NEZIM ALAGIĆ – ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG GV

Rođen: 09.03.1997. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Bachelor međunarodnih odnosa
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Narod i pravda (NIP)
Mail: nezim.alagic@outlook.com
PITANJA


16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Obzirom da je na predhodnoj 15. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, jednoglasno sa 16 glasova „ZA“ (svim glasovima prisutnih vijećnika) usvojen Nacrt Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Goražde, a imajući u vidu da je Zaključkom o usvajanju navedenog akta predviđeno da Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja uz saradnju Službe za privredu i finansije provede javnu raspravu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zaključka (07.07.2022. godine), kako bi se pomenuta odluka razmatrala u formi prijedloga na narednoj (16.redovnoj sjednici Gradskog vijeća), postavljam pitanje zaduženoj Komisiji za budžet, finansije i administrativna pitanja i Službi za privredu i finansije da li je i ako jeste, kada, provedena javna rasprava u skladu sa pomenutim Zaključkom?

Uvažavajući činjenicu da se u dnevnom redu današnje 16. redovne sjednice nije našao prijedlog navedene odluke, predpostavljam da javna rasprava nije provedena, te ovim putem apelujem na Komisiju za budžet, finansije i administrativna pitanja da postupi po usvojenom Zaključku čim prije i što urgentnije, kako bi se prijedlog odluke našao na dnevnom redu naredne redovne sjednice

15. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.07.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zbog čega nadležna služba nije sačinila registar donesenih propisa i drugih relevantnih akata kako je bilo naloženo usvajanjem zaključka o usvajanju inicijative koju sam podnio 2021. godine, a prema kojoj je rok za izvršenje istog bio kraj januara 2022. godine?
2. Uz pitanje prilažem inicijativu i usvojeni zaključak?

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Na koji način se vrši praćenje provođenja „Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine, ugostiteljstva  obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Goražde“ broj: 01-02-2-4472, od 29.12.2016. godine, a posebno člana 11. iste Odluke?
2. Da li imamo podatak koliko je izrečeno prekršajnih mjera od strane nadzora u periodu od donošenja Odluke do danas?

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Molim od nadležne Gradske službe da se pismeno očituje o dopisu JP BH Šume koji je dostavljen Kolegiju Gradskog vijeća, a kojem su izneseni navodi o mogućim nepravilnostima u tenderskoj proceduri za određivanje kompanije koja će izraditi Plan gospodarenja šumama BPK-a Goražde, a imajući u vidu činjenicu da se gradska odnosno općinska vijeća u konačnici izjašnjavanju o tome planu gospodarenja.
2. Ponavljam vijećničko pitanje sa prethodne sjednice Gradskog vijeća, s obzirom na to da nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje:

Obzirom na dopis od 03.11.2021. godine koji je predsjedavajućem vijeća uputio predsjednik Skupštine JKP „6. mart“ d.o.o. , a u kojem se dostavlja informacija da je u više navrata upućen zahtjev za zakazivanje vanredne skupštine, pri čemu isto nije omogućeno od strane nadležnog organa, postavljam pitanje Nadzornom odboru i Upravi JKP „6. mart“ d.o.o. Goražde:

Iz kojih konkretnih razloga nije sazvana vanredna Skupština predmetnog Javnog preduzeća, a o čemu su nam dostavljene informacije u vidu službene korespondencije između sva tri organa Preduzeća? Da li se radi o pokušaju opstrukcija i odlaganja neminovnog, obzirom da je naziv predložene tačke dnevnog reda za traženu vanrednu sjednice Skupštine: „Odlučivanje o povjerenju predsjedniku i članovima nadzornog odbora JKP „6. MART“ Goražde“?

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Obzirom na dopis od 03.11.2021. godine koji je predsjedavajućem vijeća uputio predsjednik Skupštine JKP „6. mart“ d.o.o. , a u kojem se dostavlja informacija da je u više navrata upućen zahtjev za zakazivanje vanredne skupštine, pri čemu isto nije omogućeno od strane nadležnog organa, postavljam pitanje Nadzornom odboru i Upravi JKP „6. mart“ d.o.o. Goražde:

Iz kojih konkretnih razloga nije sazvana vanredna Skupština predmetnog Javnog preduzeća, a o čemu su nam dostavljene informacije u vidu službene korespodencije između sva tri organa Preduzeća? Da li se radi o pokušaju opstrukcija i odlaganja neminovnog, obzirom da je naziv predložene tačke dnevnog reda za traženu vanrednu sjednice Skupštine: „Odlučivanje o povjerenju predsjedniku i članovima nadzornog odbora JKP „6. MART“ Goražde”?

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li su tačni navodi da planirate u objektu nekadašnjeg DC-a uspostaviti privremenu pijacu ?
2. Koliko je to tačan navod, na osnovu čije odluke ste se odlučili na takav potez, s obzirom da je trenutno na snazi odluka Vijeća kojom se nalaže rušenje istog objekta i stvaranje parking prostora?
3. Da li ste obavili razgovor sa upravom Ziraat banke koja  je vlasnik objekta pijace u Rasadniku i da li postoji mogućnost dogovoraoko kupoprodaje  istog objekta?

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Ko je nadležan za održavanje Gun-Gor parka?
2. Postoji li plan popravljanja šteta u Gun-Gor parku, nastalih uslijed neadekvatnog i neredovnog održavanja u prethodnom periodu?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1.

Da li postoje kadrovski i tehnički uslovu za formiranje nove službe unutar Gradske uprave, a koja će za svrhu imati uspostavljanje institucionalnih odnosa sa goraždanskom dijasporom?

Poznata je činjenica da je veliki broj naših građana u inostranstvu izuzetno uspješan, a iz dosadašnje prakse je jasno da su u velikoj mjeri spremni pomoći poboljšanjem kvaliteta života u Goraždu u raznim segmentima, zbog toga smatram da je neophodno institucionalisati taj odnos na zadovoljstvo Goraždana u inostranstvu, kao i stanovnika Goražda, ali i gradske uprave.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Na koji način funkcionira naplata usluga u šalter  sali  Gradske uprave?  Kako se vodi evidencija  i da li postoji elektronska  zabilješka  izvršenih naplata? Da li Gradska uprava  podliježe fiskalizaciji,kao i zašto ne postoji prodaja administartivnih taksi?
2. Ko je, po čijem nalogu, kada, iz kojeg razloga uklonio table koje su bile postavljene na ulazima,odnosno izlazima iz Grada, a na kojim je stajao natpis „ Goražde Grad Heroj“?

INICIJATIVE


16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Goražda i Statut Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Apelujem na nadležne službe i na Gradonačelnika Goražda da se u krugu nove zgrade Lamela H planira i izgradi dječije igralište, po mogućnosti već u narednoj godini.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obzirom na veliki broj djece koja nemaju adekvatan prostor za rekreativne aktivnosti u ovom dijelu grada, kao i na činjenicu da svojom igrom ometaju određene poslovne aktivnosti, potrebno je planirati jedna adekvatan prostor u vidu kombinovanog sportskog terena ili nekog drugog adekvatnog mobilijara ili terena u skladu sa procjenom službe i struke.

12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.02.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za određivanje adekvatne lokacije za formiranje parkinga za autobuse

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Grad Goražde i šire okolno područje predstavlja značajan turistički potencijal sa različitim perspektivnim znamenitostima. Uzevši u obzir činjenicu da je u Goraždu u toku izgradnja katoličke crkve „Blaženih Drinskih mučenica“ te da postoji veliki broj zainteresovanih lica i gotovo izvjestan masovniji dolazak vjernika, zahtijevam od nadležne službe (Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica), da u skladu sa važećim prostorno-planskim dokumentima odredi lokaciju autobuskog parkirališta, ili da u sklopu predstojećih izmjena i dopuna regulacionih planova predvidi određivanje takve lokacije. Na taj način bi obezbijedili uslove za prihvat većeg broja autobusa bez značajnog uticaja na odvijanje saobraćaja i eventualno otežavanje saobraćajne komunikacije.

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se nadležnoj službi da pripremi tekst Odluke kojom će se definisati radno vrijeme pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine na području Grada, pri čemu će osnovna intencija biti uvođenje neradne nedjelje u trgovačkoj djelatnosti.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obzirom da ne postoji jedinstveni propis na nivou entiteta ili države Bosne i Hercegovine, a kojim se ograničava mogućnost rada uposlenika u oblasti trgovine nedjeljom, tražim od nadležne službe da Vijeću predloži Odluku, kojom će se definisati neradna nedjelja za trgovce.

Ovakva praksa je već uvedena u nekoliko lokalnih zajednica u F BiH (Tomislavgrad, Livno, Kiseljak, Sanski Most) kao i u bosanskohercegovačkom entitetu RS (Višegrad, Novi Grad, Bijeljina), te predlažem da se Odluka kojom će se regulisati ovo pitanje pripremi i dostavi Gradskom vijeću Grada Goražde na razmatranje. Predmetna Odluka bi podrazumijevala i definisanje načina odabira i smjene dežurnih marketa koji bi u cilju pružanja neophodnih usluga građanima, kao i ublažavanja eventualnih ekonomskih posljedica po samu trgovačku djelatnost, naizmjenično poslovali nedjeljama u jasno definisanim okvirima.

Treba imati u vidu i da je Udruženje poslodavaca BPK-a Gradskom vijeću proslijedilo dopis kojim se traži usvajanje ovakve inicijative, a na osnovu zahtjeva deset poslovnih subjekata iz oblasti trgovine koji rade na području Grada.

Usvajanje ovakve inicijative bi poslodavcima omogućilo jednostavnije usklađivanje Zakona o radu F BiH i Zakona o unutrašnjoj trgovini F BiH u praktičnoj primjeni, a uposlenicima u trgovačkim radnjama slobodnu nedjelju koju bi mogli provesti sa porodicama i iskoristiti za zasluženi odmor.

10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:  „Na osnovu Statuta Grada Goražda i člana 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Goražde.

Osnovni sadržaj:  Podnosim inicijativu za uspostavljanje Registra važećih propisa i akata Grada Goražde objavljenih u Službenim novinama Općine Goražde, Službenim novinama Grada Goražde i Službenim novinama BPK, zaključno sa 31.12.2021. godine.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:  Pozivam Gradonačelnika i nadležne službe da u prvom kvartalu 2022. godine, najkasnije do 31.03.2022. godine, sačine ovaj registar i da ga učine dostupnim vijećnicima i javnosti.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov: Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: Nalaže se nadležnoj službi da u saradnji sa RTV BPK-a obezbjedi neophodne uslove za online prenos sjednica Gradskog vijeća Grada Goražda, putem zvaničnog youtube kanala i facebook stranice Grada Goražda. Inicijativa će se realizovati najkasnije u roku od 30. dana, a po mogućnosti do prve naredne sjednice Gradskog vijeća.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa: S obzirom na jasnu opredijeljenost u povećanju transparentnosti rada Gradskog vijeća i Gradske uprave kao i na potrebu češćeg, korektnijeg i tačnijeg informisanja građana, a pozivajući se i na član 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda: „Rad Vijeća i njegovih radnih tijela je javan“. Vijeće osigurava javnost rada blagovremenim, istinitim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svome radu. Vijeće osigurava, pod jednakim uslovima, dostupnost informacijama kojima raspolaže, uključujući i javno prenošenje sjednica svim javnim glasilima osim informacija koje predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu utvrđenu zakonom, odnosno drugim propisima donesenim na osnovu zakona.“, zahtijevam da se sjednice Gradskog vijeća ubuduće prenose uživo putem zvaničnog youtube kanala Grada Goražda ili kanala Gradskog vijeća Grada Goražda, kao i na facebook stranici Grada Goražda. Na ovaj način omogući ćemo sugrađanima koji u datom trenutku nisu u mogućnosti pratiti program RTV -BPK-a, da budu upoznati sa sadržajem i predmetom rasrava Gradskog vijeća. Također, dostupnost snimka na zvaničnim profilima društvenih mreža će u mnogome smanjiti mogućnust zloupotrebe procesa odlučivanja u Gradskom vijeću u svrhu rješavanja političkih netrpeljivosti između izabranih vijećnika ili drugih aktera što je nerijetko bio slučaj. Intezivnim korištenjem modernih tehnologija u komuniciranju sa građanima biće olakšano uključivanje u rad na zajedničkim razvojnim projektima i onih kategorija stanovništva koje pokazuju manje interesovanja za ove procese, prije svega mladih, ali i goraždanske dijaspore i svih ostalih prijatelja Grada Goražda koje žive širom Bosne i Hercegovine i svijeta.

2.

Pravni osnov: Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: Nalaže se Gradonačelniku Grada Goražda i nadležnim službama da u budućem radu svu dokumentaciju koja je neophodna za rad Gradskog vijeća i radnih tijela kao i svu dodatnu dokumentaciju koja se dostavlja vijećnicima na njihov zahtjev, pohranjuje i u elektronskom formatu kako bi se ista mogla proslijediti u tom obliku.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa: Dostavljanjem relevantnih akata vijećnicima u elektronskom obliku uspostavio bio se efikasniji, brži i jeftiniji sistem distribuiranja potrebne dokumentacije. Tražim da se svim vijećnicima obavezno dostavlja materijal u elektronskom obliku na e-mail adresi, osim onima koji se drugačije izjasne u Službi za poslove Gradskog vijeća zaduženoj za taj posao. Ujedno, zahtijeva se i da se sva dokumentacija bitna za rad Gradskog vijeća pohranjuje i u elektronskoj formi (skenirani, ovjereni dokumenti) u svim službama Gradske uprave, kako bi i razmjena podataka između službi bila brža, a sa ciljem praktičnog poštivanja člana 181. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda: „Vijeće, odnosno Gradonačelnik može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da Vijeće, odnosno Gradonačelnik preispita Odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim“. U praksi se ova obaveza, odnosno pravo, ne mogu uvijek ostvariti zbog sporijeg protoka informacija između dvije predmetne strane. Osim što bi se povećala brzina i efikasnost dostavljanja informacija, napravile bi se i materijalne uštede koje iako su u poređenju sa ukupnim Budžetom Grada simbolične, mogu rezultirati time što će se taj novac preusmjeriti za stipendiranje ili jednokratnu nagradu posebno nadarenih učenika, studenata, sportista, inovatora i slično.

Rok za realizaciju ove inicijative je do naredne sjednice Gradskog vijeća.