Alen Selimović (SDP)

PITANJA

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJA
1. Da li  je i kada  poduzeto nešto oko rješavanja problema u vezi uništavanja puteva od izvođača radova u naseljima Glamoč prema planiranoj deponiji Trešnjica, kao i puta kroz naselje u ul: Ušanovića iznad glavne kapije Industriske zone Pobjeda od strane izvođača radova prema tunelu Hranjen?
2. Koliko ima registrovanih udrženja na prostoru Grada Goražda, kolika su finansiska izdvajanja na godišnjem nivou i dali ista dostavljaju kako finansiski izvještaj utroška sredstava kao i realizaciju svojih aktivnosti? Ko ih nadgleda u realizaciji projekata?
3. Da li se redovno vrši informisanje  od strane Pravobranioca o svim aktivnostima koja su u toku? Koliko ima predmeta,dali su završeni i ako nisu zbog čega i koji su to predmeti?

INICIJATIVE

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za postavljanje zaštitne ograde (bankine) na dionici puta u naselju Grabovik na dva kritična mjesta, tačnije dijelu puta od Grabovika do puta prema industrijskoj zoni Pobjeda. Zaštitna ograda na dva mjesta, samo na jednoj strani puta dužine dva puta petnaest metara. Druga zaštitna ograda na mostiću preko potoka, tačnije mostić preko kojeg prolazi saobraćaj prema naselju Grabovik od raskrsnice puta prema naselju Glamoč.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Na navedenim dijelovim dionice puta u naselju Grabovik dolazi često do saobraćajnih nesreća ili slijetanja auta van puta to jeste ugrožavanja sigurnosti kako pješaka tako i vozača. Postavljanjem zaštitne ograde nesreće bi sveli na minimum mogućnosti stradanja sudionika u saobraćaju.
Također i postavljanjem i zaštitne ograde na navedenom mostiću svelo bi se na minimum dešavanja saobraćanjih udesa.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se postavi privremena saobraćajna signalizacija obilježavanje pješačkih prelaza:

  1. Na lijevoj strani na početku Gradskog mosta između Konobe Bosanka i parkinga prema trafikama.
  2. U ulici Seada Sofovića između banke NLB-a prema radnji Borovo.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Svjedoci smo o velikoj frekvenciji saobraćaja na ovom dijelu grada nakon zatvaranja saobraćaja preko Mosta žrtava genocida u Srebrenici i preusmjeravanja saobraćaja preko gradskog mosta. Svjedoci smo čestom prelasku pješaka preko ovih raskrsnica na nepredviđenim mjestima čime se ugrožava sigurnost i pješaka i vozila. Smatram da bismo na ovaj način preventivno djelovali sveli na minimum mogućnosti stradanja sudionika u saobraćaju.