GRADSKO VIJEĆE ODRŽALO SVOJU OSMU SJEDNICU

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je danas svoju 8. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda uslijedilo je usvajanje  zapisnika sa prethodne sjednice nakon čega je na dnevnom redu razmatrana tačka Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.

U sklopu svog sata gradonačelnik Goražda dr.ci. Muhamed Ramović je informisao je Vijeće o aktivnostima između dvije sjednice Vijeća. Najprije je Vijeće izvjestio o stanju u Budžetu. Prema riječima Gradonačelnika punjenje Budžeta je zadovoljavajuće i iznosi 11 % što je  1 % manje u odnosu na prošlu godinu. U toku je izrada završnog izvještaja. Vijeće je također informisao da je u toku proces oko tužbe protiv HE Mratinje  za poplave 2010 i da se očekuje pozitivan ishod. Kada je u pitanju Saudijski kredit i realizacija projekata trenutno postoje određeni zastoji zbog vremenskih prilika. Nastavak radova očekuje se u martu, a do sada je 60 % poslova završeno. Kada su u pitanju obaveze prema deponiji urađen je pristupni put. Ostaje još da se izvrši asfaltiranje i priključak na vodovodnu i elektromrežu. U toku su i projekti na asfaltiranju puteva u gradskim i prigradskim naseljima. Kada su u pitanju projekti sa Federalnom direkcijom za ceste u toku su važni projekti i to raskrsnica u Vitkovićima, kružni tok, rekonstrukcija mosta Most žrtava genocida u Srebrenici, izgradnja trotoara od Vinarića prema Baćcima i projekat zaobilaznice oko grada. Završen je projekat osvjetljenja mosta ispod mosta, rasvjeta sa UNDP-om na desnoj obali rijeke Drine na dionici od Omladinske ulice do mosta u Baćcima, urađeno je grijanje za Dvoranu, a u toku je i provedba ILO projekta-program cjeloživotnog učenja.

Potom su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja i inicijative. Vijeće je potom usvojilo  Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjene RP ‘’Rasadnik’’, dok je Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Gradske izborne komisije Grada Goražde nakon neuspjela dva kruga glasanja ponovo vraćen u postupak raspisivanja oglasa.

Potom je Vijeće usvojilo i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa pružanja usluga komunalne zajedničke potrošnje za 2018. godinu na području grada Goražda i naselja Vitkovići. Vijećnici su usvojili  i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda na ekonomskom kodu 614-515 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Vijeće je usvojilo i bitnu odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Goražda za period 2017.-2026. Usvojen je i prijedlog Odluke o usvajanju raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom Grada Goražde za 2018. godinu na Beneficije za socijalnu zaštitu-ekonomski kod 614-231,kao I Prijedlog Odluke o usvajanju Programa i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom Grada Goražde za 2018. godinu na poziciji Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca (boračke populacij ) – ekonmski kod 614-232. Usvojen je i Prijedlog odluke o prodaji transformatorske stanice TS 10/0,4 KV,630 KVA.

Gradsko vijeće usvojilo je i nekoliko prijedloga odluka o dodjeli kreditnih sredstava iz namjenskog depozita u cilju bržeg zapošljavanja i to SP ‘’Malinjak Andrić’’ Magnum doo, TR ‘’Park’’, OR ‘’Rot-Veler’’, UR Fast food ‘’Brzogriz’’ i Biro Tehnika. Razmatran je I usvojen Program rada Gradskog vijeća za 2018, a na doradu je vraćen Nacrt Odluke o utvrđivanju Kalendara za obilježavanje zajedničkih događaja, datuma I ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 na području Grada Goražda.

U nastavku sjednice razmatrana je analiza stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastva sa prijedlogom mjera na području grada Goražda u 2017., te informacije o stipendiranju studenata u školskoj 2016/2017, informacija o stanju naplate komunalne naknade za 2017., te informacija o Godišnjem planu rada Gradske uprave Grada Goražda za 2018.