ALDIN ŽUGA – VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Stranka za BiH
Mail:

PITANJA


22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se došlo sa naplatom potraživanja dugovanja JKP „6.Mart“ d.o.o. Goražde iz ranijih godina? Molim da mi se dostavi koliko je do sada naplaćeno dugovanja a koliko je potraživanja pokrenuto putem tužbi kod nadležnog suda? Pitanje za direktora JKP„6.Mart“ Goražde – Šalo Haris).
2. Kada će na dnevni red Vijeća doći Odluka o preuzimanju parkinga u gradu Goražde? (Pitanje za Gradonačelnika)?
3. Kada će se riješiti problem rasvjete u užem dijelu grada, od Plavog mosta do benzinske pumpe „El Tarik“?
4. Postoji li mogućnost da se u ulici Titova promjeni raspored parking mjesta, tako da se nova parking mjesta iscrtaju pod uglom od 45 stepeni čime bi dobili dodatna mjesta na ovoj dužini, blizu 15 novih parking mjesta koji bi bio od velike važnosti, jer smo svjedoci da u ovoj ulici nedostaju parking mjesta?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se početi uređivati ulice u užem i širem dijelu grada? Svjedoci smo da su nam ulice oštećene i nije moguće normalno odvijanje saobraćaja. Da li je asfaltna baza krenula sa radom i ako jeste pod hitno da se krene sa uređenjem ulica.(Pitanje za Gradonačelnika).
2. Na prošloj sjednici Vijeća postavio sam pitanje kada će se trotoari u ulici 1. Slavne višegradske brigade vratiti u prvobitno stanje. Odgovor nisam dobio.Ako je ovoliko vremena potrebno za odgovor koliko će biti potrebno da se trotoari vrate u prvobitno stanje? Prvi iskopi u ovoj ulici su urađeni u šestom mjesecu 2022. godine, i godina dana kako naši sugrađani ne mogu da koriste ovu pješačku stazu, djeca u školu idu kolovoznom trakom i njihova sigurnost je ugrožena. Ukoliko je komunalni inspektor preuzeo funkciju molim odmah da se uključi u rješavanje ovog velikog problema.  Tražim pismeni odgovor od direktora JKP „6.Mart“.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto se ne vrati u prvobitno stanje pješačka staza (trotoar) u ulici 1. Slavne višegradske brigade ( ulica od trgovine Konzuma do naselja Kolonija)? Iskopano je na tri mjesta zbog pucanja cijevi u dužini od 100 metara. Ovom stazom svakodnevno prolaze naši građani, a najviše sam zabrinut za našu djecu koja idu u školu ovim putem i čija je sigurnost ugrožena jer se iz navedenih razloga moraju kretati cestom.

Odlukom o vodovodu i kanalizaciji iz 2013. godine članom 104. je propisano:

„Ukoliko se vrši raskopavanje trotoara po širini izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura bezbjedan prelaz pješaka preko iskopa.“

Članom 105. je propisano:

„Po završetku radova izvođač je dužan da javnu površinu dovede u prvobitno stanje i da ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni“.

2. Zašto se nije očistio višak snijega sa parking mjesta za invalide u ulici M.Tita ispred gradske uprave?  Ova parking mjesta invalidna lica nisu u mogućnosti koristiti 15 dana.  Da li treba čekati da se snijeg sam otopi?

INICIJATIVE


22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u ulici Meha Drljevića izvrši uklanjanje kontejnera za smeće sa trotoara i da se u navedenoj ulici naprave dva platoa koji će biti natkriven i da ne bude u blizini pješačkih prelaza, a da se privrednim subjektima u ovoj ulici naloži da nabave kontejnere za svoje potrebe.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo da se u navedenoj ulici nalaze kontejneri smješteni na trotoaru i prilikom istresanja veće količine smeća, cijeli trotoa bude zauzet. Kontejneri su postavljeni pored pješačkih prelaza i smanjuju vidljivost građana a posebno  najmlađih koji tim putem idu u osnovne škole. Pored sigurnosti naših građana kao razlog podnošenja ove inicijative je i loš vizuelni utisak čistoće našeg grada.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim vijećničku inicijativu za izradu projektne dokumentacije za pristupni put sa ceste M20 prema mostu „Branilaca Osanice“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Most „Branilaca Osanice“ je izgrađen 2007. godine. Od njegove izgradnje do danas nije urađena projektna dokumentacija pristupnog puta.

Veoma je otežano odvijanje saobraćaja na ovoj dionici puta, posebno u zimskom periodu.

Nakon izrade projektne dokumentacije prelazi se na sljedeću fazu a to je eksproprijacija zemljišta.

Poslije eksproprijacije zemljišta ide sljedeća faza postavljenje asfaltne podloge u dužini od 200 m i da se planira postavljenje rasvjete na ovom dijelu puta.

Iznos predviđen za ovaj projekat je 30.000,00 KM.

Na sjednici na kojoj se raspravljalo o nacrtu budžeta Grada Goražda  podnio sam prijedlog za planiranje sredstava za ovu putnu komunikaciju. Nadam se da je ovaj moj prijedlog uvršten u prijedlogu Budžeta Grada Goražda kao prioritet.