TEMATSKA SJEDNICA O STATUSU MLADIH U GRADU GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer tematsku sjednicu o statusu mladih na području Grada Goražde. Programom rada Gradskog vijeća za 2018. godinu za period maj planirana je tematska sjednica o aktuelnoj problematici populacije mladih na području lokalne zajednice Grada Goražda sa učešćem predstavnika udruženja mladih.

Informacija o stanju u oblasti mladih ima prepoznatljiv cilj i namjenu, prije svega to je upoznati Gradsko vijeće Goražda sa problematikom i stanjem u ovoj oblasti. Prilikom izrade Informacije koja je prezentovana Vijeću korišteni su službeni podaci Gradske uprave Goražde, te podaci dostavljeni  od strane relevantnih institucija sa područja Grada Goražde.

Pojam mladih ljudi u različitim zemljama ima različito određenje i značenje u zavisnosti od različitih činioca. Vijeće Evrope smatra osobu mladom do njene 30-te godine, a po Zakonu o mladima Federacije BIH pod mladima se podrazumjevaju mladi ljudi starosti od 15-30 godina. O  položaju mladih nešto više  prezentaciji o mladima.