Jasmin Bešlija (SDP)

PITANJA

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.02.2020)

 • Da li će se izvršiti kompletno asfaltiranje puta na potezu Vinarići – Baćci ? Da li se planira više pješačkih prelaza na ovoh dionici puta?
 • Da li će se prije toplijeg vremena obustaviti odlaganje smeća na privremenoj deponji Šišeta, te da li postoje nove infromacije o investicijama za našu deponiju Trešnica?

Gradonačelnik je na postavljena pitanja odgovorio na sjednici Vijeća.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

 • Došao sam u posjed rješenja kojim se opet odbija Odluka koju smo donijeli na prethodnoj sjednici, da se ne daje saglasnost na odluku Gradskog vijeća, da se imenuje Dijana Janković.  Obrazloženje je da je Dijana Janković bila na listi političke za lokane izbore u Rogatici, pa me interesuje da li je ova Komisija pravilno provela proceduru, jer sam kao vijećnik više umoran od donošenja Odluka koje nam Centralna izborna komisija poništava?  Ponovo ćemo doći u situaciju da raspisujemo konkurs i to košta, zbog čega nije izvršena provjera svih kandidata koji su se javili na javni poziv i na koji način i ako jeste izvršena provjera, zbog čega nije ustanovljeno da gospođa nije mogla učestvovati u ovom procesu? Da li postoji na ovoj kandidatskoj listi još osoba koje su učestvovale u izbornom procesu na ovaj način ili na bilo koji drugi način, a da su pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, napisali da nisu i da ispunjavaju uslove?

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Drakovac Ramiz je usmeno odgovorio na postavljeno pitanje.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

 • Na koji način će se odvijati saobraćaj za pješake ul:22.maj kada su radovi u toku? 2.septembra počinje školska godina, a sve pješačke staze nisu u funkciji.Da li će se koristiti neki alternativni način kretanja pješaka,ili se planira da se pješaci kreću kolovozom?
 • Kada je obavljena javna rasprava po projektu izgradnje obala utvrde čija realizacija je u toku? Tražim da se dostavi zapisnik svim vjećnicima.

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

 • Kada će Gradskom vijeću biti prezentovan projekat obaloutvrde u Goraždu? Ko je radio projekat? Koliko hektara privatne imovine je obuhvaćeno projektom? Da li je razgovarano sa vlasnicima zemljišta? Šta je sa eksproprijacijom? Koliko tužbi očekuje Gradska uprava po ovom projektu?
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća
 • Da li su počele pripreme za rekonstrukciju zgrade „Likovne galerije“ u Goraždu odnosno Goraždanske ljepotice?
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća
 • Da li je urađen projekat izgradnje parka kod spomenika „Ubijenoj djeci Goražda“ obzirom da smo u Budžetu Grada Goražda za 2019.godinu planirali sredstva?
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Koliko građevinskih dozvola je služba izdala u roku od 2015-2018. godine, a da nije ispoštovan Zakon o građenju te rokovi propisani zakonom?

                  ODGOVOR


 • Šta nadležna služba poduzima po pitanju pasa lutalica, a naručito u blizini osnovnih škola u Goraždu?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

 • Da li nadležna Služba prilikom izrade nacrta Budžeta vodi računa o usvojenim inicijativama ili zaključcima Vijeća? Naime, kao primjer uzimam usvojenu inicijativu za rekonstrukciju Gradske galerije iz 1906. godine ili zaključak o planiranju sredstava za obilježavanje Nove godine u našem gradu?

INICIJATIVE

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.02.2020)

Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Općinskog vijeća,

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o potrebnoj dokumentaciji i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i određivanja vrijednosti boda komunalne naknade  za 2013. godinu.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Bod utvrđen ovom Odlukom nije nikada promjenjen što je zakonska obaveza, također treba formirati bolje kriterije za oslobađanje od plaćanja određenih populacija (mladi, hipotekarni kredit itd.).


Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Općinskog vijeća,

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za stavljanje van snage Odluke o istražnim radnjama za izgradnju protočne hidrocentrale u Goraždu.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Evidentno je da je ovo jedini način da se ovo Gradsko vijeće protivi izgradnji hidrocentrale Goražde te da zaštitimo našu ljepoticu.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

Pravni osnov:

Statut Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Pokrećem  inicijativu  za donošenje Odluke o izgradnji i postvljanju spomenika „Elza“ koji je uništen tokom agresije.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Ovaj spomenik  je bio simbol mladosti i ljepote te je bio i inspiracija za organizovanje kulturne manifestacije „ Elza Fest“ koji svake godine raste i promoviše kulturu i umjetnost BiH i Goražda.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

Pravni osnov: Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Općine Goražde,

Osnovni sadržaj: Pokrećem inicijativu za donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Goražda za izgradnju sanitarne deponije otpada.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno: Ekološka bomba u blizini našeg grada, 100 metara od užeg gradskog jezgra nas obavezuje da donesemo ovakvu odluku. Ministarstvo za zaštitu okoline Federacije Bosne i Hercegovine svake godine planira kreditna zadužena u ove svrhe.


Pravni osnov: Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Općine Goražde,

Osnovni sadržaj: Pokrećem inicijativu za donošenje Odluke o formiranju preduzeća koje bi upravljalo parking prostorima u Goraždu.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno: Divljanje građana u našem gradu, kada su u pitanju parking prostori su prevazišli zdravi razum. Pored upošljaavnja, riješili bi i probleme parkiranja i normalnog saobraćaja u Goraždu.