GRADSKO VIJEĆE USVOJILO IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA I SLUŽBI GRADSKE UPRAVE ZA 2016.

Druga redovna sjednica Gradskog vijeća Goražde održana je jučer. Za sjednicu je predložen obiman dnevni red pa je prije usvajanja istog održana rasprava sa prijedlozima o povlačenju pojedinih tačaka. Nakon rasprave dnevni red je usvojen i na njemu se našlo 23 tačke. Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, te vijećnička pitanja i inicijative.

Nakon toga na dnevni red došlo je izlaganje gradonačelnika dr.sci. Muhameda Ramovića o realizovanim zaključcima sa prethodne sjednice, kao i izvještaj o aktivnostima u periodu između dvije sjednice. Između ostalog Gradonačelnik je naglasio kako je punjenje Budežeta manje za svega 1 % od planiranog što je  ohrabrujuće, te da su svi započeti projekti u toku i da idu planiranom dinamikom. Ono što se još uvijek čeka je projekat regionalne deponije, ali bi uskoro trebali početi radovi na izgradnji prilaznih puteva na lokalitetu Trešnjica gdje je i planirana deponiija.

Kada je riječ o aktivnostima u periodu između dvije sjednice Gradonačelnik je Vijeće također  izvjestio da su održane brojne aktivnosti među kojima su započeti radovi na rekonstrukciji putnog pravca Osanica-Ilovača, a da su u toku i aktivnosti kada je u pitanju projekat puta Mravinjac-Berič, kao i aktivnosti na izgradnji mosta u Vitkovićima, potom da su dodjeljeni plastenici za socijalno ugrožene porodice, da su započete aktivnosti i postoji mogućnost realizacije projekta rekonstrukcije putnog pravca Vran potok, da je prilikom boravka delegacije Grad Goražda u Turskoj dogovoren veliki broj projekata, a nastavljaju se također i aktivnosti sa udruženjem Mettmann-Goražde.

Gradonačelnik Ramović je također Vijeće izvjestio i o projektu LIR a koji se odnosi na zapošljavanje 30 nezaposlenih lica sa područja Grada kroz projekat javnih radova, da su počeli radovi u sklopu projekta RAST koji se odnosi na izgradnju rezervoara i vodovodne mreže kojom se napaja industrijska zona Vitkovići, kao i radovi na zamjeni sekundarne vodovodne mreže. On je također naglasio da je Goražde bilo domaćin rukometne utakmice koja je odigrana između reprezentacije BiH i Finske, te  da je još jednom potvrđeno da je Goražde dobar domaćin i da sigurno može iznijeti mnoge velike manifestacije.

Grad Goražde posjetio je i načelnik Općine Zavidovići i ovom prilikom najavljena je saradnja dvije lokalne zajednice, a u toku je uspostavljanje saradnje sa općinom Olovo. Obilježen je i veliki jubilej 60 godina JU Centar za kulturu Goražde, a Grad Goražde podržao je brojne manifestacije i kulturne događaje koji su se desili u proteklih mjesec dana, upriličeno je niz prijema za uspješne Goraždane, a Goražde je dobijanje statusa grada obilježilo velikom proslavom koja je uspješno organizovana na Gradskom stadionu Midhat Drljević 19. maja. To su samo neke od aktivnosti na koje se Gradonačelnik osvrnuo tokom svog izlaganja.

Potom su vijećnici dugo raspravljali i o tačci dnevnog reda koja se tiče autentičnog tumačenja člana 10 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde a koja se odnosi na tumačenje načina i procedura podonošenja  vijećničkih inicijativa. Nakon rasprave tačka nije dobila potrebnu većinu. Potom su vijećnici razmatrali, a potom usvojili niz odluka i to Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja grada i prigradskih naselja za 2017. Prijedlog Odluke o izmjeni pečata Grada Goražda, prijedlog Odluke o usvajanju Programa pružanja komunalne zajedničke potrošnje za 2017. godinu na području Grada Goražda i naselja Vitkovići, prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava Budžeta Grada Goražde sa ekonomskog koda 614-819-1 (tekući transferi mjesnim zajednicama) u ukupnom iznosu 20.000,00 KM. Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava posebnih namjena za geodetske poslove koja se u 2017. godini na području Grada Goražde prikupe po osnovu naplate naknada za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja.

U nastavku sjednice Gradsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta  Grada Goražde za 2017. g sa ekonomskog koda 613-724 – Usluge opravke, održavanja cesta na području Grada Goražde na putnim pravcima od interesa za Grad Goražde, potom Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrdenog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Goražda.

Vijeće je razmatralo a potom usvojilo i izvještaj o procjenjenoj šteti od nesreće požar, te odluke koje se odnose na deminiranje na 4 projektna zadatka kao i odluke koje se odnose na isplatu naknade članovima komisije  za procjenu šteta. Usvojene su i odluke o dodjeli kreditnih sredstava u cilju bržeg zapošljavanja na području Grada Goražda, te izvještaj Općinskog pravobranilaštva za 2016.

Gradsko vijeće usvojilo je i Izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradskih službi za 2016. Gradskom vijeću predoečne su i informacije o službenom putovanju Ansambla narodnih pjesama i igara JU CZK Goražde i delegacije Grada Goražda na XX Međunarodni festival djeteta u Tursku-Gaziemir te informacija o realizaciji naplate finansijskih sredstava od HE Višegrad za period 01.01.2016.-31.12.2016.