ODRŽAN SASTANAK RUKOVODSTVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDA

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom Koronavirusa, u Maloj sali Gradske uprave Grada Goražda održan je sastanak predsjedavajuće gradskog Vijeća Jelene Mirković i njenih zamjenika Šemsa Ferhatovića i Armine Marić.

Na sastanku se razmatrao prispjeli dopis Kluba vijećnika SDA da se zbog novonastale situacije, a vezano za epidemiju COVID-19 hitno pristupi izradi i usvajanju rebalansa Budžeta Grada Goražda za 2020. godinu.

U dostavljenom odgovoru na pomenuti dopis, Gradonačelnik ističe da se kontinuirano prati izvršavanje ukupnih prihoda Grada Goražda, kao i aktivnosti koje se poduzimaju na višim nivoima vlasti, a koje bi imale uticaja na izvršavaje istih. S obzirom na trenutna dešavanja prouzrokovana pandemijom Koronavirusa i stanja prirodne nesreće, već su poduzete određene aktivnosti oko izmjene Budžeta Grada Goražda i te aktivnosti se prvenstveno odnose na sagledavanje najosnovnijih potreba koje bi trebalo finansirati, a za čiju realizaciju bi se osigurala sredstva izmjenom Budžeta, kao i da se određeni rashodi i kapitalni izdaci obustave kako bi se osigurala stabilizacija Budžeta. Realno je očekivati da će Federalno ministarstvo finansija utvrditi i donijeti nove/revidirane projekcije poreznih prihoda na osnovu kojih bi se i prihodi Grada Goražda mogli odrediti. Gradonačelnik je napomenuo da je uslov da se Izmjene i dopune budžeta ponude Gradskom vijeću i dobijanje mišljenja od Kantonalnog ministarstva finansija na usaglašenost plana prihoda prvenstveno poreznih sa donesenim projekcijama Federalnog ministarstva finansija.

S obzirom na dopis Kluba vijećnika SDA u kojem se traži rebalans Budžeta Grada Goražda, a imajući u vidu Naredbu Federalnog štaba civilne zaštite u kojem se naređuje otkazivanje i zabranjuje održavanje svih javnih skupova u FBiH traženo je i mišljenje od Kantonalnog štaba civilne zaštite da li je moguće zakazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se razmatrao rebalans Budžeta Grada Goražda za što se dobio odgovor da Kantonalni štab civilne zaštite nije tumač naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Gradsko vijeće Grada Goražda upućuje riječi zahvalnosti za sve one koji posljednjih nekoliko sedmica vode borbu protiv pandemije Koronavirusa u našem Gradu i cijeloj BiH, te naglašava da su vijećnici dostupni za sve potrebe naših građana, kao što je to i bilo do sada.