Bajro Obuća (SDA)

PITANJA

28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (08.09.2020)

 • Jesu li završeni svi radovi po pitanju sanacije sekundarne vodovodne mreže u Gradu Goraždu? Koji su bili rokovi izvođenja radova i ko je bio nadzorni organ? Jesu li izvođači radova u koliko nisu ispoštovali rokove platili „ penale“?
 • Kada će biti završeni radovi na izgradnji mosta u naselju Vitkovići? Koji je rok za izvođača radova po ugovoru i ko je nadzorni organ? Je li izvođač radova u koliko nije ispoštovao rokove platio ikakve „penale“. Dostaviti komletnu dokumentaciju.
 • Kada će konačno doći do uređenja-rekonstrukcije krovova i fasada na zgradama u ul: Mašala Tita u kojima se nalaze potkrovni stanovi koji su pripali Gradu Goražde.
 • Šta je sa uređenjem prilaza i staza na Gradskom groblju Kolijevke? Kada će se pristupiti tom zadatku i uređenju kompletnog Gradskog groblja?
 • Kada će se konačno na kavalitetan način rješiti pitanje problema kanalizacije u naselju Kazagići?
 • Zbog čega se na redovan način ne ažurira registar vjećničkih pitanja i inicijativa na web stranici Grada Goražda?

Gradonačelnik je na prvih pet pitanje odgovorio na sjednici Vijeća.

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25.06.2020)

 • Jesu li završeni svi radovi po pitanju sanacije sekundarne vodovodne mreže u Gradu Goraždu? Koji su bili rokovi izvođenja radova i ko je bio nadzorni organ? jesu li izvođači radova (ukoliko nisu ispoštovali rokove) platitli “penale”?
 • Kada će biti zvršeni radovi na izgradnji mosta u naselju Vitkovići? Koji je rok za izvođača radova po Ugovoru i ko je Nadzorni ogran? Je li izvođač radova (ukoliko nije ispoštovao rokove) platio ikakve “penale”? Dostaviti kompletnu dokumentaciju.
 • Kada će konačno doći do uređenja – rekonstrukcije krovova i fasada na zgradama u ulici Maršala Tita u kojima se nalaze potkrovni stanovi koji su propali Gradu Goražde?
 • Šta je sa uređenjem prilaza i staza na Gradskom groblju Kolijevke? Kada će se pristupiti tom zadatku?
 • Kada će se konačno na kvalitetan način riješiti pitanje problema kanalizacije u naselju Kazagići

26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27.02.2020)

 • Zbog čega nije ispoštovan Zaključak Gradskog vijeća (broj 01-05-2-4003 od 31.10.2018. godine) kojim je zadužena Služba za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i raseljena lica, Služba za geodetske imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina i Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove, da pripreme prijedlog propisa i iste dostave Vijeću na razmatranje i usvajanje?
 • Kada će se konačno na kvalitetan način riješiti pitanje problema kanalizacije u naselju Kazagići?
 • Kada će biti završeni radovi na izgradnji mosta u naselju Vitkovići? Koji je rok za izvođača radova po Ugovoru i ko je Nadzorni organ? Je li izvođač radova (ukoliko nije ispoštovao rokove) platio ikakve „penale“, dostaviti kompletnu dokumentaciju?
 • Kada će konačno doći do uređenja – rekonstrukcije krovova i fasada na zgradama u ulici Maršala Tita u kojima se nalaze potkrovni stanovi koji su pripali Gradu Goražde?
 • Koliko je Općina odnosno Grad Goražde od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (donesen 2003. godine) donio dokumenata i ako jeste koji su to dokumenti, a tiču se implementaciji i punog poštovanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BIH?
 • Šta je sa uređenjem prilaza i staza na gradskom groblju Kolijevke? Kada će se pristupiti tom zadatku?
 • Da li su pokrenute aktivnosti na rješavanju kvalitetnijeg i trajnog ulaza / izlaza u prostorije Doma mladih – Centar za kulturu Goražde?
 • Jesu li završeni svi radovi po pitanju sanacije sekundarne vodovodne mreže u Gradu Goraždu? Koji su su bili rokovi izvođenja radova i ko je bio nadzorni organ? Jesu li izvođači radova (ukoliko nisu ispoštovali rokove) platili “penale”?
 • Je li se pristupilo kvalitetnijem uređenju putne komunikacije i ulične rasvjete na dijelu MZ-e Goražde II u ulici 31.Drinske i Dževada Omerhodžića (od table Grad Goražde pa pored rijeke Drine – ispod Zorlakove prodavnice) ako nije, kada se to može očekivati ?

25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.01.2020)

 • Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 02.12.2019. godine donijela zaključak broj: 03-34-1824/19 koja je između ostalog, u tački 3. „uputila Inicijativu za provođenje provjere i revizije diploma Grada Goražde, Općini Pale u Federaciji BiH i Foča u Federaciji BiH, te zadužila iste da postupe po pomenutom“.Da li je Grad Goražde pokrenuo aktivnosti po pitanju realizacije obaveza utvrđenim ovom Zaključkom, a ukoliko nije kada će se pokrenuti te aktivnosti? Prilog: Zaključak Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-34-1824/19 od 02.12.2019. godine.

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća.

24. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26.12.2019)

 • Kada će se ažurirati podaci na web stranici Grada Goražda (www.gorazde.ba) u dijelu „Javna priznanja“ za dobitnike priznanja za 2108. i 2019. godinu?
 • Zbog čega se prestalo sa praksom dostavljanja službenih novina Grada Goražda vijećnicima u Gradskom vijeću Grada Goražda? Molim i tražim da se u narednom periodu dostavlja po jedan primjerak u štampanoj verziji svim parlamentarnim strankama – klubovima vijećnika u Gradskom vijeću Grada Goražda, a ostalim svim vijećnicima u elektronskoj formi.
 • Kada će Grada Goražde dobiti i riješiti pitanje lokacije za tzv malu – zelenu tržnu pijacu u Gradu Goražde? Na ovo pitanje očekujem odgovor u pisanoj formi.

Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sva postavljena pitanja nasjednici Vijeća.

23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.11.2019)

 • Koji zaposlenici odnosno zaposlenice Grada Goražde (Gradske uprave i Službe za poslove Gradskog vijeća), su koristili naknadu za prevoz sa posla i na posao u periodu od 01.01.2016. godine do 31.10.2019. godine?
  Molim i Tražim da se dostave pojedinačni podaci (u tabelarnom prikazu) o kojima se eventualno zaposlenicima radi, za koju putnu relaciju su dobijali naknadu i u kojem ukupnom iznosu?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.

Molim i tražim da se na ovo pitanje da odgovor u pisanoj formi.

 • Zbog čega Grad Goražde nije u dovoljnoj i potrebnoj mjeri ukrašen i okićen zastavama i drugim rekvizitima u povodu 25. Novembra Dana državanosti Bosne i Hercegovine?
  Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Gradskog vijeća.

Molim i tražim da se na ovo pitanje da odgovor u pisanoj formi.

22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (31.10.2019)

 • Kada će konačno doći do uređenja – rekonstrukcije krovova i fasada na zgradama u ulici Maršala Tita u kojima se nalaze potkrovni stanovi koji su pripali Gradu Goražde?
  (Pomoćnik Gradonačelnika je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)
 • Kada će se riješiti problem prosjačenja na ulicama Grada Goražde? Šta nadležni organi rade na rješavanju ovog problema, koje su to mjere i sankcije koje provode i koji su efekti od toga?
  Molim da se zatraži Informacija od nadležnog organa jer ovaj problem (posebno u posljednje vrijeme) nanosi veliku štetu i negativni imidž Gradu Goražde ali i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
  (Gradonačelnik je na postavljeno pitanje odgovorio na sjednici Vijeća)

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

 • Na koji način je uspostavljen Centar za birački spisak u Gradu Goraždu? Da li je i ako jeste, ko je i kada je donio propis o njegovom uspostavljanju? Ima li Centar za birački spisak Grada Goražde zaposlenika koji je u radnom odnosu tj. Na koji način je rješen njihov radno-pravni status? Jesmo li zadovoljni načinom na koji funkcionira Centar za birački spisak uzimajući u obzir njegov značaj i važnost te obaveze po izbornom Zakonu BiH?
 • U kojoj fazi je izrada i aktivnosti na izradi prostornog plana Grada Goražda 2018-2037?
  Kada se očekuje taj materijal na sjednici Gradskog vijeća Grada Goražda?

20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30.05.2019)

 • Koliko je Općina odnosno Grad Goražde od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (donesen 2003. godine) donio dokumenata i ako jeste koji su to dokumenti, a tiču se implementacije i punog poštovanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH?
 • Zbog čega nije ispoštovan Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražde (broj: 01-05-2-4003 od 31.10.2018. godine) kojim je zadužena Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica, Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina i Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove, da pripreme prijedlog propisa i isti dostave Vijeću na razmatranje i usvajanje?
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća
 • Kada će se konačno i na kvalitetan način riješiti pitanje problema kanalizacije u naselju Kazagići?
  Na postavljeno pitanje Gradonačelnik je usmeno odgovorio na sjednici Vijeća

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

 • Kada su završeni radovi koje u Gradu Goražde izvodila firma “Bujice” d.o.o iz Konjica? Koji su bili rokovi izvođenja radova i da li je izvožač radova (ukoliko nije ispoštovao rokove) platio ikakve penale ?

 • Zbog čega se za usvojene programe u prethodnoj godini izuzev Programa pružanja usluga Komunalne zajedničke potrošnje nisu podnijeli izvještaji Gradskom vijeću iako to Odlke o usvajanju tih pojedinih programa nalažu kao obavezu?

 • Na koji način i kada se planira unaprijediti saradnja (prvenstveno na kulturnom, sportskom i ekonomskom planu) sa općinama i Gradovima sa kojima Grad Goražde ima uspostavljenje bratske odnosno partnerske odnose?

 • Na koji način i kada će se naprijediti načini obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području grada Goražde?

 • Da li je došlo do preuzimanja SOS Kinderdof na Grad Goražde i ako jeste kada, a ako nije zbog čega nije?

 • Kojem broju lica je u porodičnim ambulantama na području Grada ukazna pomoć za povrede, a koje su eventualno nastale uslijed nasilja u porodici” i da li su ti slučajevi prijavljeni nadležnim organima? Da li imamo uspostavljene protokole i upitnike po tom pitanju i postupanju u tim slučajevima?

                  ODGOVOR


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Koji je broj rođenih i umrlih lica na području Grada Goražda u 2018. godini.

                  ODGOVOR


 • Kada će se konačno i na pravi način riješiti problem napuštenih pasa lutalica na području Grada Goražda?

 • Zbog čega u posljednje vrijeme vijećnici i vijećnice Gradskog vijeća Grada Goražde ne dobijaju Službene novine Grada Goražde?

 • Kada će se uspostaviti (reaktivirati) manifestacija „Dani dijaspore“ kao zasebna manifestacija ili možda kao poseban segment Internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu?

 • Koji su efekti dosadašnjeg članstva Općine, odnosno Grada Goražde u Savezu Općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

 • Koliko je u periodu 01.01.2015. godine do 31.12.2018. godine Općina odnosno Grad Goražde (eventualno) isplatili finansijskih sredstava po osnovu tužbi, zateznih kamata i sudskih troškova i na koja i na šta se to odnosi? Dostaviti kompletnu dokumentaciju.

 • Kada će se početi predlagati propisi prema Gradskom vijeću Grada Goražda kako bi se ispoštovao član 104. Statuta Grada Goražda?

 • Zbog čega nije ispoštovan Zaključak sa prethodne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražde (27.12.2018. godine) i nije dostavljen Nacrt Odluke o komunalnom redu?

INICIJATIVE

27. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (03.07.2020)

Pravni osnov:
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde

Osnovni sadržaj:

 1. Da se na stranici www.gorazde.ba ažurira registar vijećničkih pitanja.

 2. Da se izvrši hitna rekonstrukcija potisnog cjevovoda kako bi Grad Goražde konačno imao uredno vodosnadbjevanje. Rješavanje ovog problema je prvi prioritet u Gradu Goražde i na tom planu iskoristiti sve moguće budžetske i druge resurse kako bi se problem u interesu građana riješio u narednih (najkasnije) 90 dana.

 3. Hitna sanacija pristupnog puta (ulica Adnana Mehanovića, naselje Pargani):
  Obrazloženje: Radi se dugogodišnjem problemu građana /jednog dijela/ naselja Pargani. Usljed obilnih padavina u proteklim godinama došlo je do znatnog oštećenja pristupnog makadamskog puta, te pojave odrona i manjih klizišta. Uprkos velikom zalaganju i trudu na sanaciji ovog puta od strane mještana ovog dijela naselja u proteklih 10. godina, ipak sanacija zahtijeva veća materijalna i tehnička sredstva nego što su građani sami u mogućnosti obezbjediti. Posipni materijal koji se nalazio na tom dijelu puta je usljed obilnih kišnih padavina u velikoj mjeri spran na asfaltni put Goražde – Kazagići Navedeni put je ukupne dužine cca 300 metara, te je za isti potreban posipni materijal i građevisnke mašine za njegovu ugradnju. Svjesni loše ekonomske situacije u zemlji, pa i u našem gradu, građani ne traže asfaltiranje ovog puta jer znaju da je to velika investicija, već bi bili zadovoljni sanacijom puta kako bi se obzbjedila prohodnost i pristup kućama.Građanima ovog dijela naselja Pargani ovaj put je pitanje egzistencije jer ovaj dio naselja nema alternativni pristupni put, a na žalost ima teško oboljelih nepokretnih i starih osoba u ovom dijelu naselja. Građani ovog dijela naselja Pargani smatraju da je sanacija ovog puta prioritet da ja u 21-om vijeću zaslužuju uslove dostojne čovjeku.

Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde („Službene novine Grada Goražde“ broj 2/20)

Osnovni sadržaj:

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana Općine Goražde za period 2017.2037 godina.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

 • Rok za donošenje Prostornog plana Općine utvrđen Odlukom od 06.04.2017. godine je već istekao i treba ga produžiti,
 • Uskladiti naziv Odluke sa činjenicom da je Općina goražde sada Grad Goražde ao i tekst iz osnovne odluke koji je sa tim u vezi,

Period donošenja prostornog plana 2017-2037 da li ostaje ili se mijenja i tako dalje.


Pravni osnov:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde („Službene novine Grada Goražde“ broj 2/20)

Pravilnik o načinu rada i funkcionisanju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine „ broj: 77/06 i 5/07)

Osnovni sadržaj:

Donošenje propisa akta o imenovanju Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražde od strane Gradskog vijea na prijedlog Gradonačelnika  (član 4. pomenutog Pravilnika)

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

 • Uključivanje gradskog vijeća u proces donošenja propisa – akata u skladu sa svojim ovlastima,

Predlaganje sastava članova Gradskog štaba – predstavnika svih potrebnih organa propisanih Pravilnikom (ranije pomenutim).

21. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29.08.2019)

Pravni osnov:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Goražde

Osnovni sadržaj:

Donošenje propisa Povećanja broja članova/članica Gradske izborne komisija  Grada Goražde sa 3 na 5 članova/članica.

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Uvažavajući značaj  i važnost Gradske izborne Komisije smatram da bi trebalo povećati broj članova i članica GIK-a Goražde sa 3 na 5 iz razloga što pogotovo u izbornom periodu ima jako puno posla i mislim da 3 člana/članice ne mogu realno odgovarati na sve zadatke koji su postavljeni pred njih.


Pravni osnov:

Poslovnik  Općinskog vijeća Općine Goražde

Osnovni sadržaj:

Pokrećem  inicijativu  za donošenje propisa (Odluke) kojom bi se omogućilo postavljanje „ležećih policajaca“ ili usporivača saobraćaja  u ulici  Hasana Kikića  ( MZ Goražde IV).

Razlozi zbog kojih se podnosi propis i zbog čega je donošenje propisa društveno opravdano odnosno nužno:

Bezbjednost djece i omladine (svih vrsta) kao i svih građana.