USVOJEN BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2019. GODINU U IZNOSU OD 10.310.000,00 KM

Gradsko vijeće Grada Goražda danas je održalo svoju osamnaestu redovnu sjednicu na kojoj se našlo niz bitnih odluka među kojima i Budžet Grada Goražda za 2019. godinu.

Naime, na Dnevnom redu našao se veliki broj tačaka, tako da je na početku prilikom samog usvajanja Dnevnog reda došlo do diskusije i prijedloga za Dnevni red, nakon čega su usvajeni Zapisnici sa prethodne sjednice, zatim Izvještaji o realizaciji zaključaka, vijećnička pitanja, inicijative, odgovori na vijećnička pitanja, te razmatranje vijećničkih inicijativa. U nastavku sjednice Vijeća uslijedila je rasprava o prijedlogu Odluke o predistražnim radnjama za izgradnju Hidroelektrane Ustikolina koja je usvojena sa većinom glasova, a potom je uslijedila rasprava i usvajanje veoma bitne odluke tj. Budžet Grada Goražda za 2019. godinu. Nakon usvajanja amandmana na Budžet, isti je usvojen u iznosu od 10.310.000,00 KM.

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o izvršenju  Budžeta  Grada  Goražda  za 2019. godinu i Budžetski kalendar Grada Goražda za 2019. godinu, nakon čega je sjednica prekinuta, a o ostalim tačkama dnevnog reda raspravljaće se na nastavku 18. redovne sjednice.