ODRŽANA 19. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 19. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja Dnevnog reda uslijedilo je usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, te Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.

U sklopu svog izvještaja o aktivnostima u periodu između dvije sjednice Vijeća Gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović je kao i obično Vijeće najprije izvjestio o stanju u Budžetu, te ukratko o aktuelnim projektima koji se provode na području Grada Goražda, posebno istakavši projekte koje provodi JP Ceste Federacije BiH, te projekat obaloutvrde.

Nakon toga uslijedila su vijećnička pitanja, inicijative, odgovori na vijećnička pitanja i razmatarnje vijećničkih inicijatiava. Gradsko vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjena Regulacionog plana ‘’Poda’’ u Goraždu.

Nakon toga vijećnici su razmatrali niz programa. Najprije su  razmatrani, a potom povučeni Prijedlog Odluke o usvajanju Programa pružanja usluga Komunalne zajedničke potrošnje za 2019. godinu na području Grada Goražda i naselja Vitkovići, prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program opravke i održavanja cesta na području Grada Goražda od interesa za Grad Goražde za 2019. godinu, te prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja Grada i prigradskih naselja za 2019.godinu.

Nakon toga razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda za 2019. godinu na ekonomskom kodu 614 515 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava posebnih namjena za geodetske poslove koja se u 2019. godini na području Grada Goražda prikupe po osnovu naplate naknada za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja.

Vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava Budžeta Grada Goražda sa ekonomskog koda 613 991-15-Izdaci za mjesne zajednice za 2019. u ukupnom iznosu od 50.000, 00 KM, te Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom Grada Goražde za 2019. godinu, na poziciji Beneficije za socijalnu zaštitu-ekonomski kod 614 231, potom je usvojen i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspodjele utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom Grada Goražde za 2019. godinu, na poziciji Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca ( boračke populacije)-ekonomski kod 614 232.

Do kraja  sjednice usvojen je i prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom-zamjena zemljišta, između Grada Goražde i Hodžić Fikrete iz Goražda, prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pribavljanje naknadnog odobrenja za izgrađeni poslovni objekat, Prijedlog Rješenja kojim se odbacuje žalba Ikonić Vladimira iz Goražda protiv Odluke Gradskog vijeća broj: 01-02-2-4708 od 27.12.2018. godine, a Vijeće je usvojilo i Izvještaj o provedenom postupku javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Goražda.