ODRŽANA TREĆA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju treću redovnu sjednicu. Sjednica je počela usvajanjem predloženog dnevnog reda. Prije samog usvajanja prethodila je rasprava i niz prijedloga za izmjene i dopune dnevnog reda koji je na kraju i usvojen, a na kojem se našlo 18. tačaka. Potom je uslijedilo usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, zatim izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, te vijećnička pitanja, inicijative i odgovori na vijećnička pitanja.

Vijeće je potom usvojilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2017. Godinu. U nastavku sjednice vijećnici su razmatrali, ali nisu usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom Grada Goražda za 2017. godinu na poziciji ”Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca’’- ekonomski kod 614-232 i na poziciji ‘’Beneficije za socijalnu zaštitu’’ ekonomski kod 614-231, potom Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda za 2017. godinu na ekonomskom kodu 614-515 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, prijedlog Odluke o provođenju izbora za organe mjesnih zajednica na području Grada Goražda. Vijeće je također razmatralo i povuklo Odluku o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi. U nastavku sjednice razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu i poslovanju za period 01.01.-31.12.2016., Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj o radu odbora za reviziju, Izvještaj o radu nadzornog odbora, Izvještaj o radu Skupštine, Plan rada i poslovanja za 2017. godinu, Finansijski plan za 2017. godinu  finansijski plan za 2017. godinu  za JKP ‘’6. mart’’.

Do kraja sjednice Vijeće je usvojilo i izvještaj o radu za 2016. godinu, Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2016 godinu, Program  rada i finansijski plan za 2017. godinu, Izvještaj o radu upravnog odbora za 2016. godinu, Izvještaj revizije specijalne namjene, revizije kapitala za 01.01.2009. – 31.12.2015 godine i Revizorski izvještaj za 2016. godinu za JZU Apoteka ‘’9. maj’’, te izvještaj o radu JU Dom zdravlja ”Dr. Isak Samokovlija’’ Goražde za period 01.01.-31.12. 2016., Godišnji operativni finansijski plan rada JZU ‘’Dr. Isak Samokovlija’’ Goražde za 2017. godinu i Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za obračunski period 01.01.31.12.2016. godine.

Također je razmatran i usvojen Izvještaj o radu i izvršenju programa rada Općinskog vijeća Općine Goražde za 01.01.-31.12.-2016. godinu, te izvještaj Općinske izborne komisije za 2016. godinu.

Do kraja sjednice razmatran je izvještaj o provedenom postupku javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Goražde, te informacija pribavljena od nadležnih organa o broju požara na području Grada Goražde, kao I razmatranje vijećničkih pitanja.