SEAD MRŠO – VIJEĆNIK

Rođen: 23.01.1974. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista

PITANJA


10. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (10.11.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li će se do prvih velikih padavina uraditi sanacija putnih pravaca Jezero – Ćatovići – Poratak  i putni pravac Smojska luka – Šemihova? Da li je sklopljen ugovor sa Šumama BPK-a Goražda, jer zbog izvlačenja (eksploatacije) šume  na području MZ-e Ilovača i MZ-e Kraboriš  gore pomenuti putni pravci su uništeni, i da li će isti biti vraćeni u prvobitno stanje?

Nadam se da će Gradonačelnik Grada Goražda i nadležne službe reagovati na ovu problematiku imajući u vidu da na ovom području živi pretežno staro i bolesno stanovništvo.

7. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.07.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sa resursnom sobom? To su djeca sa poteškoćama, a fali im jedan edukator, ima ih 27 (dvadeset sedmero) djece i smješteni su u jednu prostoriju. Da li je u toku pronalaženje rješenja za pomenutu djecu?

6. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.06.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sa Gradskim WC-om i da li je u funkciji ili je planirano nešto drugo?
2. Kada se planira poslati komisija na područje Ilovače koja će provjeriti vodosnabdjevanje mjesta (Pjesak, Ilovača i Jezero)?

5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se stiglo sa vodosnabdjevanjem područja  Pjesak, Ilovača i Jezero i da li je komisija izlazila i šta se uradilo po tome pitanju?
2. Ko je nadležan za održavanje korita rijeke Osanice od Ilovače do Brzače?

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ PITANJE
1. Šta je sa gradskim prevozom i prevozom učenika  na području Grada Goražda?
2. Šta je sa vodosnabdjevanjem  MZ-e Ilovače od Pjeska do Jezera? Pošto je u nadležnosti JKP „6 Mart“ uredno snabdijevanje i održavanje MZ-e Ilovača,  dio tog stanovništva nema uredno snabdijevanje, a istim tim stanovnicima uredno dolaze računi na naplatu. Pitam kada će se taj problem riješiti?

INICIJATIVE


5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.05.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se postavi oglasna tabla u MZ Faočići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da u većini mjesnih zajednica postoji oglasna tabla, smatram da bi se ista trebla postaviti i u MZ Faočići.

2.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu za izgradnju dječijeg igrališta u MZ-i Faočići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

S obzirom da a području MZ-e Faočići ne postoji igralište za djecu, smatram da je potrebna izgradnja igrališta.

4. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.04.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1.

Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

Da se postave kontejneri  ili kanti za otpatke na području MZ-e Faočići.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smatram da je od velike važnosti postavljanje kontejnera ili kanti za otpatke na području MZ-e Faočići, jer na pomenutoj lokaciji ne postoje.

2. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.01.2021)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj:

  1. Izgradnja objekta MZ-e Faočići i Ambulante.
  2. Pojačati rasvjetu na postojećoj infrastrukturi.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

MZ-e Faočići je jedina MZ-a na području Grada Goražda koja nema svoje prostorije niti ambulantu.