ODRŽANA DESETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju desetu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice uslijedio je Izvještaj o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg je Gradonačelnik izvjestio Vijeće o realizovanim zaključcima, kao i aktuelnim projektima I dešavanjima na području  Grada Goražde. Gradonačelnik je najprije izvjestio Vijeće o stanju u Budžetu koji je zaključno sa jučerašnjim danom  iznosi 3. 428 089,12 prihoda, dok su rashodi 2.481.002, 00 KM dok je Budžet Grada Goražde usvojen u iznosu 9.779.500,00 KM.  Potom je Gradonačelnik Ramović govorio o projektima koji se realizuju putem Saudijskog kredita, koji idu planiranom dinamikom, svi osim mosta u Vitkovićima. U toku su i aktivnosti oko novog investitora iz Francuske za izgradnju deponije Trešnjica. Potom u toku su brojni projekti na asfaltiranju i uređenju puteva u naseljima Sadba-Hajradinovići, Sadba-Žigovi, Vran Potok, potom 4 projekta u saradnji sa Federalnom direkcijom cesta koji se provode na području Grada Goražde. U toku su projekti na uređenju grada i prigradskih naselja, projekat vodovod Crkvine, u toku su aktivnosti na projektu uređenja i adaptacije potkrovnih stanova u Vitkovićima. Gradonačelnik je govorio I o saradnji sa općinama iz Turske, brojnim prijemima i aktivnostima koje je Grad Goražde podržao u proteklom periodu.

Nakon toga uslijedila su vijećnička pitanja, inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. Nakon toga Vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana  ‘’Centar’’ Goražde, potom Prijedlog Odluke o načinima i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Goražda na području naselja Rasadnik, Biserne, 1 Maja, Obarka I Vitkovića putem javnog nadmetanja-licitacije. Usvojen je i prijedlog Odluke o formiranju i imenovanju članova Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije-prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Goražde, Nacrt Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Usvojen je i Nacrt Statuta Grada Goražde.

Potom je Vijeće razmatralo Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada Gradske uprave Goražde i Izvještaj sa nalazom obavljene interne revizije za period 01.01.2017.-31.12.2017 kao I Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Goražde za period 01.01.-31.12.2017 koji nisu usvojeni. Pošto je sjednica trajala do kasno sinoć, prekinuta je I uskoro slijedi nastavak iste.