BAJRO OBUĆA – PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Rođen: 07.05.1966. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Mašinski tehničar (IV stepen)
Nacionalnost: Musliman
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije (SDA)
Mail: bajro.obuca@gmail.com

PITANJA

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.04.2024.)


Građani pitaju da li su u gradskom vodovodu (potisnom cjevovodu i sekundarnoj mreži) urađene takozvane “ozrake” kako bi imali i manje kvarova a kako bi i nakon kvara u cijevima ostajalo što manje zraka? Kako prevazići taj problem i riješiti ga u najboljem interesu građana koji plaćaju komunalne usluge? (ponovljeno pitanje)


Ko je nadležan i dužan da po službenoj dužnosti vrši stalnu – redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće i o tome obavještava javnost – građane? (ponovljeno pitanje)


Zašto se ne provodi Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda sa 21. redovne sjednice održane 29.08.2019. godine (broj: 01-05-2-4337) kojim se zadužuje nadležna Gradska služba da provede aktivnosti oko obilježavanja mjesta u gradu gdje su padale granate i ubojita sredstva kao podsjetnik na dane 1992 – 1995  godine. U kojoj je fazi realizacija istog Zaključka?


U kojoj je fazi realizacija zaključka Gradskog vijeća broj: 01-02-1-1781 donešenog na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde, održane 24.04.2024. godine, a koja se odnosi na vraćanje – ponovno postavljanje table sa nazivom mosta „Žrtava genocida u Srebrenici“ i zamjena, odnosno postavljanje novih tabli sa nazivom mosta „Alije Izetbegović“? Rok je bio 30 dana.


U kojoj je fazi prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu, a u skladu sa usvojenom inicijativom i Zaključkom Gradskog vijeća Grada Goražda (28. redovna sjednica) održane 24.04.2024. godine? Rok za realizaciju ove inicijative je do 30. juna 2024. godine.


Ovo pitanje sam postavljao i u prethodnom sazivu i u ovom sazivu, mislim da postoje i zaključak Gradskog vijeća na temu saobraćaja u mirovanju ali još nisam dobio odgovor.
Zašto nadležna služba nije pripremila materijal za posebnu sjednicu ili za jednu tačku dnevnog reda, na bilo kojoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća, a koji se tiče saobraćaja u mirovanju?


Šta se do sada uradilo po pitanju usvojene inicijative za uspostavljanje dežurne apoteke (Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-02-1-1616 od 27.04.2023. godine)? Da li je bilo ko iz Gradske uprave poslao pismo ministarstvu zdravstva BPK-a Goražde vezano za ovo pitanje?


Tražim da nam se dostave svi podaci za sve uposlenike Gradske uprave Grada Goražde, koji  ispunjavaju uslove za penzionisanje (penzionisanje po sili zakona) u 2024. i 2025. godini, i ko je iz Gradske uprave nadležan da na vrijeme pokrene proceduru penzionisanja, te eventualno raspisivanje konkursa za popunjavanje tih mjesta.


S obzirom da je građanka Isanović Aida u više navrata pisala Gradskom vijeću i Predsjedavajućem Gradskog vijeća, a vezano za dodjelu stana, a isti su dopisi proslijeđeni Gradonačelniku i nadležnim službama tražim da na dostavljene dopise odgovori Gradonačelnik ili nadležna služba, s obzirom da Gradsko vijeće nije nadležno za ova pitanja


Čija su nadležnost šahtovi u Gradu Goraždu?


Postoji preporuka Obdudsmana za ljudska prava, a po žalbi Dženite Poturak, koja se obratila u ime neformalne grupe građana „Hubjeri bez vode“.
U preporuci koja je upućena JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde, između ostalog se  navodi i sljedeće:

Da po prijemu ove preporuke bez odlaganja uspostavi saradnju sa Obdusmenom Bosne i Hercegovine, na način propisan članom 25. Zakona o Obdusmenu Bosne i Hercegovine i dostavi traženo izjašnjenje.

Da u roku od 30. dana, računajući od dana prijema preporuke, obavijesti Obdusmena Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnosti na njenoj realizaciji.

Tražim da se Gradsko vijeće informiše o ovome, to jeste da li je postupljeno po preporuci Obdusmena?


Šta se uradilo po usvojenoj vijećničkoj inicijativi vijećnika Adisa Agovića i Zaključku Gradskog vijeća broj: 01-02-1-1838 od 19.05.2021. godine, a koja se odnosi na provjeru diploma u Gradskoj upravi i ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Goražde? Po ovoj inicijativi je zaduženo radno tijelo Gradskog vijeća da izvrši reviziju svih diploma u skladu sa radnim mjestima koje obnašaju državni službenici i namještenici kao i njihove naknade.


28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.04.2024.)


Da li se kontejneri za odlaganje smeća (komunalnog otpada) koji se nalaze u neposrednoj blizini ulaza u JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” mogu ukloniti odnosno premjestiti na neku drugu lokaciju?


Da li Grad Goražde ima Centar za upravljanje otpadom?


Zbog čega Gradskom vijeću Grada Goražde nije dostavljen Izvještaj o radu J.K.P. “6 MART” d.o.o. Goražde za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu? (ponovljeno pitanje)


Je li je raspisan konkurs za izbor i imenovanje direktora u J.K.P. “6 MART” d.o.o. Goražde? Ako nije, zbog čega nije? (ponovljeno pitanje)


Ko je nadležan i dužan da po službenoj dužnosti vrši stalnu – redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće i o tome obavještava javnost – građane? (ponovljeno pitanje)


Gradsko vijeće Grada Goražde je na dvadeset prvoj redovnoj sjednici održanoj 28.09.2023. godine donijelo Odluku o davanju saglasnosti za reprogram kreditnih obaveza prema Federaciji Bosne i Hercegovine. Pitanje: U kojoj fazi su aktivnosti po pitanju preuzimanja zajma Saudijskog Fonda za razvoj za projekat “Razvoj infrastrukture u Općini Goražde” od strane Federacije BiH ili eventualnog otpisa kreditnih obaveza? (ponovljeno pitanje)


Građani pitaju da li su u gradskom vodovodu (potisnom cjevovodu i sekundarnoj mreži) urađene takozvane “ozrake” kako bi imali i manje kvarova a kako bi i nakon kvara u cijevima ostajalo što manje zraka? Kako prevazići taj problem i riješiti ga u najboljem interesu građana koji plaćaju komunalne usluge? (ponovljeno pitanje)


27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)


Kada će biti planirana i urađena rasvjeta u selu Perjani? (ponovljeno pitanje)


Zbog čega Gradskom vijeću Grada Goražde nije dostavljen Izvještaj o radu JKP “6 MART” d.o.o. Goražde za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu? (ponovljeno pitanje)


Je li raspisan konkurs za izbor i imenovanje direktora u JKP “6. Mart” d.o.o. Goražde? Ako nije, zbog čega nije? (ponovljeno pitanje)


Zbog čega nisam dobio odgovor odnosno nije dato mišljenje na moju vijećničku inicijativu po pitanju Odluke o organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražde i djelokrugu službi? (ponovljeno pitanje)


Ko je nadležan i dužan da po službenoj dužnosti vrši stalnu – redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće i o tome obavještava javnost – građane?(ponovljeno pitanje)


Kada će Gradskom vijeću biti dostavljen Prijedlog Odluke o komunalnom redu? (Napomena: Nacrt Odluke je usvojen na 4. redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.04.2021. godine)


Kada će Gradskom vijeću biti dostavljen Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji? (Napomena: Nacrt Odluke je usvojen na 4. redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.04.2021. godine)


Gradsko vijeće Grada Goražde je na dvadeset prvoj redovnoj sjednici održanoj 28.09.2023. godine donijelo Odluku o davanju saglasnosti za reprogram kreditnih obaveza prema Federaciji Bosne i Hercegovine. Pitanje: U kojoj fazi su aktivnosti po pitanju preuzimanja zajma Saudijskog Fonda za razvoj za projekat “Razvoj infrastrukture u Općini Goražde” od strane Federacije BiH ili eventualnog otpisa kreditnih obaveza?


26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)


Kada će bili planirana i urađena rasvjeta u selu Perjani?


Zbog čega Gradskom vijeću Grada Goražde nije dostavljen Izvještaj o radu J.K.P. “6 MART” d.o.o. Goražde za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu? (ponovljeno pitanje).


Je li raspisan konkurs za izbor i imenovanje direktora u JKP “6. Mart” d.o.o. Goražde? Ako nije, zbog čega nije? (ponovljeno pitanje)


Koliko je Grad Goražde isplatio sredstava po osnovu izgubljenih tužbi i sporova od 01.01.2011. godine do danas i na šta se odnose? Molim da se dostavi analitički pregled za pomenuti period. (ponovljeno pitanje)


Zbog čega nisam dobio odgovor odnosno nije dato mišljenje na moju vijećničku inicijativu po pitanju Odluke o organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražde i djelokrugu službi? (ponovljeno pitanje)


Ko je nadležan i dužan da po službenoj dužnosti vrši stalnu – redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće i o tome obavještava javnost – građane?


Ko vrši mjerenje kvaliteta zraka u Gradu Goražde? Kada je posljednji put izvršeno mjerenje kvaliteta zraka u Gradu Goražde (posebno sa aspekta negativnog uticaja deponije u Šišetima) i je li javnost o istom obaviještena? Je li dolazio mobilni uređaj o mjerenju kvaliteta zraka na području Grada Goražde? Tražim i molim da se Gradskom vijeću dostavi odgovor – Informacija o kvalitetu zraka na području Grada Goražde (posebno u urbanom dijelu Grada).


25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)


Zbog čega Gradskom vijeću Grada Goražde nije dostavljen Izvještaj o radu J.K.P. “6 MART” d.o.o. Goražde za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu?


Je li raspisan konkurs za izbor i imenovanje direktora u J.K.P. “6 MART” d.o.o. Goražde? Ako nije, zbog čega nije?


Koliko je Grad Goražde isplatio sredstava po osnovu izgubljenih tužbi i sporova od 01.01.2011. godine do danas i na šta se odnose? Molim da se dostavi analitički pregled za pomenuti period.


Da li je Grad Goražde naplatio ikakva finansijska sredstva po osnovu eventualnih “penala” od izvođača radova za koje je investitor bio Grad Goražde? Dostaviti pregled od 01.01-2011. godine do danas.


Zbog čega nije predložena Odluka Gradskom vijeću Grada Goražde od strane Gradonačelnika i nadležne Službe a vezano za odlaganje komunalnog otpada?


Kada će doći do sanacije ulice Osmana Halilovića čije je oštećenje prouzrokovano rješavanjem problema nedostatka vode u Mjesnoj zajednici Goražde IV?


Kada će doći do rješavanja deponije otpada iznad ulice Žepska a na početku ulice Osmana Halilovića u naselju Belvedere?


Zbog čega nisam dobio odgovor odnosno nije dato mišljenje na moju vijećničku inicijativu po pitanju Odluke o organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražde i djelokrugu službi?


22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)


Kada će biti sanirane oštećene asfaltne površine u Mjesnoj zajednici Goražde IV čije je oštećenje prouzrokovano rješavanjem problema nedostatka vode u ovoj Mjesnoj zajednici?


Kada će biti raspisan Konkurs za izbor i imenovanje direktora u J.K.P. “6 MART” d.o.o. Goražde?


Kada će Gradskom vijeću biti dostavljen Prijedlog Odluke o komunalnom redu? (Napomena: Nacrt Odluke je usvojen na 4. redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.04.2021. godine)


Kada će Gradskom vijeću biti dostavljen Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji? (Napomena: Nacrt Odluke je usvojen na 4. redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.04.2021. godine)


21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.08.2023.)


Općinsko vijeće Općine Goražde je na trećoj vanrednoj sjednici održanoj dana 16.08.2010. godine donijelo ODLUKU o utvrđivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada za potrebe stanovnika općine Goražde. Zbog čega nije predložena Odluka o stavljanju van snage pomenute Odluke, iako je bila najavljena i nagoviještena?


Gradsko vijeće Grada Goražde je na šesnaestoj redovnoj sjednici  održanoj 27.10.2022. godine usvojilo ZAKLJUČAK kojim se usvaja Inicijativa Udruženja “Stari zanati” obrtnika Grada Goražda koja se odnosi na donošenje Odluke o priznanju statusa udruženju Opće udruženje “Stari zanati” obrtnika Grada Goražda, status od posebnog značaja za Grad Goražde. Za realizaciju ove inicijative zadužen je Gradonačelnik Goražda i nadležna gradska služba, a rok za realizaciju ovog Zaključka je bio 30 dana. Zbog čega nikada nije predložena pomenuta Odluka?


Kada će se uraditi osvjetljenje Taxi štanda u ulici Alije Hodžića?


Građani pitaju da li su u gradskom vodovodu (potisnom cjevovodu i sekundarnoj mreži) urađene takozvane “ozrake” kako bi imali i manje kvarova a kako bi i nakon kvara u cijevima ostajalo što manje zraka? Kako prevazići taj problem i riješiti ga u najboljem interesu građana koji plaćaju komunalne usluge?


20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (17.08.2023.)


Kada će (ako već nije) na web stranicu Grada Goražde biti vraćen anonimni eko zeleni telefon?


Da li je završena izgradnja kanalizacione mreže u Mjesnoj zajednici Bogušići? Ako je završena zašto nije stavljena u funkciju? Ko upravlja pomenutom kanalizacionom mrežom?


U kojoj fazi je postupanje po inicijativi i realizacija inicijative za donošenje Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti dostavljene od Obrtničke komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde?


Kada će Gradskom vijeću Grada Goražde biti dostavljen i predložen Plan upravljanja otpadom?


19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)


Kada će Gradskom vijeću Grada Goražde biti dostavljen Prijedlog Prostornog plana Grada Goražde za period 2017 – 2037 godina?


Da li su nakon rekonstrukcije Mosta žrtava genocida u Srebrenici na Most vraćene table sa njegovim nazivom?


Kada se može očekivati popravka vidljivosti slova na tabli sa nazivom Mosta kako bi naziv Mosta Alija Izetbegović bio vidljiviji i izražajniji?


U kojoj fazi je postupanje po inicijativi i realizacija inicijative za donošenje Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti dostavljene od Obrtničke komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde?


Kada će Gradskom vijeću Grada Goražde biti dostavljen i predložen Plan upravljanja otpadom?


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

Na inicijativu Mjesne zajednice Zupčići postavljam pitanje kada će se riješti problem loše ili nikakve vidljivosti na dijelu puta od Baćanskog mosta do izlaska na magistralni put tj. do radnje Fortex-a?


Koje su pravne i druge mogućnosti uspostavljanja Komunalne policije u Gradu Goraždu?


Kada će se uspostaviti redovno i uredno vodosnadbijevanje na cijelom području Grada Goražda?


Kada će doći do konačnog rješavanja pitanja prostorija za potrebe omladinskih udruženja odnosno Vijeća mladih Grada Goražda?


Kada će doći do konačnog zatvaranja i saniranja deponije Šišeta i početi sa odlaganjem otpada na deponiju Trešnjica?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

Da li je moguće postaviti jedno rasvjetno mjesto na parking iza firme “Sarajevo osiguranje” u Goraždu zbog velike potrebe i interesa građana i izuzetno loše vidljivosti u noćnim satima?


Da li će i kada će Gradskom vijeću Grada Goražde biti dostavljen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda na davanje saglasnosti?


Da li je moguće da u Republici Turskoj u jednom od Gradu Goražde bratskih gradova (najbližem području pogođenim nedavnom nezapamćenom zemljotresu) izgradimo neki objekat (npr. hajir – spomen česmu) u znak pažnje i zahvalnosti te poruku da ih nismo zaboravili za sve što su pomogli Gradu Goražde i Bosni i Hercegovini?


Kada će se Gradskom vijeću Grada Goražde dostaviti materijal za organizaciju posebne tematske sjednice ili barem posebne tačke dnevnog reda jedne od sjednica Gradskog vijeća po pitanju rješavanja problema “saobraćaja u mirovanju”, a sve sa ciljem stvaranja pretpostavki za bolji i bezbjedniji život naših građana, a posebno djece i omladine?


Da li je realizovan Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda sa 21. redovne sjednice održane 29.08.2019. godine (broj: 01-05-2-4337) kojim se zadužuje nadležna Gradska služba da provede aktivnosti oko obilježavanja mjesta u gradu gdje su padale granate i ubojita sredstva kao podsjetnik na dane 1992 – 1995  godine?

NAPOMENA: Na sva pitanja očekujem i tražim odgovore u pisanoj formi.

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

Kada će se pristupiti adaptaciji, sanaciji ili rekonstrukciji ulice Suada Pozdera Buljka? (Prilog: fotografije dostavljene od građana).


Kada će se pristupiti sanaciji ili rekonstrukciji makadamskog puta u ulici Rada Jovanovića? Putna površina je u izrazito lošem stanju te zahtijeva HITNU sanaciju kao i redovno zimsko i ljetno održavanje. Grupa građana Gornje Bare se obraćala po ovom pitanju već nekoliko puta na različite adrese u cilju iznalaženja rješenja sanacije ove putne površine – ulice.


U skladu sa dopisom Mjesne zajednice Zupčići (broj 20/2022 od 12.08.2022. godine) postavljam pitanje kada će se pristupiti rješavanju problema vodoopskrbe MZ Zupčići i rješavanju problema sa učestalim nestancima električne energije? (Prilog: dopis Mjesne zajednice Zupčići)

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

Kada će konačno prestati odlaganje otpada na postojećoj deponiji i kada će početi odlaganje otpada na deponiji Trešnjica, te koji su razlozi što do toga već nije došlo?


Kada će se i na koji način riješiti problem napuštenih pasa lutalica u Gradu Goraždu?


Koliko je Grad Goražde u periodu 01.01. – 07.07.2022. godine pokrenuo “tenderskih postupaka” i po kojim pitanjima?


Na koji način se planiraju izmiriti neizmirene poreske obaveze JU Centar za kulturu Goražde te na koji način im u tome može pomoći osnivač Javne ustanove – Grad Goražde? (Obrazloženje: pitanje postavljam iz razloga jer sam dobio informaciju da su iz formalno-pravnih razloga odbijene aplikacije – projekti JU Centar za kulturu Goražde na javnom pozivu FMKS zbog neizmirenih poreskih obaveza).


Da li će u skorije vrijeme biti donešen novi Statut JU Dom zdravlja “Dr. Isak Samokvlija” od strane nadležnog organa? (Obrazloženje: pitanje postavljam jer imam informaciju da je postojeći-važeći Statut davno donešen te da ima dosta izmjena i dopuna te bi možda bilo dobro donijeti novi Statut zbog lakše primjene iz tehničkih-praktičnih razloga).

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

Obzirom da se Gun-Gor park nalazi u jako lošem i neuređenom stanju postavljam pitanje da li Grad Goražde ima nekog ko je zadužen za održavanje i uređivanje Gun-Gor parka jer je isti u teškom stanju, a ako nema smatram da bi trebalo nekog zadužiti za održavanje ovog parka jer su, između ostalog, za njegovu izgradnju potrošena jako velika finansijska sredstva?


Šta se do sada učinilo po pitanju realizacije Zaključka Gradskog vijeća Grada Goražde od 10. 02. 2022. godine koji se odnosi na HITNO preduzimanje svih aktivnosti po pitanju rješavanja vodosnadbjevanja, to jeste rješavanja nestašica pitke vode (posebno u ljetnom periodu) u Mjesnoj zajednici Goražde IV a pogotovo u ulicama ili dijelovima ulica: Hasana Kikića, Enesa Turkovića, Jaska Islamovića, 25 novembar i 22 maj?


Šta se uradilo po pitanju rješavanja „saobraćaja u mirovanju“ (vijeće je donosilo zaključke), i kada će biti pripremljen materijal po ovom pitanju, te kada će isti moći biti razmatran kroz posebnu sjednicu Gradskog vijeća ili jednu od tačaka Dnevnog reda na redovnoj sjednici Gradskog vijeća kako bi barem pokušali riješiti određene probleme u užem i širem gradskom jezgru?


Zbog čega Grad Goražde nije adekvatno okićen i ukrašen u povodu 1. Marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a posebno mislim na postavljanje državnih zastava, na javne institucije i objekte po cijelom gradu?

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražde za 2021. godinu na ekonomskom kodu 614 515 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji;


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Prijedlog Odluke o usvajanju Programa upravljanja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Goražda


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Goražda


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Nacrt Odluke o komunalnim taksama Grada Goražde


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Izvještaj o korištenju javnih površina sa pregledom naplate za korištenje istih


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o uspostavi registra postojećih dionica puteva koji su u nadležnosti Grada Goražde


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Goražde i službi za upravu za 2020. godinu


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o stanju stambene oblasti


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Program mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o realizaciji naplate finansijskih sredstava od HE Višegrad za period od 01.01. – 31.12.2020. godine


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o stanju naplate komunalne naknade


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Analiza o stanju putne infrastrukture, izgrađenosti, održavanju i bezbjednosti


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o poslovnim prostorijama sa kojim raspolaže Grad Goražde


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o stambenim jedinicama sa kojim raspolaže Grad Goražde


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Goražda


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Prijedlog Odluke o komunalnim taksama Grada Goražde


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o stanju naplate javnih površina


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o stanju poljoprivrede na području Grada Goražde


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Informacija o stanju kriminaliteta i prekršaja na području Grada Goražde


Zbog čega Gradskom Vijeću nije dostavljen materijal planiran Programom rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021. godinu i isti nije razmatran na sjednici gradskog vijeća pod nazivom:  Izvještaj o stanju sredstava prikupljenih od prodaje poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražde


NAPOMENA: Na sva pitanja očekujem i tražim odgovore u pisanoj formi.

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)

Koliko je Grad Goražde prikupio prihoda po osnovu naplate komunalne naknade u 2020. i 2021. godini? Molim da se odgovor dostavi tabelarno u zbirnim iznosima i rasvrstanim, po mogućnosti, posebno po Mjesnim zajednicama i posebno po pravnim i fizičkim licima.


Da li će Grad Goražde imati programe volontiranja u 2022. godini?


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3405 kojim se usvaja inicijativa vijećnika Obuća Bajra a koja se odnosi na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana Općine Goražde za period 2017. – 2037. godina. Pomenutim Zaključkom, zadužuje se Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da pripremi prijedlog Odluke, te istu dostavi Vijeću na razmatranje. Rok za realizaciju Zaključka bio je 15 dana. Pitanje: Kada će pomenuta Odluka doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red? Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3405 od 08.09.2020. godine


Gradsko vijeće Grada Goražde je na 11. redovnoj sjednici održanoj 29.06.2018. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-2529 kojim se Zadužuju nadležne službe gradske uprave Grada Goražde da analiziraju stanje na terenu, kao i mogućnost za realizaciju projekta „Toplifikacija gradske zone“ po sistemu javnog privatnog partnerstva, te da Analizu urađenog dostave u pismenoj formi Vijeću na razmatranje. Rok za realizaciju ovog Zaključka bio je do 60 dana. Pitanje (Gradonačelniku): Da li je realiziran ovaj Zaključak? Ako nije, zašto nije? Dostaviti odgovor u pisanoj formi. Prilog: Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-05-2-2529 od 29.06.2018. godine.


Pitanje: (na bazi ranije postavljenog pitanja na koje sam dobio jako korektan odgovor) ponovo postavljam isto: Na koji način i kada se planira unaprijediti saradnja (prvenstveno na kulturnom, sportskom i ekonomskom planu) sa općinama i gradovima sa kojima Grad Goražde ima uspostavljene bratske odnosno partnerske odnose? Pitanje ponovo postavljam iz razloga što smatram da nismo na najbolji način iskoristili mogućnost saradnje sa općinama i gradovima sa kojima Grad Goražde ima uspostavljene bratske odnosno partnerske odnose, posebno na ekonomskom planu


(ranije postavljeno) Pitanje: Kada je posljednji put urađena Analiza izvorišta na području Grada Goražda u pogledu zdravstvene ispravnosti voda i kada i na koji način je javnost o tome obaviještena? (na koje sam dobio odgovor) ponovo postavljam u smislu potrebe i mogućnosti obezbjeđenja sredstava za novu Analizu izvorišta na području Grada Goražda u pogledu zdravstvene ispravnosti voda, te informisanju građana o istoj.


Kada će konačno doći do uređenja – rekonstrukcije krovova i fasada na zgradama u ulici Maršala Tita u kojima se nalaze potkrovni stanovi koji su pripali Gradu Goražde?


Kada će doći do uređenja ili rekonstrukcije ulice Esada Dučića?


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.08.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-4337 kojim se zadužuje nadležna Gradska služba da provede aktivnosti oko obilježavanja mjesta u gradu gdje su padale granate i ubojita sredstva kao podsjetnik na dane 1992 – 1995  godine. Pitanje: u kojoj je fazi realizacija istog zaključka? Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-4337 od 29.08.2019. godine


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 22. redovnoj sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5114 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Rok za provođenje javne rasprave je bio 60. dana. Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražde na razmatranje i usvajanje? Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5114 od 31.10.2019. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-1052 kojim se zadužuje Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da u koordinaciji sa Direkcijom cesta BPK Goražde, iznađe mogućnost izgradnje pješačke staze na relaciji od raskrsnice puta prema Kolijevkama pa do tržnog centra „Binga“ (veliki Bingo), sa obje strane kolovoza. Pitanje: U kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća? Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1052 od 27.02.2020. godine.


NAPOMENA: Na sva pitanja očekujem i tražim odgovore u pisanoj formi.

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

Građani Mjesne zajednice Orahovice pitaju: zbog čega je došlo do premještaja medicinske tehničarke na rad u Goražde umjesto da radi kao dosad u ambulanti Orahovice? Postoji li ikakvo ekonomsko opravdanje za stvaranje nepotrebnih (duplih) putnih troškova?


Zbog nekih komentara postavljam pitanje: da li je došlo do angažovanja konsultanata (fizičkih ili pravnih lica) u Gradskoj upravi tj. Gradu Goražde tokom 2021. godine i postoje li ikakva budžetska izdvajanja tj. troškovi prema istim (ukoliko su angažovani)?


Kada će Gradskom vijeću biti dostavljeni: Izvještaj o radu JKP “6 MART” d.o.o. Goražde i JP “Veterinarska stanica” Goražde na razmatranje i zbog čega do sada nisu dostavljeni?


7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

Vezano za transfere prema boračkim udruženjima dobio sam informaciju od boračkih udruženja da im je ostalo neuplaćeno, prema njihovim tvrdnjama, zadnjih 5 mjeseci iz prethodne godine. Da li će taj dug biti uplaćen ili neće?


Pitanje se odnosi na Ambulantu u Orahovicama, kada će biti vraćen medicinski tehničar na puno radno vrijeme od ponedjeljka do petka?


Koje nam strategije eventualno nedostaju, a koje treba usvojiti Gradsko vijeće?  Kojim strategijama ističe rok i za koje strategije eventualno nemamo adekvatne akcione (dinamičke) planove?


Da li će Grad Goražde učestvovati u javnom pozivu Vlade Federacije koji je raspisan za finansiranje projekata lokalnih zajednica imajući u vidu to da je potrebno finansijsko učešće (sufinansiranje) lokalnih zajednica u pomenutim projektima? Na koji način i sa kojih ekonomskih kodova u Budžetu Grada Goražde za 2021. godinu ćemo obezbjediti sufinansiranje Projekata?


Mladi pitaju – Da li će Grad Goražde imati programe volontiranja u 2021. godini?


Kakva je procedura kada se desi ujed psa? Pitam iz perspektive građanina koji bi znali kome da se obrate kako bi u konačnici mogli naplatiti odgovarujuću odštetu?


Kada će se desiti saniranje udarnih rupa u ulici Ibrahima Popovića?


Kada su posljednji put oprani kontejneri za smeće? Da li je to inače redovna praksa posebno u ljetnom periodu?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

Koliko ukupno zaposlenika ima JKP „6 MART“ d.o.o. Goražde? Koliko je od toga zaposlenika sa VSS, kojeg profila stručne spreme i na kojim pozicijama rade?


Ko čini Nadzorni odbor u JKP „6 MART“ d.o.o Goražde i je li još uvijek u mandatu? Ko je i kada donio Odluku o imenovanju Nadzornog odbora?

Dostaviti svu dokumentaciju.


Ko je trenutno direktor JKP „6 MART“ d.o.o. Goražde? Ko je i kada donio Odluku o imenovanju direktora i da li je i kada na istu data saglasnost?

Dostaviti svu dokumentaciju.


Koliko je do sada građana Goražda vakcinisano vakcinom protiv CORONE (COVID-19) i koji su kriteriji za vakcinisanje u smislu utvrđenih prioriteta?


Koliko je psihologa angažovano – primljeno u radni odnos u zdravstvenim i drugim ustanovama na području Grada Goražde i BPK Goražde od pojave virusa CORONA (COVID-19)?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 17. redovnoj sjednici održanoj 07.02.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-498 kojim se zadužuje JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde da uskladi i izradi plansku dokumentaciju (obilježavanje grobnih mjesta) i da isti uvede u Geografsko Informativni Sistem (GIS). Rok za realizaciju ovog Zaključka je bio 90 dana.

Pitanje: Da li je realizovan ovaj Zaključak? Ako nije, zašto nije? Dostaviti odgovor u pisanoj formi tj. Informaciju.

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-498 od 07.02.2019. godine


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 22. redovnoj sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5105 kojim se zadužuje nadležna gradska služba da, između ostalog, provede sve aktivnosti kroz svoj djelokrug rada po pitanju realizacije inicijative koju je podnio vijećnik Bajro Obuća a koja se odnosi na donošenje propisa kojim bi se omogućilo postavljanje „ležećih policajaca“ ili usporivača saobraćaja u ulici Hasana Kikića (MZ Goražde IV), u smislu omogućavanja postavljanja „ležećih policajaca“ ili usporivača saobraćaja (prema prijedlogu struke), a u skladu sa važećim propisima i raspoloživim finansijskim mogućnostima.

Također, pomenutim Zaključkom zadužena je nadležna gradska služba da u roku od 60 dana pripremi informaciju kojom bi se sagledali i dijagnosticirali svi problemi po pitanju bezbjednog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti pješaka, sa prijedlogom mjera na rješavanju tih problema.

Pitanje: Šta je urađeno na realizaciji pomenutog Zaključka? Molim odgovor u pisanoj formi.

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5105 od 31.10.2019. godine


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3405 kojim se usvaja inicijativa vijećnika Obuća Bajra a koja se odnosi na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana Općine Goražde za period 2017. – 2037. godina

Pomenutim Zaključkom, zadužuje se Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da pripremi prijedlog Odluke, te istu dostavi Vijeću na razmatranje.

Rok za realizaciju Zaključka bio je 15 dana.

Pitanje: Kada će pomenuta Odluka doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3405 od 08.09.2020. godine


Pitanje: Da li je JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde zaključio Ugovore sa korisnicima komunalnih usluga kako je to naloženo Odlukom o komunalnom redu u članu 116? Ako nije, zašto nije?

Molim odgovor u pisanoj formi.


Općinsko vijeće Općine Goražde je na 28. redovnoj sjednici održanoj 30.07.2015. godine usvojilo Odluku o davanju saglasnosti kojom se daje saglasnost organima JU Centar za kulturu Goražde na potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnih prostorija od strane JP RTV BPK-a Goražde.

Pitanje: Da li je došlo do realizacije ove Odluke? Ako nije, zašto nije? Dostaviti odgovor u pisanoj formi tj. Informaciju.

Prilog: Odluka o davanju saglasnosti broj: 01-02-1-2865 od 30.07.2015. godine


Pitanje: Šta je sa Programom pružanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu? Molim odgovor u pisanoj formi.


Gradsko vijeće Grada Goražde je na 11. redovnoj sjednici održanoj 29.06.2018. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-2529 kojim se Zadužuju nadležne službe gradske uprave Grada Goražde da analiziraju stanje na terenu, kao i mogućnost za realizaciju projekta „Toplifikacija gradske zone“ po sistemu javnog privatnog partnerstva, te da Analizu urađenog dostave u pismenoj formi Vijeću na razmatranje.

Rok za realizaciju ovog Zaključka bio je do 60 dana.

Pitanje: Da li je realiziran ovaj Zaključak? Ako nije, zašto nije? Dostaviti odgovor u pisanoj formi.

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-05-2-2529 od 29.06.2018. godine


Pitanje: Na koji način i kada se planira unaprijediti saradnja (prvenstveno na kulturnom, sportskom i ekonomskom planu) sa općinama i gradovima sa kojima Grad Goražde ima uspostavljene bratske odnosno partnerske odnose?


Pitanje: Građani naselja Đakovići pitaju da li će i ako hoće, kada će doćido realizacije Projekta: „Asfaltiranje putnog pravca Dedova voda – Đakovići“?

Prilog: Odluka Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 03-36-2-333-1743/19 od 30.04.2020. godine.


4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)


Ko je i kada je donio odluku o nabavci automobila (Volkswagen, TIGUAN) koje se sada prodaje? Koji je organ donio tu odluku i da li je ta odluka išla i da li je trebala ići na potvrđivanje ili davanje saglasnosti Gradskom vijeću?


Ko je izvršio nabavku drona (DJI MAVICK 2 PRO), po kojoj cijeni, kada je izvršena nabavka, ko je donio odluku o nabavci i da li je Općinsko/Gradsko vijeće donijelo odluku o potvrđivanju ili davanju saglasnosti za nabavku pomenutog drona?


Da li se generalno sve odluke Gradskog štaba civilne zaštite ili Općinskog štaba civilne zaštite a posebno odluke o utrošku sredstava potvrđuju ili se na iste daje saglasnost na sjednicama Gradskog vijeća odnosno ranije Općinskog vijeća? Da li se te Odluke štaba Civilne zaštite upućuju prema vijeću, da li trebaju, da li je to praksa i da li je to utvrđeno nekim zakonskim propisima?


S obzirom da nisam dobio odgovor na dopis Centra civilnih inicijativa (Broj: 157/21), koji je proslijeđen Gradonačelniku i nadležnoj službi, a koji se tiče izbora u mjesnim zajednicama, tražim od nadležne službe i Gradonačelnika da se isti dostavi, kako bi se moglo što prije odgovoriti na pomenuti dopis CCI-a.


Tražim detaljnu analitiku sa tabelama, obzirom na to da smo vidjeli u prijedlogu Budžeta Grada Goražda Izdaci za stručne komisije ekonomski kod: 613 974 – 3, na godišnjem izvršenju za 2020. godinu iznosio je 18.935.44 KM. Dakle, Prezime i ime i iznos koji je isplaćen?


Također, Izdaci za Gradski štab Civilne zaštite ekonomski kod: 613 974 – 4 izvršenje za 2020. godinu koji smo vidjeli u uporednim pokazateljima je 10.344,16 KM. Molim vas tabelarno, isplate, zašto i kome se isplaćivalo?

3. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18.02.2021)


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3406 kojim se usvaja inicijativa vijećnika Bajra Obuće a koja se odnosi na donošenje propisa, akta o imenovanju Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražda od strane Gradskog vijeća na prijedlog Gradonačelnika. Pomenutim Zaključkom zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražda i nadležna gradska služba da pripreme prijedlog Odluke te isti dostave Vijeću na razmatranje, a rok za realizaciju ovog Zaključka je 90 dana.

Pitanje: Kada će pomenuti Prijedlog akta doći Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje tj. na Dnevni red?<

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3406 od 08.09.2020. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3403 kojim se zadužuje Gradonačelnik Grada Goražda, nadležna gradska služba i JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde da uzmu u razmatranje predmet Alikadić Nedžada, a koji se odnosi na zaštitu parcele, grobnih mjesta u gradskom groblju „Kolijevke“ u Goraždu, provedu propisanu proceduru i problem riješe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. O provedenom postupku i donesenom rješenju, zaduženi su bili dužni dostaviti pisanu informaciju Gradskom vijeću Grada Goražde u roku od 30 dana.

Pitanje: Kada će pomenuta pisana informacija doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3418 od 08.09.2020. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 27. redovnoj sjednici održanoj 25.06.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-2381 kojim se zadužuje Tim za implementaciju kredita Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju infrastrukture u Goraždu, imenovano za praćenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj, da Gradskom vijeću Grada Goražde dostave detaljnu informaciju u kojoj fazi realizacije su projekti:

  • Modernizacija i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca: Mravinjac-Berič i Osanica-Ilovača;
  • Sanacija sekundarne vodovodne mreže;
  • Izgradnja mosta u naselju Vitkovići.

Rok za realizaciju Zaključka bio je 30 dana.

Pitanje: Kada će pomenuta Informacija doći Gradskom vijeću na razmatranje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-2381 od 25.06.2020. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 28. redovnoj sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-3418 kojim se zadužuje Služba za finansije, trezor i privredu da do naredne sjednice Vijeća pripremi i Vijeću predloži Odluku o stavljanju van snage Odluke o zaduženju Općine Goražde broj: 01-02-1-1199 od 28.03.2013. godine, koju je Općinsko vijeće Općine Goražde donijelo na svojoj šestoj redovnoj sjednici održanoj 28.03.2013. godine.

Pitanje: Kada će pomenuta Odluka doći Gradskom vijeću na razmatranje i eventualno usvajanje tj. na Dnevni red?

Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-3403 od 08.09.2020. godine.


Pitanje: Kada je posljednji put urađena Analiza izvorišta na području Grada Goražda u pogledu zdravstvene ispravnosti voda i kada i na koji način je javnost o tome obaviještena?


Kada će se i na koji način riješiti problem nedostatka parking mjesta na području (posebno urbanog dijela) Grada Goražda?


Kada će konačno doći do uređenja – rekonstrukcije krovova i fasada na zgradama u ulici Maršala Tita u kojima se nalaze potkrovni stanovi koji su pripali Gradu Goražde?


Koliko je Općina odnosno Grad Goražde od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (donesen 2003. godine) donio dokumenata i ako jeste koji su to dokumenti, a tiču se implementacije i punog poštovanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH?


Kada će se konačno na kvalitetan način riješti pitanje problema kanalizacije u naselju Kazagići?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)


Kada će doći do uređenja ili rekonstrukcije ulice Esada Dučića?


Da li su raspisani Javni oglasi za popunu poziciji u skupštinama JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde i JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde i predsjednika Upravnog odbora u JU dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija Goražde?


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.08.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-4337 kojim se zadužuje nadležna Gradska služba da provede aktivnosti oko obilježavanja mjesta u gradu gdje su padale granate i ubojita sredstva kao podsjetnik na dane 1992 – 1995  godine. Pitanje: u kojoj je fazi realizacija istog zaključka?


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 22. redovnoj sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5114 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Rok za provođenje javne rasprave je bio 60. dana. Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražde na razmatranje i usvajanje? Prilog Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5114 od 31.10.2019. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 23. redovnoj sjednici održanoj 28.11.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01-05-2-5453 kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta. Rok za provođenje javne rasprave bio je 30. dana. Pitanje: Da li je utvrđen prijedlog pomenute Odluke, i da li je upućen Gradskom vijeću Grada Goražda na razmatranje i usvajanje? Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-05-2-5453 d 28.11.2019. godine.


Gradsko vijeće Grada Goražda je na 26. redovnoj sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak broj: 01-02-1-1052 kojim se zadužuje Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica da u koordinaciji sa Direkcijom cesta BPK Goražde, iznađe mogućnost izgradnje pješačke staze na relaciji od raskrsnice puta prema Kolijevkama pa do tržnog centra „Binga“ (veliki Bingo), sa obje strane kolovoza. Pitanje: U kojoj fazi je realizacija ovog Zaključka Gradskog vijeća? Prilog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-1-1052 od 27.02.2020. godine.


5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)


Pravni osnov: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj: Pokrećem inicijativu da se pokrenu aktivnosti i procedure na Donošenju Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Gradu Goražde“. Naime, na 19. redovnoj sjednici Skupštine BPK-a Goražde održanoj 20. decembra 2016. godine donešena je Odluka o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ u kojoj se u članu 5., između ostalog, kaže: „Značajne događaje, datume i ličnosti koji nisu sastavni dio Kalendara utvrđuju svojim odlukama općine u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kojim propisuju nosioce i načine obilježavanja i osiguravaju sredstva za finansiranje obilježavanja iz vlastitih izvora“.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Donošenje propisa na većem nivou tj. Skupštini BPK-a Goražde kojim smo u obavezi donijeti i svoj propis tj. Kalendar. Donošenje propisa je od najšireg društvenog značaja i potpuno društveno opravdano. Očekujem da se u proceduri i aktivnostima donošenja Kalendara uključe svi zainteresovani, a posebno sva udruženja koja njeguju tradicije odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Također, očekujem pošto imamo jasnu situaciju šta je ušlo u kantonalni Kalendar, tačno je pobrojano šta je to u Kalendaru od kantonalnog značaja, da se datumi poput 25. i 26. juna i datumi u istoj ravni i od istog značaja ovaj put neće zaboraviti.

Prilog: Odluka o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 16/16 i 4/21).

INICIJATIVE


27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Pokrećem Inicijativu (po prijedlogu i zahtjevu građana) za izgradnju bazena za pitku vodu u Kodžaga polju

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Pokrećem Inicijativu (po prijedlogu i zahtjevu građana) za izgradnju bazena za pitku vodu u Kodžaga polju minimalnog kapaciteta 30 m3.

Preuzimam i podržavam zahtjev građana iz Kodžaga polja za izgradnju bazena za pitku vodu.

Prilog: Zahtjev Samira Čauševića od 05.01.2024. godine sa spiskom članova domaćinstva u naselju Kodžaga polje – MZ Vitkovići koji su saglasni za izradu bazena (akumalacija) za vodu.


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Pokrećem Inicijativu za organizaciju obaveznih javnih Prezentacija idejnih projekata u narednom periodu.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Brojni su razlozi kako bi u narednom periodu trebali i morali organizirati Javne prezentacije idejnih projekata i rješenja za vijećnike, građane, mlade, mjesne zajednice, nevladine organizacije i sve zainteresovane.

Javnim prezentacijama ćemo stvoriti pretpostavke za dobijanje korisnih prijedloga, sugestija ili primjedbi kako bi glavni i izvedbeni projekti ili rješenja bili još kvalitetniji i kako bi izbjegli eventualne greške.


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se HITNO pokrenu procedure na predlaganju i donošenju Izmjena i dopuna Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pokrećem Inicijativu na HITNOM pokretanju procedura na predlaganju i donošenju Izmjena i dopuna Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu

Izmjene i dopune Budžeta potrebne su HITNO iz razloga kako bi stvorili neophodne pretpostavke na planiranju i stvaranju budžetskih pretpostavki za realizaciju brojnih otvorenih pitanja i problema građana, a sve naravno u granicama budžetskih mogućnosti i donošenja „Budžeta za građane“.

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (13.03.2024.)

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se vrate – ponovo postave table sa nazivom mosta „Žrtava genocida u Srebrenici“ i izvrši zamjena odnosno postavljanje novih tabli sa nazivom mosta „Alije Izetbegovića“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pokrećem Inicijativu da se ponovo postave nove table sa nazivima mostova u centru grada Goražda i to prvenstveno za most „Žrtava genocida u Srebrenici“ i most „Alije Izetbegovića“.

Rekonstrukcijom mosta „Žrtava genocida u Srebrenici“ table sa nazivom mosta još nikada nisu vraćene dok bi i za most „Alije Izetbegovića“ trebalo također postaviti nove table zbog bolje vidljivosti.


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se pokrenu aktivnosti i procedure na donošenju Plana upravljanja otpadom Grada Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Grad Goražde još uvijek nema Plan upravljanja otpadom.

Smatram da je obaveza da Grad Goražde hitno donese Plan upravljanja otpadom a razlozi su vjerujem poznati javnosti i nije ih potrebno posebno navoditi.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je donio svoj Plan upravljanja otpadom za period 2022 – 2027 godina.


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da Gradonačelnik Grada Goražde pripremi Program pronatalitetnih mjera podrške porodicama sa troje i više djece, u skladu sa prijedlogom inicijativa za donošenje seta pronatalitetnih mjera u funkciji podrške nataliteta i porodicama sa troje ili više djece koji je Gradu Goražde podnijelo Udruženje porodica sa troje i više djece „Porodice tri plus“ od 17.11.2023. godine

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Porazna je činjenica da općine u Bosni i Hercegovini bilježe negativan prirodni priraštaj i kontinuirani pad stope nataliteta.

Pojedine općine u prethodnom periodu su usvojile značajan broj pronatalitetnih mjera i postale pozitivan primjer drugim lokalnim samoupravama, gdje već ostvaruju pozitivne rezultate kada je natalitet u pitanju.

U prilogu dostavljam dopis Udruženja porodica sa troje i više djece „Porodice tri plus“ od 17.11.2023. godine


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Preuzimam kao vijećnik Inicijativu Obrtničke komore BPK Goražde od 02.02.2023. godine za donošenje Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti. Odlukom bi se uredili rokovi čišćenja dimnjaka, uvjeti za vršenje dimnjačarske djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Preuzimam kao vijećnik Inicijativu Obrtničke komore BPK Goražde od 02.02.2023. godine za donošenje Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti

U prilogu se nalazi Inicijativa sa prilozima.


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Preuzimam kao vijećnik građansku Inicijativu djece iz ulice Prve slavne višegradske brigade u Goraždu od 07.10.2021. godine. Inicijativa se odnosi na oslobođanje prostora od naslaganih drva i na tom prostoru koji je inače bio zelena površina izgradi mali dječiji park pod nazivom „Sunčani park“. Park bi imao klupe za odmor i rekvizite za igru. Drva bi se mogla izmjestiti uz Podhranjenski potok (sa njegove lijeve obale urediti drveni prostori za smještaj iscijepanih drva).

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Preuzimam kao vijećnik Inicijativu djece iz ulice Prve slavne višegradske brigade u Goraždu od 07.10.2021. godine

U prilogu se nalazi Inicijativa djece sa prilozima (fotografijama) i crtežima kako bi budući park pod nazivom „Sunčani park“ trebao da izgleda.

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se pokrenu aktivnosti i procedure na postavljanju ulične rasvjete (barem jednog rasvjetnog tijela tj. stuba) u ulici Seada Sofovića Sofe i to na ivici parkinga iza firme „Sarajevo osiguranje“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Na zahtjev građana pokrećem inicijativu da se pokrenu aktivnosti i procedure na postavljanju rasvjete u ulici Seada Sofovića Sofe i to barem jedno rasvjetno tijelo (stub) na ivici parkinga kod firme „Sarajevo osiguranje“. Pomenuta rasvjeta je izuzetno potrebna jer tom „pomoćnom“ ulicom se kreće veliki broj građana kao i učenika osnovnih i srednjih škola i kvalitetno osvjetljenje je izuzetno potrebno i opravdano u noćnom satima. U neposrednoj blizini parkinga koji nije osvijetljen nalazi se i pomoćni put između blokova zgrada koji je jako prometan za sve učesnike u saobraćaju (i vozila i pješaka).

Napomena: već ranije sam po istom pitanju postavljao vijećničko pitanje koje nažalost nije naišlo na potrebno razumijevanje.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu da se pokrenu aktivnosti i procedure na Izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda i organizaciji i djelokrugu službi koju je na prijedlog Gradonačelnika Grada Goražde donijelo Gradsko vijeće na jedanaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde održanoj 23.12.2021. godine

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Prošlo je dovoljno vremena nakon usvajanja Odluke o organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda i organizaciji i djelokrugu službi koju je na prijedlog Gradonačelnika Grada Goražde donijelo Gradsko vijeće na jedanaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde održanoj 23.12.2021. godine. Mogli smo u ovom proteklom vremenu spoznati sve dobre i eventualne loše strane pomenute Odluke te s tim u vezi pokrećem ovu Inicijativu prema ovlaštenom predlagaču da sagleda realnu potrebu da se pomenuta Oduka izmijeni ili dopuni ili donese nova Odluka.

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za postavljanje jarbola sa velikim državnim zastavama na području Grada Goražde na bitnije kote iznad Grada.

 Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima u cilju sagledavanja mogućnosti i čijim bi se eventualnim usvajanjem stvorile pretpostavke za izgradnju i postavljanje odgovarajućih jarbola sa velikim državnim zastavama na bitnije i dominantne „kote“ iznad Grada tj. u neposrednoj blizini Grada Goražda.

Mislim da bi se time iskazala dodatna odanost, bitnost i patriotizam u smislu opredjeljenosti i poštovanja Države Bosne i Hercegovine.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za uspostavljanje Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima u cilju uspostavljanja Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde.

Na taj način iskazaćemo i daćemo još više značaja našoj dijaspori te će se uspostavljanjem zasebne Manifestacije „Dani dijaspore“ (ili možda posebnog dijela tradicionalnog Internacionalnog festivala prijateljstva koji se održava u Goraždu) više okupljati naša dijaspora i otvoriti šire mogućnosti uspostavljanja bolje i sadržajnije saradnje na planu privrede, obrazovanja, kulture, sporta, umjetnosti i drugih oblasti društvenog života i rada.


Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za uspostavljanje dežurne apoteke u Gradu Goraždu.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima oko sagledavanja mogućnosti i uspostavljanja dežurne apoteke u Gradu Goražde.

Ukoliko je moguće (u skladu sa propisima) uspostaviti dežurnu apoteku u Gradu Goražde.

Ukoliko nije moguće da radi 24 sata dnevno dobro bi bilo da joj radno vrijeme za početak bude barem od 6:00 sati do 24:00 sata.


Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju javne česme (u obliku sebilja) u parku u ulici Sinan paše Sijerčića.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima oko sagledavanja mogućnosti izgradnje javne česme (u obliku sebilja) u novoizgrađenom parku u ulici Sinan paše Sijerčića.

Javne česma i sebilj bi se eventualno izgradila u postojećem krugu u novoizgrađenom parku u ulici Sinan paše Sijerčića.


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da Gradska uprava Grada Goražda, zajedno sa menadžmentom i upravnim odborom JU Sportski centar razmotri ideju o nabavci kompletne opreme za „Ledenu plohu“ to jeste da napravi Projekat koji bi se uputio prema višim nivoima vlasti ili međunarodnim organizacijama kao i privrednim subjektima od kojih bi se tražila sredstva za realizaciju istog.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nabavkom ove opreme, a koja bi se prema nekim procjenama isplatila za nekih 2-3 godine, „Ledena ploha“ bi  mogla biti puno duže instalirana, a na radost (prije svega) najmlađih  građana Grada Goražda. Smatram da u zimskim danima kada ovaj Grad ima malo kulturnih i sportskih događanja ova „Ledena ploha“ bi bila pravo osvježenje za naš Grad što se uostalom i pokazalo instaliranjem iste početkom ove godine.


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u naselju Mravinjac sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu).

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile

pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje

(čekanje) u naselju Mravinjac (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih

atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna

sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022)

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Mravinjac sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu)

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Mravinjac (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Zupčići sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu)

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Zupčići (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za uspostavljanje Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima u cilju uspostavljanja Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde.

Na taj način iskazaćemo i daćemo još više značaja našoj dijaspori te će se uspostavljanjem zasebne Manifestacije „Dani dijaspore“ (ili možda posebnog dijela tradicionalnog Internacionalnog festivala prijateljstva koji se održava u Goraždu) više okupljati naša dijaspora i otvoriti šire mogućnosti uspostavljanja bolje i sadržajnije saradnje na planu privrede, obrazovanja, kulture, sporta, umjetnosti i drugih oblasti društvenog života i rada.


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Da Gradska uprava Grada Goražda, zajedno sa menadžmentom i upravnim odborom JU Sportski centar razmotri ideju o nabavci kompletne opreme za „Ledenu plohu“ to jeste da napravi Projekat koji bi se uputio prema višim nivoima vlasti ili međunarodnim organizacijama kao i privrednim subjektima od kojih bi se tražila sredstva za realizaciju istog.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nabavkom ove opreme, a koja bi se prema nekim procjenama isplatila za nekih 2-3 godine, „Ledena ploha“ bi  mogla biti puno duže instalirana, a na radost (prije svega) najmlađih  građana Grada Goražda. Smatram da u zimskim danima kada ovaj Grad ima malo kulturnih i sportskih događanja ova „Ledena ploha“ bi bila pravo osvježenje za naš Grad što se uostalom i pokazalo instaliranjem iste početkom ove godine.

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022)


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju javne česme (u obliku sebilja) u parku u ulici Sinan paše Sijerčića

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima oko sagledavanja mogućnosti izgradnje javne česme (u obliku sebilja) u novoizgrađenom parku u ulici Sinan paše Sijerčića.

Javne česma i sebilja bi se eventualno izgradila u postojećem krugu u novoizgrađenom parku u ulici Sinan paše Sijerčića


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za uspostavljanje dežurne apoteke u Gradu Goraždu

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima oko sagledavanja mogućnosti i uspostavljanja dežurne apoteke u Gradu Goražde.

Ukoliko je moguće (u skladu sa propisima) uspostaviti dežurnu apoteku u Gradu Goražde.

Ukoliko nije moguće da radi 24 sata dnevno, dobro bi bilo da joj radno vrijeme za početak bude barem od 6:00 sati do 24:00 sata.


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Mravinjac sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu).

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Mravinjac (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde)


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nad strešnica“ u Naselju Zupčići sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu)

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Zupčići (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde)


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za uspostavljanje Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

 Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima u cilju uspostavljanja Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde.

Na taj način iskazaćemo i daćemo još više značaja našoj dijaspori te će se uspostavljanjem zasebne Manifestacije „Dani dijaspore“ (ili možda posebnog dijela tradicionalnog Internacionalnog festivala prijateljstva koji se održava u Goraždu) više okupljati naša dijaspora i otvoriti šire mogućnosti uspostavljanja bolje i sadržajnije saradnje na planu privrede, obrazovanja, kulture, sporta, umjetnosti i drugih oblasti društvenog života i rada.


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Da Gradska uprava Grada Goražda, zajedno sa menadžmentom i upravnim odborom JU Sportski centar razmotri ideju o nabavci kompletne opreme za „Ledenu plohu“ to jeste da napravi Projekat koji bi se uputio prema višim nivoima vlasti ili međunarodnim organizacijama kao i privrednim subjektima od kojih bi se tražiti sredstva za realizaciju istog.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nabavkom ove opreme, a koja bi se prema nekim procjenama isplatila za nekih 2-3 godine, „Ledena ploha“ bi  mogla biti puno duže instalirana, a na radost (prije svega) najmlađih  građana Grada Goražda. Smatram da u zimskim danima kada ovaj Grad ima malo kulturnih i sportskih događanja ova „Ledena ploha“ bi bila pravo osvježenje za naš Grad što se uostalom i pokazalo instaliranjem iste početkom ove godine.

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022)


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Mravinjac sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu).

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Mravinjac (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Zupčići sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu)

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Zupčići (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Inicijativa za uspostavljanje Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

 Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima u cilju uspostavljanja Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde.

Na taj način iskazaćemo i daćemo još više značaja našoj dijaspori te će se uspostavljanjem zasebne Manifestacije „Dani dijaspore“ (ili možda posebnog dijela tradicionalnog Internacionalnog festivala prijateljstva koji se održava u Goraždu) više okupljati naša dijaspora i otvoriti šire mogućnosti uspostavljanja bolje i sadržajnije saradnje na planu privrede, obrazovanja, kulture, sporta, umjetnosti i drugih oblasti društvenog života i rada.

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)


Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Da Gradska uprava Grada Goražda, zajedno sa menadžmentom i upravnim odborom JU Sportski centar razmotri ideju o nabavci kompletne opreme za „Ledenu plohu“ to jeste da napravi Projekat koji bi se uputio prema višim nivoima vlasti ili međunarodnim organizacijama kao i privrednim subjektima od kojih bi se tražiti sredstva za realizaciju istog.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nabavkom ove opreme, a koja bi se prema nekim procjenama isplatila za nekih 2-3 godine, „Ledena ploha“ bi  mogla biti puno duže instalirana, a na radost (prije svega) najmlađih  građana Grada Goražda. Smatram da u zimskim danima kada ovaj Grad ima malo kulturnih i sportskih događanja ova „Ledena ploha“ bi bila pravo osvježenje za naš Grad što se uostalom i pokazalo instaliranjem iste početkom ove godine.

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Imajući u vidu da su sajamske manifestacije od značaja za Grad Goražde podnosim inicijativu da  Gradonačelnik Grada Goražda u saradnji sa nadležnom Gradskom službom sagleda mogućnosti oslobađanja ili smanjenja plaćanja naknade za javne površine za održavanje sajamskih manifestacija (i sličnih manifestacija) te ukoliko to propisi dozvoljavaju  predloži Gradskom vijeću  adekvatnu Odluku ili neki drugi akt.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo da u posljednje vrijeme imamo dosta sajamskih manifestacija, bazara i slično, a što je jako pozitivna stvar za Grad Goražde. Organizatori ovih manifestacija su uglavnom udruženja (nevladin sektor) koji imaju važnu ulogu u društvu i treba im dati  još više na značaju te da imaju  veću podršku od Gradskog Vijeća i Gradske uprave.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)


Pravni osnov: Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Mravinjac sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu)

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Mravinjac (prema Goraždu).

Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).


Pravni osnov: Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ u Naselju Zupčići sa klupama za sjedenje-čekanje (prema Goraždu)

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa: 

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima i čijim usvajanjem bi se stvorile pretpostavke za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u naselju Mravinjac (prema Goraždu). Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…) bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (najčešće prema Gradu Goražde).


Pravni osnov: Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za uspostavljanje Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima u cilju uspostavljanja Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde. Na taj način iskazaćemo i daćemo još više značaja našoj dijaspori te će se uspostavljanjem zasebne Manifestacije „Dani dijaspore“ (ili možda posebnog dijela tradicionalnog Internacionalnog festivala prijateljstva koji se održava u Goraždu) više okupljati naša dijaspora i otvoriti šire mogućnosti uspostavljanja bolje i sadržajnije saradnje na planu privrede, obrazovanja, kulture, sporta, umjetnosti i drugih oblasti društvenog života i rada.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)


Pravni osnov: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Priprema radnog materijala za razmatranje na sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde po pitanju rješavanja problema iz tzv. „saobraćaja u mirovanju“

Obrazloženje: Radi mnogobrojnih inicijativa po pitanju rješavanja pitanja i problema iz tzv. „saobraćaja u mirovanju“ potrebno je da se pripremi kvalitetan polazni radni materijal koji će pripremiti nadležna Služba gradske uprave i drugi nadležni organi te organizira Tematska sjednica gradskog vijeća Grada Goražde ili jedna tačka u okviru jedne od redovnih sjednica Gradskog vijeća. Sjednicu /tačku dnevnog reda/ dobro pripremiti po pitanju kvalitetnog polaznog materijala i pozivanja na sjednicu meritornih osoba iz ove oblasti a na sjednici bi se moglo dijagnosticirati stanje i donijeti kvalitetni Zaključci po pitanju rješavanja problema iz ove oblasti (parking mjesta, mapiranje opasnih dionica, postavljanje saobraćajne signalizacije, postavljanje ili uklanjanje ležećih policajaca, usporivača saobraćaja, ogledala…itd…). Sve ovo je potrebno uraditi kako bi se dodatno stvorile pretpostavke za bolji i bezbjedniji život naših građana, a posebno djece i omladine.


Pravni osnov: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za izgradnju odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ kod zgrade Vijećnice u Sarajevu

Obrazloženje: Upućujem Inicijativu Gradonačelniku Grada Goražda da pokrene inicijativu prema nadležnim organima u Kantonu Sarajevo kojom bi se tražila izgradnja odgovarajućih autobusnih „nadstrešnica“ sa mjestima za sjedenje (čekanje) u cilju zaštite zdravlja lica koji čekaju prijevoz kod „Vijećnice u Sarajevu“. Izgradnjom odgovarajućih autobusnih nadstrešnica bi se zaštitili građani koji čekaju prijevozna sredstva na različita odredišta (vrlo često i za Goražde) ili prijevozna sredstva između ostalog i iz Goražda a u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih atmosferskih uticaja (sunca, vjetra, padavina…itd…).


Pravni osnov: Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: Hitna sanacija pristupnog puta (ulica Adnana Mehanovića, naselje Pargani)

Obrazloženje: Radi se o dugogodišnjem problemu /jednog dijela/ naselja Pargani. Uslijed obilnih padavina u proteklim godinama došlo je do znatnog oštećenja pristupnog makadamskog puta, te pojave odrona i manjih klizišta. Uprkos velikom zalaganju i trudu na sanaciji ovog puta od strane mještana ovog dijela naselja u proteklih 10 (deset) godina, ipak sanacija zahtijeva veća materijalna i tehnička sredstva nego što su građani samo u mogućnosti obezbjediti. Posipni materijal koji se nalazio na tom dijelu puta je uslijed obilnih kišnih padavina u velikoj mjeri spran na asfaltni put Goražde – Kazagići. Navedeni put je ukupne dužine cca 300 metara, te je za isti potreban posipni materijal i građevinske mašine za njegovu ugradnju. Svjesni loše ekonomske situacije u zemlji, pa i u našem gradu, građani ne traže asfaltiranje ovog puta jer znaju da je to velika investicija, već bi bili zadovoljni sanacijom puta kako bi se obezbjedila prohodnost i pristup kućama. Građanima ovog dijela naselja Pargani ovaj put je pitanje egzistencije jer ovaj dio naselja nema alternativni pristupni put, a na žalost ima teško oboljelih nepokretnih i starih osoba u ovom dijelu naselja. Građani ovog dijela naselja Pargani smatraju da je sanacija ovog puta prioritet i da u 21-om vijeku zaslužuju uslove života dostojne čovjeku.


Pravni osnov: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Izmjena i dopuna Odluke od dodjeli jednokratne novčane pomoći majci/porodilji novorođenog djeteta („Službene novine Općine Goražde“ broj: 4/16).

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno: U cilju afirmisanja i unaprijeđenja mjera pronatalitetne (populacione) politike predlažem Inicijativu kojom bi se povećala jednokratna novčana pomoć majkama porodiljama novorođenog djeteta, a posebno majkama porodiljama, koje nisu u radnom odnosu (minimalno na 300 KM).