ODRŽANA NASTAVAK SEDME REDOVNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Nakon što su na prošloj sjednici vijećnici donijeli zaključak da se nastavak sedme redovne sjednice održi jučer, to je i učinjeno. Sjednica je nastavljena razmatranjem i usvajanjem niza odluka među kojima:

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa pružanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu na području grada Goražda i naselja Vitkovići; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde za 2021. godinu; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa o uređenju grada i prigradskih naselja za 2021. godinu; Prijedlog Zaključka o ispravljanju greške; Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu vlasništvo Grada Goražda u korist Begović Omera iz Goražda; Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu vlasništvo Grada Goražda u korist G.P.D Drina d.d. Goražde; Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica na području grada Goražda za 2020. godinu; JZU Apoteka „9. maj“: a) Izvještaj o radu JZU Apoteka „9. maj“ Goražde za 2020. godinu i izvještaj o finansijskom poslovanju JZU Apoteka „9. maj“ Goražde za 2020. godinu, b) Program rada i Finansijski plan JZU Apoteka „9. maj“ Goražde za 2021.godinu; JU Centar za kulturu Goražde: a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Goražde za 2020. godinu, b) Plan rada JU Centar za kulturu Goražde za 2021. godinu; JU Sportski centar Goražde: a) Izvještaj o radu JU Sportski centar Goražde i analiza godišnjeg finansijskog izvještaja JU Sportski centar Goražde za period 01.01.-31.12.2020. godine, b) Plan i program rada i finansijski plan JU Sportski centar za 2021. godinu; Izvještaj o radu JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde: a) Izvještaj o radu JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde za 2020. godinu i analiza godišnjeg finansijskog izvještaja JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde za period 01.01.-31.12.2020. godinu, b) Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde za školsku 2020/2021. godinu; te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti (Duranović Emiru iz Konjica).