ODRŽANA DEVETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Deveta redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Goražde održana je jučer. Vijećnici su na početku sjednice razmatrali Dnevni red, koji je usvojen uz izmjenu da se tačka 15. JKP ” MART” doo Goražde: a) izvještaj o radu i poslovanju JKP ”6 mart” doo Goražde za period 01.01.-31.12.2020. godine i b)  Plan rada i poslovanja za 2021. godinu JKP ”6 mart” doo Goražde pomjeri na početak dnevnog reda i bude razmatrana pod tačkom 6.  Nakon toga uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Gradskog vijeća. U sklopu naredne tačke Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Gradonačelnik je informisao vijećnike o aktivnostima između dvije sjednice vijeća. Uslijedila su  vijećnička pitanja, vijećničke inicijative, te odgovori na vijećnička pitanja.

Slijedeća tačka bio je pomenuti izvještaj JKP ”6mart” na koju su vijećnici utrošili dosta vremena u raspravi. Izvještaj na kraju nije dobio potrebnu većinu.

Na dnevnom redu devete redovne sjednice Gradskog vijeća Goražde našao se i Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Goražde za 2021. godinu. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta koji je upućen u proceduru bio je 8. 992 175, 00 KM, ali na kraju usvojen je sa 3 amandmana koje je podnio Gradonačelnik u iznosu 9.093  775, 00 KM

Vijeće je u nastavku sjednice razmatralo i usvojilo odluke: prijedlog Odluke o utvrđivanju minimalnog iznosa mjesečne naknade za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom Grada Goražde za 2021. godinu na poziciji Beneficije za socijalnu zaštitu-ekonomski kod 614-231, te prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći majci/porodilji novorođenog dijeteta. Usvojena je također i deseta tačka Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Bajrović Memsuru iz Goražde kada je i prekinuta sjednica Vijeća, a ostale tačke razmatrat će se na nastavku sjednice koja će biti održana narednih dana.