ODRŽANA ŠESTA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Šesta redovna sjednica Gradskog vijeća Goražde održana je jučer. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice uslijedilo je razmatranje izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori na vijećnička pitanja.

Nakon toga na dnevnom redu našlo se rješenje o imeniovanju Skupštine JP Veterinarska stanica Goražde, zatim  usvojeno je i Rješenje o razrješenju člana Etičke komisije časti, te Rješenje o imenovanju člana Etičke komisije časti. Usvojeno je također i Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Komisije za statutarna pitanja i propise, Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za statutarna pitanja i propise, zatim Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava,sloboda, ravnopravnost polova i  predstavke i pritužbe. Uslijedilo je potom Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Goražda za period 01.2020.31.12.2020 i izvještaj o radu Gradskoj pravobranilaštva Goražde za 2020 koji nisu dobili potrebnu većinu za usvajanje.

Vijeće je do kraja sjednice razmatralo i usvojilo Izvještaj o radu Gradske izborne komisije Goražde za 2020., potom Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Goražda za 2021, a Vijeće je dalo i svoje prijedloge na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.