USVOJEN PROSTORNI PLAN GRADA GORAŽDE ZA PERIOD 2017 – 2037.

Vijećnici Gradskog vijeća Goražde održali su 27.12.2023. prvi dio 24. redovne sjednice. Na sjednici je usvojena Odluka o usvajanju i provođenju Prostornog plana Grada Goražde za period 2017. do 2037. godine. Sastavni dio odluke je Prostorni plan sa tekstualnim i grafičkim dijelom, na kojem su prikazani stanje i planirani zahvati u prostoru.

Na najvažnijem dokumentu prostornog uređenja Grada Goražda radilo se šest godina, u procesu koji je obuhvatao: donošenje Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana u aprilu 2017., Smjernica za izradu prostornog plana, imenovanje Savjeta prostornog plana, usvajanje prostorne osnove, utvrđivanje prednacrta i nacrta prostornog plana, provođenje javnih prezentacija, tribina i rasprava te perioda javnog uvida u nacrt i pribavljanja potrebnih mišljenja i saglasnosti.

Prostonim planom utvrđeno je šest urbanih područja: Goražde, Bogušići, Čitluk (Berič), Kolovarice (Sadba), Osanica i Ilovača. Ukupna površina urbanih područja iznosi 2055,50 ha, što je oko 8% ukupne teritorije grada. Utvrđeni su uslovi izgradnje objekata i korištenja zemljišta, uslovi građenja za urbana i vanurbana područja sa pravilima za izgradnju stambenih, ekonomskih i poslovnih objekata te načini korištenja poljoprivrednog i šumskog zemljišta, voda i vodnog zemljišta, uslovi uređenja područja namijenjih turizmu, uslovi smještaja privrednih sadržaja, društvenih djelatnosti, solarnih elektrana te uslovi korištenja prostora na zaštitnim infrastrukurnim pojasevima i zonama i u zaštićenim područjima. Utvrđeni su vodotoci, izvorišta i dobra kulturno-historijskog nasljeđa.

Prostoni plan utvrdio je i područja i lokalitete prirodnog nasljeđa. Kao spomenik prirode utvrđeno je Mineralno vrelo „Kiseljak“. Kao zaštićeni pejzaži utvrđeni su: dio toka rijeke Drine Zubovići – Modran, Borovac – Ruda Glava – Stolac, Nekropola sa stećcima „Goršić polje“, Memorijalno-spomenički kompleks „Posestra“ i Spomen park „Rorovi“.

Prostornim planom uređeno je i postupanje sa otpadom, te predviđeno odlaganje otpada na planiranu sanitarnu regionalnu deponiju „Trešnjica“.

Odlukom o usvajanju i provođenju Prostornog plana Grada Goražde za period 2017. do 2037. godine utvrđene su i mjere sprečavanja nepovoljnih uticaja na okoliš, mjere za sprečavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera, mjere zaštite od nepogoda i katastrofa te su uvrđenje obaveze izrade: Prostornog plana područja posebih obilježja, Urbanističkog plana za urbano područje Goražde, regulacionih planova za urbano područje Goražde, planirane privredne zone, planirane zone rekreacije i za ostala urbana područja.

Na prvom dijelu sjednice usvojeni su i Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za period 2024.-2026. godina te utvrđen Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu u iznosu od 15.038.500,00 KM.

Na nastavku 24. redovne sjednice, koji je održan  08.01.2024. godine, vijećnici su usvojili Nacrt Strategije ruralnog razvoja Grada Goražda za period 2023. – 2027. godine, Plan rada i razvoja JU Centar za kulturu Goražde za 2024. godinu i Plan i program rada JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde za 2024. godinu. Usvojen je i Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada Gradske uprave Grada Goražde za 2022. godinu, te nakon duže diskusije primljena k znanju Informacija o stanju ulične rasvjete na području grada Goražda s prijedlogom povećanja sredstva za sanaciju i zamjenu ulične rasvjete u 2024. godini.