NERMIN MAŠALA – VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Nezavisna bosanskohercegovačka lista
Mail:

PITANJA


26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada se planira rješavanje problema ulične rasvjete počev od gradskog mosta do naselja Baćci (raskrsnica) i kojim finansijskim sredstvima bi se ovaj projekat realizovao?
2. Kada se planira zamjena neispravnih rasvijetnih tijela u ulici 22. Maj (magistralni put)?
3. Da li se i kada planira rješavanje problema rasvjete sa kojim se susreću stanovnici u naselju Osječani?
4. Kada se planira asfaltiranje (nastavak asfaltiranja) ulica i sokaka u užem dijelu grada, sa akcentom na mjesnu zajednicu Goražde I, na šta stanovnici ovog dijela grada čekaju odavno?
5. Kada će se uraditi monitoring stanja kanti i odlagališta smeća na području užeg gradskog dijela kao i projekat za unapređenje odnosno rješavanje ovog problema?

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se realizovati inicijativa za donošenje odluke o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (17.08.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li se i kada planira rekonstrukcija fudbalskog terena u Titovoj ulici pored Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“?
2. Kada će se postaviti adekvatan broj kanti za smeće pored dječijeg parka koji se nalazi u blizini zgrade „Titanik“?
3. Kada se planira nabaviti oprema za elektronsko glasanje pri radu Gradskog vijeća Grada Goražda, kako bi se doprinijelo efikasnosti istog?
4. Koji su to opravdani razlozi nedolaska vijećnika na sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda i koje su sankcije za neopravdan izostanak i da li se iste primjenjuju?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će stanovnici naselja Obarak imati redovno vodosnabdijevanje? Na predhodnim sjednicama bilo je govora o tome da je ovaj problem riješen, međutim to nije tako. Pojedini dijelovi Obarka još uvijek nemaju redovno vodosnabdijevanje.
2. Kada će građani ulice 22. Maj u Goraždu imati redovno vodosnabdijevanje? Pojedine kuće u ovoj ulici nemaju redovno vodosnabdijevanje. Voda dođe u kasnim večernjim satima a ujutru je već nema.
3. Da li riješen problem redovnog vodosnabdijevanja građana u ulici Ušanovića, naselje iznad industrijske zone „Pobjeda“? Ukoliko nije riješeno, kada će ti građani imati redovno vodosnabdijevanje?
4. Da li je riješen problem vodosnabdijevanja naselja Vinarići (visinske zone)? Ukoliko nije riješeno, kada će ti građani imati redovno vodosnabdijevanje?
5. Kada će stanovnici naselja „Trafostanica“ imati redovno vodosnabdijevanje. Pojedini dijelovi ovog naselja imaju problem kao i većina visinskih zona grada po pitanju vodosnabdijevanja?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će stanovnicima naselja Vinarići biti uspostavljeno redovno vodosnabdijevanje?

Stanovnici Vinarića u posljednja tri mjeseca suočavaju se sa svakodnevnim  problemom nestanka vode u jutarnjim satima, koji traje čitav dan do kasnih večernjih sati. Simptomatično je da cijeli grad u nizinskim dijelovima ima vodu, a stanovnici Vinarića nemaju najvjerovatnije zbog konstantnog smanjivanja pritiska.

Dok stanovnici Vinarića nemaju vodu, računi za vodu redovno dolaze, pa se nameće pitanje da li se građanima obračunava potrošnja vode ili zraka koga ima najviše u cijevima?

INICIJATIVE


26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Formiranje radnog tijela Vijeća čiji će osnovni cilj biti utvrđivanje prioriteta tačaka dnevnog reda  koje se predlažu za sjednice Vijeća. Ovu komisiju bi činili isključivo građani koji nisu članovi političkih partija, a birali bi se javnim oglasom.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Na ovaj način bi se omogućilo veće učešće građana u procesu odlučivanja.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda u dijelu koji se odnosi na sastav radnih tijela Vijeća (komisija). Ovom izmjenom bilo bi propisano da radna tijela – komisije Vijeća budu sastavljene  isključivo od građana (politički nezavisnih po mogućnosti), koji bi kao takvi unaprijedili rad pojedinih radnih tijela – komisija Vijeća.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Prema sadašnjoj odredbi Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda, radna tijela – komisije vijeća čine minimalno 3 vijećnika tako da imamo problem kompetentnosti ovih komisija.

Izmjenom Poslovnika u ovom dijelu i omogućavanjem većeg učešća građana u radu radnih tijela, poboljšao bi se kvalitet rada Gradskog vijeća Grada Goražda.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Inicijativa se pokreće sa namjerom izmjene odluke o naknadama za vijećnike. Zadužuje se tehnička služba Vijeća na čelu sa sekretarom Vijeća da uradi prijedlog nove odluke vezano za naknade vijećnika.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo da se sjednice Vijeća održavaju u većini slučajeva na ivici kvoruma. U cilju poboljšanja rada Vijeća i donošenja kvalitetnijih odluka i akata predlažem inicijativu koja će imati za cilj objektivniju varolizaciju rada vijećnika i adekvatnu naknadu za njihov rad.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Svjestan aktuelne situacije u pogledu kadrovskog stanja naše lokalne zajednice, pokrećem inicijativu za izradu dokumenta koji će sadržavati planove zapošljavanja, tj. popunu i dopunu radnih mjesta koja su deficitarna.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Razlog podnošenja inicijative je što se neplanskim zapošljavanjem određenih kadrova finansijska situacija naše lokalne zajednice znatno pogoršava. Izradom ovih dokumenata postići će se mnogi ciljevi. Neki od tih ciljeva su da se nagomilava administracija, dok sa druge strane imamo nedostatak izvršnih radnika (radnika na terenu). Takođe ovim dokumentima bi se buduće generacije usmjeravale ka onim zanimanjima koja će im omogućiti egzistenciju.takođe, dokumentima ovog tipa treba precizirati kriterije prilikom bodovanja, ocjenjivanja i finalnog izbora uposlenih, kako bi najkvalitetniji kandidati zaista dobili priliku.

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (17.08.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nabavka opreme za elektronsko glasanje u radu Gradskog vijeća Grada Goražda. Apelujem na nadležne da pri izradi finansijskih planova (Rebalans Budžeta, Budžet) planiraju finansijska sredstva za realizaciju inicijative.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Realizacijom ove inicijative značajno bi se poboljšao efikasnost u radu Gradskog vijeća, jer se mnogo vremena izgubi na pojedinačno izjašnjavanje po predloženim tačkama dnevnog reda

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Uspostava sistema kažnjavanja svih lica koja zagađuju životnu sredinu po pitanju bacanja smeća i neadekvatnog odlaganja istog.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo konstantnog odlaganja smeća na prostorima nepredviđenim za to kao i pojedinačnog narušavanja komunalnog reda.

Ukoliko se ovi postupci ne budu kažnjavali novčano, mislim da će se isti u budućnosti ponavljati.