ALEN SELIMOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 07.09.1971. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Marketing agent
Nacionalnost: Bosanac
Stranačka pripadnost: SDP (Socijaldemokratska partija BiH)

PITANJA


19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se početi sa radovima i planiranjem dječijeg igrališta u ulici Salih bega Kuljuha i Bekta Gacka, tačnije na prostoru u blizini industrijske zone „Pobjeda“, obzirom da u tom dijelu grada stanuje mnogo djece i da nemaju mjesta za igranje, već da koriste parking prostor ispred industrijske zone sa koga su od strane zaštitara u više navrata upozoravani i tjerani jer prostor nije namjenjen za igranje?
2. Kada će se početi sa radovima i renoviranjem platoa ispred gradske dvorane i da li će se započeti sa radovima prije održavanja Festivala prijateljstva?
3. Kada će početi planiranje asfaltiranja u dvorištima gradskih kvartova kao i dionica šetališta Rasima Živojevića od ambulante do Baćanskog mosta?
4. Kada će se napokon zatrpati, urediti dio iskopanog trotoara u višegradskoj ulici od Konzuma do ambulante, kao i asfaltiranje oštećenog asfalta u ulazu u višegradskoj 29., pošto iskopi stoje dugi vremenski period, i predstavljaju problem građanima koji se kreću ovim putem ( povrede, lomovi građana)?
5. Kada će se početi sa uređenjem, asfaltiranjem puta na mezarju Kolijevke?
6. Kada će se ukloniti barake u ulici Salih bega Kuljuha jer predstavljaju prijetnju zbog mogućnosti urušavanja i pojave zaraznih bolesti usljed pojave zmija, glodara..pacova?

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se postaviti ulična rasvjeta u MZ Podhranjen, tačnije u dijelu puta sela Kamenice kod Mezarja i na prvoj raskrsnici prema selu? Potrebne su 3 ulične svjetiljke.
2. Koliko je utrošeno novčanih sredstava za izgradnju Gun-Gor parka 2012. godine, da li je izgradnja urađena po projektnoj dokumentaciji i da li ima mogućnosti da se ovaj Park preuredi u onoj namjeni koja odgovara gradskom parku i definiciji parka?

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se useliti stanari u novo zgradi u naselju Kolonije, ulica Salih-Bega Kuljuha, da li su iz Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica poslali tu informaciju?
2. U čijoj nadležnosti je održavanje kolektora u MZ-i Ilovača, Jezero – Luke, kod kuće na ulazu imanja vlasnika Aganspahić Suada?  Kolektor je napravljen prije četiri godine a JKP „6 Mart“ je poslao informaciju da oni ne posjeduju nikakve dokumente o postojanju istog i da oni nisu nadležni. Pored samog kolektora i cijevi koje su polomljene nalazi se i ribnjak i stajski objekat.
3. Ponovo postavljam pitanje šta je sa vodom koja je pronađena prilikom kopanja tunela Hranjen i da li će se angažovati stručnjaci iz hidrologije, litologije, da utvrde može li se ista koristiti za vodosnabdjevanje Goražda kada se zna da je sami položaj terena povoljan jer ima prirodni i slobodni pad?
4. Tražiti video nadzor u Gon-Goren parku da se ne bi dešavale stvari kakve se dešavaju.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se početi sa sanacijom i popravkama cijevi na šetalištu ispod „Hope“ centra pošto se onaj dio šetališta pretvara u neku vrstu močvare ili žabokrečine?
2. Kada će kresati drveće u Titovoj ulici pošto grane istih dopiru do samih prozora i terasa stanara, a također smetaju i uličnoj rasvjeti?
3. Ko će preuzeti odgovornost za probleme u vezi obaranja rasvjete koja je postavljena na popločanom dijelu Podhranjenskog potoka jer smo svjedoci da je ponovo oborena svjetiljka tokom održavanja nekih od sajmova koji se odvijaju na tom dijelu grada?

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se postaviti „uspornici prometa“ na relaciji od Gradske dvorane do semafora?
2. Kada će se riješiti pitanje izlijevanja kanalizacije na samom stajalištu ispred Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“?
3. Kada  je nabavljena ulična led rasvjeta i koliko je plaćena, koliko su date garancije za iste i da li  postoje zamjenske?

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se popraviti i postaviti rasvjeta u ulici Sinan  Paše Sijerčića i Seada Sofovića Sofe u centru Grada? Dvorište gdje živi preko 350 mještana već je tri godine u mraku, te stanari traže da se već jednom počne razmišljati o ovome gradskom kvartu.
2. Kada će se već jednom odrediti nadležnosti Goražde Stana i JKP 6 Marta u vezi održavanja podzemnih instalacija, to jeste kanalizacione mreže, jer građani koji žive u zgradama ne mogu trpiti takve stvari, gdje se  prebacuju problemi sa jednih na druge, da li su recimo šahtovi unutar ili van zgrade, a do tada podrumi pune vodom, fekalijama kao što je primjer u zgradama u Titovoj ulici  gdje je recimo u zgradi broj 11. nedavno voda prešla 1.metar, ili u zgradi kod Balkana?
3. Kada će Gradska uprava imati Građevinskog inspektora i ako je u pitanju Gradsko vijeće možda donijeti tu odluku. Tražim ukoliko je potrebno da se to što prije donese ista.
4. Šta je sa prostorom Distributivnim centrom koji je nedavno očišćen od velike deponije koja se nalazila unutar prostora? Da li se taj prostor može iskoristiti za privremenu Gradsku pijacu dok Grad ne iznađe konačno funkcionalno i ekonomični rješenje za Gradsku pijacu?

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ima mogućnost da se pored porodične ambulante u Mujković polju postavi neka vrsta nastrešnice – šadrvana gdje bi pacijenti bili zaštićeni od sunca i kiše, kao izgradnja još jedne klupe?
2. Dokle je došla izgradnja deponije u Trešnjici i do kada će biti otvorena nelegalna deponija „Šišeta“ za istresanje smeća i kada se može očekivati zabrana istresanja smeća na istoj.

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Imam pitanje JKP „6. Mart“. Sa kojom opremom za održavanje parkovskih površina, staza šetališta, trotoara raspolaže „6. Mart“?
Koja je to oprema i zbog čega ako već ne posjeduju novim trimerima, kosačicama, optičkim žagama nisu nabavljene da olakšaju rad svojim uposlenicima u zadnjih 20 godina?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zbog čega nema rasvjete u nekim dijelovima ulica Kulina Bana, a postoje stubovi kao i rasvjeta na nekim kućama koja je postavljena od gradske uprave i da li je tačno da više ne postoje te vrste  led sijalica pa je to razlog nepostojanja rasvjete?
2. Zbog čega nisu postavljeni oluci na zgradi ulica Kulina Bana broj 25. čiji su stanovi u vlasništvu Grada, a upoznat sam od strane stanara da je bilo planirano u projektu prije nekoliko godina?
3. Da li smo upoznati sa nestašicom antivipernog seruma to jeste seruma protiv ujeda zmija? Naš dom zdravlja uopšte nema taj serum protiv ujeda zmija. Nadležan je Federalni zavod za javno zdravstvo i dobro bi bilo da se nađe rješenje da se serum dostavi u dom zdravlja.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li  je i kada  poduzeto nešto oko rješavanja problema u vezi uništavanja puteva od izvođača radova u naseljima Glamoč prema planiranoj deponiji Trešnjica, kao i puta kroz naselje u ul: Ušanovića iznad glavne kapije Industriske zone Pobjeda od strane izvođača radova prema tunelu Hranjen?
2. Koliko ima registrovanih udrženja na prostoru Grada Goražda, kolika su finansiska izdvajanja na godišnjem nivou i dali ista dostavljaju kako finansiski izvještaj utroška sredstava kao i realizaciju svojih aktivnosti? Ko ih nadgleda u realizaciji projekata?
3. Da li se redovno vrši informisanje  od strane Pravobranioca o svim aktivnostima koja su u toku? Koliko ima predmeta,dali su završeni i ako nisu zbog čega i koji su to predmeti?

INICIJATIVE


19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se iznađe mogućnost od strane Vlade BPK Goražde uz određene kriterije (visina primanja socijalnih kategorija, demobilisanih boraca) kako bi se istim pomoglo u plaćanju troškova individualne komunalne potrošnje putem subvencioniranja a do određenog limita potrošnje.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Da se na ovaj način pomogne određenim socijalnim kategorijama a u skladu sa utvrđenim kriterijima.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Uklanjanje ili popravka semafora u gradu Goražde, uputiti ugrentan zahtjev i Vladi BPK Goražde da se nađe rješenje ovog problema..

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Više od pet godina sve dosadašnje vlasti kako u Gradu a tako i u BPK Goražde gledaju ovo ruglo u našem gradu.Sramota je da se ovakvi prizori vide na našim ulicama, naročito što ima semafora koji su oboreni i godinama su u stvari samo smetnja u gradu.

Obzirom da su semafori postavljeni na trotoarima koji su u nadležnosti gradske uprave, a navodno dozvola za postavljenje istih ne postoji, smatram da bi se gradska uprava trebala obratiti Vladi BPK Goražde, Kantonalnoj direkciji za ceste, Federalnoj direkciji za ceste, da urgentno djeluju tako što će ukloniti sve semafore koji su uništeni ili se ne mogu popraviti.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u grb Grada Goražda upiše 1376, kao godina kada se Goražde prvi put navodi u historijskim izvorima.

Historijski podatak za najstarije pominjanje Goražda, do sada se navodio i kroz stručnu literature.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Mnogi gradovi bi bili ponosni sa ovim podatkom i na taj način stvorili veći kredibilitet i historijsku činjenicu postojanja koja se u ovom našem slučaju radi o: Diversa canccelare knjiga br.-24, Folija br. 129. Državni arhiv Dubrovnik, Republika Hrvatska, 28.marta 1376. godine, najstariji podatak u kom se navodi Goražde. Radi se o ugovoru; Stevar Gradetić iz katuna Kraislava Mrđenovića Burmasa obavezao se da će Ivanu Ogreu tri tovara soli iz Dubrovnika prevesti u Goražde, odakle će tri tovara koža prevesti u Dubrovnik. Cijena kože je 3,5 perpera, težine 400 libri.

Sa ovom inicijativom želim istaći činjenicu da naš grad iza sebe ima dugu historiju te je značajno da se u grbu, zastavi, pečatu i drugim zvaničnim dokumentima upiše 1376.

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Na osnovu pismenog dopisa i molbe Ćato Elvedina člana Savjeta MZ Goražde IV da se dio ulice na Obarku od kuće Krašić Alije do kuće Dučić Murata i Hubanić Hamda, od ulice Jaska Islamovića kroz ulicu 25. Novembar do ulice 22. Maj, nazove po poginuloj djevojci Bašić (Ibrahima) Azra rođena 1976. godine a poginula 1995. godine kao pripadnica 808. oslobodilačke udarne brigade, poginula na Obarku, ulica Enesa Turkovića.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Da se dio ulice nazove imenom rahmetli Bašić Azre prvenstveno kao žene borca koja je stanovala sa roditeljima i dvije sestre u kući sada vlasništvo Paldum Jusufa.

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu člana 123, 124 i 125 Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se obezbjedi novac za štampanje letaka koji bi se dijelio stanovništvu i isti lijepio na ulaze kuća i zgrada, a odnosio bi se na upozorenje za poštivanje kućnog reda, da se u WC školjke, odvode ne bacaju ulošci, tamponi, vlažne maramice, glavice kupusa, malteri, peškiri, prezervativi, kese i ostalo.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Sve veći problemi sa kanalizacijom, pogotovo što se u zadnjih 30. godina nije vodilo računa o planiranju postavljanja kanalizacionih cijevi, a također nesvjesnost građana u ponašanju i sprovođenju kućnog reda.

Znamo da su veliki problemi izlijevanje fekalija u podrumima grada, a najveći uzrok dotrajala kanalizaciona mreža, veća opterećenost cijevi jer nije planski rađeno, to jeste sa postavkom i izgradnjom novih stanova i susjednih kuća, a nije planirano postavljanje novih, većih cijevi.

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu odredbi  Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se urgentno, koliko do ponedjeljka 16. maja 2022. godine  uputi dopis Federalnoj direkciji za ceste i traži odgovor o kakvoj fazi i kvalitetu radova je riječ na relaciji magistralnog puta od gradskog trga pa kroz naselje Mahala, Vinarići i Baćci. Tražiti da se ispune naša traženja i inicijative o definitivnom rješenju problema na ovoj dionici, sa kvalitetnim asfaltiranjem.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo o kakvom se katastrofalnom stanju nalazi ova dionica magistralnog puta kroz grad Goražde. Svaki put kada je dolazilo do rekonstrukcije i popravke ove dionice bilo sve gore i gore. Ovo su naše pare koje svi izdvajamo kroz akcize, razne poreze, dadžbine pa bi red bio da se već jednom odradi kvalitetno i po zakonu. Tražiti i da nadzorni organ odradi svoj dio posla i da ne primi radove ako budu kao do sada odrađeni i tražiti od izvođača radova da se ovaj posao uradi kvalitetno.

2. Pravni osnov:

Na osnovu odredbi  Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se popravi i asfaltira put kroz naselje u ulici Ušanovića, tačnije od početka naselja iznad parkinga industrijske zone Pobjeda sve do takozvane kapije u dužini do 170 metara. Uputiti cirkularno pismo sa zahtjevom svim firmama i preduzećima koje imaju svoje pogone u industrijskog zoni Pobjeda. Asfaltirati do kraja mjeseca Juna.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Veće duži period stanovnici ovog naselja  u MZ Goražde II traže urgentno saniranje, asfaltiranje puta koji prolazi pored njihovih kuća. Veliki problem uništavanja puta doprinijeli su prolasci kamiona iz industrijske zone Pobjeda, zatim kamiona i mašinerije građevinskih firmi koji su radili i rade na tunelu Hranjen, zatim i kamioni šumarstva Goražde.
Naći zajedničko rješenje u finansiranju ove dionice puta je u interesu svih koji koriste ovaj puta, a najviše mještani ovog naselja koji su najviše pogođeni.

3. Pravni osnov:

Na osnovu odredbi  Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Da se popravi i asfaltira put kroz naselje Kuta u ulici Esada Dučića.
Postavljanje ulične rasvjete tačnije 4. reflektora na već postojeće betonske stubove.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U vremenu kada sve više i više mladih bračnih parova napuštaju naš kanton i općenito državu Bosnu i Hercegovinu ovo mlado naselje je primjer da ima i onih koji žele ostati na ovim područjima.

U zadnjih nekoliko godina preko 20 mladin bračnih parova napravilo je svoje kuće u ovom naselju  i tu sa svojom porodicom žele i ostati.

Puna su nam usta borbi za opstanak mladih ljudi u BiH, evo nam primjer gdje se trebamo pokazati svi na djelu, a to je da obezbjedimo adekvatan put, u dijelu ovog naselja koji je potrebno asfaltirati tako što će se spojiti sa asfaltiranim dijelom puta gdje bi se trebale napraviti rešetke (za kupljenje oborinskih voda. Također potreba je u ovom dijelu naselja i 4. reflektora na već postojećim betonskim stubovima

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu članova 123, 124 i 125. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u ovoj godini počne na vrijeme sa radovima uređenja plaža na Drini, a ponajviše uređenju u gradskoj zoni tačnije plaža „Žanj“ i plaže ispod gradskog mosta.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nakon epidemije Korona virusom, nakon izolacija i zatvaranja po kućama ljudi su željni druženja i uživanja na Drini, a pogotovo oni zaljubljenici u rijeku Drinu. Plaže se moraju na vrijeme očistiti, pripremiti prije sezone, a ne to činiti tokom sezone ili na samom kraju ljeta.

2. Pravni osnov:

Na osnovu članova 123, 124 i 125. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se na Gradskom trgu postave prepreke po odabiru:

Prva verzija: Željezni ježevi koji bi bili postavljeni duž kompletnog Gradskog trga i to u cik-cak rasporedu i to od prve stambene zgrade pa do zgrade SDK-a ili Ministarstva finansija.
Druga verzija: Da se također duž cijelog Gradskog trga stavi lanac po mogućnosti od najtvrđeg kovanog materijala.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pošto smo u zadnjih 10. i više godina izgubili onaj urbani izgled Gradskog trga, a trg u urbanizmu smatra se planirano otvoreno područje u gradu.
Otvoreno područje više ne postoji, a naročito kada su neki skontali da Gradski trg za njih parking prostor. Pošto smo od Gradskog trga dobili samo slobodan trotoar, a i ono prostora što je ostalo kao otvoreno područje sada je uzurpirano parkiranim autima.
Ono malo zdravih betonskih kocki počinje se lomiti, a prijeti opasnost od tonjenja zemljišta ispod kojeg su podzemne instalacije.
Smatram da bi predložene prepreke mogle učiniti neku opomenu svima onima koji krše Zakon o saobraćaju, koji ne poštuju saobraćajne znakove, a pogotovo oni  koji ne poštuju kulturu življenja. Nama je džabe da se stave mermerne ili granitne kocke ako se ne počne kažnjavati, i da se ne dešavaju slučajevi da se kažnjavaju invalidi sa urednim karticama, a neki drugi imaju privilegiju 

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Inicijativom tražimo da se za djecu sa posebnim potrebama obezbjede označene kartice, da sa istim imaju prednost u domovima zdravlja u nadležnosti Grada Goražda, kao i u Kantonalnoj bolnici gdje će Gradsko vijeće poslati dopis Kantonalnom ministarstvu da isto uradi i sa nivoa kantona i da se nađe zakonsko pravo da se ova djeca oslobode plaćanja prevoza na području BPK-a i putnog pravca za Sarajevo.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Roditelji i porodice djece sa posebnim potrebama rijetko imaju podršku od nadležnih sa svih nivoa vlasti u državi. Vrijeme je da se to počne mijenjati, pa evo i sa usvajanjem ove inicijative u našem Gradskom vijeću tako što ćemo sa uvođenjem označenih kartica doprinijeti da takva djeca imaju brži i lakši pristup doktorima i liječničkim pregledima. Stvoriti okruženje prilagođeno djeci sa posebnim potrebama, tako što bi im na ovaj način pomogli ali i izbjegli zamku zvanu „ableizam“ ili diskriminaciju djece sa invaliditetom.

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

„Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde.

Osnovni sadržaj:

Tražim od ministarstva privrede BPK-a Goražde, odnosno od Direkcije za šumarstvo urgentan odgovor kada je izdata dozvola za sječu šume na prostoru MZ Goražde II, tačnije iznad naselja Glamoč, ako je, kome je data dozvola? Da li postoji elaborat i da li je u istom navedeno da će se za prevoz balvana koristiti lokalni put koji prolazi kroz naselje Glamoč? Da li je u tome elaboratu naznačeno da je obaveza izvođača sječe i odvoza šuma put vratiti u prvobitno stanje i sanirati?

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Lokalni put kroz naselje Glamoč, koji je inače u jako lošem stanju svakodnevno se još više uništava prolaskom teretnih kamiona koji (vidno preopterećeni) po nekoliko puta dnevnog prevoze balvane. To također prestavlja opasnost po stanovnike tog naselja čije su koče pored puta, a posebno one kuće koje se nalaze ispod samog puta. Ove godine Grad Goražde je izdvojio sredstva za saniranje rupa na tome putnom pravcu, kao i nasipanje tampona na nekim od dionica. Prolaskom tih kamiona dolazi do ponovnog i većeg oštećenja i osipanja puta. I ranije je ovaj lokalni put pretrpio velika oštećenja prilikom prolaska kamiona i mašina koji su izvodili radove na planiranoj deponiji Trešnjica i nikada nije adekvatno sanirano.

2. Pravni osnov:

Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Da nadležna Služba pripremi i utvrdi Gradskom vijeću grada Goražda plan i redoslijed rekonstrukcije cesta i ulica u nadležnosti Grada Goražda

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Neke se ulice rekonstruišu i krpe po nekoliko puta godišnje, a druge se zapostavljaju. Sa te strane potrebno je da se sistemski i planski pristupi rješavanju problema i detaljne rekonstrukcije ulica u Gradu Goraždu.

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se za Budžet za 2022. godinu planiraju sredstva cirka 15.000,00 KM za kupovinu zemljišta u naselju Glamoč  za dječje igralište.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Naselje Glamoč koje se nalazi baš u  specifičnoj situaciji naspram drugih prigradskih naselja zbog svoje blizine centra grada ali i mnogim dešavanjima je tako daleko. Prije nekoliko godina Gradske vlasti su odlučile u blizini ovog naselja praviti gradsku ili kao što tada rekoše regionalnu deponiju Trešnjica. Kroz naselje svakodnevno prolaze kamioni i kompletna mehanizacija za planiranu deponiju, a put je kompletno uništen kroz Glamoč. U naselju živi blizu 150 punoljetnih građana većinom porodice srednje i mlađe životne dobi sa djecom kojih u ovom naselju ima blizu 50. Smatram da ova djeca zaslužuju da imaju dječje igralište sa raznovrsnim sadržajem za igru i razondu.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se za Budžet za 2022. godinu planiraju sredstva za postavljanje cijevi duž potoka u naselju ispod deponije Šišeta, tačnije naselje u ulici Meha Hubjera do samog Podhranjenskog potoka.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Postavljanjem deponije iznad samog Grada, privremene deponije Šišeta koja je izgrađena 2010. godine i trebala je biti kako je navedeno do dvije godine, ali sada je evo 2021. godina. U oborinskim vodama  koje protiču kroz deponiju nalaze se nedozvoljene količine žive, olova, mangana i bakra. Kroz samo naselje uz same kuće protiče ova prljava oborinska voda koja godinama zagorčava život mještana naročito nepodnošljivim i nesnosnim smradom.

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Da se uradi signalizacija  tj. Ogledalo u ulici Šukrije Kukavice na raskrižju iznad sokaka bivše kuće rhmetli Sulja Ćehovića- Zaimovića. Sadašnja mala prodavnica „ Hubjer“.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Opasnost  po pješake naročito što  se u toj gradskoj mahali nalazi veliki broj djece.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se uputi dopis svim preduzećima na prostoru Grada Goražda sa upitom koliko ulažu u ekološke standarde svojih preduzeća, to jeste koliko ulažu u zaštitu ekologije u našem gradu.
Da nam odgovore da li su preduzeća u industrijskoj zoni Pobjeda išta učinili da se otpadne vode ne ulijevaju u Podhranjeski potok to jeste u Drinu, a da nisu prečišćene po ekološkim standardima, također i sve ostale firme i preduzeća koje se nalaze naročito pored rijeke Drine.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Poboljšanje ekološke svijesti naših građana i na naših goraždanskih preduzeća.

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Urgentno tražiti od Federalnog zavoda za javno zdravstvo da se nabave serumi protiv ujeda zmija i da se isti pošalju domovima zdravlja

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog najezde zmija ove godine došlo je do veće opasnosti za naše građane od težih posljedica, a upoznat sam da domovi zdravlja ne raspolažu sa serumima.

2.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Urgentno tražiti obustavu svih radnji na Gubavici. Tražiti obustavu od kantonalnog ministarstva urbanizma i kantonalne inspekcije.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ovo je još jedan način nesavjesnog rada, betonizacije grada. Umjesto da  ovo izletište naravi po standardima za ovakve lokacije, a ne da umjesto prirodnog ambijenta imamo betonsko gradilište. Ko je dozvolio ovakvu gradnju, koji su to stručnjaci i da li su iz Goražda, ko je dozvolio onakvo po meni ruglo što se pravi od planiranih mjesta za otpad koji izgledaju kao betonski kolektori a ne kao kante za smeće. Još od prije 15. godina, gdje sam svjedok planirano je da se urade pristupne staze iz dva pravca, od kuća Musabašića pa do samog vidikovca. Također na platou su planirane i drvene klupe, otkriveni šadrvani koji bi bilo postavljeni na malim betonskim stopama, a ne na onolikim temeljima. Potrebno je da se odgovori koliko je bilo javnih rasprava od kantonalnog ministarstva u vezi ove gradnje.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za postavljanje zaštitne ograde (bankine) na dionici puta u naselju Grabovik na dva kritična mjesta, tačnije dijelu puta od Grabovika do puta prema industrijskoj zoni Pobjeda. Zaštitna ograda na dva mjesta, samo na jednoj strani puta dužine dva puta petnaest metara. Druga zaštitna ograda na mostiću preko potoka, tačnije mostić preko kojeg prolazi saobraćaj prema naselju Grabovik od raskrsnice puta prema naselju Glamoč.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Na navedenim dijelovim dionice puta u naselju Grabovik dolazi često do saobraćajnih nesreća ili slijetanja auta van puta to jeste ugrožavanja sigurnosti kako pješaka tako i vozača. Postavljanjem zaštitne ograde nesreće bi sveli na minimum mogućnosti stradanja sudionika u saobraćaju.
Također i postavljanjem i zaštitne ograde na navedenom mostiću svelo bi se na minimum dešavanja saobraćanjih udesa.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se postavi privremena saobraćajna signalizacija obilježavanje pješačkih prelaza:

  1. Na lijevoj strani na početku Gradskog mosta između Konobe Bosanka i parkinga prema trafikama.
  2. U ulici Seada Sofovića između banke NLB-a prema radnji Borovo.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Svjedoci smo o velikoj frekvenciji saobraćaja na ovom dijelu grada nakon zatvaranja saobraćaja preko Mosta žrtava genocida u Srebrenici i preusmjeravanja saobraćaja preko gradskog mosta. Svjedoci smo čestom prelasku pješaka preko ovih raskrsnica na nepredviđenim mjestima čime se ugrožava sigurnost i pješaka i vozila. Smatram da bismo na ovaj način preventivno djelovali sveli na minimum mogućnosti stradanja sudionika u saobraćaju.