GRADSKO VIJEĆE GORAŽDE ODRŽALO ČETVRTU REDOVNU SJEDNICU

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju četvrtu redovnu sjednicu. Vijeće je razmatralo dnevni red na kojem se našlo 19 tačaka, među kojima  i Nacrt Statuta Grada, niz prijedloga odluka i rješenja, kao i izvještaji o radu ustanova čiji je osnivač Grad Goražde.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, uslijedio je izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice u sklopu kojeg je gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović informisao vijećnike o dešavanjima u periodu između dvije sjednice Gradskog vijeća, stanju u Budžetu, te projektima čija je realizacija u toku ili koji treba uskoro da se realizuju.

Kada je riječ o stanju u Budžetu Gradonačelnik je Vijeće izvjestio da je zaključno sa 31. augustom ostvarenje Budžeta bilo 5. 590 414, 00 KM dok su rashodi bili 4. 272 000, 00 KM odnosno da je razlika između prihoda i rashoda bila oko 1. 326 528, 00 KM. Punjenje Budžeta manje je za 5,7 % u odnosu na planirani, ali je po posljednjim podacima Budžet Grada u suficitu. U prilog tome ide i podatak da je na kodu Budžetske rezerve trentno raspoloživo 865 000,00 KM. To sve dovoljno govori o tome kako se domaćinski odnosi prema Budžetu. Kada je riječ o realizaciji projekata gradonačelnik Ramović je kazao da projekti koji se finansiraju putem Saudijskog fonda idu svojom dinamikom, te da je do sada izvođačima radova uplaćeno oko 2 miliona KM. I ostali projekti koji se realizuju idu svojom dinamikom, u toku su aktivnosti na projektima sanitarne deponije, obaloutvrde, izgradnja kolektora, projekti koji se odnose na sekundarnu vodovodnu mrežu i drugi. Gradonačelnik Ramović je informisao da je u periodu između  dvije sjednice imao niz aktivnosti, te da su između ostalog potpisani ugovori za projekte Omladinske banke, da je data podrška učesnicima obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, također i da je Grad podržao obilježavanje 60 godina Rukometnog kluba Goražde, da je uspješno realizovan još jedan Festival prijateljstva, da su obilježeni brojni značajni datumi i dani mjesnih zajednica, da je imao niz protokolarnih susreta i aktivnosti koji su održani sa ciljem dogovora novih brojnih projekata, a jedan od takvih je i posjeta predstavnika Općine Kećioren iz Turske koja će finansirati projekat uređenja Gradskog Trga u Goraždu, te da su u toku aktivnosti na obilježavanju 18 septembra, kao i niz drugih aktivnosti.

Uslijedila su potom vijećnička pitanja, vijećničke inicijative, odgovori na vijećnička pitanja i razmatranje vijećničkih inicvijativa.

Vijeće je potom razmatralo i dalo svoje mišljenje na Nacrt Statuta Grada Goražda koji će dalje biti upućen u javne rasprave. Uslijedilo je usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele utroška novčanih sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda za 2017. godinu ekonomski kod 614-232-Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i članove porodica poginulih boraca ekonomski kod 614-213 Beneficije za socijalnu zaštitu. Usvojen je i prijedlog Odluke o produženju Ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija JU Dom zdravlja ‘’Dr. Isak Samokovlija’’ Goražde i JZU Apoteka ‘’9 maj’’ Goražde, Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Goražda.

Vijeće je dalo mišljenje na Nacrt izmjena Regulacionog plana Centar Goražde i Regulacionog plana Kuti. Vijeće je razmatralo, a potom i usvojilo Nacrt Strategije razvoja omladinske politike Grada Goražda za period 2017-2022. Vijeće je usvojilo i prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine u korist Osmanspahić Nusreta i Adžović Rijada iz Goražda.

Vijeće je razmatralo i usvojilo Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Goražde i Plan rada JU Centar za kulturu Goražde za 2017. godinu i Izvještaj neovisnog ovlaštenog revizora po reviziji finansijskih izvještaja za godinu  koja je završila  31.12.2016 godine i Izvještaj o radu za 2016. godinu JU ‘’Sportski centar Goražde’’ i plan rada za 2017.godinu i Izvještaj neovisnog ovlaštenog revizora o reviziji finansijskih izvještaja JU ’’Sportski centar’’.