ODRŽANA PETNAESTA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju petanestu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, izvještaj o realizaciji zaključaka, te vijećnička pitanja, vijećničke inicijative, odgovori na vijećnička pitanja i razmatranje vijećničkih inicijativa.

Nakon toga Vijeće je razmatralo prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjena regulacionog plana dijela stambenog naselja ‘’Kuti’’ u Goraždu. Nakon rasprave Vijeće je donijelo odluku da se pomenuta tačka odloži.

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o razrješenju i imenovanju i to: prijedlog Odluke o razrješenju člana Kreditnog odbora, Prijedlog Odluke o imenovanju člana Kreditnog odbora, prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Goražde i prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Goražde.

Gradsko vijeće je razmatralo, a potom usvojilo i Prijedlog odluke o bratimljenju Grada Goražde sa Opštinom Delčevo iz Makedonije, Prijedlog Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.

Na dnevnom redu petnaeste redovne sjednice Gradskog vijeća našla se i tačka Nacrt Budžeta Grada Goražde za 2019. godinu, no nakon rasprave, pomenuta tačka nije usvojena, te su tako povučene sa dnevnog reda i tačke Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražde za 2019.godinu i Nacrt Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2019. godinu.

U nastavku sjednice Vijeće je usvojilo Nacrt Odluke o uspostavi Zdravstvenog savjeta Grada Goražde. Sa dnevnog reda povučene su i Informacije u vezi postavljanja kućnih brojeva i natpisa ulica, Informacija u vezi izradnje azila za napuštene životinje na lokalitetu Šišeta, te Informacija na osnovu Zaključka broj: 01-05-1626 od 29.03.2018. godine, dok su primljene k znanju Informacija o stanju poljoprivrede na području Grada Goražde i Analiza stanja u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Goražde u 2018. godini sa prijedlogom mjera.