NA 29. SJEDNICI ANALIZIRANA PROBLEMATIKA U RADU J.K.P. „6. MART“

Rad 29. redovne sjednice, čiji prvi dio je održan 29.05.2024. godine, započeo je razmatranjem i usvajanjem zapisnika sa 28. redovne sjednice. Potom su jednoglasno usvojeni svi pripremljeni zapisnici sa prethodnih tematskih i vanrednih sjednica ovog saziva Vijeća koji ranije nisu bili razmatrani.

Usvojeni su zapisnici sa druge tematske sjednice održane u januaru 2023. i treće tematske sjednice održane u maju 2023., na kojima su razmatrani izvještaji o radu J.U. i J.P. čiji osnivač je Grad Goražde.

Usvojeni su i zapisnici sa održanih vanrednih sjednica Gradskog vijeća, i to sa četvrte vanredne sjednice održane u oktobru 2021. godine (razrješenje i imenovanje člana Gradske izborne komisije), pete vanredne sjednice održane u februaru 2022. godine (usklađivanje broja članova Gradske izborne komisije i usklađivanje normativnih akata J.U. i J.P.), šeste vanredne sjednice održane u aprilu 2022. godine (Deklaracija o podršci radu i razvoju privrednog društva UNIS „Ginex“), sedme vanredne sjednice održane u avgustu 2022.  (problematika stanovnika naselja Glamoč), osme vanredne sjednice održane u septembru 2022. (problematika u FK „Goražde“ i odluke o dodjeli javnih priznanja), devete vanredne sjednice održane u decembru 2022. (Odluka o privremenom finansiranju Grada Goražde za period januar-mart 2023.), desete vanredne sjednice održane u januaru 2023. (problematika JKP „6. Mart“), jedanaeste vanredne sjednice održane u februaru 2023. (Prijedlog mjera za sanaciju finansija JKP „6. Mart“, Inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda), dvanaeste vanredne sjednice održane u martu 2023.  (Budžet Grada Goražde za 2023.), četrnaeste vanredne sjednice održane u oktobru 2023. (Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju solarnih elektrana i vjetroparka na teritoriji Grada Goražde – vraćena predlagaču na izmjene i dopune, Problematika i gašenje požara na deponiji „Šišeta“), petnaeste vanredne sjednice održane u decembru 2023. (Odluka o osnivanju JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju „Buđenje“) i šesnaeste varedne sjednice održane u decembru 2023. (Odluka o privremenom finansiranju Grada Goražde za period januar – mart 2024., Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada na području Općine Goražde).

Na prvom dijelu sjednice, usvojeni su izvještaji o realizaciji zaključaka sa 26., 27. i 28. redovne sjednice te je upućeno više vijećničkih pitanja i inicijativa, najviše iz oblasti prostornog uređenja i komunalnih poslova.

Na nastavku 29. redovne sjednice, održanom 04.06.2024. godine, usvojen je Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Gradskog pravobranioca Grada Goražde. S obzirom da je pravobranilac Enver Adžem privremeno spiječen obavljati svoju funkciju, za vršioca dužnosti pravobranioca imenovan je Armin Čavrk koji se potom kratko obratio vijećnicima.

U nastavku sjednice usvojen je Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i psima lutalicama na području Grada Goražde, kojom se ponuditi sistemsko rješenje za upravljanje psima te u kratkom roku smanjiti broj napuštenih pasa i pasa lutalica i spriječiti njihovo povećanje promoviranjem prinicipa odgovornog vlasništva. Nacrt odluke uređuje uslove i načine držanja pasa, obaveze vlasnika pasa, zabrane za vlasnike pasa, uslove držanja pasa u stanovima, kućama i dvorištu, kontrolu razmnožavanja, uslove izvođenja pasa na javne površine, obavezu registracije pasa te načine postupanja sa napuštenim, izgubljenim i psima lutalicama, uslove i dužnosti azila i higijenskog servisa. Nacrtom odluke predviđene su i novčane kazne za kršenje odredbi iz odluke, između ostalih i kazne za dovođenje i ostavljanje pasa sa drugih teritorija na teritorij Grada Goražde. Nact odluke upućen je u javnu raspravu te na konsultacije udruženju za zaštitu životinja i nadležnim organima u Goraždu.

Poslije uvodnih izlaganja vršiteljice dužnosti direktorice JKP „6. Mart“ Adise Mirvić i predsjednice Skupštine JKP Merime Kanlić, te diskusije u kojoj su vijećnici dali podršku njihovom radu, u sklopu tačke dnevnog reda Aktuelna problematika u radu JKP „6. Mart“ i efekte poduzetih mjera u mandatnom periodu 2020.-2024. godina usvojen je zaključak da organi komunalnog preduzeća u roku od 30 dana pripreme i dostave izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2022. i 2023. godinu sa Prijedlogom mjera za poboljšanje i unapređenje efikasnosti u radu. Vijećnici su potom zaključkom zadužili gradonačelnika i nadležne službe da upute dopis Vladi BPK Goražde za traženje finansijske pomoći za JKP „6. Mart“.

U nastavku sjednice usvojeni su izvještaji za procjenu šteta od nesreće i to za olujni vjetar u naseljima Mravinjac, Zupčići i Šabanci – Ilovača i za veliku količina padavina u naselju Obarak te prijedloge dvije odluke o isplati finansijskih sredstava članovima Komisije za procjenu šteta za rad i izlazak na teren u neto iznosu od 100,00 KM,

Potom su uvojeni Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2023. godinu JU Sportski centar, JU Centar za kulturu, JZU Apoteka „9. Maj“. Usvojena je i Analiza finansijskog izvještaja JU za predškolski odgoj i obrazovanje za 2023. godinu, dok je izvještaj o radu te ustanove za školsku 2022/2023 usvojen na 22. redovnoj sjednici Vijeća, održanoj 24.10.2023.

U nastavku sjednice razmatrane su Informacija o stanju deponije otpada „Šišeta“ i Informacija o vezi sa početkom odlaganja otpada na deponiju „Trešnjica“.

Pomoćnica gradonačelnika za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove Adisa Borovac informirala je vijećnike da je deponija „Šišeta“ trenutno pod kontrolom i da je potpisan ugovor sa firmom „Okac“ d.o.o. Goražde, u iznosu od 60.000 KM, koji podrazumijeva hitno poduzimanje preventivnih sanacionih mjera. U pripremi je i plan čišćenja prilaznog puta koji vodi ka deponiji. Pomoćnica Borovac izrazila je zabrinutost što služba nema projekat sanacije deponije „Šišeta“, te će se morati raditi izmjena Plana javnih nabavki za 2024. i umjesto novelacije projektne dokumentacije raditi nova projektna dokumentacija sanacije deponije. Ovaj projektni zadatak je u izradi. Za sanaciju deponije, Grad je aplicirao na javni poziv Fonda za okoliš i očekujemo da će fond odobriti određena sredstva jer je Vlada BPK-a Goražde već odobrila sredstva u iznosu od 120.000 KM na ime sufinansiranja.

Kada je u pitanju deponija „Trešnjica“, Gradsko vijeće Grada Goražde je na sjednici održanoj dana 28.02.2024. godine donijelo Odluku o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada sa područja Grada Goražde kojom je predviđeno da privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada može započeti kada se postavi privremena sanitarna podloga na koju će se odlagati otpad do potpunog opremanja kasete 1 sa svom neophodnom infrastrukturom. Međutim, prema riječima pomoćnice Borovac, nakon usvajanja odluke, po daljim kontaktima sa Svjetskom Bankom sa kojom je Gradska uprava u pregovorima za finansiranje projekta izgradnje deponije „Trešnjica“, Svjetska Banka je bila mišljenja da bi takvo privremeno rješenje ugrozilo projekat te bi bolje rješenje bilo ići na izgradnju prve kasete. U tom pravcu služba je i nastavila dalje aktivnosti na izradi Izvoda iz projekta za kasetu 1, koja bi po procjenama koštala više od 2 mil KM. Grad je aplicirao na javne pozive, Vlada Federacije je iz sredstava Programa Federalnog ministarstva okoliša i turizma izdvojila  600.000 KM za sanitarnu deponiju „Trešnjica“, a očekuju se i rezultati drugih javnih poziva gdje postoji očekivanje o odobravanju znatnih finansijskih sredstava za kasetu 1, ali i za cjelokupni projekat izgradnje deponije. Pema navodima iz Informacije, Grad Goražde ima projektnu dokumentaciju za izgradnju puta kroz naselje Glamoč te će u narednom periodu taj projekat aplicirati prema višim nivoima vlasti.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Bajro Obuća ukazao je da je Odluka o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada sa područja Grada Goražde na snazi i da je tokom rasprave o odluci predlagač vijećnicima obrazložio da je postavljanje privremene sanitarne podloge na koju će se odlagati otpad do potpunog opremanja kasete 1, kako je predloženo odlukom, adekvatno privremeno rješenje do izgradnje kasete 1. S obzirom da gradska uprava sada ide na drugo rješenje – izgradnju kasete 1 – a da o tome vijećnici nisu pravovremeno informirani, vijećnici su usvojili zaključak da Informacija o stanju deponije otpada „Šišeta“ i Informacija u vezi sa početkom odlaganja otpada na deponiju „Trešnjica“ budu obavezan dio dnevnog reda svih narednih sjednica Gradskog vijeća.

Na kraju sjednice primljene su k znanju Informacija o izvršenju  Budžeta Grada Goražde za period januar – mart 2024. i Informacija o realizaciji naplate finansijskih sredstava od HE „Višegrad“ za 2023. godinu.