ODRŽAN NASTAVAK 10. REDOVNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće Goražde održalo je danas nasatavak svoje desete redovne sjednice. U sklopu dnevnog reda Vijeće je razmatralo I primilo k znanju  Informacija na osnovu Zaključka broj: 01-05-2-1626 od 29.03.2017., potom Informaciju o iznalaženju rješenja problema Delić Ibrahima iz Goražda, analiza nevladinog sektora na području Grada Goražda te razmatralo problematiku migranata na području Grada Goražda.