Bajro Obuća (SDA)

PITANJA

19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (09.05.2019)

 • Kada su završeni radovi koje u Gradu Goražde izvodila firma “Bujice” d.o.o iz Konjica? Koji su bili rokovi izvođenja radova i da li je izvožač radova (ukoliko nije ispoštovao rokove) platio ikakve penale ?

 • Zbog čega se za usvojene programe u prethodnoj godini izuzev Programa pružanja usluga Komunalne zajedničke potrošnje nisu podnijeli izvještaji Gradskom vijeću iako to Odlke o usvajanju tih pojedinih programa nalažu kao obavezu?

 • Na koji način i kada se planira unaprijediti saradnja (prvenstveno na kulturnom, sportskom i ekonomskom planu) sa općinama i Gradovima sa kojima Grad Goražde ima uspostavljenje bratske odnosno partnerske odnose?

 • Na koji način i kada će se naprijediti načini obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području grada Goražde?

 • Da li je došlo do preuzimanja SOS Kinderdof na Grad Goražde i ako jeste kada, a ako nije zbog čega nije?

 • Kojem broju lica je u porodičnim ambulantama na području Grada ukazna pomoć za povrede, a koje su eventualno nastale uslijed nasilja u porodici” i da li su ti slučajevi prijavljeni nadležnim organima? Da li imamo uspostavljene protokole i upitnike po tom pitanju i postupanju u tim slučajevima?

                  ODGOVOR


18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28.03.2019)

 • Koji je broj rođenih i umrlih lica na području Grada Goražda u 2018. godini.

                  ODGOVOR


 • Kada će se konačno i na pravi način riješiti problem napuštenih pasa lutalica na području Grada Goražda?

 • Zbog čega u posljednje vrijeme vijećnici i vijećnice Gradskog vijeća Grada Goražde ne dobijaju Službene novine Grada Goražde?

 • Kada će se uspostaviti (reaktivirati) manifestacija „Dani dijaspore“ kao zasebna manifestacija ili možda kao poseban segment Internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu?

 • Koji su efekti dosadašnjeg članstva Općine, odnosno Grada Goražde u Savezu Općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine?

17. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (07.02.2019)

 • Koliko je u periodu 01.01.2015. godine do 31.12.2018. godine Općina odnosno Grad Goražde (eventualno) isplatili finansijskih sredstava po osnovu tužbi, zateznih kamata i sudskih troškova i na koja i na šta se to odnosi? Dostaviti kompletnu dokumentaciju.

 • Kada će se početi predlagati propisi prema Gradskom vijeću Grada Goražda kako bi se ispoštovao član 104. Statuta Grada Goražda?

 • Zbog čega nije ispoštovan Zaključak sa prethodne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražde (27.12.2018. godine) i nije dostavljen Nacrt Odluke o komunalnom redu?