ODRŽANA 26. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je jučer svoju 26. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja Dnevnog reda uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, zatim Izvještaja o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg se prisutnima obratio gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji je najprije izvijestio vijećnike o stanju u Budžetu, potom o aktivnostima koje su se održale u periodu između dvije sjednice i o aktuelnim projektima koji se realizuju na području našeg Grada, kao i o projektima koji trebaju da se realizuju u narednom periodu.

Zatim su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. Vijećnici su na sjednici usvojili niz odluka, izvještaja, informacija i zaključaka među kojima: Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda; Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju zdravstvenog savjeta; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava posebnih namjena za geodetske poslove koja se u 2020. godini na području grada Goražda prikupe po osnovu naplate naknada za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava Budžeta Grada Goražda sa ekonomskog koda 613-991-15 – izdaci za mjesne zajednice za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava Budžeta Grada Goražda sa ekonomskog koda 614-231 – Benificije za socijalnu zaštitu; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava Budžeta Grada Goražda sa ekonomskog koda 614-232 – Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca i tekući transferi za boračku populaciju; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa pružanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu na području grada Goražda i naselna Vitkovići; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa o uređenju grada i prigradskih naselja za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa održavanja cesta od interesa za Grad Goražde za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda, Savezu ratnih vojnih invalida BPK-a Goražde “Sinovi Drine“; Prijedlog Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda, Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BPK-a Goražde; Prijedlog Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda, Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK-a Goražde; Prijedlog Odluke o produženju Ugovora o davanju na korištenje podrumskih prostorija u vlasništvu Grada Goražda, JU Dom zdravlja “dr. Isak Samokovlija“ Goražde; Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjena zemljišta; Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, Izvještaj o procjenjenoj šteti od nesreće: požar Glamoč – MZ Goražde II; Prijedlog Odluke o isplati finansijskih sredstava članovima gradske komisije za procjenu štete za rad i izlazak na teren; Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Sijerčić Senada iz Goražda; te Analiza stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastva sa prijedlogom mjera.