USVOJEN NACRT BUDŽETA ZA 2023. GODINU

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju jedanestu vanrednu sjednicu. Na sjednici se između ostalog našao prijedlog mjera za sanaciju finansija u JKP’’ 6 mart’’ kao i Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2023. godinu  u iznosu od 13. 328.000,00 KM.

Iako su u prijedlogu dnevnog reda trebali biti  razmatrani na samom početku sjednice materijali vezani za sanaciju stanja u JKP ‘’6 mart’’ i Nacrt Bužeta za 2023. oni su ipak ostavljeni za sami kraj vanredne sjednice. Razlog je opravdani izostanak direktora JKP ‘’6 mart’’, tako da su vijećnici najprije razmatrali i jednoglasno usvojili prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda Turističkoj zajednici BPK-a Goražde, kao i Odluke o dodjeli poslovnih prostorija za potrebe Doma zdravlja Goražde.

Nakon toga pred vijećnicima se našao Nacrt Odluke o visini komunalnih taksi Grada Goražda, koje je po obrazloženju predlagača potreba za usklađivanje sa zakonskim propisima na nivou Kantna, obzirom da su u septembru prošle godine usvojene izmjene i dopune kantonalnog zakona. Nacrt Odluke nakon kraće rasprave je usvojen uz zaključak da se o njoj provede javna rasprava u roku od 30 dana.

S obzirom da je u sastavu Gradskog vijeća došlo do znatnih promjena na vanrednoj sjednici Vijeća našla su se i rješenja o razrješenju i rješenja o imenovanju predjednika i članova stalnih i povremenih radnih tijela, koja su nakon razmatranja jednoglasno usvojena. Bez rasprave je usvojen niz rješenja o izvještajima o procjenama šteta od nesreća , na ime nadležne komisije I njihovih troškova izlaska na teren.

Uslijedila je pauza, a nakon nje vijećnici su  krenuliu raspravu o Nacrtu Budžeta za 2023. Godinu. Obrazloženje po ovoj tačci ponudio je pomoćnik gradonačelnika Muamer Krašić ističući kako je Nacrtom za ovu godinu Budžet planiran za 13.328. 000,00 KM i veći je od prošlogodišnjeg za skoro 2 miliona KM. Od iznosa planiranih u Nacrtu porezni prihodi planirani su u iznosu od 6.408.850,00 KM, neporezni prihodi u iznosu od 3.239.299,00 KM, tekući transferi u iznosu  od 776. 760,00 KM dok su kapitalni transferi planirani u iznosu od 2.903. 000,00 KM što je u odnosu na prošlu godinu povećanje oko 1.5 miliona KM.

O planovima u ovoj godini govorio je i  gradonačelnik Goražda Ernest Imamović koji je najavio realizaciju brojnih projekata sa kojima će se stvoriti bolji I kvalitetniji uslovi za život građana Goražda. Između ostalog najavio je rješavanje pitanja sanacije potisnog cjevovoda, sanaciju Trga i užeg gradskog jezgra, sanaciju mikrolokalitete Rasadnik, pitanje deponije smeća Trešnjice, sanacije brojnih putnih komunikacija, izgradnje muzeja, spomenika Zaimu Imamoviću, uređenju naselja Vitkovići, sa stavljanjem u funkciju bazena, te uređenja izletišta, kao preduslova za razvoj turizma,te niz drugih.

Nakon toga uslijedila je i rasprava o Nacrtu Budžeta u okviru koje su vijećnici tražili povećanja određenih stavki, poput većih izdvajanja za mjesne zajednice, poljoprivredu, preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad Goražde.

Na kraju Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2023. godinu u iznosu od 13.328. 000,00 KM usvojen i upućen u daljnu proceduru odnosno javnu raspravu. Vijeće je usvojilo i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta kao i Nacrt Budžetskog kalendara za 2023. godinu.