ARNEL VRANJ – VIJEĆNIK

Rođen: 19.10.1984. godine
Stručna sprema: VSS – Diplomirani mašinski inžinjer
Zanimanje: Tehnolog za izradu incijatora
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: DF (Demokratska fronta)

PITANJA


29. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.05.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
 1. Šta se dešava sa voćnjakom u Rasadniku? Da li su inspekcije izlazile na teren i da li je naređena analiza tla?
2. U kojoj fazi je realizacija inicijative za izgradnju tri zgrade za mlade bračne parove?
3. Da li je nadležna služba izašla na teren i pokušala riješiti problem sa septičkom jamom koja se izlijeva na lokalni put i dolazi do naselja na Obarku?

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
 1. Šta su uradile gradske službe i inspekcije po pitanju izlijevanja septičke jame na putu u ulici Braće Bezdrob u Graboviku?
2. U kojoj fazi je izgradnja autobuskog stajališta na Mravinjcu?
3. Zašto nadležne inspekcije i nadležne službe ne udalje kladionice od vjerskih objekata i škola?

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
 1. Prilikom padavina dolazi do poplave kompletne ceste u ulici 1. Maj? Zašto se taj problem nije do sada rješio i kada će se rješiti?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
 1. Prilikom padavina dolazi do poplave kompletne ceste u ulici 1. Maj? Zašto se taj problem nije do sada rješio i kada će se rješiti?
 2. Zašto nije zamjenjena ulična rasvjeta u ulici Titova?
3. Zašto nije realizovana inicijativa da se sanira spomenik Mehu Hubjeru u Glamoču?
4. Da li postoji ugovor sa izvođačem radova na izgradnji obaloutvrde od naselja 1. Maj pa do Nonog Goražda i da li ugovor sadrži garanciju za izvedene radove, jer smo svjedoci da je podignuta obaloutvrda obrasla u korovu i travi pa je potrebno krčenje i košenje iste?

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Postoji li zakonski osnov da igre na sreću, odnosno kladionice budu udaljene od škola, vrtića, vjerskih objekata u radijusu od 1 km?
2. Da li su predviđena neka sredstva za sanaciju dječijih parkova u gradu koji su u jako lošem stanju?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj fazi je rekonstrukcija ili sanacija vodovoda i kada se očekuje okončanje radova?
2. Kada će se sanirati putevi u užem dijelu grada?
3. Kojim putnim pravcem će se odvoziti otpad iz grada za deponiju Trešnjica?
Tražim usmeni i pismeni odgovor

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj fazi je izgradnja kružnog toka?
2. U kojoj fazi je rekonstrukcija i sanacija bazena u Vitkovićima?
3. Da li JKP „6.Mart“ d.o.o. Goražde treba imati potpisane ugovore sa građanima prije isporuke svojih usluga?
4. Da li će se izvršiti sanacija spomenika Hubjer Mehu, zbog mogućeg urušavanja?
5. Zašto se nije održala zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Goražda i Skupštine Bosansko podrinjskog kantona Goražde, u vezi sa problematikom JKP „6.Mart“ d.o.o. Goražde, a znamo da je Gradsko vijeće Grada Goražda na to obavezalo svojim Zaključkom?

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se riješiti problem sa uništenim kontejnerima za smeće i kontejnerima koji su postavljeni na pogrešno mjesto, na primjer u ulici 43. Drinske brigade, i dosta drugih mjesta na području Grada Goražda?

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Traži se od nadležne službe i od inspekcije da uklone kontejnere koji nisu predviđeni da stoje na mjestu u ulici 43. Drinske brigade. Dakle kontejneri su prevučeni na mjesto gdje su predviđena 4. kontejnera, a trenutno ih ima sedam.
2. Traži se od nadležne službe da dostave odgovor na vijećničko pitanje, vezano za dječija igrališta u naselju Obarak, Mravinjac, Glamoč i u ulici Maršala Tita?

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj Fazi je asfaltiranje puta Mravinjac – Bijeli put s obzirom na to da su sredstva odobrena?
2. U kojoj je fazi popravka puta u ulici Bekta Gaca – Glamoč?

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. U ulici 43 Drinske udarne brigade nalaze se kontejneri koji se pomiču sa mjesta predviđenom gdje treba da stoje. Tražim od nadležne službe da izađu na teren i u saradnji sa firmama iznađu rješenje da se ti kontejneri zadrže na predviđenom mjestu.
2. Ulica Prve slavne višegradske brigade, Sugeriše da Služba izađe na teren i iznađe rješenje za pomjeranje drva iz iste ulice na adekvatno mjesto.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. U ulici Prvi maj trebala je izaći inspekcija da se utvrdi ko je dužan da vrati put u stanje prije uništavanja. Da li je ta inspekcija izasla na teren i sta su ustanovili? U istoj ulici Prvi maj ne radi rasvjeta od kada su se napravili novi objekti, pa me interesuje kada će se to završiti.
2. U ulici Bekta Gacka ( Glamoč) na putnoj komunikaciji ima dosta uništenog asfalta i dosta rupa pa me interesuje da li postoji mogućnost da se u skorije vrijeme te rupe poprave.

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj fazi je projekat asfaltiranja putne dionice Mravinjac – Bijeli put koji je odobren sa Federalnog nivoa? Da li će Grad Goražde učestvovali sa sredstvima u asfaltiranju iste dionice?
2. Da li je moguće da se izmjeste kontejneri u ulici 1. Slavne višegradske brigade na drugu lokaciju?
Postoji li ikakav način da se riješi izmještanje drva u ulici 1. Slavne višegradske brigade?
Trebala bi izaći nadležna služba na teren i utvrditi pravo stanje
3. Ko je odgovoran za vraćanje puta u prvobitno stanje u ulici 1. Maj? Poznato je da prilikom implementacije projekta izgradnje poslovnih prostora oštećena cesta gdje je napravljena velika šteta. Zašto inspekcija nije reagovala odnosno naredila asfaltiranje oštećenog puta.

INICIJATIVE


19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Potrebno je da se u Budžetu Grada Goražda obezbjede sredstva za izgradnju tri (3) zgrade za mlade bračne parove. Uslovi za dodjelu stambenih jedinica da budu prihvatljiviv svim mladim bračnim parovima.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nedostatak stambenog prostora na području grada i visoka cijena stanova.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Predlažem inicijativu da se postave tri sijalice u ulici Esada Dučića.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Sigurnost građana i lakši pristup ovom naselju. U samom naselju ima 15 kuća kojima je potrebna rasvjeta.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da Grad Goražde u okviru važećih zakonskih i podzakonskih propisa iznađe lokaciju za gradnju stanova za mlade.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Naime, primjetno je da je u Gradu Goraždu prisutan nedostatak stambenog prostora uprkos migracijama stanovništva, pogotovo mladih ljudi. Kako bi zadržali stanovništvo na ovim prostorima predlažem da se iznađe lokacija za gradnju zgrade za mlade, a da Grad Goražde bude sufinansijer projekta. Obzirom da je situacija u Budžetu Grada Goražda poprilično nezavidna, predlažem da se razmotri mogućnost iznalaženja zemljišta i oslobađanje od plaćanja rente i da to bude učešće Grada Goražda u realizaciji projekta, a da potencijalni investitor za navedeni iznos (dodijeljeno zemljište i iznos oslobađanja plaćanja rente) bude umanjen od tržišne cijene stana prilikom prodaje istih.

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

„Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde.

Osnovni sadržaj:

Traži se vraćanje table sa natpisom „Most žrtava genocida u Srebrenici“ na žutom mostu.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zbog završetka radova na žutom mostu potrebno je vratiti tablu sa natpisom ja je bila prije renoviranja istog.

2. Pravni osnov:

„Na osnovu Statuta Grada Goražde  i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde.

Osnovni sadržaj:

Zbog mogućnosti urušavanja spomenika Mehu Hubjeru, tražim od nadležne službe da izađu na teren i da utvrde pravo stanje. Predlažem da se odvoje sredstva za sanaciju i uređenje tog spomenika u naselju Glamoč.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Mogućnost urušavanja spomenika Mehu Hubjeru i opasnost po građane naselja Glamoč.

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Traži se od nadležne službe da uradi projekte i iznađe odgovarajuće mjesto za dječje parkove u ulici Maršala Tita, ulici Bekta Gacka, naselju Mravinjac i Naselju Obarak.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Zahtjevi Građana i ovo je inicijativa koja utiče na odgoj naših najmađih (djece).