NEZIM ALAGIĆ – ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG GV

Rođen: 09.03.1997. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Bachelor međunarodnih odnosa
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Narod i pravda (NIP)
Mail: nezim.alagic@outlook.com
PITANJA


8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li su tačni navodi da planirate u objektu nekadašnjeg DC-a uspostaviti privremenu pijacu ?
2. Koliko je to tačan navod, na osnovu čije odluke ste se odlučili na takav potez, s obzirom da je trenutno na snazi odluka Vijeća kojom se nalaže rušenje istog objekta i stvaranje parking prostora?
3. Da li ste obavili razgovor sa upravom Ziraat banke koja  je vlasnik objekta pijace u Rasadniku i da li postoji mogućnost dogovoraoko kupoprodaje  istog objekta?

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Ko je nadležan za održavanje Gun-Gor parka?
2. Postoji li plan popravljanja šteta u Gun-Gor parku, nastalih uslijed neadekvatnog i neredovnog održavanja u prethodnom periodu?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1.

Da li postoje kadrovski i tehnički uslovu za formiranje nove službe unutar Gradske uprave, a koja će za svrhu imati uspostavljanje institucionalnih odnosa sa goraždanskom dijasporom?

Poznata je činjenica da je veliki broj naših građana u inostranstvu izuzetno uspješan, a iz dosadašnje prakse je jasno da su u velikoj mjeri spremni pomoći poboljšanjem kvaliteta života u Goraždu u raznim segmentima, zbog toga smatram da je neophodno institucionalisati taj odnos na zadovoljstvo Goraždana u inostranstvu, kao i stanovnika Goražda, ali i gradske uprave.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Na koji način funkcionira naplata usluga u šalter  sali  Gradske uprave?  Kako se vodi evidencija  i da li postoji elektronska  zabilješka  izvršenih naplata? Da li Gradska uprava  podliježe fiskalizaciji,kao i zašto ne postoji prodaja administartivnih taksi?
2. Ko je, po čijem nalogu, kada, iz kojeg razloga uklonio table koje su bile postavljene na ulazima,odnosno izlazima iz Grada, a na kojim je stajao natpis „ Goražde Grad Heroj“?

INICIJATIVE


2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov: Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: Nalaže se nadležnoj službi da u saradnji sa RTV BPK-a obezbjedi neophodne uslove za online prenos sjednica Gradskog vijeća Grada Goražda, putem zvaničnog youtube kanala i facebook stranice Grada Goražda. Inicijativa će se realizovati najkasnije u roku od 30. dana, a po mogućnosti do prve naredne sjednice Gradskog vijeća.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa: S obzirom na jasnu opredijeljenost u povećanju transparentnosti rada Gradskog vijeća i Gradske uprave kao i na potrebu češćeg, korektnijeg i tačnijeg informisanja građana, a pozivajući se i na član 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda: „Rad Vijeća i njegovih radnih tijela je javan“. Vijeće osigurava javnost rada blagovremenim, istinitim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svome radu. Vijeće osigurava, pod jednakim uslovima, dostupnost informacijama kojima raspolaže, uključujući i javno prenošenje sjednica svim javnim glasilima osim informacija koje predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu utvrđenu zakonom, odnosno drugim propisima donesenim na osnovu zakona.“, zahtijevam da se sjednice Gradskog vijeća ubuduće prenose uživo putem zvaničnog youtube kanala Grada Goražda ili kanala Gradskog vijeća Grada Goražda, kao i na facebook stranici Grada Goražda. Na ovaj način omogući ćemo sugrađanima koji u datom trenutku nisu u mogućnosti pratiti program RTV -BPK-a, da budu upoznati sa sadržajem i predmetom rasrava Gradskog vijeća. Također, dostupnost snimka na zvaničnim profilima društvenih mreža će u mnogome smanjiti mogućnust zloupotrebe procesa odlučivanja u Gradskom vijeću u svrhu rješavanja političkih netrpeljivosti između izabranih vijećnika ili drugih aktera što je nerijetko bio slučaj. Intezivnim korištenjem modernih tehnologija u komuniciranju sa građanima biće olakšano uključivanje u rad na zajedničkim razvojnim projektima i onih kategorija stanovništva koje pokazuju manje interesovanja za ove procese, prije svega mladih, ali i goraždanske dijaspore i svih ostalih prijatelja Grada Goražda koje žive širom Bosne i Hercegovine i svijeta.

2.

Pravni osnov: Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj: Nalaže se Gradonačelniku Grada Goražda i nadležnim službama da u budućem radu svu dokumentaciju koja je neophodna za rad Gradskog vijeća i radnih tijela kao i svu dodatnu dokumentaciju koja se dostavlja vijećnicima na njihov zahtjev, pohranjuje i u elektronskom formatu kako bi se ista mogla proslijediti u tom obliku.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa: Dostavljanjem relevantnih akata vijećnicima u elektronskom obliku uspostavio bio se efikasniji, brži i jeftiniji sistem distribuiranja potrebne dokumentacije. Tražim da se svim vijećnicima obavezno dostavlja materijal u elektronskom obliku na e-mail adresi, osim onima koji se drugačije izjasne u Službi za poslove Gradskog vijeća zaduženoj za taj posao. Ujedno, zahtijeva se i da se sva dokumentacija bitna za rad Gradskog vijeća pohranjuje i u elektronskoj formi (skenirani, ovjereni dokumenti) u svim službama Gradske uprave, kako bi i razmjena podataka između službi bila brža, a sa ciljem praktičnog poštivanja člana 181. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda: „Vijeće, odnosno Gradonačelnik može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da Vijeće, odnosno Gradonačelnik preispita Odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim“. U praksi se ova obaveza, odnosno pravo, ne mogu uvijek ostvariti zbog sporijeg protoka informacija između dvije predmetne strane. Osim što bi se povećala brzina i efikasnost dostavljanja informacija, napravile bi se i materijalne uštede koje iako su u poređenju sa ukupnim Budžetom Grada simbolične, mogu rezultirati time što će se taj novac preusmjeriti za stipendiranje ili jednokratnu nagradu posebno nadarenih učenika, studenata, sportista, inovatora i slično.

Rok za realizaciju ove inicijative je do naredne sjednice Gradskog vijeća.