NA NASTAVKU 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU JP „VETERINARSKA STANICA“ D.O.O. GORAŽDE ZA 2023. I RAZMATRANA KOMUNALNA PROBLEMATIKA

30. redovna sjedica Gradskog vijeća Grada Goražde, započeta 27.6.2024., nastavljena je 4.7.2024. Na prvom nastavku 30. redovne sjednice usvojeno je 14 vijećničkih inicijativa iz oblasti prostornog uređenja.

Vijećnicu su usvojili Odluku o dodjeli kontejnera za otpad, kojom je 65 kontejnera, ukupne vrijednosti 29.659,50 KM, dodjeljeno JKP „6. Mart“ Goražde, Općini Foča, Općini Pale, Opštini Čajniče i Opštini Novo Goražde. Kontejneri su obezbjeđeni u sklopu projekta „Možemo bolje“ koji je proveden u saradnji sa Misijom OSCE-a i jedinicima lokalne samouprave u regiji.

Vijećnici su potom usvojili Odluku o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Žiga Seadu radi oblikovanja građevinske čestice i Odluku o davanju u zakup poslovne prostorije u vlasništvu Grada Goražde političkoj organizaciji „Narod i Pravda“. Vijećnici su potom donijeli Drugostepeno rješenje po žalbi žalitelja Tafro Aziza i Rješenje o razrješenju člana Skupštine JKP „6. Mart“.

Vijećnici su usvojili Zaključak kojim su utvrdili Nacrt Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti. Ovom odlukom uređuju se organizacija i rad dimnjačarske djelatnosti na području Grada Goražde, rokovi čišćenja dimnjaka, uslovi za vršenje dimnjačarske djelatnosti, prava, dužnosti i odgovornosti fizičkih i pravnih lica koja obavljaju dimnjačarsku djelatnost, vlasnika dimovodnih kanala i vatrogasne jedinice te nadzor nad radom dimnjačarske djelatnosti. Nacrt Odluke upućen je u javnu raspravu.

Vijećnici su razmatrali i jednoglasno usvojili Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj i Izvještaj nezavisnog revizora JP „Veterinarska stranica“ d.o.o. Goražde za 2023. godinu. Direktor Sejdo Šapčanin informirao je vijećnike da je od preuzimanja funkcije saniran dug koji je iznosio cca. 40.000 KM, da je preduzeće u 2023. godini poslovalo pozitivno sa rekordnim prihodima od oko 240.000 KM, da je nabavljen dio nove opreme, povećan iznos plata zaposlenih te da se usluge pružaju na području cijelog kantona ali i okolnih općina. Direktor Šapčanin podsjetio je na problem grijanja i da je po ranijoj procjeni potrebno oko 14.000 KM za nabavku opreme za grijanje prostorija preduzeća. Vijećnici su nakon diskusije u kojoj je podržan rad Veterinarske stanice usvojili zaključak kojim su gradonačelnik i nadležna služba zaduženi da u rebalansku budžeta Grada za 2024. godinu planiraju sredstva za rješavanje problema grijanja prostorija veterinarske stanice.

Potom je konstatirano da Informacija o vodosnadbjevanju u pojedinim naseljima Grada Goražde, Informacija o stanju deponije „Šišeta“, Informacija u vezi sa početkom odlaganja

otpada na deponiju „Trešnjica“ i Informacija o stanju javne rasvjete, nisu dostavljene u pisanoj formi. Takođe je istaknuto da sjednici ne prisutvuje niko od predstavnika JKP „6. Mart“, a da je v.d. direktorica JKP Adisa Mirvić poslala obavijest da je spriječena prisustvovati sjednici.

U sklopu diskusije o tačci dnevnog reda Informacija o vodosnadbjevanju u pojedinim naseljima Grada Goražda, vijećnici su istaknuli problem visinskih zona Budići i Laleta, probleme u vodosnadbijevanju naselja Ilovača, Berič, Bogušići, Crkvine, Sadba, Vranići, Kuta, gornji dio Grabovika, dio naselja Hubjeri i Luka te ulice Fočanska. Postavljeno je pitanje za koja naselja je u stvari planirano izvorište Starac. Vijećnici su ukazali na potrebu preventivnog djelovanja u pravcu kažnjavanja lica koja imaju nelegalne priključake i rezervoare vode i potrebu angažmana inspekcijskih organa.

Gradonačelnik Ernest Imamović u svom izlaganju govorio je o kompleknosti problema vodosnadbijevanja u gradu, da je Fabrika vode izgrađena uz kredit od 3,5 mil KM, da se voda ispumpava iz rijeke Drine te prečišćava, da je bilo potrebno izmjestiti pumpnu stanicu i potpisni cjevovod, da objekat Fabrike vode nije u vlasništvu ni JKP ni Grada i da se o vlasništvu još od 2003. godine vodi sudski spor. Ukazao je na niz problema ranijeg projekta sekundarne mreže. U proteklo vrijeme urađena je zamjena najvećeg dijela potisnog cjevovoda i na tim mjestima više nema pucanja cijevi. Po pitanju vode u Ilovači, rezervoar se koristi od 50-ih godina, za rješavanje ovog problema obezbijeđena su sredstva u iznosu od 103.000 KM. Po pitanju Crkvina, potreban je rezervoar koji košta cca 70.000 KM, urađen je projekat. Po pitanju Obarka, govoreno je da je potreban milionski iznos, a problem je riješen preko rezerovara Površinica u saradnji sa ranijim VD direktorom JKP, za znatno manja sredstva. Kada su u pitanju naselja Laleta i Budući, blizu smo rješenja za pumpnu stanicu. Vranići su riješeni. Potrebno je apelirati na građane da racionalno koriste vodu.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Anela Čakal Ušanović potom je konstatirala da su vijećnici Informaciju o vodosnadbjevanju u pojedinim naseljima Grada Goražde primili k znanju. Nakon toga, vijećnici su se složili da obave jedinstvenu raspravu o preostalim informacijama koje su na dnevnom redu.

U sklopu Informacije o stanju deponije „Šišeta“, pomoćnica gradonačelnika Adisa Borovac informirala je da je Grad aplicirao za sredstva viših nivoa vlasti. Očekuju se rezultati javnog poziva Federalnog ministarstva okoliša, gdje je kantonalno ministarstvo za urbanizam odobrilo 120.000 KM na ime sufinansiranja sanacije divlje deponije. Putem procedura javnih nabavki biće potrebno osigurati projektnu dokumentaciju za sanaciju.

U sklopu Informacije u vezi sa početkom odlaganja otpada na deponiju „Trešnjica“, pomoćnica gradonačelnika Adisa Borovac informirala je da je prošle sedmice potpisan ugovor sa konsultantskom kućom za izradu projekta. Dosadašnje procjene su da je za prvu kasetu potrebno 2,3 mil KM. Projekat se ubrzano radi i projektna dokumentacija će pokazati koliko tačno sredstava treba. Sljedeće sedmice planirano je potpisivanje ugovora sa federalnim ministarstvom za okoliš za deponiju „Trešnjica“, na iznos od 600.000 KM. Pored tih sredstava,

osigurano je i 380.00 KM. Za deponiju „Trešnjica“ aplicirali smo i na druge pozive viših nivoa vlasti tako da očekujemo i rezultate tih poziva.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Bajro Obuća postavio je pitanje gradonačelniku da li je Odluku o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada sa područja Grada Goražde, koju je Vijeće donijelo u februaru, potrebno staviti van snage, imajući u vidu da je pomoćnica Borovac na 29. redovnoj sjednici Vijeća dala informaciju da je gradska uprava odustala od rješenja postavljanja privremene sanitarne podloge na koju bi se odlagao otpad do izgradnje prve kasete, kako je bilo predviđeno Odlukom, te da se opredijelila za aktivnosti ka izgradnji prve kasete. Postavio je pitanje jesu li i kada primljena sredstva za ogradu na „Trešnjici“ i šta je bilo sa tim sredstvima?

U sklopu Informacije o stanju javne rasvjete, pomoćnica Borovac je informirala da je za zamjenu i nabavku nove rasvjete potrebno cca 200.000 KM. Vijećnici su ukazali da u mnogim gradskim područjima i selima ne radi javna rasvjeta, a pomoćnica je odgovorila da je razlog isti – postoji problem pri obaranju ovih tendera. Prema riječima pomoćnice Borovac, cijeli postupak nabavke novih sijalica može trajati i po tri mjeseca ili duže, zavisno od vrste postupka i procedure eventualnih žalbi. Vijećnici su ukazali da je potrebno ubrzati procedure za zamjenu putem JKP „6. Mart“, ojačati kadrovske kapacitete gradske službe i na vrijeme planirati javne nabavke i sredstva za projekte. Pomoćnica Borovac je informirala da je novi zahtjev za nabavku rasvjetnih tijela na području grada pokrenut za magistralnu cestu, od ulaza u grad do Vitkovića. Po pitanju naselja Prvi maj, JKP raspisalo je javnu nabavku za sanaciju rasvjete. Sredstva za sanaciju rasvjete ishodovana su od kantonalnog ministarstva za urbanizam. Aplikacija za asfaltiranje naselja je takođe prihvaćena i uskoro će biti poznato koji je iznos odobrenih sredstava.

Prvi nastavak 30. redovne sjednice Gradskog vijeća potom je prekinut, a termin održavanja drugog nastavka biće utvrđen naknadno.