NA 27. SJEDNICI ODOBRENI PROGRAMI UREĐENJA GRADA I USVOJENA STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA GRADA GORAŽDA ZA PERIOD 2023-2027

Prije početka 27. redovne sjednice održan je i drugi nastavak 26. redovne sjednice Gradskog vijeća. Bez rasprave je usvojen Izvještaj o realizaciji Strategije integriranog razvoja za 2022. godinu. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Gradske uprave za 2023. godinu nije usvojen. Bez rasprave je usvojen Plan i program rada i Finansijski plan J.U. Sportski centar Goražde za 2024. godinu.

Rad 27. redovne sjednice, održane 28.03.2024. godine, započeo je izlaganjem Gradske uprave o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Gradskog vijeća. Na sjednici je upućeno više vijećničkih pitanja i inicijativa.

Sjednici Gradskog vijeća prisustvovao je i predstavnik Mjesne zajednice Goražde IV koji je iznio prijedloge i stavove u vezi sa tematikom „neradne nedjelje“ u Gradu Goražde. U svom obraćanju pojasnio je da jedan trgovinski objekat, koji se nalazi na području MZ Goražde IV, obavlja djelatnost i pored odluke Gradskog vijeća iz jula 2023. kojom nije dozvoljen rad nedjeljom trgovinama na području Grada Goražda. Kako je pojasnio, narušena je sigurnost u saobraćaju i pristup imovini građana koji žive u blizini objekta. Na kraju rasprave usvojen je Zaključak kojim su gradonačelnik i nadležne službe zaduženi da za narednu sjednicu Vijeća pripreme izmjene i dopune Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Grada Goražde („Sl. novine Grada Goražde“, broj: 8/16 i 6/23) u cilju njene provodivosti u praksi. Ukoliko ne postoje mehanizmi da se odluka jednako primjenjuje na sve, Gradsko vijeće će razmotriti mogućnost da se odredbe o neradnoj nedjelji stave van snage.

Na sjednici je potom razmotren i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Goražde za period 01.01. – 31.12.2023. godine. Budžet Grada Goražda za 2023. godinu planiran je u iznosu od 13.732.800,00 KM. Izmjenama i dopunama Budžeta  Grada Goražde za 2023. godinu planirani prihodi i rashodi iznosili su 13.784.330,00 KM. Ukupan iznos usmjerenih neplaniranih namjenskih prihoda i rashoda u budžet za 2023. godinu iznosi 1.027.204,68 KM. Ukupan iznos planiranih prihoda i rashoda sa usmjerenim namjenskim prihodima i rashodima iznosi 14.811.534,68 KM. Najveći iznos neplaniranih prihoda i rashoda od 990.178,59 KM odnosi se na sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u sklopu mjera energetske podrške domaćinstvima.

Ukupno ostvareni prihodi sa usmjerenjima u periodu januar – decembar 2023. iznose 12.776.102,72 KM (86,26% od ukupno planiranog iznosa sa usmjerenim prihodima), a ukupno ostvareni rashodi sa usmjerenjima za period 01.01. – 31.12.2023. godine iznose 12.785.162,21 KM  (86,32%).

U strukturi prihoda i primitaka, porezni prihodi čine 55,91 % , neporezni prihodi čine 19,93 %, tekući transferi 14,46 %, kapitalni transferi 9,64%, kapitalni primici 0,06%.

U strukturi budžetske potošnje, bruto plaće i naknade čine 33,93%, izdaci za materijal i usluge 27,42%, tekući grantovi 16,84%, izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,16%, naknade troškova zaposlenih 5,52%, doprinosui poslodavca 3,68%, kamate na pozajmice 1,35%, kapitalni grantovi 0,90%, otplate dugova 0,18%.

Planirani iznosi finansiranja iz budžeta Grada Goražde izvršeni prema ustanovama Centar za kulturu, Sportski centar i JU za predškolski odgoj i obrazovanje su 95,55 %.

Po usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta, vijećnici su razmatrali Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisnog stambenog prostora za 2023. godinu na području Grada Goražde. Nadležna služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove predložila je cijenu u visini od 1.516,70 KM koja bi služila za izračunavanje visine rente za gradnju objekata, a koja bi se dobijala množenjem ove osnovice sa postotkom od 1-6 % po zonama i korisnom površinom objekata. Većina prisutnih vijećnika glasala je protiv prijedloga ove odluke.

U nastavku sjednice, Gradski vijećnici su jednoglasno usvojili četiri programa utroška:

  • Program pružanja usluga zajedničke komunalne potrošnje na području Grada Goražde i naselja Vitkovići za 2024. godinu, u iznosu od 300.000 KM;
  • Program uređenja grada i prigradskih naselja za 2024. godinu, u iznosu od 300.000 KM;
  • Program utroška novčanih sredstava posebnih namjena za geodetske poslove za 2024. godinu, u iznosu od 26.000 KM;
  • Program utroška novčanih sredstava – izdaci za mjesne zajednice za 2024. godinu, u iznosu od 40.000 KM.

Program uređenja grada i prigradskih naselja za 2024. godinu sačinjen je u saradnji sa mjesnim zajednicama i J.K.P. „6. Mart“. Za MZ Goražde I, predviđeno je cca 31.463,54 KM, gdje je najveći iznos planiran za izgradnju pješačke staze od vatrogasnog doma do saobraćajnice za naselje Grabovik.

Za MZ Goražde II planiran je iznos od 13.420,85 KM, gdje je najveći iznos planiran za sanaciju ograda na stazama i mostovima.

Za MZ Goražde III planirano je 122.701,78 KM, gdje je najveći iznos planiran za sanaciju staza i uređenje Omladinske ulice i parka.

Za MZ Goražde IV planirano je 50.525,17 KM, gdje je najveći dio planiran za uređenje ploče na mjestu bivše kuglane na sportskim terenima u naselju 1. maj.

Za MZ Vitkovići planiran je iznos od 25.549,36 KM, gdje je najveći iznos sredstava planiran za sanaciju fontane sa kipom „Elza“ .

Program pružanja usluga zajedničke komunalne potrošnje na području grada Goražda i naselja Vitkovići za 2024. godinu odredio je aktivnosti održavanja zelenih površina, grobalja, čistoće ulica, održavanje slivnika i kanala, dijelova plaža, javne rasvjete, kafilerija, dekoracija grada, održavanje komunalnih objekata, parkova i spomen obilježja.  Najveći iznosi planirani su za održavanje zelenih površina i održavanje čistoće i pranje ulica.

Programom utroška za mjesne zajednice za 2024. godinu planirani su iznosi od po 1.500,00 KM za sve MZ te sredstva od 10.000,00 KM za nepredviđene izdatke.

Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Program rada Gradskog vijeća Grada Goražde za 2024. godinu, u kojem je programirano oko 90 tema koje prate aktuelnu situaciju i obaveze iz zakona i drugih propisa. Pored ovih tema, Vijeće će u 2024. godini donositi odluke i druge akte iz svoje nadležnosti na prijedlog gradskih vijećnika, gradonačelnika, komisija Gradskog vijeća i drugih organa vlasti.

Na sjednici su razmotreni i strateški dokumenti te usvojene Odluka o usvajanju Strategije ruralnog razvoja Grada Goražde za period 2023-2027. i Zaključak o usvajanju Nacrta Strategije za mlade Grada Goražde za period 2024-2028.

Strategija ruralnog razvoja, uz situacionu analizu, određuje tri strateška cilja i 20 mjera predviđenih za njihovo ostvarenje. Mjere sadrže indikativnu finansijsku konstrukciju, opis, nosioce, indikatore. Stručna podrška za izradu strategije osigurana je kroz projekat Održivi ekonomski razvoj i zaštita životne sredine područja s prirodnim ograničenjima u BiH, koji je podržan od strane Republike Italije a koji implementira Mediteranski agroekonomski instititut iz Barija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH.

Za implementaciju Strategije ruralnog razvoja Grada Goražda 2023-2027. godine planiran je ukupan iznos finansijskih sredstava od  43.173.000,00 KM, od čega je 6.481.200,00 KM (15%) planirano da se finansira iz budžeta, a 36.691.800,00 KM (85%) iz vanjskih izvora. Dominantan udio vanjskih izvora finansiranja je  planiran zbog ograničenih budžetskih sredstava odnosno mogućnosti Grada Goražda.  Pri tome, važno je naglasiti da dva projekta zauzimaju značajan udio u ukupnim planiranim sredstvima. Radi se o projektu Izgradnja deponije, uspostava reciklažnog dvorišta i selektivnog prikupljanja otpada  i projektu Opremanje industrijske zone u Vitkovićima-Haldište. Izuzimajući ta dva projekta, ukupan iznos potrebnih finansijskih sredstava je  18.453.000,00 KM, od čega  je 4.784.000,00 KM iz budžeta (26%).

Izrada  Strategije za mlade 2024 – 2028. započeta je u saradnji sa Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (Reload 2) koji finansira EU a provodi UNDP. Uz situacionu analizu, u nacrtu je određeno pet strateških fokusa, tri strateška cilja, strateški projekat i predviđeno je 18 mjera. Za implementaciju Strategije za mlade 2024-2028. u nacrtu je planiran iznos u ukupnom iznosu od 1.140.000,00 KM, od čega iz budžeta Grada Goražde 415.000,00 KM (36,40%), viših nivoa vlasti 235.000,00 KM (20,61%) i 490.000,00 KM (42,98%) međunarodni donatori, projekti i organizacije.

Vijećnicu su usvojili Odluku o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražde udruženju „Biser“, na rok od pet godina uz mjesečnu zakupninu od 35,10 KM.

Na kraju sjednice donijeta su rješenja o razrješenju i potom imenovanju novih članova Skupštine J.P. „6. Mart“ d.o.o. Goražde.