ALDIN ŽUGA – VIJEĆNIK

Rođen:
Stručna sprema:
Zanimanje:
Nacionalnost:
Stranačka pripadnost:  Stranka za BiH
Mail:

PITANJA


29. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.05.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Pitanje za gradsku Službu za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove: Na 2. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Goražde sam podnio inicijativu da se u ulici Meha Drljevića izvrši uklanjanje kontejnera za smeće sa trotoara i da se u navedenoj ulici naprave dva platoa koji će biti natkriveni i da ne budu u blizini pješačkih prelaza, a da se privrednim subjektima u ovoj ulici naloži da nabave kontejnere za svoje potrebe. Ova inicijativa je podnesena 24.10.2023. godine, prihvaćena je početkom 2024. godine. Rok za realizaciju inicijative je 60 dana. Obzirom da je sada kraj maja, kada će biti izmješteni kontejneri?
2. U kojoj fazi je eksproprijacija zemljišta prilaznog puta sa M20 do Mosta branilaca Osanice? Imam informaciju da se radi projekat izmještanja puta. Pošto je pravobranilac na bolovanju, molim da služba preuzme ovaj projekat da se ide u realizaciju.

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. U kojoj fazi je realizacija projekta zacjevljenje šišetskog potoka? Kada mještani ove mjesne zajednice mogu očekivati početak radova? Obzirom da je Ministarstvo privrede prebacilo namjenska sredstva za ovaj projekat, jesu li ova sredstva utrošena za izradu ovog projekta?
2. Kada je planirano prvo pranje ulica u užem dijelu grada? Svjedoci smo da su nam ulice prljave a ovo je period kada vremenske prilike omogućavaju da se grad očisti.?
3. Kada se može očekivati da će se na dnevnom redu Vijeća naći odluka o preuzimanju i rukovođenju parkinzima u Gradu Goraždu?

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li će ove godine ili početkom naredne godine biti postavljena ledena ploha za klizanje ispred Gradske dvorane?

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.11.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Da li će ove godine ili početkom naredne godine biti postavljena ledena ploha za klizanje ispred Gradske dvorane?
2. Dokle se stiglo sa krpljenjem rupa u MZ Zupčići, do kada će raditi asfaltna baza, mogu li se građani MZ Zupčići nadati rješavanju ovog problema u ovoj godini?

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Dokle se došlo sa naplatom potraživanja dugovanja JKP „6.Mart“ d.o.o. Goražde iz ranijih godina? Molim da mi se dostavi koliko je do sada naplaćeno dugovanja a koliko je potraživanja pokrenuto putem tužbi kod nadležnog suda? Pitanje za direktora JKP„6.Mart“ Goražde – Šalo Haris).
2. Kada će na dnevni red Vijeća doći Odluka o preuzimanju parkinga u gradu Goražde? (Pitanje za Gradonačelnika)?
3. Kada će se riješiti problem rasvjete u užem dijelu grada, od Plavog mosta do benzinske pumpe „El Tarik“?
4. Postoji li mogućnost da se u ulici Titova promjeni raspored parking mjesta, tako da se nova parking mjesta iscrtaju pod uglom od 45 stepeni čime bi dobili dodatna mjesta na ovoj dužini, blizu 15 novih parking mjesta koji bi bio od velike važnosti, jer smo svjedoci da u ovoj ulici nedostaju parking mjesta?

18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.04.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Kada će se početi uređivati ulice u užem i širem dijelu grada? Svjedoci smo da su nam ulice oštećene i nije moguće normalno odvijanje saobraćaja. Da li je asfaltna baza krenula sa radom i ako jeste pod hitno da se krene sa uređenjem ulica.(Pitanje za Gradonačelnika).
2. Na prošloj sjednici Vijeća postavio sam pitanje kada će se trotoari u ulici 1. Slavne višegradske brigade vratiti u prvobitno stanje. Odgovor nisam dobio.Ako je ovoliko vremena potrebno za odgovor koliko će biti potrebno da se trotoari vrate u prvobitno stanje? Prvi iskopi u ovoj ulici su urađeni u šestom mjesecu 2022. godine, i godina dana kako naši sugrađani ne mogu da koriste ovu pješačku stazu, djeca u školu idu kolovoznom trakom i njihova sigurnost je ugrožena. Ukoliko je komunalni inspektor preuzeo funkciju molim odmah da se uključi u rješavanje ovog velikog problema.  Tražim pismeni odgovor od direktora JKP „6.Mart“.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ PITANJE
1. Zašto se ne vrati u prvobitno stanje pješačka staza (trotoar) u ulici 1. Slavne višegradske brigade ( ulica od trgovine Konzuma do naselja Kolonija)? Iskopano je na tri mjesta zbog pucanja cijevi u dužini od 100 metara. Ovom stazom svakodnevno prolaze naši građani, a najviše sam zabrinut za našu djecu koja idu u školu ovim putem i čija je sigurnost ugrožena jer se iz navedenih razloga moraju kretati cestom.

Odlukom o vodovodu i kanalizaciji iz 2013. godine članom 104. je propisano:

„Ukoliko se vrši raskopavanje trotoara po širini izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura bezbjedan prelaz pješaka preko iskopa.“

Članom 105. je propisano:

„Po završetku radova izvođač je dužan da javnu površinu dovede u prvobitno stanje i da ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni“.

2. Zašto se nije očistio višak snijega sa parking mjesta za invalide u ulici M.Tita ispred gradske uprave?  Ova parking mjesta invalidna lica nisu u mogućnosti koristiti 15 dana.  Da li treba čekati da se snijeg sam otopi?

INICIJATIVE


29. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.05.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da se u mjestu Korjenići u MZ-i Osanica postave 3 (tri) rasvjetna stuba.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

Svjedoci smo da mještani ovog naselja nemaju ni jedan stub ulične rasvjete dok naselje Dedova voda i mještani bliže mostu na Osanici imaju, a Korjenići se nalaze između ova dva naselja.

Ovo mjesto je dalo svoje šehide i mislim da su zaslužili da im se omoguće normalni uslovu za život. Također u ovom naselju se nalazi i jedna porodica koja ima dva sina sa poteškoćama u razvoju

2. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

Podnosim inicijativu da se u ulici Salih Bega Kuljuha, tako zvana „Kolonija“ – u novoizgrađenom dječijem parku postavi rasvjeta koja je planirana projektom.

Razlozi zbog kojih se podnosi Inicijativa:

U ulici Salih Bega Kuljuha u novom dječijem parku koji je napravljen nije postavljena rasvjeta, a koja je planirana projektom i ovo Vijeće je dalo saglasnost na ovaj projekat u  kojem su planirana dva rasvjetna tijela. Molim Vas da u što kraćem roku riješite ovaj problem.

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.02.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u selu Zubovići, MZ Osanica, postavi pet (5) stubova ulične rasvjete.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Ovom inicijativom želim da podsjetim predsjednika Savjeta MZ Osanica gospodina Aziza Hodo da sela Zubovići i Pešteci koji se nalaze na desnoj obali rijeke Drine pripadaju MZ Osanica čiji je on predsjednik. Ova dva sela od 2007. godine nisu dobila ni metar asfalta niti jedan stub rasvjete, dok druga sela u ovoj mjesnoj zajednici svake godine to dobijaju. Molim predsjednika MZ da u ovoj godini kao prioritet stavi sanaciju puta u ovim selima i rasvjetu.

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.01.2024.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se projekat vodosnabdijevanja mještana vodom sa izvorišta „Starac“ nastavi na području MZ Osanica.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo da voda sa izvorišta „Starac“ nije došla do MZ Osanica kao što je bilo planirano projektom.

Voda sa izvorišta „Starac“ je stigla do naselja Perjani tačnije do perjanske krivine.

Ovim projektom je planirano da voda „Starac“ dođe do Osnovne škole „Hasan Turčalo Brzi“ na Osanici. Ova Osnovna škola ima veliki problem u ljetnom periodu sa nedostatkom vode. Isti problem ima i ambulanta na Osanici i pojedini mještani ove Mjesne zajednice.

Za završetak ovog projekta je potrebno da se polože vodovodne instalacije u dužini od 2 km. Ako postoji velika količina vode mogla bi se iskoristiti da dođe i na desnu obalu u sela Kučino, Gunjevići i Zubovići gdje je izgrađen veliki broj vikendica koje imaju problem sa nedostatkom vode.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.11.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u ulici Salih bega Kuljuha na mjestu gdje su bili objekti za socijalno ugrožene porodice, tzv. barake, napravi privremeni parking, dok se ne izgradi planirani objekat.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Parking mjesta su veliki problem u MZ Goražde II, kao i u cijelom gradu. Svjedoci smo da ulice Salih bega Kuljuha, Bekta Gacka, Višegradska imaju veliki problem sa parking mjestima. Radnici namjenske industrije „Pobjeda“ svoje automobile ostavljaju u pomenutim ulicama i zauzimaju parking mjesta stanarima, i svoje automobile ostavljaju na zelenim površinama.

Otvaranjem privremenog parkinga riješili bi se problemi sa kojima se susreću stanovnici gore navedenih ulica kao i radnici namjenske industrije „Pobjeda“ koji su u više navrata plaćali kazne za nepropisno parkiranje. Ova inicijativa ne iziskuje velika finansijska sredstva, dovoljno je uvaljati tampon da se ova površina izravnja i prekrije.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24.10.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Da se u ulici Meha Drljevića izvrši uklanjanje kontejnera za smeće sa trotoara i da se u navedenoj ulici naprave dva platoa koji će biti natkriven i da ne bude u blizini pješačkih prelaza, a da se privrednim subjektima u ovoj ulici naloži da nabave kontejnere za svoje potrebe.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Svjedoci smo da se u navedenoj ulici nalaze kontejneri smješteni na trotoaru i prilikom istresanja veće količine smeća, cijeli trotoa bude zauzet. Kontejneri su postavljeni pored pješačkih prelaza i smanjuju vidljivost građana a posebno  najmlađih koji tim putem idu u osnovne škole. Pored sigurnosti naših građana kao razlog podnošenja ove inicijative je i loš vizuelni utisak čistoće našeg grada.

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.03.2023.)

REDNI BROJ INICIJATIVA
1. Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada  Goražda.

Osnovni sadržaj:

Podnosim vijećničku inicijativu za izradu projektne dokumentacije za pristupni put sa ceste M20 prema mostu „Branilaca Osanice“.

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Most „Branilaca Osanice“ je izgrađen 2007. godine. Od njegove izgradnje do danas nije urađena projektna dokumentacija pristupnog puta.

Veoma je otežano odvijanje saobraćaja na ovoj dionici puta, posebno u zimskom periodu.

Nakon izrade projektne dokumentacije prelazi se na sljedeću fazu a to je eksproprijacija zemljišta.

Poslije eksproprijacije zemljišta ide sljedeća faza postavljenje asfaltne podloge u dužini od 200 m i da se planira postavljenje rasvjete na ovom dijelu puta.

Iznos predviđen za ovaj projekat je 30.000,00 KM.

Na sjednici na kojoj se raspravljalo o nacrtu budžeta Grada Goražda  podnio sam prijedlog za planiranje sredstava za ovu putnu komunikaciju. Nadam se da je ovaj moj prijedlog uvršten u prijedlogu Budžeta Grada Goražda kao prioritet.