ALEN SELIMOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 07.09.1971. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Marketing agent
Nacionalnost: Bosanac
Stranačka pripadnost: SDP (Socijaldemokratska partija BiH)

PITANJA


29. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.05.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Može li se šta urgentno preduzeti u vezi stavljanja u funkciju novih 44 kontejnera za otpad, pošto prijedlog Odluke o dodjeli kontejnera za otpad nije uvršten na dnevni red današnje sjednice Vijeća?
2. Zbog čega Grad Goražde nije dobio sredstva od BPK Goražde za gradnju gradskog bazena?

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se početi sa okresivanjem drveća u Titovoj ulici, kao i u ulici Ferida Dizdarevića?

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se postaviti ograda na dječjem igralištu u ulici Ferida Dizdarevića koja je odobrena za postavljanje još 2019. godine na osnovu incijative tadašnje gradske vijećnice Aldijane Smailhodžić?

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.11.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se popraviti stubovi javne rasvjete koja se nalazi na popločanom dijelu iznad Podhranjenskog potoka? Nekoliko stubova su u tako kritičnom stanju da se svaki momenat mogu oboriti i tako ugroziti prolaznike.
2. Tražim da mi se pismeno odgovori ko je bio predstavnik i zastupao Gradsku upravu, to jeste Grad Goražde pri komisijama za koncesije u BPK Goražde u zadnjih 15 godina.
3. Tražim pismeni odgovor da li su gradske službe, gradonačelnik grada dobili traženu dokumentaciju i odgovore od strane Vlade BPK Goražde u vezi dodjele izdavanja koncesija za planirane izgradnje vjetroelektrana i solarnih elektrana na prostoru Grada Goražda.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li će se nabaviti adekvatna zaštitna oprema za dva radnika koji rade na održavanju puteva?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se istinski tj. zakonski, na osnovu Odluke o spomen obilježjima na području Grada Goražda broj: 01-02-01-764 od 26.02.2013. godine početi ista primjenjivati u skladu sa članom 23. Odluke koji glasi: „Održavanje spomen obilježja vrši subjekt koji ga je podigao, odnosno obveznik održavanja određen Odlukom o podizanju spomen obilježja“? Ako je obveznik održavanja spomen obilježja prestao da postoji ili ako iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da vrši održavanje spomen obilježja, održavanje spomen obilježja obezbjeđuje općina. Pa tako jedno od najstarijih udruženja u našem gradu koje baštini tekovine antifašizma, Udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u BiH, koji svojim radom njeguje uspomene na svijetle tekovine NOR-a 1941.-1945. godine ovo Udruženje održava od samostalnih prihoda članstva obilježja: Kolijevke, Potrkuša, Posestra,  Jezero Ilovača, Bahovo brdo, Orahovice, Hranjen, Park Grada Goražda, „Tito“ na Mravinjcu. Svih ovih godina udruženje za svoje aktivnosti održavanja, čišćenja spomen obilježja nema finasijsku podršku državnih institucija već se za finansijska sredstva snalazi na razne načine.
2. Kada će se nastaviti asfaltiranje ulice Rifeta Vesnića pošto je odrađena jedna dužina ulice do broja 7 i tu se stalo?(Poslati zahtjev i Vladi BPK Goražde.
3. Kada će se promijeniti pokvarena rasvjeta iznad ulice 1. Maj na samom ulasku u grad?
4. Kada će se nabaviti korpa tj. dizalica sa kojom će se moći mijenjati sijalice na javnoj rasvjeti, jer često čujemo od strane JKP „6.Mart“ da je razlog što se ne mijenjaju pregorele sijalice česti kvarovi na kamionu sa korpom?
5. Kada će se vratiti u prvobitno stanje igralište u Titovoj ulici, tj. sanirati rupa koja je iskopana na terenu i nikad nije asfaltirana. (u krugu SSŠ „Džemal Bijedić“)?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (17.08.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će početi  sanacija klizišta u naselju Grabovik koje je u kritičnom stanju i prijeti daljnjem obrušavanju koje može imati neželjene posljedice kako za samo naselje tako i za objekte ispod Grabovik? Situacija je takva da se ne smiju čekati novi kišni periodi.
2. Da li se razgovaralo sa kantonalnim ministarstvom za boračka pitanja i Vladom BPK Goražde u vezi sa određivanjem kriterija (visina primanja socijalnih kategorija, demobilisanih boraca), kako bi se istim pomoglo u plaćanju troškova individualne komunalne potrošnje putem subvencioniranja, a do određenog limita potrošnje? Na 19. redovnoj sjednici Vijeća sam podnio inicijativu gdje sam tražio urgentno da se postigne dogovor sa Vladom BPK Goražde. Do danas nisam dobio odgovor već naprotiv u razgovoru sa nekolicinom demobilisanih boraca saznao sam da istima dolaze papiri za naplatu troškova komunalnih troškova.
3. Svi znamo da postoji JKP „6.Mart“ kom je potrebna finansijska i materijana pomoć.Da li je Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom bila upoznata od strane Vlade BPK Goražde o formiranju kantonalnog komunalnog preduzeća i koji su razlozi hitnom formiranju preduzeća, imajući u vidu da Grad Goražde ima preduzeće za komunalne poslove kom je potreban pomoć u radu i modernizaciji istog?
4. Kada će biti uspostavljeno redovno vodosnabdijevanje gradskom vodom u pojedinim dijelovima naselja Zupčići?
5. Kada će biti stavljena u funkciju rasvjeta u dijelu ulice 1.Maj, iznad i ispod glavne ceste, obzirom da je taj dio grada u potpunom mraku?

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se početi sa radovima i planiranjem dječijeg igrališta u ulici Salih bega Kuljuha i Bekta Gacka, tačnije na prostoru u blizini industrijske zone „Pobjeda“, obzirom da u tom dijelu grada stanuje mnogo djece i da nemaju mjesta za igranje, već da koriste parking prostor ispred industrijske zone sa koga su od strane zaštitara u više navrata upozoravani i tjerani jer prostor nije namjenjen za igranje?
2. Kada će se početi sa radovima i renoviranjem platoa ispred gradske dvorane i da li će se započeti sa radovima prije održavanja Festivala prijateljstva?
3. Kada će početi planiranje asfaltiranja u dvorištima gradskih kvartova kao i dionica šetališta Rasima Živojevića od ambulante do Baćanskog mosta?
4. Kada će se napokon zatrpati, urediti dio iskopanog trotoara u višegradskoj ulici od Konzuma do ambulante, kao i asfaltiranje oštećenog asfalta u ulazu u višegradskoj 29., pošto iskopi stoje dugi vremenski period, i predstavljaju problem građanima koji se kreću ovim putem ( povrede, lomovi građana)?
5. Kada će se početi sa uređenjem, asfaltiranjem puta na mezarju Kolijevke?
6. Kada će se ukloniti barake u ulici Salih bega Kuljuha jer predstavljaju prijetnju zbog mogućnosti urušavanja i pojave zaraznih bolesti usljed pojave zmija, glodara..pacova?

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se postaviti ulična rasvjeta u MZ Podhranjen, tačnije u dijelu puta sela Kamenice kod Mezarja i na prvoj raskrsnici prema selu? Potrebne su 3 ulične svjetiljke.
2. Koliko je utrošeno novčanih sredstava za izgradnju Gun-Gor parka 2012. godine, da li je izgradnja urađena po projektnoj dokumentaciji i da li ima mogućnosti da se ovaj Park preuredi u onoj namjeni koja odgovara gradskom parku i definiciji parka?

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se useliti stanari u novo zgradi u naselju Kolonije, ulica Salih-Bega Kuljuha, da li su iz Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica poslali tu informaciju?
2. U čijoj nadležnosti je održavanje kolektora u MZ-i Ilovača, Jezero – Luke, kod kuće na ulazu imanja vlasnika Aganspahić Suada?  Kolektor je napravljen prije četiri godine a JKP „6 Mart“ je poslao informaciju da oni ne posjeduju nikakve dokumente o postojanju istog i da oni nisu nadležni. Pored samog kolektora i cijevi koje su polomljene nalazi se i ribnjak i stajski objekat.
3. Ponovo postavljam pitanje šta je sa vodom koja je pronađena prilikom kopanja tunela Hranjen i da li će se angažovati stručnjaci iz hidrologije, litologije, da utvrde može li se ista koristiti za vodosnabdjevanje Goražda kada se zna da je sami položaj terena povoljan jer ima prirodni i slobodni pad?
4. Tražiti video nadzor u Gon-Goren parku da se ne bi dešavale stvari kakve se dešavaju.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se početi sa sanacijom i popravkama cijevi na šetalištu ispod „Hope“ centra pošto se onaj dio šetališta pretvara u neku vrstu močvare ili žabokrečine?
2. Kada će kresati drveće u Titovoj ulici pošto grane istih dopiru do samih prozora i terasa stanara, a također smetaju i uličnoj rasvjeti?
3. Ko će preuzeti odgovornost za probleme u vezi obaranja rasvjete koja je postavljena na popločanom dijelu Podhranjenskog potoka jer smo svjedoci da je ponovo oborena svjetiljka tokom održavanja nekih od sajmova koji se odvijaju na tom dijelu grada?

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se postaviti „uspornici prometa“ na relaciji od Gradske dvorane do semafora?
2. Kada će se riješiti pitanje izlijevanja kanalizacije na samom stajalištu ispred Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“?
3. Kada  je nabavljena ulična led rasvjeta i koliko je plaćena, koliko su date garancije za iste i da li  postoje zamjenske?

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se popraviti i postaviti rasvjeta u ulici Sinan  Paše Sijerčića i Seada Sofovića Sofe u centru Grada? Dvorište gdje živi preko 350 mještana već je tri godine u mraku, te stanari traže da se već jednom počne razmišljati o ovome gradskom kvartu.
2. Kada će se već jednom odrediti nadležnosti Goražde Stana i JKP 6 Marta u vezi održavanja podzemnih instalacija, to jeste kanalizacione mreže, jer građani koji žive u zgradama ne mogu trpiti takve stvari, gdje se  prebacuju problemi sa jednih na druge, da li su recimo šahtovi unutar ili van zgrade, a do tada podrumi pune vodom, fekalijama kao što je primjer u zgradama u Titovoj ulici  gdje je recimo u zgradi broj 11. nedavno voda prešla 1.metar, ili u zgradi kod Balkana?
3. Kada će Gradska uprava imati Građevinskog inspektora i ako je u pitanju Gradsko vijeće možda donijeti tu odluku. Tražim ukoliko je potrebno da se to što prije donese ista.
4. Šta je sa prostorom Distributivnim centrom koji je nedavno očišćen od velike deponije koja se nalazila unutar prostora? Da li se taj prostor može iskoristiti za privremenu Gradsku pijacu dok Grad ne iznađe konačno funkcionalno i ekonomični rješenje za Gradsku pijacu?

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ima mogućnost da se pored porodične ambulante u Mujković polju postavi neka vrsta nastrešnice – šadrvana gdje bi pacijenti bili zaštićeni od sunca i kiše, kao izgradnja još jedne klupe?
2. Dokle je došla izgradnja deponije u Trešnjici i do kada će biti otvorena nelegalna deponija „Šišeta“ za istresanje smeća i kada se može očekivati zabrana istresanja smeća na istoj.

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Imam pitanje JKP „6. Mart“. Sa kojom opremom za održavanje parkovskih površina, staza šetališta, trotoara raspolaže „6. Mart“?
Koja je to oprema i zbog čega ako već ne posjeduju novim trimerima, kosačicama, optičkim žagama nisu nabavljene da olakšaju rad svojim uposlenicima u zadnjih 20 godina?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zbog čega nema rasvjete u nekim dijelovima ulica Kulina Bana, a postoje stubovi kao i rasvjeta na nekim kućama koja je postavljena od gradske uprave i da li je tačno da više ne postoje te vrste  led sijalica pa je to razlog nepostojanja rasvjete?
2. Zbog čega nisu postavljeni oluci na zgradi ulica Kulina Bana broj 25. čiji su stanovi u vlasništvu Grada, a upoznat sam od strane stanara da je bilo planirano u projektu prije nekoliko godina?
3. Da li smo upoznati sa nestašicom antivipernog seruma to jeste seruma protiv ujeda zmija? Naš dom zdravlja uopšte nema taj serum protiv ujeda zmija. Nadležan je Federalni zavod za javno zdravstvo i dobro bi bilo da se nađe rješenje da se serum dostavi u dom zdravlja.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li  je i kada  poduzeto nešto oko rješavanja problema u vezi uništavanja puteva od izvođača radova u naseljima Glamoč prema planiranoj deponiji Trešnjica, kao i puta kroz naselje u ul: Ušanovića iznad glavne kapije Industriske zone Pobjeda od strane izvođača radova prema tunelu Hranjen?
2. Koliko ima registrovanih udrženja na prostoru Grada Goražda, kolika su finansiska izdvajanja na godišnjem nivou i dali ista dostavljaju kako finansiski izvještaj utroška sredstava kao i realizaciju svojih aktivnosti? Ko ih nadgleda u realizaciji projekata?
3. Da li se redovno vrši informisanje  od strane Pravobranioca o svim aktivnostima koja su u toku? Koliko ima predmeta,dali su završeni i ako nisu zbog čega i koji su to predmeti?

INICIJATIVE


29. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.05.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da se ispita šta je sa svim podrumima u zgradama u gradu Goraždu, koji su neki pretvoreni u magacine ili su neki poslije rata dati u privatizaciju.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Stanari nemaju adekvatan prostor za odlaganje drva te je potrebno temeljito ispitati šta se desilo i šta se dešava sa tim podrumskim prostorijama

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.04.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

– Asvaltiranje i sanacija svih udarnih rupa i onih mijesta koja bi bila označena za parking mjesta u dvorištu ulica Seada Sofovića 11 i 23, Sinan paše Sijerčića 17 i 23. (Krajnji rok, kraj maja 2024.godine.)

– Redefinisanje parking mjesta za institucije koje imaju svoje parking prostore u dvorištu i regulisanje parking mjesta za stanare ovih dvorišta. Traži se od Gradske uprave raspisivanje javnog oglasa za parking mjesta sa naglaskom da stanari ovoga kvarta imaju prednost u dobijanju parking mjesta. (Krajnji rok, kraj maja 2024.god.)

– Stanari ovoga kvarta traže pismenu potvrdu-informaciju od Gradske uprave o tome ko je vlasnik pristupnog puta u dvorište, da li je javna površina data ili prodana privatnom licu, da li ovo dvorište ima protivpožarni put i da li je po standardu urađen, pošto smatraju da ovo dvorište nema protivpožarni put.

– Uklanjanje novopostavljenog saobraćajnog znaka kojim je označeno jedno parking mjesto za invalide ispred zgrade Seada Sofovića Sofe 11.

– Uklanjanje kontejnera koji se nalaze na putu samog ulaska u gore pomenuta dvirišta.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Već više od 10 godina blizu 300 stanara ovoga dvorišta traže svoja građanska prava koja su ugrožena, smatraju da nije opravdano da se nakon izgradnje privatnih kuća ovo dvorište pretvorilo u geto, da nemaju adekvatan ulaz u dvorište i parking prostore. Problem u ovom dvorištu nastao je onoga trenutka kada je neko iz tadašnje Opštinske uprave prije više od 15 godina dozvolio i odobrio gradnju kuće na mijesto gdje je nekada postojao put to jeste ulaz u dvorište ispod kojega su bile postavljene sve podzemne instalacije, kao što je i na fotografiji prikazano. Na mjestu gdje je bio stambeni objekat (fotografija u prilogu) sada je put za ulaz u dvoriše.  Vlasnik parcele na k.č. 2225 i k.č.2224, (koji ne stanuje na ovoj adresi, već je u Njemačkoj), ima nesmetan prilaz u dvorište sa desne strane od glavne ceste, ali ga je on uzurpirao gradnjom betonskog zidića i time namjerno onemogućio ulaz u svoje dvorište. Uzurpirao je parking prostor od zgrade S.S.Sofe 11 i postavio znak zabrane parkiranja (postaje upitno je li taj znak legalan), ujedno prisvojio za sebe četiri ulaza u svoje dvorište sa javne površine tj. dvorište zgarde.

Također kompletno ovo dvorište potrebno je asvaltirati jer je oštećeno i u njemu se nalazi veliki broj rupa i neravnina.

U ul. Seada Sofovića Sofe, tačnije između zgrade broj 11 i trafo stanice, već godinama postoji saobraćajni znak parking mjesto za invalide. Naime, prilikom nedavnog obavljanja poslova postavljanja i označavanja parkinga za invalide desio se propust, pa je pored navedenog znaka postavljen još jedan znak za parking mjesto za invalide sa dopunskom tablom za „1. parking mjesto“, a da stari znak nije uklonjen.

Mišljenje velikog broja stanara ovog kvarta je da treba ukloniti novopostavljeni znak jer već ima parking mjesto za invalidna lica, a i novoobilježeno mjesto je na neprikladnom mjestu odnosno na samom ulazu/izlazu iz susjednog dvorišta, tj zauzima dio puta. Također mještani su stava da se prilikom obilježavanja i postavljanja novog znaka nije vodilo računa o tome kako i gdje se obilježava, jer je samim tim došlo do zauzimanja čak dva mjesta za parking, što je za njih velika stvar jer su mnogo ugroženi sa parking prostorom, kao što to i sami već znate. Isto tako nepoznavanje, neprofesionalno i nezakonito iscrtavanje linija na putu dovelo je do toga da se po saobraćajnim propisima u susjedno dvorište uopšte ne može i ne bi smjelo prolaziti jer se time gaze linije kojima je iscrtano navedeno parking mjestio.

Uz ovu incijativu dostavljam Vam i peticije stanara koje su i ranije dostavljene Gradskoj upravi (od 01.10.2014.godine i 31.08.2017.godine.) kao i fotografije dvorišta.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Postavljanje uspornika ili ležećeg policajca na dijelu puta u naselju Glamoč.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Obavezno postaviti nekoliko uspornika ili  ležećih policajaca na dijelu puta koji je asfaltiran, jer baš ta dionica je u kritičnom stanju što se tiče bezbjednosti za prolaznike, naročito za dijecu. Nesavjesni vozači na tom dijelu su u stvari letači koji ne razmišljaju da je to naseljeno područje, put koji nema trotoara i da se mogu desite neželjene posljedice

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Asvaltiranje i uređenje barem jednog dijela puta koje vodi kroz Gradsko mezarje/groblje Kolijevke.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Gradsko mezarje/groblje Kolijevke došlo je u takvu fazu da sve manje i manje ima prostora za ukope, što znači da će se ubrzo prelaziti na susjedne lokacije koje pripadaju području Kolijevaka. Putna komunikacija je u katastrofalnom stanju naročito pravac puta koji vodi prema vrhu mezarja. Ipak ugled jednoga grada pa i države je i taj kako se odnosi prema održavanju mezarja gdje su ukopani oni koji su se preselili na pravedniji i bolji svijet.

4. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Postavljanje Prometnog znaka za zabranu prolaska autobusa kroz naselje Kolonija, tačnije u ulici Salih bega Kuljuha.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Ovo naselje je već odavno opterećeno saobraćajnom frekvencijom pošto se nalazi u blizini Idustrijske zone “Pobjeda”. Parkinzi su uzurpirani od onih koji ne stanuju u tom naselju. A sada u zadnje vrijeme i autobusi prolaze kroz ovo naselje koje sve više postaje nesigurno za pješake, za stanovnike ovoga naselja, a naročito za dijecu.

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Popravka Sata na Gradskom trgu u Goraždu.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Pošto je sat na Gradskom trgu pokvaren evo više od godinu dana, smatram da bi bio red da se sat vrati u funkciju, to jeste da pokazuje tačno vrijeme.

2. Pravni osnov:

Statut Grada goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Nastavak sadnje ukrasnog parkovskog drveća u Omladinskoj ulici.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Pokazatelj pozitivnog primjera je sadnje prije dvije godine u Omladinskoj ulici prekrasnog parkovskog drveća kao što su Japanske trešnje, gdje sada svi možemo uživati u ljepotama takve vrste drveća. Smatram da će Omladinska ulica dobiti još veći i pozitivniji sjaj, naročito nakon planirane rakonstrukcije i popravke staza kroz Omladinsku ulicu, kao i poboljšanje parka za djecu.

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se asvaltira makadamski put do 70 metara u ulici Salih Bega Kuljuha, tačnije ispod nove zgrade koji vodi prema potoku.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Put je u katastrofalnom stanju, a isti  nikada nije završen. Put vodi prema dvijema zgradama i naselju gdje ima preko 20 domaćinstava. U ovom dijelu Ulice Salih Bega Kuljuha živi dosta školaraca koji nažalost u gradskom naselju idu blatnjavim i makadamskim putem.

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da nadležna gradska sluzba donese program za utvrđivanje lokacija za smjestaj drva ispred zgrada koje ne posjeduju podrumske prostorije. Takođe da odredi izgled boksova za drva na tim lokacijama.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo jednom velikom ruglu evo skoro 30 godina u našem gradu, tačnije gdje se ispred nekih zgrada odlažu i slažu drva na zelenim površinama, javnim površinama, mjestima koje ometaju saobraćaj i kretanje pješaka. Izdvajam ulice: Višegradska ulica, Salih bega Kuljuha, 43.Drinske brigade, Titova ulica… Da se da zeleno svijetlo Službi za inspekcijske poslove da mogu koristiti mjere novčanog kažnjavanja za sve one stanare koji imaju podrume, a drva slažu u dvorištu.

Član 83. Odluke o komunalnom redu propisuje da za istovar drva, uglja i sl. materijala, za piljenje i cijepanje drva, prvenstveno se koriste dvorišta zgrada, a samo u slučaju da ne postoji mogućnost korištenja dvorišta, dozvoljeno je da se potrebni dio javne površine privremeno upotrijebi u ove svrhe, ali isključivo na način da se time ne ometa saobraćaj vozila i kretanje pješaka. Ogrjevni materijal može se na javnim površinama, složen odgovarajuće stogove, držati najviše 15 dana od dana deponovanja, a potom se ima uklonuti. Na lokacijama gdje stambene zgrade ne posjeduju podrumske ili druge pomoćne prostorije ogrjevni materijal se ima složiti na mjestima na kojima ne ugrožavaju saobraćaj vozila i kretanje ljudi, a koja će odrediti nadležna općinska službe prema prostornim mogućnostima.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u Titovoj ulici prilikom realizacije zamjene i postavljanje električne rasvjete primjeni postavljanje sijalica sredinom puta, to jeste principom viseće rasvjete na sajlama.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ulična rasvjeta u Titovoj ulici je u veoma lošem stanju, to jeste sa malo učinkovitosti osvjetljavanja trotora i glavne ceste. Stubovi rasvjete su uz drveća koje se nalaze iza trotoara i samim tim sijalice su bez velikog efekta osvjetljenja, naročito od proljeća pa do kasne jeseni dok je vegetacija u punom kapacitetu. Pošto se već nalaze stubovi sa obje strane ulice, smatram da bi se trebalo vratiti način osvjetljavnja Titove ulice kao što je bilo prije 30 i više godina, principom viseće rasvjete na sajlama, primjer u Vilsonovo šetalište u Sarajevu. Na ovaj način bi se osvjetlili  trotoari, kao i sama glavna cesta u Titovoj ulici. Ujedno bi se uštedjelo na potrošnji struje, kao i na manjem broju postavljenih led sijalica.

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se prije vegetacije srede i orežu krošnje drveća koje se nalaze duž ulica: Titova ulica, Ferida Dizdarevića.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Radi bolje preglednosti saobraćaja, bezbjednosti pješaka, bezbjednosti obližnjih stanova kao i smetnje za uličnu rasvjetu koja je iznad samih krošnji drveća, pa iste smetaju da rasvjeta bude u punom kapacitetu. Obavezno da se prije vegetacije srede i orežu krošnje drveća koje se nalaze duž ulica: Titova ulica, Ferida Dizdarevića.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.11.2023)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pronaženje riješenja i reagovanje prema Elektroprivredi FBiH u vezi sa čestim nestancima električne energije u naselju Glamoč, MZ Goražde II.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nakon primjedbi naših građana da u ovome naselju Glamoč dolazi do skoro svakodnevog nestanka električne energije, posebno nedjeljom i to bez najave pa dolazi do naglog isključenja i pada napona, što često dovodi do kvarova kućanskih aparata.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Tražiti od Vlade FBiH na osnovu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine da riješe problem sa osvjetljenjem ili rasvjetom pored Magistralnog puta.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pošto kroz naš grad Goražde prolazi i Magistralna cesta M-20, a pored iste nalaze se postavljeni stubovi za rasvjetu koji su većinom u lošem stanju ili su sijalice pregorile, smatram da bi na osnovu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, Član 46. trebale kantonalne ili federalne vlasti sa njihovim Direkcijama za ceste pomoći pri rekonstrukciji rasvjete pored magistralnog puta.

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se redovno kontrolišu i mijenjaju sve oštećene zastave na prostoru Grada Goražda koje su u nadležnosti gradske uprave i Grada Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nakon primjedbi naših građana da se na nekim od lokacija Grada Goražda nalaze na jarbolima pokidane zastave, trebalo bi iste ili skinuti ili postaviti nove.

4. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Tražiti od Vlasti BPK Goražde da poštuju i primjenjuju Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH to jeste XII. ODNOS I SARADNJA FEDERALNIH I KANTONALNIH VLASTI I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, kantonalne vlasti bi morale ispoštovati i pribaviti saglasnost jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji traže koncesije, obzirom da jedinice lokalne samouprave trebaju dati saglasnost na iste. Vlasti BPK izgleda da nisu upoznate sa postojanjem Gradskog vijeća i gradskih službi.

5. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Tražiti od svih izvođača radova na području grada Goražda koji vrše renoviranje, rekonstrukciju, radove na cestama, putevima, trotoarima i slično da vrate u prvobitno stanje.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pošto smo svjedoci da u našem gradu evo 10 i više godina se ne poštuje zakon tj.  da su izvođači radova koji su raskopali recimo dio putne komunikacije, dvorišta nekog gradskoga kvarta, dio trotoara, da nakon izvođenja radova ne vraćaju u prvobitno stanje. Neki dijelovi grada izgledaju kao buba mare, rupa do rupe, što to ne bi smijeli dozvoliti, već po svim zakonskim mjerama natjerati izvođače radova da odrade sve po zakonskim normama.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se na web stranici Grada Goražda pored postavljenih vijećničkih incijativa i pitanja objave i odgovori od nadležnih gradskih službi.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Upoznavanje naših sugrađana sa datim odgovorima, to jeste veća primjena transparentnosti.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za postavljanje zaštitne ograde (bankine) na dionici puta u naselju Grabovik na dva kritična mjesta, tačnije dijelu puta od Grabovika do puta prema industrijskoj zoni Pobjeda. Zaštitna ograda na dva mjesta, samo na jednoj strani puta dužine dva puta petnaest metara. Druga zaštitna ograda na mostiću preko potoka, tačnije mostić preko kojeg prolazi saobraćaj prema naselju Grabovik od raskrsnice puta prema naselju Glamoč.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Na navedenim dijelovima dionice puta u naselju Grabovik dolazi često do saobraćajnih nesreća ili slijetanja auta van puta tj. ugrožavanja sigurnosti kako pješaka tako i vozača. Postavljanjem zaštitne ograde, saobraćajne nesreće bi se svele na minimum.
Također i postavljanjem i zaštitne ograde na navedenom mostiću svelo bi se na minimum dešavanja saobraćanjih udesa.

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se provjeri kada  je nabavljena ulična led rasvjeta prije 4 i više godina, koliko je plaćena, koliko su date garancije za iste i da li  postoje zamjenske. Da se pismeno navede novčana razlika cijene projekta na Iranskom šetalištu od ove godine naspram plaćenih led sijalica tj. rasvjete koja je postavljena prije 4 i više godina.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Sve veći problemi sa gradskom rasvjetom, tj. kvarovi na istoj naročito na onim mjestima koje su postavljene u zadnjih 4 i više godina.

4. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se urgentno urede devastirane stepenice, (3 do 4) koje vode od kraja Gradskog trga prema trotoaru u ulici Kulina bana.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pošto su stepenice devastirane, polomljene, a nalaze se na jednom od najprometnijih dijelova našeg grada, dešavaju se svakodnevno padovi  i povrede naših građana. Smatram da bi se trebalo urgentno djelovati prije dolaska zime, također i prije planiranog riješavanja uređenja Gradskog trga u Goraždu.

5. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se obezbjedi novac za štampanje letaka koji bi se dijelio stanovništvu i isti lijepio na ulaze kuća i zgrada, a odnosio bi se na upozorenje za poštivanje kućnog reda, da se u WC školjke, odvode ne bacaju ulošci, tamponi, vlažne maramice, glavice kupusa, malteri, peškiri, prezervativi, kese i ostalo.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Sve veći problemi sa kanalizacijom, pogotovo što se u zadnjih 30 godina nije vodilo računa o planiranju postavljanja kanalizacionih cijevi, a također nesvjesnost građana u ponašanju i sprovođenju kućnog reda. Znamo da su veliki problemi izlijevanje fekalija u podrumima grada, a najveći uzrok dotrajala kanalizaciona mreža, veća opterećenost cijevi jer nije planski rađeno, tj. sa postavkom i izgradnjom novih stanova i susjednih kuća, a nije planirano postavljanje novih, većih cijevi.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se provjeri sa Pravobranilaštvom Grada Goražda do koje faze je došla tužba protiv HE Mratinje.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Još nikad nismo dobili konačni izvještaj do koje je faze došla tužba, može li Grad Goražde dobiti novac kao odštetu za nastale štete od poplava za koju se predpostavlja da je nastala zbog ljudskog faktora, tj. HE Mratinje.

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.08.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Na osnovu dopisa od strane “Udruženja poštivaoca lika I djela heroja odbrane Goražda Sinana Žuge” traži se saglasnost za dodjelu/promjenu naziva jedne ulice u Goraždu po rahmetli Sinanu Žuga. Tačnije radi se o dijelu sadašnje Sarajevske ulice od početka saobraćajnice pa do naselja iznad Belvedera.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Rahmetli Sinan Žuga je bio komandir osaničke čete koja je brojala u jednom trenutku oko 140 boraca. Poznate su okolnosti i činjenice herojstva našeg Sanana Žuga kao i sam njegov doprinos u odbrambeno – oslobodilačkom ratu. Rahmetli Sinan je nakon pogibije dobio pisano priznanje od komandanta Zaima Imamovića za svoje posljednje junačko djelo, tj. zaustavljanje agresorskog tenkovskog napada i uništenja tenka T 84 na Osanici 22. avgusta 1992. godine.

Smatram da bi jedan dio Sarajevske ulice trebao nositi ime heroja Sinana Žuge.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Postavljanje uspornika prometa u ulici Sinan paše Sijerčića (od taxi štanda do prema parkingu iza Osnovne škole).

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Očevici smo svakodnevne lude i bezobrazne vožnje pojedinaca na ovoj dionici naseljenog područja u ulici Sinan paše sijerčića gdje bi se trebao postaviti usporenik prometa.U istoj ulici nalazi se Osnovna škola i Muzička osnovna škola kao i dječiji vrtić Sunce.

Usporenik prometa je potrebno postaviti prije početka školske godine, kako bi se preduprijedila kakva nesreća.

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Stavljanje van snage odluke koju je donijela kantonalna inspekcija za zdravstvo kojom je stanovništvu u ruralnim područjima ukinuto izdavanje lijekova na licu mjesta odnosno u ruralnim i mobilnim ambulantama.Zatražiti od Skupštine i Vlade BPK Goražde da se uključe u rješavanje ovog problem te da Gradsko vijeće urgentno zatraži od istih poništenje ove odluke i da se uputi već sutra, da se ne čeka kao obično danima, mjesecima ili nikako da se dostavi na traženu adresu.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nakon 78 godina ukida se ovakav vid pomoći stanovništvu u ruralnim područjima. Stanovnici ovih područja sada za jedan najobičniji lijek moraju odlaziti npr. iz Orahovica, Ilovače, Beriča, Faočića itd. u grad da bi isti podigli u apoteci. Pored toga što se radi o bolesnim građanima još dodatno se izlažu finansijskim troškovima kako bi došli do potrebnog lijeka koji su do skora mogli dobiti na licu mjesta. Na ovakav način se dodatno otežava život stanovnicima u ruralnim područjima kojih je sve manje.

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se iznađe mogućnost od strane Vlade BPK Goražde uz određene kriterije (visina primanja socijalnih kategorija, demobilisanih boraca) kako bi se istim pomoglo u plaćanju troškova individualne komunalne potrošnje putem subvencioniranja a do određenog limita potrošnje.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Da se na ovaj način pomogne određenim socijalnim kategorijama a u skladu sa utvrđenim kriterijima.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Uklanjanje ili popravka semafora u gradu Goražde, uputiti ugrentan zahtjev i Vladi BPK Goražde da se nađe rješenje ovog problema..

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Više od pet godina sve dosadašnje vlasti kako u Gradu a tako i u BPK Goražde gledaju ovo ruglo u našem gradu.Sramota je da se ovakvi prizori vide na našim ulicama, naročito što ima semafora koji su oboreni i godinama su u stvari samo smetnja u gradu.

Obzirom da su semafori postavljeni na trotoarima koji su u nadležnosti gradske uprave, a navodno dozvola za postavljenje istih ne postoji, smatram da bi se gradska uprava trebala obratiti Vladi BPK Goražde, Kantonalnoj direkciji za ceste, Federalnoj direkciji za ceste, da urgentno djeluju tako što će ukloniti sve semafore koji su uništeni ili se ne mogu popraviti.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u grb Grada Goražda upiše 1376, kao godina kada se Goražde prvi put navodi u historijskim izvorima.

Historijski podatak za najstarije pominjanje Goražda, do sada se navodio i kroz stručnu literature.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Mnogi gradovi bi bili ponosni sa ovim podatkom i na taj način stvorili veći kredibilitet i historijsku činjenicu postojanja koja se u ovom našem slučaju radi o: Diversa canccelare knjiga br.-24, Folija br. 129. Državni arhiv Dubrovnik, Republika Hrvatska, 28.marta 1376. godine, najstariji podatak u kom se navodi Goražde. Radi se o ugovoru; Stevar Gradetić iz katuna Kraislava Mrđenovića Burmasa obavezao se da će Ivanu Ogreu tri tovara soli iz Dubrovnika prevesti u Goražde, odakle će tri tovara koža prevesti u Dubrovnik. Cijena kože je 3,5 perpera, težine 400 libri.

Sa ovom inicijativom želim istaći činjenicu da naš grad iza sebe ima dugu historiju te je značajno da se u grbu, zastavi, pečatu i drugim zvaničnim dokumentima upiše 1376.

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Na osnovu pismenog dopisa i molbe Ćato Elvedina člana Savjeta MZ Goražde IV da se dio ulice na Obarku od kuće Krašić Alije do kuće Dučić Murata i Hubanić Hamda, od ulice Jaska Islamovića kroz ulicu 25. Novembar do ulice 22. Maj, nazove po poginuloj djevojci Bašić (Ibrahima) Azra rođena 1976. godine a poginula 1995. godine kao pripadnica 808. oslobodilačke udarne brigade, poginula na Obarku, ulica Enesa Turkovića.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Da se dio ulice nazove imenom rahmetli Bašić Azre prvenstveno kao žene borca koja je stanovala sa roditeljima i dvije sestre u kući sada vlasništvo Paldum Jusufa.

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu člana 123, 124 i 125 Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se obezbjedi novac za štampanje letaka koji bi se dijelio stanovništvu i isti lijepio na ulaze kuća i zgrada, a odnosio bi se na upozorenje za poštivanje kućnog reda, da se u WC školjke, odvode ne bacaju ulošci, tamponi, vlažne maramice, glavice kupusa, malteri, peškiri, prezervativi, kese i ostalo.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Sve veći problemi sa kanalizacijom, pogotovo što se u zadnjih 30. godina nije vodilo računa o planiranju postavljanja kanalizacionih cijevi, a također nesvjesnost građana u ponašanju i sprovođenju kućnog reda.

Znamo da su veliki problemi izlijevanje fekalija u podrumima grada, a najveći uzrok dotrajala kanalizaciona mreža, veća opterećenost cijevi jer nije planski rađeno, to jeste sa postavkom i izgradnjom novih stanova i susjednih kuća, a nije planirano postavljanje novih, većih cijevi.

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu odredbi  Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se urgentno, koliko do ponedjeljka 16. maja 2022. godine  uputi dopis Federalnoj direkciji za ceste i traži odgovor o kakvoj fazi i kvalitetu radova je riječ na relaciji magistralnog puta od gradskog trga pa kroz naselje Mahala, Vinarići i Baćci. Tražiti da se ispune naša traženja i inicijative o definitivnom rješenju problema na ovoj dionici, sa kvalitetnim asfaltiranjem.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo o kakvom se katastrofalnom stanju nalazi ova dionica magistralnog puta kroz grad Goražde. Svaki put kada je dolazilo do rekonstrukcije i popravke ove dionice bilo sve gore i gore. Ovo su naše pare koje svi izdvajamo kroz akcize, razne poreze, dadžbine pa bi red bio da se već jednom odradi kvalitetno i po zakonu. Tražiti i da nadzorni organ odradi svoj dio posla i da ne primi radove ako budu kao do sada odrađeni i tražiti od izvođača radova da se ovaj posao uradi kvalitetno.

2. Pravni osnov:

Na osnovu odredbi  Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se popravi i asfaltira put kroz naselje u ulici Ušanovića, tačnije od početka naselja iznad parkinga industrijske zone Pobjeda sve do takozvane kapije u dužini do 170 metara. Uputiti cirkularno pismo sa zahtjevom svim firmama i preduzećima koje imaju svoje pogone u industrijskog zoni Pobjeda. Asfaltirati do kraja mjeseca Juna.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Veće duži period stanovnici ovog naselja  u MZ Goražde II traže urgentno saniranje, asfaltiranje puta koji prolazi pored njihovih kuća. Veliki problem uništavanja puta doprinijeli su prolasci kamiona iz industrijske zone Pobjeda, zatim kamiona i mašinerije građevinskih firmi koji su radili i rade na tunelu Hranjen, zatim i kamioni šumarstva Goražde.
Naći zajedničko rješenje u finansiranju ove dionice puta je u interesu svih koji koriste ovaj puta, a najviše mještani ovog naselja koji su najviše pogođeni.

3. Pravni osnov:

Na osnovu odredbi  Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se popravi i asfaltira put kroz naselje Kuta u ulici Esada Dučića.
Postavljanje ulične rasvjete tačnije 4. reflektora na već postojeće betonske stubove.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U vremenu kada sve više i više mladih bračnih parova napuštaju naš kanton i općenito državu Bosnu i Hercegovinu ovo mlado naselje je primjer da ima i onih koji žele ostati na ovim područjima.

U zadnjih nekoliko godina preko 20 mladin bračnih parova napravilo je svoje kuće u ovom naselju  i tu sa svojom porodicom žele i ostati.

Puna su nam usta borbi za opstanak mladih ljudi u BiH, evo nam primjer gdje se trebamo pokazati svi na djelu, a to je da obezbjedimo adekvatan put, u dijelu ovog naselja koji je potrebno asfaltirati tako što će se spojiti sa asfaltiranim dijelom puta gdje bi se trebale napraviti rešetke (za kupljenje oborinskih voda. Također potreba je u ovom dijelu naselja i 4. reflektora na već postojećim betonskim stubovima

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu članova 123, 124 i 125. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u ovoj godini počne na vrijeme sa radovima uređenja plaža na Drini, a ponajviše uređenju u gradskoj zoni tačnije plaža „Žanj“ i plaže ispod gradskog mosta.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nakon epidemije Korona virusom, nakon izolacija i zatvaranja po kućama ljudi su željni druženja i uživanja na Drini, a pogotovo oni zaljubljenici u rijeku Drinu. Plaže se moraju na vrijeme očistiti, pripremiti prije sezone, a ne to činiti tokom sezone ili na samom kraju ljeta.

2. Pravni osnov:

Na osnovu članova 123, 124 i 125. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se na Gradskom trgu postave prepreke po odabiru:

Prva verzija: Željezni ježevi koji bi bili postavljeni duž kompletnog Gradskog trga i to u cik-cak rasporedu i to od prve stambene zgrade pa do zgrade SDK-a ili Ministarstva finansija.
Druga verzija: Da se također duž cijelog Gradskog trga stavi lanac po mogućnosti od najtvrđeg kovanog materijala.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pošto smo u zadnjih 10. i više godina izgubili onaj urbani izgled Gradskog trga, a trg u urbanizmu smatra se planirano otvoreno područje u gradu.
Otvoreno područje više ne postoji, a naročito kada su neki skontali da Gradski trg za njih parking prostor. Pošto smo od Gradskog trga dobili samo slobodan trotoar, a i ono prostora što je ostalo kao otvoreno područje sada je uzurpirano parkiranim autima.
Ono malo zdravih betonskih kocki počinje se lomiti, a prijeti opasnost od tonjenja zemljišta ispod kojeg su podzemne instalacije.
Smatram da bi predložene prepreke mogle učiniti neku opomenu svima onima koji krše Zakon o saobraćaju, koji ne poštuju saobraćajne znakove, a pogotovo oni  koji ne poštuju kulturu življenja. Nama je džabe da se stave mermerne ili granitne kocke ako se ne počne kažnjavati, i da se ne dešavaju slučajevi da se kažnjavaju invalidi sa urednim karticama, a neki drugi imaju privilegiju 

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Inicijativom tražimo da se za djecu sa posebnim potrebama obezbjede označene kartice, da sa istim imaju prednost u domovima zdravlja u nadležnosti Grada Goražda, kao i u Kantonalnoj bolnici gdje će Gradsko vijeće poslati dopis Kantonalnom ministarstvu da isto uradi i sa nivoa kantona i da se nađe zakonsko pravo da se ova djeca oslobode plaćanja prevoza na području BPK-a i putnog pravca za Sarajevo.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Roditelji i porodice djece sa posebnim potrebama rijetko imaju podršku od nadležnih sa svih nivoa vlasti u državi. Vrijeme je da se to počne mijenjati, pa evo i sa usvajanjem ove inicijative u našem Gradskom vijeću tako što ćemo sa uvođenjem označenih kartica doprinijeti da takva djeca imaju brži i lakši pristup doktorima i liječničkim pregledima. Stvoriti okruženje prilagođeno djeci sa posebnim potrebama, tako što bi im na ovaj način pomogli ali i izbjegli zamku zvanu „ableizam“ ili diskriminaciju djece sa invaliditetom.

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

„Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde.

Osnovni sadržaj:

Tražim od ministarstva privrede BPK-a Goražde, odnosno od Direkcije za šumarstvo urgentan odgovor kada je izdata dozvola za sječu šume na prostoru MZ Goražde II, tačnije iznad naselja Glamoč, ako je, kome je data dozvola? Da li postoji elaborat i da li je u istom navedeno da će se za prevoz balvana koristiti lokalni put koji prolazi kroz naselje Glamoč? Da li je u tome elaboratu naznačeno da je obaveza izvođača sječe i odvoza šuma put vratiti u prvobitno stanje i sanirati?

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Lokalni put kroz naselje Glamoč, koji je inače u jako lošem stanju svakodnevno se još više uništava prolaskom teretnih kamiona koji (vidno preopterećeni) po nekoliko puta dnevnog prevoze balvane. To također prestavlja opasnost po stanovnike tog naselja čije su koče pored puta, a posebno one kuće koje se nalaze ispod samog puta. Ove godine Grad Goražde je izdvojio sredstva za saniranje rupa na tome putnom pravcu, kao i nasipanje tampona na nekim od dionica. Prolaskom tih kamiona dolazi do ponovnog i većeg oštećenja i osipanja puta. I ranije je ovaj lokalni put pretrpio velika oštećenja prilikom prolaska kamiona i mašina koji su izvodili radove na planiranoj deponiji Trešnjica i nikada nije adekvatno sanirano.

2. Pravni osnov:

Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Da nadležna Služba pripremi i utvrdi Gradskom vijeću grada Goražda plan i redoslijed rekonstrukcije cesta i ulica u nadležnosti Grada Goražda

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Neke se ulice rekonstruišu i krpe po nekoliko puta godišnje, a druge se zapostavljaju. Sa te strane potrebno je da se sistemski i planski pristupi rješavanju problema i detaljne rekonstrukcije ulica u Gradu Goraždu.

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se za Budžet za 2022. godinu planiraju sredstva cirka 15.000,00 KM za kupovinu zemljišta u naselju Glamoč  za dječje igralište.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Naselje Glamoč koje se nalazi baš u  specifičnoj situaciji naspram drugih prigradskih naselja zbog svoje blizine centra grada ali i mnogim dešavanjima je tako daleko. Prije nekoliko godina Gradske vlasti su odlučile u blizini ovog naselja praviti gradsku ili kao što tada rekoše regionalnu deponiju Trešnjica. Kroz naselje svakodnevno prolaze kamioni i kompletna mehanizacija za planiranu deponiju, a put je kompletno uništen kroz Glamoč. U naselju živi blizu 150 punoljetnih građana većinom porodice srednje i mlađe životne dobi sa djecom kojih u ovom naselju ima blizu 50. Smatram da ova djeca zaslužuju da imaju dječje igralište sa raznovrsnim sadržajem za igru i razondu.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se za Budžet za 2022. godinu planiraju sredstva za postavljanje cijevi duž potoka u naselju ispod deponije Šišeta, tačnije naselje u ulici Meha Hubjera do samog Podhranjenskog potoka.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Postavljanjem deponije iznad samog Grada, privremene deponije Šišeta koja je izgrađena 2010. godine i trebala je biti kako je navedeno do dvije godine, ali sada je evo 2021. godina. U oborinskim vodama  koje protiču kroz deponiju nalaze se nedozvoljene količine žive, olova, mangana i bakra. Kroz samo naselje uz same kuće protiče ova prljava oborinska voda koja godinama zagorčava život mještana naročito nepodnošljivim i nesnosnim smradom.

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Da se uradi signalizacija  tj. Ogledalo u ulici Šukrije Kukavice na raskrižju iznad sokaka bivše kuće rhmetli Sulja Ćehovića- Zaimovića. Sadašnja mala prodavnica „ Hubjer“.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Opasnost  po pješake naročito što  se u toj gradskoj mahali nalazi veliki broj djece.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se uputi dopis svim preduzećima na prostoru Grada Goražda sa upitom koliko ulažu u ekološke standarde svojih preduzeća, to jeste koliko ulažu u zaštitu ekologije u našem gradu.
Da nam odgovore da li su preduzeća u industrijskoj zoni Pobjeda išta učinili da se otpadne vode ne ulijevaju u Podhranjeski potok to jeste u Drinu, a da nisu prečišćene po ekološkim standardima, također i sve ostale firme i preduzeća koje se nalaze naročito pored rijeke Drine.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Poboljšanje ekološke svijesti naših građana i na naših goraždanskih preduzeća.

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Urgentno tražiti od Federalnog zavoda za javno zdravstvo da se nabave serumi protiv ujeda zmija i da se isti pošalju domovima zdravlja

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog najezde zmija ove godine došlo je do veće opasnosti za naše građane od težih posljedica, a upoznat sam da domovi zdravlja ne raspolažu sa serumima.

2.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Urgentno tražiti obustavu svih radnji na Gubavici. Tražiti obustavu od kantonalnog ministarstva urbanizma i kantonalne inspekcije.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ovo je još jedan način nesavjesnog rada, betonizacije grada. Umjesto da  ovo izletište naravi po standardima za ovakve lokacije, a ne da umjesto prirodnog ambijenta imamo betonsko gradilište. Ko je dozvolio ovakvu gradnju, koji su to stručnjaci i da li su iz Goražda, ko je dozvolio onakvo po meni ruglo što se pravi od planiranih mjesta za otpad koji izgledaju kao betonski kolektori a ne kao kante za smeće. Još od prije 15. godina, gdje sam svjedok planirano je da se urade pristupne staze iz dva pravca, od kuća Musabašića pa do samog vidikovca. Također na platou su planirane i drvene klupe, otkriveni šadrvani koji bi bilo postavljeni na malim betonskim stopama, a ne na onolikim temeljima. Potrebno je da se odgovori koliko je bilo javnih rasprava od kantonalnog ministarstva u vezi ove gradnje.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za postavljanje zaštitne ograde (bankine) na dionici puta u naselju Grabovik na dva kritična mjesta, tačnije dijelu puta od Grabovika do puta prema industrijskoj zoni Pobjeda. Zaštitna ograda na dva mjesta, samo na jednoj strani puta dužine dva puta petnaest metara. Druga zaštitna ograda na mostiću preko potoka, tačnije mostić preko kojeg prolazi saobraćaj prema naselju Grabovik od raskrsnice puta prema naselju Glamoč.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Na navedenim dijelovim dionice puta u naselju Grabovik dolazi često do saobraćajnih nesreća ili slijetanja auta van puta to jeste ugrožavanja sigurnosti kako pješaka tako i vozača. Postavljanjem zaštitne ograde nesreće bi sveli na minimum mogućnosti stradanja sudionika u saobraćaju.
Također i postavljanjem i zaštitne ograde na navedenom mostiću svelo bi se na minimum dešavanja saobraćanjih udesa.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se postavi privremena saobraćajna signalizacija obilježavanje pješačkih prelaza:

  1. Na lijevoj strani na početku Gradskog mosta između Konobe Bosanka i parkinga prema trafikama.
  2. U ulici Seada Sofovića između banke NLB-a prema radnji Borovo.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Svjedoci smo o velikoj frekvenciji saobraćaja na ovom dijelu grada nakon zatvaranja saobraćaja preko Mosta žrtava genocida u Srebrenici i preusmjeravanja saobraćaja preko gradskog mosta. Svjedoci smo čestom prelasku pješaka preko ovih raskrsnica na nepredviđenim mjestima čime se ugrožava sigurnost i pješaka i vozila. Smatram da bismo na ovaj način preventivno djelovali sveli na minimum mogućnosti stradanja sudionika u saobraćaju.