ODRŽANA DRUGA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je danas svoju drugu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, koji je dopunjen sa prijedlogom Odluke o ustupanju na korištenje vozila Gradske uprave Goražde Zavodu za javno zdravstvo BPK-a, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. Slijedeća tačka bio je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. U sklopu ove tačke dnevnog reda gradonačelnik Goražda Ernest Imamović informisao je vijećnike o aktivnostima poduzetim u periodu izmedju dvije sjednice Vijeća. Pored toga vijećnici su informisani o stanju u Budžetu Grada Goražda, o tome u kojoj su fazi projekti koji se provode putem sredstava Saudijskog fonda, potom projektima vodosnabdjevanja i problemima sa deponijom. Nakon Gradonačelnikovog izvještaja uslijedile su tačke vijećnička pitanja, inicijative, odgovori na vijećnička pitanja i razmatranje vijećničkih inicijativa.

Vijeće je potom razmatralo i usvojlo nekoliko tačaka i to Prijedlog Odluke o načinu i uslovu prodaje neposrednom pogodbom nekretnina u vlasništvu Grada Goražda, zatim prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovne zgrade u vlasništvu Grada Goražde Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda Stranci demokratske akcije, te Prijedlog Odluke o ustupanju korištenja vozila Gradske uprave Zavodu za javno zdravstvo BPK-a.


[robo-gallery id=”2355”]