ANELA JAMAK – ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG GV

Rođena: ///
Stručna sprema: VI stepen
Zanimanje: Diplomirani mašinski inžinjer
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Stranka za BiH

PITANJA


20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (17.08.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Obzirom da je u toku proces zatvaranja kolektivnih centara, kakav je plan za kolektivni centar Belvedere?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Marta održan je zajednički sastanak Kolegija Gradskog vijeća i Kolegija Skupštine Bosansko podrinjskog kantona Goražde po pitanju problema gradske pijace, gdje su doneseni određeni zajednički zaključci. Moje pitanje je dokle se došlo sa realizacijom istih, da li se nakon donesenih zaključaka  pristupilo rješavanju istih?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je planirano postavljanje rasvjete u haremu džamije Šemihova? Prošle godine sam podnijela inicijativu da se postavi rasvjeta u haremu džamije Šemihova, koja do sada nije realizovana. Apelujem na nadležne, da ukoliko je ikako moguće, rasvjeta bude postavljena do mjeseca Ramazana, obzirom da veliki broj vjernika starije dobi posjećuje ovu džamiju.
2. Kada je planirana sanacija školskog igrališta ispred SMŠ „Džemal Bijedić“? Dolaskom ljepšeg vremena časovi sporta u navedenoj školi planiraju se održavati u školskom dvorištu, što je sada nemoguće zbog oštećenja koje je nastalo pri sanaciji vodovoda, te molim da se isto sanira što prije.

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se razmišlja o povećanju plata za radnike JKP 6. Mart Goražde, i da li postoji mogućnost za nabavku neophodnih sredstava i opreme za rad.
Svjedoci smo stalnog i enormnog rasta cijena goriva i osnovnih životnih namirnica, pa samim tim radnici sve teže obezbjeđuju egzistenciju za sebe i svoju porodicu, jer je realna vrijednost njihovih plaća (koje su svakako male) svakim danom sve manja.
Također, svjedoci smo napora koje radnici JKP 6 Mart Goražde čine na redovnoj opskrbi vodom uprkos stalnim kvarovima na potisnom cjevovodu i sekundarnoj mreži, te svakodnevnog uređenja zelenih površina i odvoz smeća.
Da li Gradska uprava i menadžment rade analizu posljedica na poslovanje preduzeća koje uzrokuje povećanje cijena goriva?

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kakva je situacija u JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde?
Koliko mi je poznato već tri godine nema Skupštine i Nadzornog odbora. Prema mojim informacijama rade u izuzetno teškim uslovima. Jedan od doktora Veterinarske medicine je napustio ovo preduzeće. Mislim da uopće nismo svjesni važnosti našeg javnog preduzeća, a pogotovo usluga koje pružaju.Ako se nešto ne promijeni ubrzo vrlo lahko možemo ugroziti stočni fond, zatim naši građani neće moći ostvariti poticaje, kako sa federalnog tako i sa kantonalnog nivoa jer neće imati veterinarsku stanicu da provede sve propisane mjere kod životinja, a da ne govorimo o prometu namirnica životinjskog porijekla, odnosno pregledu mesa na klaonicama i mesnih prerađevina u objektima, a to u konačnici može da ugrozi i zdravlje ljudi.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kakva je sudbina Sporazuma o implementaciji četiri potprojekta u okviru projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“ u vrijednosti od 5.5 miliona eura, potpisanog 10.01.2019. godine, između Grada Goražda, Federalnog ministarstva raseljenih i izbjeglih osoba, Premijera kantona i Ministrice za socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica BPK-a Goražde?
2. U kojoj fazi je potprojekat 098 – Rekonstrukcija 41.  potkrovnog stana, sanacija krova, zamjena stolarije i uređenje fasade u ulicama Maršala Tita br. 34, br. 30. br. 26, br. 23, br. 14 br. 4, br. 10, br. 8, i u ulici Jusufa Duhovića br. 4.?
3. Šta se uradilo na potprojektu 099 – Balkan, koji se odnosi na zatvaranje kolektivnog i alternativnog smještaja u naselju Prvi maj?
4. Šta je urađeno na potprojektu 101 . Splavište?

INICIJATIVE


14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za postavljanje reflektora rasvjete u Omladinskoj ulici gdje je izložena replika oklopnog kombija „OPRESA“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U okviru obilježavanja manifestacije „Dani otpora u Bosansko-podrinjskom kantonu  Goražde 2022“ u Omladinskoj ulici izložena je replika oklopnog kombija „OPRESA“ ručno izrađenog od pripadnika Teritorijalne odbrane Goražda, koji se u najtežim ratnim okolnostima koristio za prevoz ranjenika, ljekara, lijekova i drugo, preko gradskog mosta u periodu maj-septembar 1992. godine. Zbog same reprezentativnosti potrebno je osvijetliti taj dio ulice kako bi i u noćnim satima replika bila vidljiva.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za rekonstrukciju putnog pravca u naselju Površnica, u ulici Osmana Halilovića, u dužini od 300 metara.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Navedeni putni pravac je u vrlo lošem stanju i u zimskom periodu je gotovo nemoguće koristiti isti. Obzirom da u navedenoj ulici žive stariji i iznemogli, veliki broj radni i učenika, te da je zimi gotovo ovaj dio naselja mjesne zajednice Goražde IV odsječen od ostatka grada, jedan razlog više da se što prije pristupi sanaciji ovog puta

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za postavljanje stuba za rasvjetu u mjesnoj zajednici Goražde IV, ulica Osmana Halilovića, naselje Površnica.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obzirom da na ovom lokalitetu postoji već provedena rasvjeta i da jedan dio ulice ima istu, neophodno je dovršiti započeto i u jednom dijelu ulice koja je neosvjetljena postaviti stub

4. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da JKP „6 Mart“ u saradnji sa JP „Ceste federacije Bosne i Hercegovine izvrše zasade svijeća na kružnom toku Vitkovići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo da navedeni kružni tok je često neuredan i zarasta, kako sitnice čuda čine, dovoljno bi bilo izvršiti sadnju cvijeća (ili održavati travnjak) kako bi taj dio grada bio ljepši i uredniji.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se istakne naziv na vidno mjesto Sportske dvorane „Mirsad Hurić“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da je Mirsad Hurić – Huro za svoga života slavio za istaknutog sportistu  – rukometaša, a da Sporska dvorana od ranije nosi njegovo ime, smatram da je konačno potrebno na vidnom mjestu  na samom objektu ispisati njegovo ime.

2. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se osvijetli prilaz sa javnog puta prema haremu džamije u mjestu Šemihova.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da u mjestu Šemihova žive uglavnom starija lica, koja redovno posjećuju džamiju, smatram da je potrebno osvijetliti prilaz sa javnog puta prema haremu džamije radi same sigurnosti i bezbjednosti stanovništva. Predstoji nam mjesec Ramazan gdje su aktivnosti u džamiji uvećane, a i posjećenost džamije veća.

3. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se završi mreža rasvjete u MZ-i Osanica – Selo Djakovići u dužini od 200. metara (kuća Ahmetspahić Senada).

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Navedeno područje nema nikakvu rasvjetu i jako je loša vidljivost, potrebno je ovu dionicu osvijetliti. Razlog više, za osvjetljenje ove dionice jeste da imamo jedanaest učenika koji se vraćaju iz druge smjene.

4. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za obezbjeđenje lifta za osobe sa invaliditetom u zgradi Gradske uprave Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zgrada Gradske uprave Goražde nema na žalost lift kojim bi osobe sa invaliditetom i u kolicima kao osnovnim svojim sredstvom za kretanje mogli doći do prvih ljudi grada. Nažalost nisu ovo jedine institucije, istih je daleko više do koji osobe sa invaliditetom u našem gradu ne mogu da dođu. Pozivam sve nivoe vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou da krenemo sa realizacijom i rješavanjem ovog gorućeg životnog problema osoba sa invaliditetom koji se temelji na osnovnom ljudskom pravu.
S obzirom da neki nivoi vlasti od lokalne zajednice do države su u fazi donošenja budžeta za ovu godinu, kao i donošenja programa utroška sredstava molim iste da planiraju dio sredstava za rješenje ovog problema. 

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se razmotri uklanjanje fontane ispred Gradske dvorane, te da se isti prostor uredi.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Već godinama unazad fontana nema svoju svrhu, te je odavno zapuštena, ne održava se i sama po sebi još više kvari ionako loš izgled ulice prema dvorani. Ukoliko bi se ista uklonila dobio bi se jedan veći cjelovit prostor ispred Gradske dvorane za održavanje raznih manifestacija na otvorenom, a možda i veća ledena ploha, koja se pokazala kao pravo osvježenje i pun pogodak, te samim tim da nastavimo tu praksu i u narednom periodu u još većem obimu.