NA 28. SJEDNICI USVOJENA STRATEGIJA ZA MLADE GRADA GORAŽDA ZA PERIOD 2024 -2028.

Gradsko vijeće Grada Goražde održalo je  24.04.2024. godine 28. redovnu sjednice, na koju se našao tek jedan prijedlog odluke. Vijećnici su iskazali kritike gradonačelniku što za ovu sjednicu vijećnicima nisu drugi dostavljeni materijali predviđeni Programom rada Vijeća za 2024. godinu, posebno Informacija o stanju deponije „Šišeta“ i Informacija o početku odlaganja otpada na  deponiju „Trešnjica“.

U diskusijama je istaknuto i da Vijeću nisu dostavljeni izvještaji o radu i programi rada J.K.P. „6. Mart“ za 2022. i 2023. godinu, te da Vijeću nije dostavljen ni Plan rada za 2024. godinu. Vijećnici traže i da gradska uprava i J.K.P. „6. Mart“ pripreme  informaciju o efektima mjera donesenih tokom 2023. godine, uvažavajući povećanje cijena vode i ostalih usluga individualne komunalne potrošnje, kao i povećanje tranše prema ovom preduzeću. Od gradskog pravobranioca Envera Adžema vijećnici su zatražili da za narednu sjednicu dostavi pisanu informaciju da li je u pripremi tužba protiv odgovornih lica za stalne kvarove vodovodne mreže, imajući u vidu da svaka pojedinačna popravka kvarova i pucanja cijevi košta u prosjeku od 700 do 5.000 KM. Vijećnici su istakli i druge ključne komunalne probleme poput nedostatka vode za piće u pojedinim naseljima i problematiku u vezi sa psima lutalicama.

Prema izlaganjima gradonačelnika Ernesta Imamovića, istraživanje koje je nedavno urađeno na uzorku od 1.000 građana ukazalo je da građani Goražda kao probleme idetificiraju pet pitanja: psi lutalice, javna rasvjeta, zelene površine, čistoća grada i javno i transperentno informiranja građana o ovim problemima.

U nastavku sjednice, jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Strategije za mlade Grada Goražda za period 2024.-2028. godina. Dokument je izrađen uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (Reload 2) koji finansira EU a provodi UNDP. Uz situacionu analizu, u nacrtu je određeno pet strateških fokusa, tri strateška cilja, strateški projekat i predviđeno je 18 mjera.

Kao strateški ciljevi određeni su: 1. Poboljšati životne uslove i perspektivu rada, zapošljavanja i ostanka mladih u Goraždu; 2. Podstaći poticajno okruženje za razvoj građanskog, političkog i omladinskog aktivizma u lokalnoj zajednici; 3. Dinamizirati ponudu i razmolikost kvalitetnog kulturnog, sportskog i zdravog okruženja za mlade.  Kao strateški projekat određena je podrška razvoju preduzetništva i samozapošljavanja mladih kroz finansijsku pomoć i obuku.

Među mjerama koje strategija predviđa navedene su sljedeće: unapređenje nastavnih planova i programa u skladu sa potrebama tržišta rada, stipendiranje studenata, promoviranje digitalne pismenosti, podrška statt-up projektima samozapošljavanja mladih, osnivanje Omladinskog centra, uspostavljanje Dijaloga za mlade, Parlamenta mladih, kreranje Kutka za mlade u prirodi, jačanje sportskih i kulturnih sadržaja za mlade, promoviranje ravnopravnosti i inkluzije, volontiranja, razvoj i provedba kampanja u oblasti zaštite i promocije zdravlja mladih.

Za provedbu svih mjera iz strategije biće potreban iznos od oko 1 mil. KM, gdje će osim učešća Grada Goražde biti potrebno osigurati i učešće viših nivoa vlasti, međunarodnih organizacija i projekata.