USVOJENA ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJE ZA PRIVREMENO ODLAGANJE ČVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA

Na prvom dijelu 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražde, održanom 28.02.2024. godine, vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada sa područja Grada Goražde.

Čvrsti komunalni otpad odlagaće se na jedan dio zemljišta lokacije koja je određena za izgradnju sanitarne deponije „Trešnjica“.  Kako bi se spriječilo kontaminiranje zemljišta, odlukom je predviđeno da odlaganje čvrstog komunalnog otpada može započeti kada se postavi privremena sanitarna podloga. Otpad će se odlagati na privremenu sanitarnu podlogu do izgradnje i potpunog opremanja kasete 1 sa svom neophodnom infrastrukturom koja podrazumijeva izgradnju objekata, sistema i instalacija.

Odlukom je predviđeno da će se izgradnja sanitarne deponije vršiti po fazama. Izgradnja sanitarne deponije vršiće se u skladu sa Glavnim projektom regionalne sanitarne deponije „Trešnjica“ sa centrom za upravljanje otpadom koji je izradio IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo. Projekat je prvi na listi projekata iz sektora okoliša u Programu javnih investicija Federacije BiH za period 2024-2026, koji je donijet u januaru 2024. godine. Prema trenutnim preliminarnim procjenama projektanta, za izgradnju privremene sanitarne podloge potrebno je cca. 300.000 KM, za izgradnju kasete 1 potrebno je cca. 6 miliona KM, a za izgradnju sanitarne deponije cca. 18 miliona KM.

Nakon usvajanja Odluke o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada sa područja Grada Goražde, vijećnici su usvojili i zaključak kojim su zadužili gradonačelnika i nadležne službe da prilikom projektovanja izgradnje prve kasete na deponiji „Trešnjica“ paralelno rade na izgradnji pristupnog puta prema deponiji.

Lokacija za izgradnju sanitarne deponije ranije je određena odlukom i prostorno-planskim dokumentima. Općinsko vijeće Općine Goražde, na 18. redovnoj sjednici održanoj 18.03.2010. godine, donijelo je Odluku o pristupanju izgradnji regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada na lokaciji Trešnjica („Sl. novine Općine Goražde“, br. 5/10). Izgradnja sanitarne deponije „Trešnjica“ predviđena je Prostornim planom BPK-a Goražde za period 2008 – 2028 („Sl. novine BPK-a Goražde, br. 6/16)  i Prostornim planom Grada Goražde za period 2017 – 2037  („Sl. novine Grada Goražde, br. 1/24). Plan upravljanja otpadom BPK-a Goražde za period 2022-2027. godina kao operativni cilj 4.4. (Stvaranje uslova za sanitarno odlaganje otpada) takođe predviđa: Započeti izgradnju, finalizirati radove i pustiti u rad RD „Trešnjica“. U periodu od 2010. godine kada je donijeta Odluka Općinskog vijeća Goražde o pristupanju izgradnji regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada na lokaciji Trešnjica, Grad Goražde je pored Glavnog projekta sanitarne deponije osigurao niz potrebnih studija, elaborata, dozvola, saglasnosti i odobrenja od strane nadležnih institucija.

U nastavku sjednice vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Goražde. U pitanju je zemljište u Rasadniku na kojem se nalazi i plantaža jabuka. Zemljište na kojem je plantaža jabuka dato je u zakup 2001. godine, a posljednji ugovor o zakupu koji je zaključen na period od 10 godina istekao je 11.09.2023. godine. Nakon rasprave, zaključak o prihvatanju nacrta ove odluke odbijen je sa 14 glasova protiv i dva suzdržana glasa.

Sjednici Gradskog vijeća prisustvovali su predstavnici dvije neformalne grupe građana i to grupe „Narod Goražda“ i grupe „Goražde bez pesticida“. Predstavnici neformalnih grupa su u svojim obraćanjima iznijeli  prijedloge i stavove u vezi sa pomenutim dvjema tačkama dnevnog reda.

Nastavak 26. redovne sjednice Gradskog vijeća biće zakazan u narednim danima.