ODRŽANA 20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je u četvratk  17. 08. 2023. godine svoju dvadesetu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda i redovnih tačaka izvještaj o realizaciji zaključaka,vijećnička pitanja,vijećničke inicijative,odgovori na vijećnička pitanja uslijedilo je razmatranje, a potom Iiusvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena Regulacionog plana ‘’Vitkovići’’, Prijedlog Odluke o zatvaranju kolektivnih centara za smještaj izbjeglih i raseljenih lica na području grada Goražda, prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva Trga u užem gradskom dijelu.

Vijeće je razmatralo i usvojilo i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama naziva ulica, trgova, mostova i ustanova na području grada Goražda, potom Prijedlog Odluke o produženju ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda JU Dom zdravlja ‘’Dr. Isak Samokovlija’’ Goražde, potom Prijedlog Oduke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje kulturno-rekreativnog kompleksa Rorovi u Goraždu u korist Grada Goražde. Usvojen je i Prijedlog Odluke o uređenju sportsko-rekreativne staze Goražde-Osanica. U nastavku sjednice usvojeni su i prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Goražda i to ‘’Povelja za životno djelo Grada Goražda’’ i ‘’Povelja humanosti Grada Goražda’’.