ODRŽANA ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju četvrtu redovnu sjednicu. Sjednica je zbog poštivanja epidemioloških mjera održana u Domu mladih JU Centar za kulturu Goražde. Na dnevnom redu našlo se ukupno 14  tačaka.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice uslijedio je izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice vijeća u sklopu koje je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović informisao vijeće o poduzetim aktivnostima u periodu između dvije sjednice vijeća. On je tokom ove tačke govorio i o aktivnostima koje su poduzete na uspostavljanju saradnje sa okolnim opštinama, a između ostalog najavio je i  projekat uređenja izletišta Gubavica.

Nakon toga uslijedile su tačke vijećnička pitanja, inicijative te odgovori na vijećnička pitanja. Vijeće je potom razmatralo i usvojilo niz tačaka koje su uslijedile kao što su Odluka o davanju saglasnosti na ustupanju bespilotne letjelice-drona na korištenje, potom Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi. Usvojena su i  rješenja  o imenovanju člana skupštine JKP ‘’6 mart’’ te Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Dom zdravlja ‘’Dr. Isak Samokovlija ‘’ Goražde

Usvojen je i Nacrt Odluke o utvrđivanju minimalnog iznosa mjesečne naknade za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređenjima zgrade, potom Nacrt Odluke o komunalnom redu, Nacrt Odluke o vodovodu i kanalizaciji. Vijeće je na kraju sjednice razmatralo analizu stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastva sa prijedlogom mjera.