Mustafa Adžem (A-SDA)

PITANJA

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. U vezi sa pitanjem vijećnika Žuga Adnana koje je postavio na 26. redovnoj sjednici: Da li ima prijeratni projekat za rezervoar za akumulaciju vode u Rasadniku?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sa vodosnabdijevanjem visinskih zona (Budići, Laleta, dio Grabovika, ulica 16. Muslimanske brigade)?
2. Šta je sa dugovanjima prema JKP „6.Mart“ d.o.o. Goražde (oko 500.000, 00 KM)? Poznato je da su najredovniji u plaćanju obaveza prema JKP „6.Mart“ penzioneri i neke druge socijalne kategorije, a da među dužnicima ima uticajnih građana i firmi. Da li se vrši utuživanje dužnika prema JKP „6.Mart“d.o.o. Goražde?
3. Šta je sa finansijskim sredstvima koja su obećana od strane Vlade Kantona Sarajeva ( oko 350.000,00 KM)?
4. U kojoj fazi je utvrđivanje odgovornosti izvođača radova i nadzornog organa u izgradnji sekundarne vodovodne mreže?

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je predviđeno krpljenje asfalta na parking prostoru između JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ i Kantonalne bolnice?

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Spriječiti da se pored putnog pravca Sinica (MZ-e Hubjeri) istovara otpadni i fekalni materijal, a umjesto da se postave klupe i drvored pored navedenog puta što je tražio vijećnik Nusret Hubjer?
2. U kojoj je fazi realizacija projekta „Park na Gubavici“?
3. Na koji način možemo zabraniti i regulirati kretanje električnih romobila kroz šetačku zonu u ulici Zaima Imamovića, na potezu od mosta Alije Izetbegovića do Gradske dvorane u periodu od 20:00h do 24:00h
Obrazloženje:
Svjedoci smo da najviše maloljetna lica koriste električne romobile na vrlo neiskusan način i velikom i nedozvoljenom brzinom. Samim time ugrožavaju sigurnost pješaka među kojima najviše ima male djece, beba u kolicima i starijih osoba koje se u datim trenucima nisu sposobne pomjeriti?

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je moguće u što kraćem roku postaviti reflektor za rasvjetu na zgradi broj 21. u Titovoj ulici. Pitanje upućujem upravi JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde?
S obzirom da na platou između zgrada broj 21. i 23. nema stubova za rasvjetu smatram da je postavljanje reflektora na bočnu stranu zgrade najekonomičnije rješenje, a stanovnici navedenih zgrada bi konačno i u večernjim satima mogli koristiti dvorište ovih zgrada.U prilogu ovog pitanja dostavljam vam fotografije dvorišta koje treba osvijetliti.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ima neki rok za izvođenje radova na kružnom toku kod Mosta žrtava genocida u Srebrenici?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Vodosnabdjevanje visinskih zona, dio Budića, Laleta, Vinarića i 16. Muslimanske brigade, kada će se riješiti?

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li ima nekih projekata za nedostatak vode u visinskim zonama Budići – Laleta, ul: Dr. Karameha i ul: 16.Muslimanske?

INICIJATIVE

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2024.)

1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Da se uradi nova ulična rasvjeta u ulici „Dr. Karameha“ u dužini od 400 m, od broja 86 do broja 94.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

U ovoj ulici živi i svakodnevno ide u školu i iz škole devetero djece, od čega je jedno sa posebnim potrebama, te neosvjetljenost ove ulice predstavlja veliki problem za njene građane a posebno djecu

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu člana 123, 124 i 125 Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj gradskoj službi za upravu da u što kraćem roku izvrše izmještanje sportskog terena i igrališta u ulici 1. Slavne višegradske brigade na neku od lokacija koje su predložene u građanskoj peticiji broj: 02-23-4-3609 od 12.09.2019. godine.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Po riječima građana pomenuto igralište je izgrađeno na općinskom zemljištu na dijelu parcela upisanih kao k.č. 1505/1 i na dijelu k.č. 1521 parcele upisne u posjedovnom listu 245 KO Goražde I.
Igralište je izgrađeno bez da posjeduje potrebnu dokumentaciju i urbanističku saglasnost. Za izmještanje igrališta imamo peticiju 40 stanara iz ulice 1. Slavna višegradska brigada, a na osnovu čega imamo i sudski spor.
Naime Općinski sud je donio odluku da se igralište izmjesti i slučaj je još na apelacionom sudu. Regulacionim planom „Centar“ na mjestu gdje je igralište predviđena je izgradnja podzemnih garaža sa pristupnom saobraćajnicom i zelenom površinom.
U prilogu prilažem peticiju građana.
U peticiji se nalaze izvještali o lišavanju slobode narkodilera kod kojih je nađena opojna droga, drobilica, digitalna vaga u više navrata.

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražde.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se nadležnoj službi Grada Goražda da u saradnji sa upravom JKP „6 Mart“ izrade projekat za mezarje Kolijevke. Glavni cilj projekta treba da bude uspostavljenje table sa mapom numerisanih dijelova mezarja i postavljenje pojedinačnih tabli sa numeracijom. Sredstva za projekat i realizaciju projekta obezbjediti iz sredstava Grada Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo da mnogi posjetitelji mezarja Kolijevke imaju problem da pronađu mezar svoga umrlog zbog na žalost velikog rasta broja umrlih u prethodnom periodu i samim time nastankom novih mezara. Smatram da bi se realizacijom ove inicijative mnogim posjetiocima olakšala orijentacija pri pronalasku mezara svojih umrlih.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Sanacija dijela makadamskog puta u ulici  Žepska od broja 62A do izlaza na Sarajevsku cestu u dužini od 200 metara u MZ-i Goražde IV.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Rješavanjem ovog problema bi se riješio dugogodišnji problem prilaza kućama odnosno stanovnicima navedene ulice. Prilikom obilaska Žepske ulice sa predsjednikom MZ-e Goražde IV uvidjeli smo da je prilaz kućama problem ljeti i zimi zbog nagiba puta 17%. Predsjednik MZ-e Goražde IV je ovaj put naveo kao jedan od prioriteta u ovoj mjesnoj zajednici.