NASTAVAK DVANAESTE REDOVNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer u popodnevnim satima nastavak dvanaeste redovne sjednice. Na dnevnom redu najprije se našlao prijedlog Odluke o produženju Ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija JU Dom Zdravlja,  “dr. Isak Samokovlija”  Goražde. Potom je usvojen prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi  (dio k.č. 4530/1, zv. “Mravinjac”), zatim su vijećnici usvojili niz izvještaja, među kojima su: Izvještaj o radu za 2017. godinu, Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2017. godinu, Program rada i finansijski plan za 2018. godinu, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2017. godinu, Bilans stanja i  Bilans uspjeha za 2017.  godinu, Izvještaj o promjenama kapitala za 2017. godinu, Izvještaj o gotovinskim tokovima za 2017. godinu i Revizorski izvještaj za 2017. godinu JU Apoteka “9. Maj” Goražde; Izvještaj o radu za 2017. godinu i Finansijski izvještaj za 2017. godinu,  Program rada za 2018. godinu JU za Predškolski odgoj i obrazovanje i revizorski izvještaj za 2017. godinu; Izvještaj  o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu, JU “Centar za kulturu” Goražde; Izvještaj o radu za 2017. godinu i Plan i program rada i Finansiski plan za 2018.god, JU “Sportski centar ” Goražde za 2018. godinu; Izvještaj o radu i poslovanju za period od 01.01.-31.12.2017, Izvještaj odbora za reviziju o reviziji obračuna za 2017. godinu i Plan rada i poslovanja za 2018. godinu JKP “6. mart” d.o.o Goražde; Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Goražde za 2017. godinu; Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Goražde za 01.01-31.12.2017. godine; te prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Džebo Mehmeda iz Goražda.

Nakon što su usvojili niz izvještaja vijećnici su usvojili niz  informacija i to: Informacija o realizaciji naplate finansijskih sredstava od HE Višegrad za period 01.01-31.12.2017. godine; Informacija o službenom putovanju Kulturno umjetničkog društva “Azot” Vitkovići – Goražde i delegacije Grada Goražde na 21. “Međunarodni Festival djeteta” u Izmiru – Gaziemir Turska; Informacija Nadzornog organa o realizaciji radova na sekundarnoj vodovodnoj mreži; Informacija na osnovu Zaključka broj:01-05-2-1626 od 29.03.2018 godine i Informacija – prezentacija, provođenje istanbulske konvencije vijeća Evrope na području BPK-a Goražde, prepreke, problemi i potrebni koraci.

Na jučerašnjoj sjednici je razmatrana i ostavka Predsjednika Gradske izborne komisije Grada Goražda koja je uz zaključak odbijena.