POVREMENA I DRUGA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Etička komisija časti

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Aldin ŽugaPredsjednik
Amer DedovićZamjenik predsjednika
Almir MulahmetovićČlan
Emina DelahmetČlan
Anela IsanovićČlan
Muamer SuljićČlan

Nadležnosti Etičke komisije časti utvrđene su Etičkim kodeksom za izabrane zvaničnike.

Etička komisija časti imenuje se na period  trajanja mandata izabranih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Goražda za mandatni period 2020. – 2024.


Komisija za odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Adnan ŽugaPredsjednik
Sead MršoZamjenik predsjednika
Tarik AlićČlan
Dženana OsmanspahićČlan
Predstavnik donatoraČlan

Nadležnosti Komisije za odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica utvrđene su Uputstvom o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Službeni glasnik BiH“, broj: 48/06“).

Komisija za odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica imenuje se na period  trajanja mandata izabranih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Goražda za mandatni period 2020.-2024.


Komisija za rad nevladinih organizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Bajro ObućaPredsjednik
Tanjo EdinZamjenik predsjednika
Dalila MirvićČlan
Semir TuruljaČlan
Enisa RamićČlan

Nadležnosti Komisije za rad nevladinih organizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice su:

 • osigurava saradnju sa nevladinim, sportskim i kulturnim organizacijama,
 • prati rad nevladinih, sportskih i kulturnih organizacija,
 • predlaže mjere Gradskom vijeću za unapređenje rada nevladinih, sportskih i kulturnih organizacija,
 • prati sprovođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Gradskom vijeću i Gradonačelniku mišljenje i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa organa vlasti i lokalne samouprave i vjerskih zajednica;
 • ostvaruje saradnju sa institucijama vjerskih zajednica na području grada;
 • vrši i druge poslove određene općim aktima Gradskog vijeća i

Komisija za rad nevladinih organizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice  imenuje se na period  trajanja mandata izabranih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Goražda za mandatni period 2020.-2024.


Komisija za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, gradovima, kantonima i međunarodnu saradnju

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Arnel VranjPredsjednik
Rasim LigataZamjenik predsjednika
Anela JamakČlan
Dalila MirvićČlan
Aldin ŽugaČlan

Nadležnosti Komisije za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, gradovima, kantonima i međunarodnu saradnju su:

 • razmatra inicijative za obrazovanje mjesnih zajednica i cijeni njihovu opravdanost;
 • utvrđuje prijedog odluke o osnivanju mjesne zajednice, odnosno prijedog odluke o neprihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice;
 • razmatra pitanja postupka obrazovanja mjesnih zajednica;
 • obavlja poslove nadzora nad radom organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za unapređenje njihovog rada;
 • predlaže mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;
 • predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama;
 • razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene prema gradskim organima iz mjesnih zajednica te o istim izvještava Gradsko vijeće;
 • izvještava Gradsko vijeće o učešću vijećnika u radu organa mjesne zajednice u kojoj ima prebivalište;
 • prati saradnju Grada sa drugim općinama i gradovima, kao i lokalnim zajednicama drugih država i o tome obavještava Gradsko vijeće;
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom Grada Goražda i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Goražda.

Komisija za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, gradovima, kantonima i međunarodnu saradnju imenuje se na period  trajanja mandata izabranih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Goražda za mandatni period 2020.-2024.


Komisija za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj

IME I PREZIMEFUNKCIJA
Sead MršoPredsjednik
Medina KulelijaZamjenik predsjednika
Dževad AgovićČlan
Rehad DeljoČlan
Nedim FortoČlan

Nadležnosti Komisije za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj su:

 • prati stanje u oblasti privrede, poljoprivrede, obrta i ruralnog razvoja,
 • predlaže mjere za unapređenje iz oblasti privrede, poljoprivrede, obrta i ruralnog razvoja,
 • prati realizaciju programa iz ovih oblasti,

Komisija za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj imenuje se na period  trajanja mandata izabranih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Goražda za mandatni period 2020.-2024.