ALEN SELIMOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 07.09.1971. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Marketing agent
Nacionalnost: Bosanac
Stranačka pripadnost: SDP (Socijaldemokratska partija BiH)

PITANJA


7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ima mogućnost da se pored porodične ambulante u Mujković polju postavi neka vrsta nastrešnice – šadrvana gdje bi pacijenti bili zaštićeni od sunca i kiše, kao izgradnja još jedne klupe?
2. Dokle je došla izgradnja deponije u Trešnjici i do kada će biti otvorena nelegalna deponija „Šišeta“ za istresanje smeća i kada se može očekivati zabrana istresanja smeća na istoj.

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Imam pitanje JKP „6. Mart“. Sa kojom opremom za održavanje parkovskih površina, staza šetališta, trotoara raspolaže „6. Mart“?
Koja je to oprema i zbog čega ako već ne posjeduju novim trimerima, kosačicama, optičkim žagama nisu nabavljene da olakšaju rad svojim uposlenicima u zadnjih 20 godina?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zbog čega nema rasvjete u nekim dijelovima ulica Kulina Bana, a postoje stubovi kao i rasvjeta na nekim kućama koja je postavljena od gradske uprave i da li je tačno da više ne postoje te vrste  led sijalica pa je to razlog nepostojanja rasvjete?
2. Zbog čega nisu postavljeni oluci na zgradi ulica Kulina Bana broj 25. čiji su stanovi u vlasništvu Grada, a upoznat sam od strane stanara da je bilo planirano u projektu prije nekoliko godina?
3. Da li smo upoznati sa nestašicom antivipernog seruma to jeste seruma protiv ujeda zmija? Naš dom zdravlja uopšte nema taj serum protiv ujeda zmija. Nadležan je Federalni zavod za javno zdravstvo i dobro bi bilo da se nađe rješenje da se serum dostavi u dom zdravlja.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li  je i kada  poduzeto nešto oko rješavanja problema u vezi uništavanja puteva od izvođača radova u naseljima Glamoč prema planiranoj deponiji Trešnjica, kao i puta kroz naselje u ul: Ušanovića iznad glavne kapije Industriske zone Pobjeda od strane izvođača radova prema tunelu Hranjen?
2. Koliko ima registrovanih udrženja na prostoru Grada Goražda, kolika su finansiska izdvajanja na godišnjem nivou i dali ista dostavljaju kako finansiski izvještaj utroška sredstava kao i realizaciju svojih aktivnosti? Ko ih nadgleda u realizaciji projekata?
3. Da li se redovno vrši informisanje  od strane Pravobranioca o svim aktivnostima koja su u toku? Koliko ima predmeta,dali su završeni i ako nisu zbog čega i koji su to predmeti?

INICIJATIVE


8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Da se uradi signalizacija  tj. Ogledalo u ulici Šukrije Kukavice na raskrižju iznad sokaka bivše kuće rhmetli Sulja Ćehovića- Zaimovića. Sadašnja mala prodavnica „ Hubjer“.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Opasnost  po pješake naročito što  se u toj gradskoj mahali nalazi veliki broj djece.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se uputi dopis svim preduzećima na prostoru Grada Goražda sa upitom koliko ulažu u ekološke standarde svojih preduzeća, to jeste koliko ulažu u zaštitu ekologije u našem gradu.
Da nam odgovore da li su preduzeća u industrijskoj zoni Pobjeda išta učinili da se otpadne vode ne ulijevaju u Podhranjeski potok to jeste u Drinu, a da nisu prečišćene po ekološkim standardima, također i sve ostale firme i preduzeća koje se nalaze naročito pored rijeke Drine.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Poboljšanje ekološke svijesti naših građana i na naših goraždanskih preduzeća.

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Urgentno tražiti od Federalnog zavoda za javno zdravstvo da se nabave serumi protiv ujeda zmija i da se isti pošalju domovima zdravlja

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog najezde zmija ove godine došlo je do veće opasnosti za naše građane od težih posljedica, a upoznat sam da domovi zdravlja ne raspolažu sa serumima.

2.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Urgentno tražiti obustavu svih radnji na Gubavici. Tražiti obustavu od kantonalnog ministarstva urbanizma i kantonalne inspekcije.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ovo je još jedan način nesavjesnog rada, betonizacije grada. Umjesto da  ovo izletište naravi po standardima za ovakve lokacije, a ne da umjesto prirodnog ambijenta imamo betonsko gradilište. Ko je dozvolio ovakvu gradnju, koji su to stručnjaci i da li su iz Goražda, ko je dozvolio onakvo po meni ruglo što se pravi od planiranih mjesta za otpad koji izgledaju kao betonski kolektori a ne kao kante za smeće. Još od prije 15. godina, gdje sam svjedok planirano je da se urade pristupne staze iz dva pravca, od kuća Musabašića pa do samog vidikovca. Također na platou su planirane i drvene klupe, otkriveni šadrvani koji bi bilo postavljeni na malim betonskim stopama, a ne na onolikim temeljima. Potrebno je da se odgovori koliko je bilo javnih rasprava od kantonalnog ministarstva u vezi ove gradnje.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za postavljanje zaštitne ograde (bankine) na dionici puta u naselju Grabovik na dva kritična mjesta, tačnije dijelu puta od Grabovika do puta prema industrijskoj zoni Pobjeda. Zaštitna ograda na dva mjesta, samo na jednoj strani puta dužine dva puta petnaest metara. Druga zaštitna ograda na mostiću preko potoka, tačnije mostić preko kojeg prolazi saobraćaj prema naselju Grabovik od raskrsnice puta prema naselju Glamoč.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Na navedenim dijelovim dionice puta u naselju Grabovik dolazi često do saobraćajnih nesreća ili slijetanja auta van puta to jeste ugrožavanja sigurnosti kako pješaka tako i vozača. Postavljanjem zaštitne ograde nesreće bi sveli na minimum mogućnosti stradanja sudionika u saobraćaju.
Također i postavljanjem i zaštitne ograde na navedenom mostiću svelo bi se na minimum dešavanja saobraćanjih udesa.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se postavi privremena saobraćajna signalizacija obilježavanje pješačkih prelaza:

  1. Na lijevoj strani na početku Gradskog mosta između Konobe Bosanka i parkinga prema trafikama.
  2. U ulici Seada Sofovića između banke NLB-a prema radnji Borovo.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Svjedoci smo o velikoj frekvenciji saobraćaja na ovom dijelu grada nakon zatvaranja saobraćaja preko Mosta žrtava genocida u Srebrenici i preusmjeravanja saobraćaja preko gradskog mosta. Svjedoci smo čestom prelasku pješaka preko ovih raskrsnica na nepredviđenim mjestima čime se ugrožava sigurnost i pješaka i vozila. Smatram da bismo na ovaj način preventivno djelovali sveli na minimum mogućnosti stradanja sudionika u saobraćaju.