TARIK ALIĆ – VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Narod i pravda (NIP)
Mail:

PITANJA


29. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.05.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Koji je razlog gašenja reflektora na stadionu 1.Maj koji je od 2021. godine na inicijativu tadašnjeg vijećnika Amara Imamovića stavljen u funkciju?

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.04.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto se ništa nije uradilo povodom jednoglasno usvojene vijećničke inicijative koja se odnosi na reviziju mogućnosti garancije izvođača radova izgradnje platoa ispred gradske dvorane „Mirsad Hurić“, te zaštite drvenih detalja na platou od vremenskih uticaja?
2. Kada će se asfaltirati rupe na kolovozu i trotoarima koje su nastale nakon izvršenih sanacija na sekundarnoj vodovodnoj mreži u gradu Goražde?
3. U kojoj fazi je realizacija usvojene vijećničke inicijative koja se odnosi na nabavku visokotlačnog perača?

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto se ne dozvoljava javno obraćanje na Gradskom vijeću neformalnoj grupi građana – Goražde bez pesticide iako su se u više navrata obraćali sa zahtjevom? Koji je razlog nepojavljivanja i ne obraćanje predstavnika ove grupe građana, kad znamo da je problem sa kojim se ova grupa građana bavi veoma bitna za zdravlje građana i upravljanjem prije svega našom imovinom?
2. Da li su gradske vlasti u kontaktu sa kantonalnim vlastima po pitanju projekta zatvaranja i saniranja deponije Šišeta, jer postoje informacije da je kanton izdvojio sredstva za ovaj projekat, kako bi obavijestili i uputili građane u kojoj fazi je projekat sanacije deponije, kako se planiraju ta sredstva utrošiti i ko će biti izvođač projekta zatvaranja deponije Šišeta?

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Budući da smo krenuli putem rješavanja problema deponije u Goraždu, zanima me da li je Grad Goražde formirao Lokalni ekološki akcioni plan koji bi trebao da se implementira, faktički da se implementira izgradnja nove deponije i da vidimo da li je to uvršteno u taj Lokalni ekološki akcioni plan koji smo obavezni da imamo?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će biti realizovana vijećnička inicijativa koju sam podnio 07.03.2023. godine a koja se odnosi na nabavku visokotlačnog perača za održavanje zahtjevnih površina? Smatram da je nabavka ovakve mehanizacije neophodna za jedan grad i lokalnu zajednicu kako bi se održavali čistim.

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.09.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Shodno inicijativi koju sam postavio na 17. redovnoj sjednici Gradskog vijeća i koja je dobila podršku od Gradskog vijeća a odnosi se na nabavku visokotlačnog perača sa rotacionim nastavkom i priključcima na vozila sa rezervoarom vode u svrhu održavanja velikih parkovskih površina, trgova, spomenika, šta je sa realizacijom iste?
2. Pitanje za gradsku Komisiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća: 21.08.2023. godine sačinjen je zapisnik pod brojem:08-1-40-224/23 o štetama nastalim kao posljedica obilnih padavina u MZ Goražde IV. Šta se uradilo po tom pitanju i zašto nije dostavljen odgovor građanima kojima je pričinjena velika materijalna šteta i kakav je plan za budućnost?

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Nakon obilnih padavina koje su izazvale poplave na ulicama grada i klizišta, građani su nezadovoljni zašto ulice nisu očišćenje, pa stoga postavljam pitanje kada će se očistiti ulice grada i zašto se ne iznađu sredstva da se bar jednom sedmično peru ulice?
2. Da li i u ujednoj gradskoj službi postoji služba koja koristi Geografski informacioni sistem (GIS) i na koji način je moguća implementacija istog? Sama primjena istog u svrhu popisa i kvalitetnijeg upravljanja gradskim inventarom u cilju planskog uređenja i upravljanja Gradom Goražde
3. Dokle je i šta se dešava sa projektom izgradnje kružnog toka kod mosta “Žrtava Srebrenice”? Kada će se očistiti i spriječiti ugrožavanje/ opasnost po  zdravlje građana, tj. ukloniti objekti sa lijeve strane pored UR “Galerija”? Objekti kvare sliku Grada Goražda i postaju leglo zmija i zaraze.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto se ne vrati u prvobitno stanje pješačka staza (trotoar) u ulici 1. Slavne višegradske brigade ( ulica od trgovine Konzuma do naselja Kolonija)? Iskopano je na tri mjesta zbog pucanja cijevi u dužini od 100 metara. Ovom stazom svakodnevno prolaze naši građani, a najviše sam zabrinut za našu djecu koja idu u školu ovim putem i čija je sigurnost ugrožena jer se iz navedenih razloga moraju kretati cestom.

Odlukom o vodovodu i kanalizaciji iz 2013. godine članom 104. je propisano:

„Ukoliko se vrši raskopavanje trotoara po širini izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura bezbjedan prelaz pješaka preko iskopa.“

Članom 105. je propisano:

„Po završetku radova izvođač je dužan da javnu površinu dovede u prvobitno stanje i da ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni“.

2. Zašto se nije očistio višak snijega sa parking mjesta za invalide u ulici M.Tita ispred gradske uprave?  Ova parking mjesta invalidna lica nisu u mogućnosti koristiti 15 dana.  Da li treba čekati da se snijeg sam otopi?

INICIJATIVE


28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.04.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Da Gradonačelnik uz saradnju nadležne službe Grada Goražda kreira digitalnu evidenciju mape svih evidentiranih i neevidentiranih česmi – izvora vode za piće, uz periodičnu mikrobiološku analizu ispravnosti upotrebe za ljude i životinje.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Svjedoci smo kontinuiranom prestanku vodosnabdijevanja građana koji su prinuđeni koristiti vrlo često alternativne izvore vode kao i lokalna izvorišta vode. Takođe, ove informacije bi bile korisne građanima, prolaznicima, planinarima, biciklistima, kao i svim građanima u slučaju eventualnih prirodnih ili drugih katastrofa.

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Kreiranje digitalne mape plana evakuacije stanovnika u slučaju velikih prirodnih katastrofa na prostoru Bosansko podrinjskog kantona, treba biti kreirana sa ciljem pronalaska adekvatnih i preciznih informacija za stanovništvo koje je pogođeno prirodnom katastrofom, kao i sa opisom akcije spašavanja koju provode stručni timovi usljed određene prirodne katastrofe.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Ovako kreirana mapa mora sadržavati smjernice vezane za dolazak na mjesto intervencije, izviđanje mjesta intervencije, korake u procesu spašavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara, pružanje svih oblika pomoći, određivanje pozicija na kojima se može organizovati podjela vode za piće, hrane i hogijenskih potrepština, lokacije na kojima se može organizovati privremeni smještaj evakuisanih, lokacije prihvatnih objekata za sanaciju i pružanje prve pomoći, mapu glavnih saobraćajnica koje će služiti za evakuaciju ( a koje su povezane sa najbližim domovima zdravlja, ambulantama porodične medicine i drugim zdravstvenim ustanovama) i sl.

Ovako kreirana digitalna mapa mora biti javno dostupna, maksimalno prilagođena korisniku, a sa njenim sadržajem je potrebno upoznati što veći broj stanovnika BPK.

Na kreiranju digitalne mape potrebno uključiti dovoljan broj stručnjaka iz više različitih oblasti, voditi se multidisciplinarnošću tokom razvoja konačnog rješenja i uskladiti sve aktivnosti i akte sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na prostoru FBiH 

3. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Rekonstrukcija i popravka (stavljanje u funkciju) Sahat kule na Trgu branilaca, bez obzira na budući projekat kompletne rekonstrukcije Trga.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Nefunkcionalnost i neuglednost. Smatram da ovaj Trg kraj kojeg prolaze svi građani Grada Goražda zaslužuje da Sahat kula bude u ispravnom stanju.

4. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Nabavka zaštitnog etisona za parket u Gradskoj dvorani „Mirsad Hurić“ budući da su sportisti ušli u više nivoe takmičenja i obnavljanje natpisa dvorane „Gradska dvorana“.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Naši sportski kolektivi su ostvarili zavidne sportske uspjehe i smatram da je neophodno na vrijeme obezbijediti zaštitne etisone koji bi bili postavljeni sa obje strane parketa gdje se stavljaju stolice i promotivni LED paneli sponzora.

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Revizija mogućnosti garancije izvođača radova izgradnje platoa ispred gradske dvorane „Mirsad Hurić“. Molim da se razmotri mogućnost zaštite drvenih detalja na platou od vremenskih uticaja lakiranjem kvalitetnijim zaštitnim lakovima za impregnaciju i očuva prvobitni izgled što duže.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Loš kvalitet izvedenih radova, zaštita drvenih detalja na platou ispred gradske dvorane „Mirsad Hurić“.

Očuvanje novoizgrađenog gradskog inventara i izgleda, estetike jednog od osnovnih okupljanja građana u gradu Goražde.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

S obzirom na povećanu frekvenciju stanovništva i saobraćaja u užem jezgru grada tačnije u ulici Šukrije Kukavice, podnosim inicijativu za asfaltiranje i krpljenje rupa na parkingu iza zgrade bivše SDK, iza restorana „Ena“. Također je neophodno regulisati parking prostor obilježavanjem parking mjesta, saobraćajnim znacima i dopunskim tablama.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Devastiran parking prostor, onemogućenost brzog reagovanja vatrogasnih vozila u kriznim momentima zbog nepropisno parkiranih automobila

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (17.08.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda i Zakon o mladima Federacije BiH član 14.

Osnovni sadržaj:

Općinski, gradski I kantonalni organi vlasti su dužni samostalno osigurati minimum mjera koji uključuju:

  • Osiguranje prikladnog prostora za mlade, rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje plaćanja troškova njegovog održavanja.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Nepostojanje prikladnog prostora za mlade. Potpuno provođenje zakona o mladima Federacije BiH i strateška važnost rada sa mladima i zadovoljavanje potreba mladih.

Evidencija: Registar omladinskih udruženja Grada Goražde.

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.06.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se nabave spasilački kolutovi i konopci sa dužinom od 50-100m, koji bi se postavili na  tri mosta i to:

  1. Baćanski most
  2. Most Alije Izetbegović
  3. Most žrtava genocida u Srebrenici

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

U cilju spašavanja života u eventualnim poplavama i kriznim situacijama, gušenju. Svjedoci smo pomenutih slučajeva u našem gradu, a po ugledu na evropske gradove koji drže do vrijednosi svakog ljudskog života. Nakon provjera cijena pomenutih, smatram da za ovu inicijativu je potrebno izdvojiti od 500KM-1500KM.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Pokrećem inicijativu nabavke visokotlačnog perača sa adekvatnim priključcima na cisternu vozila TVJ ili JKP „6.Mart“ u svrhu održavanja zahtjevnih površina kao mermerne površine Gungor parka.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Smatram da JKP „6.Mart“ treba da ima jedan ovakav uređaj koji služi za održavanje specifičnih javnih površina kao što je Gungor park i drugi, kako bi se iste mogle redovno održavati a da bi grad izgledao kao grad.