INFORMACIJA SA ODRŽANIH VANREDNIH SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDE

Gradsko vijeće Grada Goražde u decembru 2023. godine održalo je dvije vanredne sjednice.

Petnaesta vanredna sjednica održana je 13.12.2023. Na sjednici je usvojena Odluka o osnivanju javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju Grada Goražde „Buđenje“. Sjednici su prisustvovali i predstavnici udruženja „Buđenje“ po kojem je ustanova dobila naziv.

Šesnaesta vanredna sjednica održana je 29.12.2023. Na sjednici je usvojena Odluka o privremenom finansiranju Grada Goražde za period 01.01.-31.03.2024., koja je bila i razlog za sazivanje vanredne sjednice. Ranije je, na 24. redovnoj sjednici održanoj 27.12.2023., utvrđen Nacrt Budžeta Grada Goražde za 2024. godinu te upućen na javnu raspravu.

Na sjednici je usvojena i Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada na području Općine Goražde („Sl. novine Općine Goražde“, broj: 11/10), kojom je 2010. godine bilo omogućeno privremeno odlaganje otpada na privremenu deponiju na lokaciji „Šišeta“. Uz ovu odluku donijet je i zaključak kojim su gradonačelnik i nadležne gradske službe zaduženi da u roku od 15 dana Vijeću dostave prijedlog odluke kojom će, s ciljem zatvaranja deponije „Šišeta“, biti određena lokacija i finansijski plan za otvaranje nove sanitarne deponije.