BAJRO OBUĆA – PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

 

Rođen: 07.05.1966. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Mašinski tehničar (IV stepen)
Nacionalnost: Musliman
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije (SDA)
Mail: bajro.obuca@gmail.com

PITANJA


8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

Građani Mjesne zajednice Orahovice pitaju: zbog čega je došlo do premještaja medicinske tehničarke na rad u Goražde umjesto da radi kao dosad u ambulanti Orahovice? Postoji li ikakvo ekonomsko opravdanje za stvaranje nepotrebnih (duplih) putnih troškova?


Zbog nekih komentara postavljam pitanje: da li je došlo do angažovanja konsultanata (fizičkih ili pravnih lica) u Gradskoj upravi tj. Gradu Goražde tokom 2021. godine i postoje li ikakva budžetska izdvajanja tj. troškovi prema istim (ukoliko su angažovani)?


Kada će Gradskom vijeću biti dostavljeni: Izvještaj o radu JKP “6 MART” d.o.o. Goražde i JP “Veterinarska stanica” Goražde na razmatranje i zbog čega do sada nisu dostavljeni?


7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

Vezano za transfere prema boračkim udruženjima dobio sam informaciju od boračkih udruženja da im je ostalo neuplaćeno, prema njihovim tvrdnjama, zadnjih 5 mjeseci iz prethodne godine. Da li će taj dug biti uplaćen ili neće?


Pitanje se odnosi na Ambulantu u Orahovicama, kada će biti vraćen medicinski tehničar na puno radno vrijeme od ponedjeljka do petka?


Koje nam strategije eventualno nedostaju, a koje treba usvojiti Gradsko vijeće?  Kojim strategijama ističe rok i za koje strategije eventualno nemamo adekvatne akcione (dinamičke) planove?


Da li će Grad Goražde učestvovati u javnom pozivu Vlade Federacije koji je raspisan za finansiranje projekata lokalnih zajednica imajući u vidu to da je potrebno finansijsko učešće (sufinansiranje) lokalnih zajednica u pomenutim projektima? Na koji način i sa kojih ekonomskih kodova u Budžetu Grada Goražde za 2021. godinu ćemo obezbjediti sufinansiranje Projekata?


Mladi pitaju – Da li će Grad Goražde imati programe volontiranja u 2021. godini?


Kakva je procedura kada se desi ujed psa? Pitam iz perspektive građanina koji bi znali kome da se obrate kako bi u konačnici mogli naplatiti odgovarujuću odštetu?


Kada će se desiti saniranje udarnih rupa u ulici Ibrahima Popovića?


Kada su posljednji put oprani kontejneri za smeće? Da li je to inače redovna praksa posebno u ljetnom periodu?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

Koliko ukupno zaposlenika ima JKP „6 MART“ d.o.o. Goražde? Koliko je od toga zaposlenika sa VSS, kojeg profila stručne spreme i na kojim pozicijama rade?


Ko čini Nadzorni odbor u JKP „6 MART“ d.o.o Goražde i je li još uvijek u mandatu? Ko je i kada donio Odluku o imenovanju Nadzornog odbora?

Dostaviti svu dokumentaciju.


Ko je trenutno direktor JKP „6 MART“ d.o.o. Goražde? Ko je i kada donio Odluku o imenovanju direktora i da li je i kada na istu data saglasnost?

Dostaviti svu dokumentaciju.


Koliko je do sada građana Goražda vakcinisano vakcinom protiv CORONE (COVID-19) i koji su kriteriji za vakcinisanje u smislu utvrđenih prioriteta?


Koliko je psihologa angažovano – primljeno u radni odnos u zdravstvenim i drugim ustanovama na području Grada Goražde i BPK Goražde od pojave virusa CORONA (COVID-19)?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 17. redovnoj sjednici održanoj 07.02.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-498 kojim se zadužuje JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde da uskladi i izradi plansku dokumentaciju (obilježavanje grobnih mjesta) i da isti uvede u Geografsko Informativni Sistem (GIS). Rok za realizaciju ovog Zaključka je bio 90 dana.

Pitanje: Da li je realizovan ovaj Zaključak? Ako nije, zašto nije? Dostaviti odgovor u pisanoj formi tj. Informaciju.

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-498 od 07.02.2019. godine


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 22. redovnoj sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5105 kojim se zadužuje nadležna gradska služba da, između ostalog, provede sve aktivnosti kroz svoj djelokrug rada po pitanju realizacije inicijative koju je podnio vijećnik Bajro Obuća a koja se odnosi na donošenje propisa kojim bi se omogućilo postavljanje „ležećih policajaca“ ili usporivača saobraćaja u ulici Hasana Kikića (MZ Goražde IV), u smislu omogućavanja postavljanja „ležećih policajaca“ ili usporivača saobraćaja (prema prijedlogu struke), a u skladu sa važećim propisima i raspoloživim finansijskim mogućnostima.

Također, pomenutim Zaključkom zadužena je nadležna gradska služba da u roku od 60 dana pripremi informaciju kojom bi se sagledali i dijagnosticirali svi problemi po pitanju bezbjednog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti pješaka, sa prijedlogom mjera na rješavanju tih problema.

Pitanje: Šta je urađeno na realizaciji pomenutog Zaključka? Molim odgovor u pisanoj formi.

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5105 od 31.10.2019. godine


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3405 kojim se usvaja inicijativa vijećnika Obuća Bajra a koja se odnosi na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana Općine Goražde za period 2017. – 2037. godina

Pomenutim Zaključkom, zadužuje se Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da pripremi prijedlog Odluke, te istu dostavi Vijeću na razmatranje.

Rok za realizaciju Zaključka bio je 15 dana.

Pitanje: Kada će pomenuta Odluka doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3405 od 08.09.2020. godine


Pitanje: Da li je JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde zaključio Ugovore sa korisnicima komunalnih usluga kako je to naloženo Odlukom o komunalnom redu u članu 116? Ako nije, zašto nije?

Molim odgovor u pisanoj formi.


Općinsko vijeće Općine Goražde je na 28. redovnoj sjednici održanoj 30.07.2015. godine usvojilo Odluku o davanju saglasnosti kojom se daje saglasnost organima JU Centar za kulturu Goražde na potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnih prostorija od strane JP RTV BPK-a Goražde.

Pitanje: Da li je došlo do realizacije ove Odluke? Ako nije, zašto nije? Dostaviti odgovor u pisanoj formi tj. Informaciju.

Prilog: Odluka o davanju saglasnosti broj: 01-02-1-2865 od 30.07.2015. godine


Pitanje: Šta je sa Programom pružanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu? Molim odgovor u pisanoj formi.


Gradsko vijeće Grada Goražde je na 11. redovnoj sjednici održanoj 29.06.2018. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-2529 kojim se Zadužuju nadležne službe gradske uprave Grada Goražde da analiziraju stanje na terenu, kao i mogućnost za realizaciju projekta „Toplifikacija gradske zone“ po sistemu javnog privatnog partnerstva, te da Analizu urađenog dostave u pismenoj formi Vijeću na razmatranje.

Rok za realizaciju ovog Zaključka bio je do 60 dana.

Pitanje: Da li je realiziran ovaj Zaključak? Ako nije, zašto nije? Dostaviti odgovor u pisanoj formi.

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-05-2-2529 od 29.06.2018. godine


Pitanje: Na koji način i kada se planira unaprijediti saradnja (prvenstveno na kulturnom, sportskom i ekonomskom planu) sa općinama i gradovima sa kojima Grad Goražde ima uspostavljene bratske odnosno partnerske odnose?


Pitanje: Građani naselja Đakovići pitaju da li će i ako hoće, kada će doćido realizacije Projekta: „Asfaltiranje putnog pravca Dedova voda – Đakovići“?

Prilog: Odluka Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 03-36-2-333-1743/19 od 30.04.2020. godine.


4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)


Ko je i kada je donio odluku o nabavci automobila (Volkswagen, TIGUAN) koje se sada prodaje? Koji je organ donio tu odluku i da li je ta odluka išla i da li je trebala ići na potvrđivanje ili davanje saglasnosti Gradskom vijeću?


Ko je izvršio nabavku drona (DJI MAVICK 2 PRO), po kojoj cijeni, kada je izvršena nabavka, ko je donio odluku o nabavci i da li je Općinsko/Gradsko vijeće donijelo odluku o potvrđivanju ili davanju saglasnosti za nabavku pomenutog drona?


Da li se generalno sve odluke Gradskog štaba civilne zaštite ili Općinskog štaba civilne zaštite a posebno odluke o utrošku sredstava potvrđuju ili se na iste daje saglasnost na sjednicama Gradskog vijeća odnosno ranije Općinskog vijeća? Da li se te Odluke štaba Civilne zaštite upućuju prema vijeću, da li trebaju, da li je to praksa i da li je to utvrđeno nekim zakonskim propisima?


S obzirom da nisam dobio odgovor na dopis Centra civilnih inicijativa (Broj: 157/21), koji je proslijeđen Gradonačelniku i nadležnoj službi, a koji se tiče izbora u mjesnim zajednicama, tražim od nadležne službe i Gradonačelnika da se isti dostavi, kako bi se moglo što prije odgovoriti na pomenuti dopis CCI-a.


Tražim detaljnu analitiku sa tabelama, obzirom na to da smo vidjeli u prijedlogu Budžeta Grada Goražda Izdaci za stručne komisije ekonomski kod: 613 974 – 3, na godišnjem izvršenju za 2020. godinu iznosio je 18.935.44 KM. Dakle, Prezime i ime i iznos koji je isplaćen?


Također, Izdaci za Gradski štab Civilne zaštite ekonomski kod: 613 974 – 4 izvršenje za 2020. godinu koji smo vidjeli u uporednim pokazateljima je 10.344,16 KM. Molim vas tabelarno, isplate, zašto i kome se isplaćivalo?

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3406 kojim se usvaja inicijativa vijećnika Bajra Obuće a koja se odnosi na donošenje propisa, akta o imenovanju Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražda od strane Gradskog vijeća na prijedlog Gradonačelnika. Pomenutim Zaključkom zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražda i nadležna gradska služba da pripreme prijedlog Odluke te isti dostave Vijeću na razmatranje, a rok za realizaciju ovog Zaključka je 90 dana.

Pitanje: Kada će pomenuti Prijedlog akta doći Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje tj. na Dnevni red?<

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3406 od 08.09.2020. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3403 kojim se zadužuje Gradonačelnik Grada Goražda, nadležna gradska služba i JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde da uzmu u razmatranje predmet Alikadić Nedžada, a koji se odnosi na zaštitu parcele, grobnih mjesta u gradskom groblju „Kolijevke“ u Goraždu, provedu propisanu proceduru i problem riješe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. O provedenom postupku i donesenom rješenju, zaduženi su bili dužni dostaviti pisanu informaciju Gradskom vijeću Grada Goražde u roku od 30 dana.

Pitanje: Kada će pomenuta pisana informacija doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3418 od 08.09.2020. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 27. redovnoj sjednici održanoj 25.06.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-2381 kojim se zadužuje Tim za implementaciju kredita Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju infrastrukture u Goraždu, imenovano za praćenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj, da Gradskom vijeću Grada Goražde dostave detaljnu informaciju u kojoj fazi realizacije su projekti:

  • Modernizacija i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca: Mravinjac-Berič i Osanica-Ilovača;
  • Sanacija sekundarne vodovodne mreže;
  • Izgradnja mosta u naselju Vitkovići.

Rok za realizaciju Zaključka bio je 30 dana.

Pitanje: Kada će pomenuta Informacija doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-2381 od 25.06.2020. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3418 kojim se zadužuje Služba za finansije, trezor i privredu da do naredne sjednice Vijeća pripremi i Vijeću predloži Odluku o stavljanju van snage Odluke o zaduženju Općine Goražde broj: 01-02-1-1199 od 28.03.2013. godine, koju je Općinsko vijeće Općine Goražde donijelo na svojoj šestoj redovnoj sjednici održanoj 28.03.2013. godine.

Pitanje: Kada će pomenuta Odluka doći Gradskom vijeću na razmatranje i eventualno usvajanje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3403 od 08.09.2020. godine.


Pitanje: Kada je posljednji put urađena Analiza izvorišta na području Grada Goražda u pogledu zdravstvene ispravnosti voda i kada i na koji način je javnost o tome obaviještena?


Kada će se i na koji način riješiti problem nedostatka parking mjesta na području (posebno urbanog dijela) Grada Goražda?


Kada će konačno doći do uređenja – rekonstrukcije krovova i fasada na zgradama u ulici Maršala Tita u kojima se nalaze potkrovni stanovi koji su pripali Gradu Goražde?


Koliko je Općina odnosno Grad Goražde od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (donesen 2003. godine) donio dokumenata i ako jeste koji su to dokumenti, a tiču se implementacije i punog poštovanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH?


Kada će se konačno na kvalitetan način riješti pitanje problema kanalizacije u naselju Kazagići?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)


Kada će doći do uređenja ili rekonstrukcije ulice Esada Dučića?


Da li su raspisani Javni oglasi za popunu poziciji u skupštinama JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde i JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde i predsjednika Upravnog odbora u JU dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija Goražde?


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.08.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-4337 kojim se zadužuje nadležna Gradska služba da provede aktivnosti oko obilježavanja mjesta u gradu gdje su padale granate i ubojita sredstva kao podsjetnik na dane 1992 – 1995  godine. Pitanje: u kojoj je fazi realizacija istog zaključka?


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 22. redovnoj sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5114 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Rok za provođenje javne rasprave je bio 60. dana. Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražde na razmatranje i usvajanje? Prilog Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5114 od 31.10.2019. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 23. redovnoj sjednici održanoj 28.11.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5453 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta. Rok za provođenje javne rasprave bio je 30. dana. Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke, i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražda na razmatranje i usvajanje? Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5453 d 28.11.2019. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-1052 kojim se zadužuje Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da u koordinaciji sa Direkcijom cesta BPK Goražde, iznađe mogućnost izgradnje pješačke staze na relaciji od raskrsnice puta prema Kolijevkama pa do tržnog centra „Binga“ (veliki Bingo), sa obje strane kolovoza. Pitanje: U kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća? Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1052 od 27.02.2020. godine.


5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)


Pravni osnov: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj: Pokrećem inicijativu da se pokrenu aktivnosti i procedure na Donošenju Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Gradu Goražde“. Naime, na 19. redovnoj sjednici Skupštine BPK-a Goražde održanoj 20. decembra 2016. godine donešena je Odluka o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ u kojoj se u članu 5., između ostalog, kaže: „Značajne događaje, datume i ličnosti koji nisu sastavni dio Kalendara utvrđuju svojim odlukama općine u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kojim propisuju nosioce i načine obilježavanja i osiguravaju sredstva za finansiranje obilježavanja iz vlastitih izvora“.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Donošenje propisa na većem nivou tj. Skupštini BPK-a Goražde kojim smo u obavezi donijeti i svoj propis tj. Kalendar. Donošenje propisa je od najšireg društvenog značaja i potpuno društveno opravdano. Očekujem da se u proceduri i aktivnostima donošenja Kalendara uključe svi zainteresovani, a posebno sva udruženja koja njeguju tradicije odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Također, očekujem pošto imamo jasnu situaciju šta je ušlo u kantonalni Kalendar, tačno je pobrojano šta je to u Kalendaru od kantonalnog značaja, da se datumi poput 25. i 26. juna i datumi u istoj ravni i od istog značaja ovaj put neće zaboraviti.

Prilog: Odluka o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 16/16 i 4/21).

INICIJATIVE


4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)


Pravni osnov: Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Mravinjac sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu)

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Mravinjac (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).


Pravni osnov: Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Zupčići sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu)

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa: 

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Mravinjac (prema Goraždu). Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).


Pravni osnov: Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za uspostavljanje Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima u cilju uspostavljanja Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde. Na taj način iskazaćemo i daćemo još više značaja našoj dijaspori te će se uspostavljanjem zasebne Manifestacije „Dani dijaspore“ (ili možda posebnog dijela tradicionalnog Internacionalnog festivala prijateljstva koji se održava u Goraždu) više okupljati naša dijaspora i otvoriti šire mogućnosti uspostavljanja bolje i sadržajnije saradnje na planu privrede, obrazovanja, kulture, sporta, umjetnosti i drugih oblasti društvenog života i rada.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)


Pravni osnov: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Priprema radnog materijala za razmatranje na sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde po pitanju rješavanja problema iz tzv. „saobraćaja u mirovanju“

Obrazloženje: Radi mnogobrojnih inicijativa po pitanju rješavanja pitanja i problema iz tzv. „saobraćaja u mirovanju“ potrebno je da se pripremi kvalitetan polazni radni materijal koji će pripremiti nadležna Služba gradske uprave i drugi nadležni organi te organizira Tematska sjednica gradskog vijeća Grada Goražde ili jedna tačka u okviru jedne od redovnih sjednica Gradskog vijeća. Sjednicu /tačku dnevnog reda/ dobro pripremiti po pitanju kvalitetnog polaznog materijala i pozivanja na sjednicu meritornih osoba iz ove oblasti a na sjednici bi se moglo dijagnosticirati stanje i donijeti kvalitetni Zaključci po pitanju rješavanja problema iz ove oblasti (parking mjesta, mapiranje opasnih dionica, postavljanje saobraćajne signalizacije, postavljanje ili uklanjanje ležećih policajaca, usporivača saobraćaja, ogledala…itd…). Sve ovo je potrebno uraditi kako bi se dodatno stvorile pretpostavke za bolji i bezbjedniji život naših građana, a posebno djece i omladine.


Pravni osnov: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ kod zgrade Vijećnice u Sarajevu

Obrazloženje: Upućujem Inicijativu Gradonačelniku Grada Goražda da pokrene inicijativu prema nadležnim organima u Kantonu Sarajevo kojom bi se tražila izgradnja odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u cilju zaštite zdravlja lica koji čekaju prijevoz kod „Vijećnice u Sarajevu“. Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (vrlo često i za Goražde) ili prijevozna sredstva između ostalog i iz Goražda a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…).


Pravni osnov: Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: Hitna sanacija pristupnog puta (ulica Adnana Mehanovića, naselje Pargani)

Obrazloženje: Radi se o dugogodišnjem problemu /jednog dijela/ naselja Pargani. Uslijed obilnih padavina u proteklim godinama došlo je do znatnog oštećenja pristupnog makadamskog puta, te pojave odrona i manjih klizišta. Uprkos velikom zalaganju i trudu na sanaciji ovog puta od strane mještana ovog dijela naselja u proteklih 10 (deset) godina, ipak sanacija zahtijeva veća materijalna i tehnička sredstva nego što su građani samo u mogućnosti obezbjediti. Posipni materijal koji se nalazio na tom dijelu puta je uslijed obilnih kišnih padavina u velikoj mjeri spran na asfaltni put Goražde – Kazagići. Navedeni put je ukupne dužine cca 300 metara, te je za isti potreban posipni materijal i građevinske mašine za njegovu ugradnju. Svjesni loše ekonomske situacije u zemlji, pa i u našem gradu, građani ne traže asfaltiranje ovog puta jer znaju da je to velika investicija, već bi bili zadovoljni sanacijom puta kako bi se obezbjedila prohodnost i pristup kućama. Građanima ovog dijela naselja Pargani ovaj put je pitanje egzistencije jer ovaj dio naselja nema alternativni pristupni put, a na žalost ima teško oboljelih nepokretnih i starih osoba u ovom dijelu naselja. Građani ovog dijela naselja Pargani smatraju da je sanacija ovog puta prioritet i da u 21-om vijeku zaslužuju uslove života dostojne čovjeku.


Pravni osnov: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Izmjena i dopuna Odluke od dodjeli jednokratne novčane pomoći majci/porodilji novorođenog djeteta („Službene novine Općine Goražde“ broj: 4/16).

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno: U cilju afirmisanja i unaprijeđenja mjera pronatalitetne (populacione) politike predlažem Inicijativu kojom bi se povećala jednokratna novčana pomoć majkama porodiljama novorođenog djeteta, a posebno majkama porodiljama, koje nisu u radnom odnosu (minimalno na 300 KM).