađena studija opravdanosti prije potpisivanja Ugovora sa stranim investitorom o zajedničkom ulaganju i izgradnji Regionalne sanitarne deponije Trešnjica (JPP-javno privatno partnerstvo) ? Ako je pomenuta studija opravdanosti urađena, tražim da mi se dostavi na uvid. Također tražim da mi se dostavi Izvještaj i nalazi komisije imenovane i nadležne u procesu ovog JPP, to jeste njegovo provođenje i građenje?
  Komisija je Zakonom o javno privatnom partnerstvu BPK-a Goražde bila dužna podnositi izvještaje o realizaciji projekta JPP.
 • Znamo da je uspostavljen Tim za praćenje implementacije Saudijskog fonda koji uredno prima naknadu za svoj rad, a također znamo i da se radi o kreditu kojim se realiziraju infrastrukturni projekti na području grada, a kredit će otplaćivati svi građani. Na osnovu navedenog tražim od Gradonačelnika da nam dostavi izvještaj o radu Tima za implementaciju kredita saudijskog fonda, a koji ovaj tim podnosi Gradonačelniku.
 • Da li je izdata upotrebna dozvola za navodno saniranu sekundarnu vodovodnu mrežu? Šta se poduzima po pitanju redovnog i urednog vodosnadbjevanja na području Grada, te koja je naredna faza radova?
 • Šta se dešava sa izgradnjom kružnog toka u Vitkovićima, kada će biti završen i također kada će biti završen most u Vitkovićima i obzirom na kašnjenje da li će nas ovaj projekta koštati više od predviđenog, te da li je izvršena eksproprijacija zemljišta na desnoj obali kako bi se napravio pristupni put na most?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

 • Zašto i pod kojim uslovima su privatizovana tj.zauzeta parking mjesta u ul:Alije Hodžića?
 • Koliko se novčanih sredstava prikupi na godišnjem nivou od ovjera dokumenata i za koje namjene se troše ova sredstva, te kako bi na budžet uticalo smanjenje naknada po osnovu ovjera raznih dokumenata?
 • Koliko je u svom mandatnom periodu Gradski pravobranioc imao izgubljenih sporova tj. Predmeta po kojima Grad Goražde plaća  kazne i sudske troškove, te koliko je to ukupno novca koji će grad izgubiti iz Budžeta? Od ukupnog broja predmeta  i sporova koliko je izgubljenih,dobijenih a koliko je u toku?
 • Dokle se stiglo sa projektom zaobilaznice kroz Hubjere,također šta se planira  uraditi po pitanju prolaska teških teretnih kamiona i drugih vozila kroz uže gradsko jezgro?
 • Tražim da nam se dostavi informacija o održavanju javne rasvjete,kao i zapisnik a koja je vezana za izgradnju obale utvrde na potezu od donjeg mosta“Mosta žrtava Srebrenice“ do entitetske linije Novo Goražde?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

 • Da li je u potpunosti provedena aktivnost uvođenja individualnih otpadnih kanti na području grada i prigradskih naselja, ako nije, zašto nije i da li će biti u skorije vrijeme?
  Tamo gdje su uvedene ove kante dalo je dobre rezultate i bilo bi dobro da se ova aktivnost provede do kraja.
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća
 • Dokle se stiglo sa izgradnjom sanitarne deponije Trešnjica, šta od radova možemo očekivati u 2019. godini? Da li su se pojavili neki novi / stari investitori, i u konačnici za kada je predviđen krajnji rok za završetak radova, i samim time zatvaranje i saniranje deponije Šišeta?
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća
 • U čijoj nadležnosti su potkrovni stanovi u ulici Titova? Ako su u nadležnosti Grada, za kada i da li je planirano u ovoj godini saniranje krovova i fasada?
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća
 • 2007. godine donešena je Odluka o davanju saglasnosti da se prema IFAD-u i ODRAZ-u kandiduju projekti za jačanje poljoprivrede na našem području, a među njima je i izgradnja otkupne stanice u Ilovači u vrijednosti od 51.800,76 KM sa namjenom da se ovom izgradnjom obezbjedi razvoj poljoprivredne proizvodnje, te pruži mogućnosti stanovnicima ovog područja dodatne aktivnosti i zarade.
  Danas na ovom mjestu nije otkupna stanica već trgovinska radnja, a moje pitanje bi bilo:
  Da li će se navedeni objekt i dalje izdavati pod zakup trgovinskim radnjama i namjenama ili se planira objekta vratiti namjeni zbog koje i napravljen tj. otkupna stanica?
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

1. U skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Goražde podnosim vijećnička pitanja na temu dijagnostika i liječenje teških oboljena upućena za Gradonačelnika Grada Goražda, Ministarstvu zdravstva BPK-a Goražde i direktoru ZZO BPK-a Goražde. Pitanja podnosim na zahtijev grupe građana okupljenoj u Facebook grupi „Roditelji Goražde“.

– Gradonačelniku Grada Goražda.

 • Da li u Budžetu Grada Goražda postoje sredstva za liječenje teško oboljele djece i odraslih, ako da u kojim iznosima i koja je procedura dobijanja tih sredstava?
 • Smatrate li da je potrebno da se u Budžetu Grada formira posebna budžetska linija za pomoć, dijagnostiku, liječenje teško oboljelih kako u BiH, tako i van njenih granica kao npr. u Budžetu Grada Tuzle?

– Ministarstvu zdravstva BPK-a Goražde

 • Da li u Budžetu BPK-a Goražde postoje sredstva za liječenje teško oboljele djece i odraslih i u kojim iznosima i koja je procedura dobijanja tih sredstva?
 • Smatrate li da je potrebno da se u Budžetu BPK-a Goražde formira posebna budžetska linija za pomoć, dijagnostiku liječanja teško oboljele djece i odraslih, kako u BiH tako i van njenih granica?

– Ministarstvu zdravstva BPK-a Goražde i ZZO BPK-a Goražde

 • Na koji način se finansiraju i sufnansiraju troškovi, dijagnostika i liječenje djece i odraslih i u kojim iznosima?
 • Koji je godišnji prosijek izdvajanja za ove svrhe (odvojeno za djecu i odrasle)?
 • Smatrate li da je potrebno pokrenuti poseban program za finansiranje liječanja ili izmijeniti postojeću Odluko o finansiranju liječenja ili imate prijedlog kako riješiti ovo pitanje na nivou BPK-a Goražde na neki drugi načn?

NAPOMENA: Troškovi za dijagnostiku i liječenje odnose se na BiH i inostranstvo.


2. Da li je adekvatno upoznata javnost i vlasnici parcela pored Drine u tzv. „Podorasi“ sa projektom izgradnje obaloutvrde, jer je prema našim saznanjima održana javna rasprava 2014. godine za dio Baćci – Ada, a da nije bila javna rasprava za dio donji most – entitetska granica?

Da li je tačno da se dvaputa oduzima zemlja vlasnicima parcela za isti projekat, te da prema nezvaničnim informacijama vlasnici parcela neće više imati pristup rijeci Drini, te da neće više postojati zelena površina koju smo imali pored Drine?

Da li postoji konačni glavni projekat izgradnje obaloutvrde desne i lijeve strane na dionici donji most – entitetska linija koji bi se izložio javnosti na uvid i samim time prije započinjanja uklanjanja zelenih površina omogućila javna rsprava, kako bi se vlasnici parcela i cijelo građanstvo koje je koristilo ove zelene površine uvjerilo kako će cijeli projekta u konačnici izgledati, a samim time i da čujemo glas javnosti na šta smo i zakonski obavezni.

Također želim da pitam kakva je svrha gradnje obalo utvrde ako se ona ne bude gradila i na području opštine Novo Goražde?

Također tražim da nam se dostavi sva raspoloživa dokumentacija sa pripadajućim dozvolama, elaboratima, planovima vezanu za izgradnju obaloutvrde donica donji most – entitetska linija.


3. Da li su i ako jesu, zašto su u Tursku u periodu od 18. do 28.04.2019. godine išla lica koja nisu bila na spisku koji je dostavljen Vijeću na prošloj sjednici?
Koji su rezultati posjete delegacije iz Goražda Turskoj koja se desila od 18.04 do 28.04. 2019. godine tj. koji su to sklopljeni prijateljsko – poslovni ugovori, te koji su to benifiti za Grad Goražde od putovanja „delegacije“?
Koliko će se sredstava izdvojiti ili se izdvojilo iz Budžeta Grada Goražda za isplatu dnevnica pomenutoj „delegaciji“?


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Koliko je ukupno zaduženje Grada Goražda zaključno sa 31.12.2018. godine? Da li se pravila projekcija prihoda u narednih 5. godina, tj. da li će biti dovoljno sredstava kako bi se mogao servisirati „Saudijski kredit“ koji uskoro dolazi na naplatu jer prema našoj procjeni mjesečna rata će biti negdje oko 50.000,00 KM te da li se grad može dodatno zaduživati, i ako ne može koji je to period nemogućnosti zaduživanja?

 • U Strategiji razvoja Grada Goražda mogli smo pročitati razne planove uređenja grada, JU, javnih površina itd. Postaviću pitanja za par obećanih projekata kojima je vrijeme implementacije kroz Strategiju prošlo (isteklo).
 • Šta je sa otvaranjem stomatološke ambulante u prostorijama OŠ „Fahro Baščelija“ i njenim opremanjem?
 • Šta je sa izgradnjom Hitne pomoći i Dijaliznog centra gdje je period implementacije 24. mjeseca počev od januara 2017. godine, a vrijednost projekta 1.000.000,00 KM.

                  ODGOVOR

 • Šta je sa rekonstrukcijom fasade i krova, zamjeni stolarije i ugradnja kotla na pelet u Centru za kulturu radi poboljšanja efikasnosti potrošnje električne energije, (Januar – Decembar 2019. godine, sredstva 300.000,00 KM).
 • Šta je sa rekonstrukcijom fasade i krova, zamjenom stolarije, zamjenom podnih i zidnih obloga i ugradnji kotla na pelet u Gradskog dvorani Mirsad Hurić. Implemetacija Januar – Decembar 2018. godine sa 200,000,00KM, a sve radi poboljšanja efikasnosti potrošnje električne enrgije.

                  ODGOVOR

Da li smatrate da je potrebno izvršiti reviziju strateških dokumenta i usklađivanje sa stvarnim stanjem?


 • Šta je urađeno iz Akcionog plana borbe protiv korupcije na lokalnom nivou objavljenog 02.10.2015. godine?

 • Gradsko vjeće je usvojilo Inicijativu kojom se tražilo da se napravi javna česma na desnoj obali Drine, a amandmanom na Budžet 2017.godine, obezbjeđeno je 10.000,00 KM za ovu namjenu. Pošto česma nije do nikada do danas napravljena i njena lokacija je nepoznata, a u međuvremenu pojavila se ideja i potreba da se česma napravi pored ili u blizini spomenika ubijenoj djeci  u Goraždu gdje je njeno postojanje više nego opravdano, u ime građana tražim i pitam da li se javna česma može napraviti na ovoj lokaciji (vjerujemo da može) i ako može kada će se početi sa njenom izgradnjom, jer bi bilo poželjno da se napravi do ljeta 2019. godine  kada je velika koncetracija pješaka i djece na ovoj lokaciji?

 • Koliko je pravnih, odgovornih lica i građana kažnjeno zbog nepoštivanja odredaba iz Odluke o komunalnom redu, te koliko je sredstava prikupljeno po osnovu kažnjavanja zbog prekršaja i nepoštivanja odredaba Odluke o komunalnom redu?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

 • Pitanje postavljam Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Sunce“. Znamo da je cijena usluga ove ustanove poskupila za 30,00 KM, međutim ne znamo kako se došlo do cijene od 170,00 KM, i da li se pravila kakva analiza, na primjer socijalna karta, to jeste da li su svi roditelji u mogućnosti plaćati punu cijenu vrtića, te da li ste planirali i da li postoje kakve olakšice u plaćanju za roditelje sa slabijom imovinskom moći? Također novina u Ugovoru je to da nema više teksta iz ranijeg Ugovora, to jeste člana 6. koji kaže: „Ako je dijete odsutno 10. radnih dana u mjesecu zbog bolesti da se za taj mjesec cijena usluge umanjuje za 30%“. Dakle zašto je pored poskupljenja ukinuta i ova povlastica za onu djecu koja su odsutna zbog bolesti, pa sada moraju da plaćaju punu cijenu vrtića?  Ako smo zagovornici vrtića za sve, socijalnih karti i td. ovo je dodatni udar na džepove roditelja, a koji je izazvao negodovanje, te se smatramo da je ovakva izmjena u Ugovoru nerealna.

                  ODGOVOR


 • Pitanje postavljam ispred profesora tjelesnog i učenika srednjih škola, a i onih koji posjećuju gradsku dvoranu u ovim zimskim danima.  Naime sve interesuje kada ćete i šta ćete uraditi po pitanju adekvatnog zagrijavanja dvorane?  Kaloliferi koje vi navodite su nedovoljni i čak učenici kažu, da kada je jako hladno sa tih kalolifera vise ledenice?

                  ODGOVOR


 • Ovih dana volonteri po gradu dijele presude o izvršenju u vezi naplata komunalne naknade, također građani su obavezi da plate i 240,00 KM sudskih troškova.  Negodovanje građana i njihovo nezadovoljstvo samim uvođenjem plaćanja ovih naknada je opravdano pogotovo ako se uzme u obzir da su ovo namjenska sredstva koja treba da služe za uređenje grada. Moje pitanje bi bilo: Gdje su ta sredstva, zašto je transfer „6 Martu“ sve manji, da li se sredstva ne prebacuju u ukupnom prikupljenom iznosu „6 Martu“, koliko je tih sredstava prikupljenu u 2018. godini, a koliko se planira za 2019. godinu, te za šta se ona troše?  Opravdano se ovo pita jer ako ranije nismo imali ovaj namet, a ona služi za uređenje grada, zašto nam je grad sada kada građani odvajaju novac za uređenje sve prljaviji i neuređeniji ?

                  ODGOVOR


 • Koliko je ukupno zaduženje Grada Goražda zaključno sa 31.12.2018. godine? Da li se pravila projekcija prihoda u nardnih 5. godina, tj. da li će biti dovoljno sredstava kako bi se mogao servisirati „Saudijski kredit“ koji uskoro dolazi na naplatu jer prema našoj procjeni mjesečna rata će biti negdje oko 50.000,00 KM

 • Tražim da nam se dostavi dokumentacija i informacija o izvršenim radovima na izmjeni sekundarne vodovodne mreže, kao i izvještaj izvođača i nadzornog odbora.

INICIJATIVE

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2020)

Pravni osnov:

Na osnovu člana 123. i 124.Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda,

Osnovni sadržaj:

S obzirom da je Kantonalni plan upravljanja otpadom istekao 2018 godine te da trenutno ne postoji aktuelni plan, smatram da je neophodno usvojiti novi plan  upravljanja otpadom. Također smatram da greške vlasti ne smiju čekati druge nivoe vlasti kao partnera u rješavanju ovog problema, jer je JKP „6.Mart“ u nadležnosti Grada.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Postojeća deponija u mjestu Šišeta, nalazi se veoma blizu gradskih naselja, te postoji velika opasnosnt za širenje zaraznih bolesti, dok se nesnosan smrad  širi posebno u ljetnim mjesecima. U augustu 2018.godine gradonačelnik Ramović je izjavio da je Grad Goražde kupio 63. dunuma zemljišta, da su pribavili ekološku i upotrebnu dozvolu i da će se još dva mjeseca otpad oslagati na divljoj deponiji, a nakon toga na novoj lokacioji.Pozitivan primjer  upravljanja otpadom postoji u Banja Luci, gdje je u deponiju investirano 18. miliona konvertibilnih maraka, a deponija godišnje proizvodi pola miliona maraka  dobiti.

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (03.07.2020)

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj :

Pokrećem inicijativu da se izmjesti čempres i očisti prostor oko spomen-obilježja o bratimljenju gradova San Sabastijana i Goražda.

Obilježje se nalazi pored samih stepenica koje vode Drini pored Brzogriza, pored toga što se ne vidi samo obilježje o bratimljenju dva grada ne vidi se niti se može koristiti rasvjeta uliča odmah pored.
Ovo nije samo spomenik bratimljenja dva grada, već i bratimljenju rijeka i moramo početi voditi računa o ovakvim i sličnim obilježjima i spomenicima.


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za za pokretanje procedure za izradu novog lokalnog ekološkog akcionog plana tzv. LEAP za Grad Goražde

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Obzirom da je postojeći LEAP istekao još 2016. gdoine i većina mjera i ciljeva nije ostvarena. Svrha ovog plana je identifikovanje ekoloških problema i nedostataka, kreiranje ciljeva i mjera za njihovo  uklanjanje, racionalno usmjeravanje sredstava na prioritetne probleme. Obzirom kako je stanje sa ekologijom u našem gradu, a i na pragu smo izrade prostornog plana smatram da je donošenje novog LEAP-a i više nego potrebno i opravdano.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Donošenje Odluke (propisa) o pokretanju procedure za izradu i donošenje strategije za borbu protiv korupcije Grada Goražde i Akcionog plana za provođenje iste.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Preporuka finansijske revizije i neovisnog revizora i potreba društva za jednim ovakvim dokumentom koji ima za cilj suzbijanje korupcije na našim prostorima.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Donošenje Odluke (propisa) o pokretanju procedure za izradu i donošenje strategije za borbu protiv korupcije Grada Goražde i Akcionog plana za provođenje iste.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Preporuka finansijske revizije i neovisnog revizora i potreba društva za jednim ovakvim dokumentom koji ima za cilj suzbijanje korupcije na našim prostorima.

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu  za donošenje Odluke o formiranju humanitarnog fonda Grada Goražda za liječenje teško oboljele djece od 0-18 godina.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Sredstvima prikupljenim iz ovog fonda bile bi potpomognute porodice oboljele djece koja boluju od karcinoma, teških sistemskih ili imunološkoh oboljenja, gdje je potrebno liječenje u BiH i inostranstvu. Tijelo koje bi imalo uvid u prikupljena sredstva, zahtjeve i isplate sredstava bio bi Zdravstveni savjet Grada Goražda. Svjedoci smo porasta oboljele djece, kao i svakodnevnih apela za pomoć tako bi osnivanje ovog fonda bila samo čaša nade i pomoći iz koje bi se oni kojima je pomoć potrebna mogli napiti.


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde („Službene novine Općine Goražde“ broj 2/08)

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za:

 • Donošenje odluke o proglašenju moratorija na zapošljavenje u Gradskoj upravi Grada Goražda,
 • Dostavljanje analize rada i poslovanja Gradske uprave Grada Goražde za 2018. godinu, kao i stanje trenutno zaposlenih radnika u Gradskoj upravi Grada Goražda u roku od 60. dana, kako bi gradsko vijeće sagledalo stvarno stanje i poduzelo konkretne korake ka rješavanju problema.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Dobili smo ozbiljne i kredibilne informacije da će u vremenu koje dolazi biti aktuelna nova, prije svega nepotrebna zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Goražda, gdje je već izražen veliki problem prekomjernog broja radnika. Gotovo 40% Budžeta Grada Goražda planirano je za plate i naknade. Alarmirajućije procenat koji se odvajaza ovu svrhu Budžeta Grada Goražda već odavno je opterećen ovom vrstom davanja, a isti treba biti usmjeren na razvoj ekonomije i saniranje infrastrukture. Kao referentnu tačku nudim dva primjera:

Grad Zagreb za plaće i doprinose zaposlenima izdvaja 29% svog Budžeta,
Grad Beograd za plaće i doprinose zaposlenima izdvaja 18% svog Budžeta.