SEAD MRŠO – VIJEĆNIK

Rođen: 23.01.1974. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista

PITANJA


27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje za pomoćnika Gradonačelnika Službe za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove: S obzirom da u MZ Ilovača u užem jezgru već duže vrijeme nema vode za piće, osim onih koji imaju privatna izvorišta, dokle se stiglo sa projektom vodosnabdijevanja ovog područja i kada će biti riješen ovaj problem?

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li su planirana sredstva za sanaciju makadamskih puteva koja su planirana za MZ Faočiće u iznosu od preko 5.000,00 KM, planirana za plaćanje hrane i smještaja pripadnika vojske koji će izvoditi ove radove, ili su ta sredstva i dalje na raspolaganju MZ Faočići?

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Obzirom da su u Budžetu Grada Goražda za prošlu godinu bila planirana sredstva za izgradnju ambulante u MZ Faočići a da ista nisu realizovana, postavljam pitanje u kojoj fazi je realizacija ovog projekta?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Obzirom da je prošle godine u MZ Ilovača na dječije igralište dopremljena umjetna trava, interesuje me kada će se izvršiti postavljanje umjetne trave na to igralište?

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li će doći do realizacije utroška sredstava u ovoj kalendarskoj godini  koja su planirana Budžetom Grada Goražda za 2022.godinu u iznosu od 25.000,00 KM a koja su predviđena za izgradnju ambulante u MZ Faočići?

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li su nam nadležne službe uzele u razmatranje nabavku kanti za smeće u MZ-i Faočići kao i nabavku oglasne table, a u skladu sa ranije usvojenim inicijativama?
Imajući u vidu da kamion JKP „6 Mart“ dolazi do naselja Jezero udaljeno 2.5. km od sela Faočići, mislim da bi bilo pino manje bacanja smeća u rijeku Osanica,  a ista je tek poribljena potočnom pastrmkom?

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Tražim od Gradonačelnika Grada Goražda informaciju i odgovor šta se dešava sa izgradnjom spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću?

Poznato nam je da je projekta oko izgradnje spomen obilježja vodilo ministarstvo za boračka pitanja BPK-a još od 2012. godine, da je izabrano komisijski najbolje idejno rješenje koje je finansijski nagrađeno, data lokacijska informacija, određena  lokacija (urbanističkim planom), urađen glavni projekat koji je dva puta ispravljen i plaćen, izvršena revizija i dato Rješenje za odobrenje za građenje (građevinska dozvola) krajem 2019. godine.

Prije mjesec – dva dobili smo preko sredstava informisanja površne informacije od Gradonačelnika da je Rješenje o građenju stavljeno van snage, da je urađen novi projekat za spomen obilježje i da su obezbjeđena sredstva za izgradnju istog.

Ovim putem tražim od Gradonačelnika Grada Goražda da nas pismeno i usmeno informiše:

  • Ko je nosilac izgradnje spomen obilježja, je li još ministarstvo ili je Grad Goražde?
  • Da li je urađen glavni projekat?
  • Da li su završene administrativne procedure vezane za spomen obilježje (lokacijska informacija, projekat, revizija projekta, odobrenje za građenje)?
  • Koliko će otprilike koštati projekat i iz kojih sredstava su obezbjeđena novčana sredstva?
  • Kada možemo očekivati početak radova na spomen obilježju u Gradu heroju komandantu i heroju Bosne i Hercegovine sa Drine?

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je u Budžetu Grada Goražda planirana novčana sredstva za izgradnju objekta MZ Faočići i ambulante, kao i postavljanje oglasnih tabli i kanti za odvoz smeća?

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li će se do prvih velikih padavina uraditi sanacija putnih pravaca Jezero – Ćatovići – Poratak  i putni pravac Smojska luka – Šemihova? Da li je sklopljen ugovor sa Šumama BPK-a Goražda, jer zbog izvlačenja (eksploatacije) šume  na području MZ-e Ilovača i MZ-e Kraboriš  gore pomenuti putni pravci su uništeni, i da li će isti biti vraćeni u prvobitno stanje?

Nadam se da će Gradonačelnik Grada Goražda i nadležne službe reagovati na ovu problematiku imajući u vidu da na ovom području živi pretežno staro i bolesno stanovništvo.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sa resursnom sobom? To su djeca sa poteškoćama, a fali im jedan edukator, ima ih 27 (dvadeset sedmero) djece i smješteni su u jednu prostoriju. Da li je u toku pronalaženje rješenja za pomenutu djecu?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sa Gradskim WC-om i da li je u funkciji ili je planirano nešto drugo?
2. Kada se planira poslati komisija na područje Ilovače koja će provjeriti vodosnabdjevanje mjesta (Pjesak, Ilovača i Jezero)?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se stiglo sa vodosnabdjevanjem područja  Pjesak, Ilovača i Jezero i da li je komisija izlazila i šta se uradilo po tome pitanju?
2. Ko je nadležan za održavanje korita rijeke Osanice od Ilovače do Brzače?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sa gradskim prevozom i prevozom učenika  na području Grada Goražda?
2. Šta je sa vodosnabdjevanjem  MZ-e Ilovače od Pjeska do Jezera? Pošto je u nadležnosti JKP „6 Mart“ uredno snabdijevanje i održavanje MZ-e Ilovača,  dio tog stanovništva nema uredno snabdijevanje, a istim tim stanovnicima uredno dolaze računi na naplatu. Pitam kada će se taj problem riješiti?

INICIJATIVE


27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Asfaltiranje putnog pravca Gornji Faočići.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Razlog zbog kog podnosim ovu inicijativu je jako loša situacija u kojoj se nalazi ova putna komunikacija, kojom je nemoguće proći automobilom jer je u katastrofalnom stanju

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se na području MZ Osanica, naselje Đakovići, izvrši asfaltiranje puta u dužini od 400 m, obzirom da  u pomenutom mjestu živi veći broj stanovnika i djece koja pohađaju školu.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Većinu putnog pravca Dedova voda – Đakovići mještani su sami finansirali kao i zaštitnu ogradu.

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Planiranje sredstava u Budžetu Grada Goražda za 2022. godinu za postavljanje javne rasvjete na postojećoj infrastrukturu u mjestu Šemihova.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obzirom da je urađen dio ulične rasvjete u selu Šemihova, molio bih Vas da ostatak ulične rasvjete koji nije dovršen završite počevši od  mjesne Džamije Šemihova, to jeste četiri sijalice u gusto naseljenom dijelu.

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se postavi oglasna tabla u MZ Faočići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da u većini mjesnih zajednica postoji oglasna tabla, smatram da bi se ista trebla postaviti i u MZ Faočići.

2.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za izgradnju dječijeg igrališta u MZ-i Faočići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da a području MZ-e Faočići ne postoji igralište za djecu, smatram da je potrebna izgradnja igrališta.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Da se postave kontejneri  ili kanti za otpatke na području MZ-e Faočići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smatram da je od velike važnosti postavljanje kontejnera ili kanti za otpatke na području MZ-e Faočići, jer na pomenutoj lokaciji ne postoje.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

  1. Izgradnja objekta MZ-e Faočići i Ambulante.
  2. Pojačati rasvjetu na postojećoj infrastrukturi.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

MZ-e Faočići je jedina MZ-a na području Grada Goražda koja nema svoje prostorije niti ambulantu.