O VIJEĆU

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana grada, koje funkciju vlasti vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Grada. Gradsko vijeće ima svoj Poslovnik. Gradsko vijeće broji dvadeset pet (25) vijećnika-ca. Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri (4) godine, a izbor se vrši na način i postupak utvrđen Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine. U pogledu poštivanja prava nacionalnih manjina primjenjivaće se poglavlje 13.a Izbornog Zakona Bosne i Herecegovine. Organ odlučivanja u Gradu je Gradsko vijeće.

GRADSKO VIJEĆE U OKVIRU SVOJIH NADLEŽNOSTI :

 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Grada;
 • usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Grada, većinom glasova od ukupnog broja vijećnika;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Grada u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Grada;
 • donosi odluke o zaduživanju;
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova, mostova i dijelova naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju Grada u Savez općina i gradova i druge oblike organiziranja;
 • donosi odluke o proglašenju praznika Grada;
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima Grada;
 • bira i razrješava Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Vijeća;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma;
 • razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika-ce;
 • osniva gradske službe;
 • osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za Grad;
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća;
 • usvaja i donosi Plan zaštite od požara Grada Goražda;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom
Rad Gradskog vijeća je javan. Kada je zakonom predviđeno, Gradsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez prisustva javnosti.

 

GRADSKI VIJEĆNIK

Gradski vijećnik-ca (u daljem tekstu vijećnik) je predstavnik svih građana grada u Gradskom vijeću, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i obavezama propisanim Ustavom, Zakonom i Statutom Grada. Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju, a prisustvovanje sjednicama gradskog vijeća mora biti efektivno. Vijećnik se u javnom životu treba ponašati na primjeren i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit građana grada. Prava i obaveze vijećnika određene su preciznije Poslovnikom Gradskog vijeća. Vijećnici-ce odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svoje nadležnosti.