ALDIN ŽUGA – VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Stranka za BiH
Mail:

PITANJA


17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto se ne vrati u prvobitno stanje pješačka staza (trotoar) u ulici 1. Slavne višegradske brigade ( ulica od trgovine Konzuma do naselja Kolonija)? Iskopano je na tri mjesta zbog pucanja cijevi u dužini od 100 metara. Ovom stazom svakodnevno prolaze naši građani, a najviše sam zabrinut za našu djecu koja idu u školu ovim putem i čija je sigurnost ugrožena jer se iz navedenih razloga moraju kretati cestom.

Odlukom o vodovodu i kanalizaciji iz 2013. godine članom 104. je propisano:

„Ukoliko se vrši raskopavanje trotoara po širini izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura bezbjedan prelaz pješaka preko iskopa.“

Članom 105. je propisano:

„Po završetku radova izvođač je dužan da javnu površinu dovede u prvobitno stanje i da ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni“.

2. Zašto se nije očistio višak snijega sa parking mjesta za invalide u ulici M.Tita ispred gradske uprave?  Ova parking mjesta invalidna lica nisu u mogućnosti koristiti 15 dana.  Da li treba čekati da se snijeg sam otopi?

INICIJATIVE


17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim vijećničku inicijativu za izradu projektne dokumentacije za pristupni put sa ceste M20 prema mostu „Branilaca Osanice“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Most „Branilaca Osanice“ je izgrađen 2007. godine. Od njegove izgradnje do danas nije urađena projektna dokumentacija pristupnog puta.

Veoma je otežano odvijanje saobraćaja na ovoj dionici puta, posebno u zimskom periodu.

Nakon izrade projektne dokumentacije prelazi se na sljedeću fazu a to je eksproprijacija zemljišta.

Poslije eksproprijacije zemljišta ide sljedeća faza postavljenje asfaltne podloge u dužini od 200 m i da se planira postavljenje rasvjete na ovom dijelu puta.

Iznos predviđen za ovaj projekat je 30.000,00 KM.

Na sjednici na kojoj se raspravljalo o nacrtu budžeta Grada Goražda  podnio sam prijedlog za planiranje sredstava za ovu putnu komunikaciju. Nadam se da je ovaj moj prijedlog uvršten u prijedlogu Budžeta Grada Goražda kao prioritet.