Avdo Mirvić (A-SDA)

PITANJA

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2019)

 • Da li je i kada poduzeto nešto oko rješenja problema tj. poduzimanja mjera oko uklanjanja fekalija iz podrumskih prostorija stanara sa broja 17. iz ulice 1.Slavne Višegradske brigade?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

 • Pitanje je u ime MZ-e Osanica.
  Da li su riješeni imovinsko pravni odnosi, jer se već duže vrijeme spori da imovinski pravni odnosi nisu riješeni, a isto se odnosi na lokaciju dijela puta od glavne ceste, to jeste sa magistralnog puta prema mostu na Osanici preko rijeke Drine?

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

 • Koliko je bilo odjava iz MUP-a BPK-a Goražde, u smislu prebivališta, a mislim na odlaske iz Goražda u druge grade i države?
 • Šta je sa javnom rasvjetom na Iranskom šetalištu od parkinga Sinan – begove džamije do Baćanskog mosta
  (Gradonačelnik je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

 • Šta je sa takozvanim Đačkim domom? Jesu li ga prestali koristiti iz Turske organizacije i kakav je sada njegov status? Da li je vraćen u nadležnost Gradu Goražde?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

 • Kada ste planirali održavanje tematskih sjednica Gradskog vijeća?
  Na tragu mojih inicijativa i zaključaka, Gradsko vijeće je planiralo održavanje dvije tematske sjednice u ovoj godini. Za sve moje inicijative i pitanja uvijek vršim monitoring, i pratim jer ne želim da se samo deklarativno usvaja nešto što neće nikada ugledati svjetlo dana, a u ovom konkretnom slučaju su to ove dvije tematske sjednice.

Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

Obzirom da se menadžment Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde hvali disciplinskom kaznom od 10% plate u trajanju od 6. mjeseci, a ja tako iživljavanje nisam čuo ni u privatnim kompanijama, a ne u javnim ustanovama, tražim da mi se dostave sljedeći dokumenti:

– Na osnovu kojeg člana Zakona, Pravilnika ili Statuta preduzeća ili ustanove se preveo disciplinski postupak?

– Sastav disciplinske komisije koja je provela proceduru te zapisnik sa te komisije.

Pitam se šta to može biti poslovna tajna u javnim ustanovama, a također čuo sam da je prema tom momku ili čovjeku vršeno maltretiranje, to jeste omalovažavanje od osoba sa kojima radi?

ODGOVOR


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Pitanje upućujem direktorici JU za predškolski odgoj i obrazovanje.
  Da li je istina da je zaposleniku parka „Plavi cvijet“ izrečena disciplinska mjera (novčana kazna) zbog njegove afirmativne izjave o parku „Plavi cvijet“ u novinama „Glas Goražda“?

                  ODGOVOR


17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

 • Da li se u ulici 22. Maj planira zatvoriti prolaz koji trenutno služi za prolaz to jeste silaz pješaka skraćenim putem, tačnije pored kuća Dragolja, Žiga i Nevorića.  Ovih dana su se pojavile te priče i izazvalo je ogromno negodovanje 40-tak domaćinstava.

                  ODGOVOR


 • Može li se naći način za rješavanje problema posipanja soli u naseljima poput: Budića, Laleta, Grabovika, dijela Obarka, Površnice, Pargana, gornji dio Baćaka i tako dalje, a konkretno mislim obezbjeđenje soli, a da se posipanje radi preko savjeta MZ.

                  ODGOVOR


INICIJATIVE

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.02.2020)

Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Općinskog vijeća,

Osnovni sadržaj:

Da se za sljedeću sjendicu Gradskog vijeća pripremi odluka koja će se zvati „Odluka o protivljenju izgradnje poligona za uništavanje eksplozivnog otpada na području Grada Goražda – trajno“.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Svjedoci smo da kada su upitanju čudni interesi, male skupine ljudi, da su naši političari spremni na sve, pa i na kršenje međunarodnih konvecija i ignorišući lokalne zajednice  i nudeći protivpravne odluke.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa da se našim Građanima za pokretanje postupka prinudne naplate oslobode  zaračunavanje troškova Gradskog pravobranioca u iznosu od 240,00 KM.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Iznos od 240,00 KM je često veći od duga, te da se u već pokrenutim postupcima Grad odrekne tih potraživanja, jer Gradski prabovanilac je stalno zaposlena osoba i nema potrebe za posebnim tj. dodatnim troškovima.


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da nam se dostave jasni finansijski pokazatelji prilikom preuzimanja SOS – Kinderdofa.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Prilikom preuzimanja Grad Goražde će imati dodatne namete u smislu novih zaposlenih, plate, topli obrok i doprinosi. Subvencije od strane Grada na ono što plaćaju roditelji plus dotacija iz Budžeta, što prema mojim informacijama iznosi po sadašnjim uslovima minimalno cc 300.000,00 KM, što znači da u paketu treba uraditi diferenciranu stopu koju će plaćati roditelji.

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

Pravni osnov:

Statut Grada Goražde i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se 20. metara ispred i poslije znaka „Grad Goražde“ ne mogu postavljati nikakva obavještenja o restoranima, pumpama i slično, i da se obilježi tablom i teritorija Grada Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno: 

Zbog ovih reklamnim panoa, reklama i td. naziv Grada sa tablom dolazi u sjenu.
Putujući po državi gotovo svaki grad ili Općina ima obavijest o teritoriji općine ili grada kao i obavijest o užem dijelu grada.

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Pitanje upućujem direktorici JU za predškolski odgoj i obrazovanje.
  Da li je istina da je zaposleniku parka „Plavi cvijet“ izrečena disciplinska mjera (novčana kazna) zbog njegove afirmativne izjave o parku „Plavi cvijet“ u novinama „Glas Goražda“?

                  ODGOVOR