SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDA

ODGOVORNO LICE

SAMIR KANLIĆ

 • Telefon: 038 221 161
 • Mail: vijece@gorazde.ba

 

NADLEŽNOSTI SLUŽBE :

 • Pripremanje Programa rada Gradskog vijeća;
 • Praćenje izvršenja Programa rada Gradskog vijeća;
 • stručni i administrativni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata za Gradsko vijeće, te drugi poslovi u vezi sa pripremanjem sjednica vijeća i radnih tijela vijeća, kao i praćenje realizacije njihovih odluka i zaključaka;
 • pripremanje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • priprema izvještaje i informacije za potrebe Gradskog vijeća;
 • pružanje stručne i druge pomoći Klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;
 • koordiniranje rada između Gradskog vijeća, Gradonačelnika i drugih gradskih službi, organizacija i zajednica;
 • vođenje evidencije i čuvanje originala propisa i drugih općih akata Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i staranje o njihovom blagovremenom objavljivanju;
 • vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • obavlja studijsko-analitičke poslove;
 • priprema informativne i druge materijale u skladu sa programom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i zahtjeva Vijećnika;
 • prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti u dosljednjoj primjeni Statuta Grada, najvišeg pravnog akta lokalne zajednice;
 • vrši kompletiranje i dostavljanje materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • proslijeđuje viječnićka pitanja i inicijative na dalju obradu nadležnim organima i službama;
 • obavlja sve kabinetske, protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Predsjedavajuće, zamjenika Predsjedavajuće i Sekretara Gradkog vijeća;
 • vrši i druge poslova koji joj se stave u zadatak u okviru njene nadležnosti