NUSRET HUBJER – VIJEĆNIK

Rođen: 09.11.1990. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Diplomirani pravnik
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SBB (Savez za bolju budućnost BiH)

PITANJA


16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.10.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se izvršiti sanacija dijela ulice Senada Kuline – Ćelke (MZ Goražde I), jer je nepažnjom izvođača radova zatrpan odvodni kanal i oborinske vode sa Gubavice su preusmjerene ispod navedenog puta, što je u konačnici dovelo do propadanja asfalta? Ovo pitanje sam već postavio na 13. redovnoj sjednici Vijeća. Tražim usmeni odgovor.

14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je u planu nabavki roba, radova i usluga za ovu tekuću godinu uvršten projekat sanacije putnog pravca Kazagići – Hubjeri?
2. Zašto nadležna Služba za upravu Grada Goražda nije dostavila ovog Gradskom vijeću novu Odluku o komunalnom redu, koja  je donijeta u Nacrtu i bila predmet javne rasprave?
3. Jeste li za ovu godinu planirali sanaciju platoa ispred Gradske dvorane „Mirsad Hurić“?
4. Ovim pitanjem tražim od direktora JKP „6 Mart“ da Gradskom vijeću dostavi pisanu informaciju o zatečenom finansijskom iznosu na poslovnim računima firme JKP „6 Mart“, te da nam u sastavu ove informacije dostavi iznos visine novčanih potraživanja i dugovanja firme, a koja ste zatekli nakon preuzimanja direktorske funkcije?

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se izvršiti postavljanje odvodne cijevi za prikupljanje oborinskih voda u ulici Hasana Kikića (Mjesna zajednice Goražde IV). Problem nedostatka odvodne cijevi u jednom dijelu ove ulice je od ranije prisutan, jer nepostojanje ove cijevi dovodi do problema da ne prikupljene oborinske vode čine štetu na zemljištima?
2. Kada će se izvršiti sanacija dijela ulice Senada Kulina – Ćelke (Mjesna zaednica Goražde I), jer je nepažnjom izvođača radova zatrpan odvodni kanal i oborinske vode sa Gubavice su preusmjerene ispod navedenog puta, što je u konačnici dovelo do propadanja betona?
3. Može li se u narednom periodu (subotama i nedjeljama) obustaviti saobraćaj u ulici Zaima Imamovića (od raskrsnice prema mostu i od  raskrsnice prema gradskoj dvorani)?
Svjedoci smo da se vikendima u ovoj ulici povećava broj građana koji sa svojom djecom šetaju i borave u ulici Zaima Imamovića. Mislim da bi se ovom mjerom prvenstveno zaštitila manja djeca i povećala njihova sigurnost na ulici.

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koliko ima maloljetnih pripadnika Armije republike Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u ratnim dejstvima od 1992-1995 godine, a imaju prebivalište na teritoriji Grada Goražda?
Pitanje postavljam nadležnom organu i tražim pisani odgovor.

9. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (14.10.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koliko ima maloljetnih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u ratnim dejstvima od 1992-1995. godine, a imaju prebivalište na teritoriji  Grada Goražda?
2. Koliko od početka vašeg mandata potpisano direktnih sporazuma za javnu  nabavku robe, radova i usluga na osnovu Zakona o javnim nabavkama i da li je taj broj direktnih sporazuma veći ili manji nego u prethodnim godinama?
3. Zašto niste realizovali moju inicijativu koju je usvojilo ovo Gradsko vijeće dana 19.05.2021. godine, a koja se odnosila na uspostavljanje online registra o poslovnim i stambenim objektima koji su u vlasništvu Grada Goražda? Rok za realizaciju je bio 60. dana.
4. Zašto niste realizovali moju inicijativu koju je usvojilo ovo Gradsko vijeća dana 12.05.2021. godine, a koja se odnosi na donošenje nove Odluke u kojoj bi se naknada članovima Komisije za statutarna pitanja i propise za provođenje drugostepenog postupka smanjila sa 100 KM na neto 50 KM? Pitanje upućujem Komisiji za Budžet finansije i administrativna pitanja.

8. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.08.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Jeste li planirali asfaltiranje lokalnog puta u Mz Hubjeri na dionici od spomenika poginulih boraca Armije RBiH, pa do entitetske linije (cirka 800m dužine).Pitanje upućujem gradonačelniku, i tražim usmeni i pismeni odgovor?
2. Jeste li planirali u Vašim programima  za tekuću godinu ili za sledeću godinu, sanaciju dijela magistralnog puta M 20. U užem djelu Grada Goražda,( konkretno u ulicama Alije Hodžića, Himza Ćurevca, Edina Plakala pa sve do ulice 31.Drinske udarne brigade).Pitanje upućujem  JP AUTOCESTE F BiH?
3. Kada ste planiralo čišćenje novoizgrađene obala utvrde u MZ Hubjeri. Lično sam svjedok da se obala utvrda nalazi u lošem stanju,tj. Prekrivena je travom i korovom.Pitanje upućujem gradonačelniku i nadležnoj službi?
4. Jeste li planirali predložiti ovom Gradskom vjeću  Odluku kojom će se putem licitacije ponuditi na prodaju građevinsko zemljište u naselju 1.Maj za izgradnju bazena.Pitanje upućujem gradonačelniku i nadležnoj službi?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Prvo pitanje upućujem Uprava JKP „6. Mart“. Da li firma ima uspostavljen  fond rezervi i ako ima koje je finansijsko stanje fonda i u koje svrhe se isplaćuju sredstva iz fonda?
2. Drugo pitanje upućujem  Nadzornom organu JKP „6. Mar“. Koliko mjeseci trenutni direktor firme obnaša funkciju vršioca dužnosti direktora firme i po kojem zakonskom propisu donosite saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora firme?
3. Da li postoji mogućnost  i potreba da se firma JKP  „6. Mart“ izmjesti u objekat koji se nalazi ispod Gradskog mezarja Kolijevke,  tačnije objekat pod br: 7. U ulici Agana Imamovića a da se trenutna parcela na kojoj se nalazi navedena firma iskoristi za uspostavljanje Gradske pijace.

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Je li uprava JKP „6 Mart“ poslala poizive novoizabranim članovima Skupštine JKP „6 Mart“ za održavanje prve konstituirajuće sjednice Skupštne?
2. U kojem se radno – pravnom statusu nalazi trenutna Uprava JKP „6 Mart“?
3. Je li završena procedura imenovanja direktora JKP „6 Mart“ na osnovu javnog oglasa koji je bio raspisan u prethodnom periodu?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li je Grad Goražde u prethodnom periodu zaprimio zvanično pismo namjere ili ponudu kojom se traži da se kroz javni privatno partnerstvo izvrši izgradnja bazena u naselju 1. Maj.
2. Da li je moguće u izmjenama i dopuna Budžeta Grada  za 2021. godinu planira novi ekonomski kod sa kojeg će se vršiti stipendiranje uspješnih mladih sportista sa prostora Grada Goražda.
3. Zašto vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ne uplaćuje redovno tranše Gradu Goraždu iz Budžeta ministarstva finansija sa ekonomskog koda – Transferi drugim nivoima vlast, a drugim Općinama se isplaćuju.

Ovim putem tražim od Službe za finansije trezor i privredu da nam dostavi informaciju koliko se novca uplatilo prethodne godine po osnovu transfera nižim nivoima vlasti i da li su se svaki mjesec uplaćivali redovne tranše sa koda Ministarstva finansija.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje upućujem Vladi BPK-a. U kojoj fazi je realizacija Zaključka kojim je Gradsko vijeće Grada Goražda prihvatilo inicijativu Kluba SBB a odnosi se na izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK-a (čl. 7. pomenutog Zakona).
2. U kojoj fazi  je izmjena  tj. Usklađivanje Zakona o komunalnim taksama u BPK-a  sa presudom Ustavnog Suda F BiH  kojim je objavljena u Sl.novinama br:8/19.

INICIJATIVE


14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (12.05.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Članovi 123., 124., 126., Poslovnika Gradskog Vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku Grada Goražda  da donese Odluku ili Naredbu kojom će obavezati Organe javnih ustanova i javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Goražde da donesu provedbeni propis kojim će se regulisati prednost pri zapošljavanju u navedenim ustanovama i preduzećima, sljedećim licima:

  • Ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih porodica;
  • Članovima porodica šehida, članovima porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca; i
  • Licima zaslužnim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.

Pravni osnov za realizaciju ove inicijative je ZAKON O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA („Službene novine Federacije BIH“ br.33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 90/17, i 29/22).

Rok za realizaciju ove inicijative je do kraja isteka zakonskog roka koji iznosi 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BIH“ br. 29/22).

Zakon je stupio na snagu 15.04.2022. godine

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine  Federacije BIH“ br. 29/22) je u osnovni Zakon upisan novi član 28a. koji glasi:

  • Federalni, kantonalni, gradski organi i općinske službe za upravu, upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Federacija, kanton, grad ili općina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz člana 1. ovog zakona.
  • Obavezu iz stava (1) ovog člana imaju i sva privredna društva i javna preduzeća u kojima Federacija ima većinski vlasnički udio.
  • Subjekti iz stava (1) i (2) ovog člana dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise i donijeti provedbeni propis kojim se reguliše prednost pri zapošljavanju , na način da se licima iz člana 1. ovog zakona osigura prednost.

Lica iz člana 1. ovog zakona sam već naveo u osnovnom sadržaju ove inicijative.

13. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.03.2022.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu članova 123, 124 i 125. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da se od finansijskih sredstava  sa ekonomskog koda 613727-5 – Uređenje sportskih terena iz Budžeta Grada Goražda za 2022. godinu izvrši izgradnja stadiona u Mjesnoj zajednici Goražde IV u ulici Srebrenička, na lokaciji koja je regulacionim planom predviđena za izgradnju stadiona.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Pojedini stanovnici ulice Srebrenička (MZ-e Goražde IV) su i u ranijem periodu iskazivali potrebu za stadionom ili dječijim igralištem, na kojem bi se okupljala djeca jer trenutno svoje dječije igre provode na lokalnoj cesti i na kojoj je povećana frekvencija saobraćaja.
Ovaj projekat ne zahtijeva velika finansijska sredstva u odnosu na sigurnost koju bi naša djeca dobila.

11. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (23.12.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Na osnovu člana 126 poslovnika gradskog vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Ovom inicijativom predlažem da se pripremi i usvoji propis kojim će se ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Goražde stvoriti obaveze prema Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Goražda, a te obaveze bi bile sljedeće:

  1. Blagovremena dostava detaljnog sadržaja Plana javnih nabavki sa precizno određenim kategorijama, uključujući i postupke male vrijednosti (konkurentski zahtjev i direktni sporazum).
  2. Obavezno objavljivanje cjelovitih planova nabavki (uključujući izmjene i dopune) na portalu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, kao i na portalu Grada Goražda i to najkasnije 30 dana od dana usvajanja budžeta odnosno finansijskog plana.
  3. Obaveza usvajanja i objavljivanja privremenih planova nabavki u slučaju da se zbog probijanja roka o usvajanju budžeta, ugovorni organi finansiraju na osnovu Odluke o privremenom finansiranju.
  4. Blagovremena dostava pisane informacije o nabavkama koje nisu sadržane u inicijalnom planu javnih nabavki, jer ih iz opravdanih razloga nije bilo moguće planirati. Za provedbu neplaniranih nabavki potrebno je usvajati izmjene i dopune Plana uz pisano obrazloženje zašto je došlo do predmetnih izmjena i dopuna.

 

Provedbu ovog propisa bi provodila služba za internu reviziju Grada Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Netransparentnost u javnim nabavkama uočena je kod pojedinih ugovornih organa čiji je osnivač grad Goražde, na način da ti u govorni organi nisu osvajali ili objavljivali planove nabavki, te su provodili postupke koji nisu predviđeni planom nabavki ili posebnom odlukom.

Donošenjem ovo propisa bi se povećala transparentnost u fazi pripremi javnih nabavki.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku Grada Goražda da u skladu sa članom 36. Statuta Grada Goražda, dostavi Gradskom vijeću pisani izvještaj za 2020. godinu  o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih Gradskih službi za upravu.
Rok za realizaciju inicijative je 60. dana

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Realizacijom navedene inicijative bi se prvenstveno izvršila statutarna obaveza Gradonačelnika prema Gradskom vijeću i ujedno doprinijelo transparentnom radu službi za upravu Grada Goražda.

2.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Nalaže se nadležnoj službi Grada Goražda da u saradnji sa nadležnim inspektorijatom izvrši pregled i reviziju svih postavljenih objekata (ležećih policajca) na cestama koje su u nadležnosti Grada Goražda.

Revizija iz prethodnog stava će se izvršiti na način kojim će se utvrditi da li su objekti iz prethodnog stava postavljeni u skladu sa odredbama „Pravilnika o postavljanu posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila“ kojeg je donio Ministar komunikacija i prometa BiH.
Nakon provedene revizije, nadležna služba Grada Goražda će dostaviti Gradskom vijeću pisanu informaciju o rezultatima revizije.
Rok za realizaciju ove inicijative je 30. dana.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Realizacijom ove inicijative bi se utvrdilo da li postojeći objekti (ležeći policajci) ispunjavaju sve parametre koji su propisani navedenim pravilnikom, te bi bilo potrebnu izvršiti zamjenu svih onih objekata koji ne ispunjavaju uslove, sa objektima koji će biti u skladu sa Pravilnikom sa iz sadržaja inicijative.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu o uređenju Grada i prigradskih naselja za 2021 godinu, planiraju nabavke klupa i dječjeg vanjskog inventara za igru na zelenoj površini koja se nalazi ispod parkinga na trgu, a između hotela Behar i mosta Alije Izetbegovića.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Smatram da bi se realizacijom ove inicijative iskoristila navedena zelena površina i omogućilo se građanima da svoje slobodno vrijeme iskoriste u ovom parku pored rijeke Drine.

2. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju uređenje i adaptiranje postojeći prirodnih plaža u koritu rijeke Drine, na dionici od Mosta žrtava genocida u Srebrenici pa do mosta u Baćcima, te na taj način navedene plaže pripreme za ljetnu seznu.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Smatram da bi se realizacijom ove inicijative doprinijelo turističkom razvoju našeg grada ali i unaprijeđenu vizuelnog izgleda ovog dijela grada.

3. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da na zvaničnoj stranici Grada Goražda uspostave online registar o poslovnim i stambenim objektima koji su u vlasništvu Grada Goražda.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Uspostavljanjem ovog registra bi se dovelo do veće transparentnosti u radu Gradske uprave.

4. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u održavanja cesta od interesa za Grad Goražde za 2021. godinu planiraju sanaciju i asfaltiranje dio lokalnog puta u MZeHubjeri, konkretno od spomenika poginulim borcima Armije BiH do entitetske linije.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim zbog građana MZeHubjeri koji ugrožavaju svoje automobile vozeći se navedenim dijelom puta, a kojem se nalazi veliki broj rupa koje se povremeno saniraju i ponovo propadaju zbog težine teretnih vozila. Obzirom da je ovo glavni lokalni put u ovoj MZe, smatram da bi se asfaltiranjem ovog puta, riješili dugogodišnji problem građana Hubjera.

5. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u saradnji sa savjetom MZ-e IV u Programu o uređenju grada i prigradskih naselja za 2021.godnu planiraju postavljanje objekata na lokalnoj cesti (ležećih policajaca) u ulici Enesa Turkovića u skladu sa važećim zakonskim i pod zakonskim propisima.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe pojedinih građana nastanjenih u ulici Enesa Turkovića koji imaju pritužbe na neprimjerenu i brzu vožnju automobilima cestom kroz tu ulicu, te smatraju da bi se postavljanjem ležećih policajaca riješio taj problem i da bi se dovelo do sprečavanja eventualnih nesreća prouzrokovanih brzom vožnjom.

6. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave  da u Programu javne rasvjete za 2021 godinu planiraju postavljanje stubova za javnu rasvjetu na teniskim igralištima u ulici Muhidina Mašića – Munje.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe pojedinih korisnika teniskih igrališta koji su iskazali želju da se bave tenisom i u noćnim satima tokom ljetnog perioda.

7. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju sanaciju lokalnog puta sa kojeg se ulazi na parking prostor u naselju 1. Maj.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe građana naselja 1. Maj, koji su mi ukazali i sugerisali da je prilikom izvođenja građevinskih radova u navedenom naselju došlo do oštećenja puta i da nije izvršena sanacija.

8. Pravni osnov:

Statuta Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Nalaže se Gradonačelniku i nadležnoj službi Gradske uprave da u Programu uređenja Grada i prigradskih naselja za 2021. godinu planiraju sanaciju prilaznog puta i parking prostora ispred zgrada koje se nalaze iza Raiffeisen banke u ulici Jusufa Duhovića, te da se prije asfaltiranja izvrši i postavljanje novih vodovodnih cijevi.

Razlozi zbog kojih se podnosi Iniciajativa:

Inicijativu podnosim na osnovu molbe pojedinih građana navedene ulice, koji imaju problem sa devastiranim parking prostorom, ispred zgrada, te se zbog toga stvaraju i oštećenja na njihovim automobilima, a razlog za postavljanje novih odvodnih cijevi su stalna pucanja trenutnih podzemnih cijevi koje stvaraju poplavu u podrumima navedenih zgrada.

9. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za donošenje nove Odluke ili izmjenu postojeće Odluke o ovlaštenju komisije za statutarna pitanja i propise da vodi drugostepeni postupa broj: 01-02-920 od 22.07.2002. godine, na način da se u stavu dva, član 1. iznos od 100 KM smanji na iznos od neto 50 KM.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Inicijativu podnosim zbog trenutno lošeg finansijskog stanja u Budžetu Grada Goražda i smatram da bi smanjenje navedene naknade za članove komisije bila jedna vrsta mjere štednje u Budžetu Grada.

10. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Goražda, na način da se pojedine postojeće odredbe statuta usklade sa zakonima BPK-a.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Inicijativu podnosim iz razloga jer je poslije stupanja na snagu Statuta došlo do donošenja novih zakona od strane Skupštine BPKa, te smatram da bi bilo potrebno ponovno razmotriti sve odredbe Statuta i ukoliko bude potrebno, uskladiti ih sa zakonskim odredbama.