GRADSKO VIJEĆE GRADA GORAŽDA ODRŽALO TEMATSKU SJEDNICU O POSLOVANJU JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA GRADA GORAŽDA

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je tematsku sjednicu o radu i poslovanju javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Goražde.

Na Dnevnom redu našle su se slijedeće tačke: Izvještaj o radu i Plan JP Veterinarska stanica d.o.o Goražde: a) Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica d.o.o Goražde za 2017. godinu; lzvještaj o radu i poslovanju i Plan rada i poslovanja JP za komunalne djelatnosti ”6. Mart” d.o.o Goražde: a) Izvještaj o radu i poslovanju JKP ”6 Mart” Goražde za 2018. godinu, b) Plan rada i poslovanja JKP ”6 Mart” Goražde za 2019. godinu; Izvještaj o radu i Plan i program rada i finansijski plan JU Sportski centar Goražde: a) Izvještaj o radu JU ”Sportski centar” Goražde za 2018. godinu, b) Plan i program rada i finansijski plan JU ”Sportski centar” Goražde za 2019. godinu; Izvještaj o radu i Program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde: a) Izvještaj o radu Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde za 2018. godinu, b) Godišnji Program rada Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde za školsku 2018/2019 godinu; Izvještaj o radu i Plan rada JU Centar za kulturu – Goražde: a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu – Goražde za 2018. godinu, b) Plan rada JU Centar za kulturu Goražde za 2019. godinu; Izvještaj o radu i Program rada i finasijski plan Javne zdravstvene ustanove Apoteka ”9. maj” Goražde: a) Izvještaj o radu JZU Apoteka ”9. Maj” Goražde za 2018. godinu, b) Program rada i finansijski plan JZU Apoteka ”9. Maj” Goražde za 2019. godinu.

Nakon rasprave po tačkama Dnevnog reda, a posebno o radu JP za komunalne djelatnosti ”6. Mart” d.o.o Goražde i JP Veterinarska stanica d.o.o Goražde, vijećnici Gradskog vijeća usvojili su sve izvještaje o radu i poslovanju i planove rada i poslovanja, osim Izvještaja o radu i Plana JP Veterinarska stanica d.o.o Goražde. Na kraju današnje sjednice najavljeno je održavanje još jedne tematske sjednice o radu javnih ustanova i javnih preduzeća Grada Goražda.

Gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović prisutne vijećnike upoznao je sa izazovima sa kojima se Gradska uprava Grada Goražda susreće kada je u pitanju poslovanje javnih preduzeća i ustanova, te predložio mjere i plan rješavanja najznačajnijih problema za svaku od oblasti. Također, Gradonačelnik je vijećnike i javnost upoznao sa aktivnostima i aktuelnim projektima, te obrazložio na koji način će to doprinijeti efikasnijem obavljanju poslova zbog kojih je svako od preduzeća i ustanova osnovano.