USVOJENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA GORAŽDE ZA PERIOD 01.01. – 31.03.2019. GODINE

Gradsko vijeće Grada Goražde održalo je jučer svoju šesnaestu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, najprije je uslijedilo davanje svečane izjave od strane novoimenovanih vijećnika Džemala Omanovića (DF) i Subašić Damira (Stranka dijaspore), koji su zamjenili vijećnike koji su na oktobarskim općim izborima dobili mandate u Skupštini BPK-a Goražde.  Potom …

ODRŽANA PETNAESTA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju petanestu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, izvještaj o realizaciji zaključaka, te vijećnička pitanja, vijećničke inicijative, odgovori na vijećnička pitanja i razmatranje vijećničkih inicijativa. Nakon toga Vijeće je razmatralo prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjena …

NA 14. REDOVNOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA USVOJENA ODLUKA O PREUZIMANJU PRAVA VLASNIŠTVA NAD NEKRETNINAMA SOS KINDERDORF INTERNATIONAL U GORAŽDU NA GRAD GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 14. Redovnu sjednicu. U sklopu sjednice razmatrano je 16 tačaka,  a zasigurno da je sjednicu obilježilo usvajanje Odluke o preuzimanju i prenosu prava vlasništva nad nekretninama SOS Kinderdorf International u Goraždu na Grad Goražde. No prije usvajanja ove Odluke Vijeće je najprije usvojilo …

ODRŽANA 13. REDOVNA SJEDNICA VIJEĆA GRADA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 13. Redovnu sjednicu. Sjednica je započela usvajanjem dnevnog reda , zapisnika sa prethodne sjednice, nakon čega je uslijedio izvještaj o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg je Gradonačelnik Vijeće informisao o stanju u Budžetu, aktivnostima na realizaciji Saudijskog kredita te aktivnostima između dvije sjednice …

NASTAVAK DVANAESTE REDOVNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer u popodnevnim satima nastavak dvanaeste redovne sjednice. Na dnevnom redu najprije se našlao prijedlog Odluke o produženju Ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija JU Dom Zdravlja,  “dr. Isak Samokovlija”  Goražde. Potom je usvojen prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi  …